Početna stranica Početna stranica

TETRAKAIN
tetrakain

UPUTSTVO ZA LEK


TETRAKAIN, kapi za oči, rastvor 0,5 %

Pakovanje: bočica staklena 1x10ml


Proizvođač: Hemomont d.o.o.

Adresa: Ul. Ilije Plamenca bb, 81000 Podgorica, Republika Crna Gora Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


TETRAKAIN, kapi za oči, rastvor 0,5 % INN: tetrakain

Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek TETRAKAIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek TETRAKAIN

 3. Kako se upotrebljava lek TETRAKAIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek TETRAKAIN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TETRAKAIN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Tetrakain rastvor kapi za oči sadrži aktivni sastojak tetrakain-hidrohlorid koji pripada grupi lekova poznatoj kao lokalni anestetici. Tetrakain se koristi za izazivanje površinske anestezije oka što omogućava Vašem lekaru lakše izvođenje terapijskih i dijagnostičkih procedura, a za Vas bezbolan pregled i tretman oka.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TETRAKAIN


  Lek TETRAKAIN ne smete koristiti:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na tetrakain ili na druge sastojke u preparatu (videti odeljak 6)

  • ukoliko uzimate lekove iz grupe sulfonamida

  • treba izbegavati njegovu primenu kod prevremeno rođenih beba Recite lekaru ako mislite da ste išta od navedenog odnosi na Vas.


   Kada uzimate lek TETRAKAIN, posebno vodite računa:

  • Pri ukapavanju tetrakaina se može javiti prolazni osećaj peckanja u oku, koji može trajati do 30 sekundi. Takođe se može javiti zamućenje vida u trajanju od nekoliko minuta.


  • Anestezirano oko je potrebno zaštiti od zagađenja prašinom i bakterijama. Vaš lekar će se pobrinuti za to.

  • Dugotrajna ili česta primena preparata može oštetiti površinu oka. Vaš lekar će se pobrinuti da se to ne dogodi.

  • Ako ste trudni ili mislite da ste možda trudni, obavestite o tome svog lekara pre upotrebe leka.

   Moguće je da će Vam lekar ipak dati ovaj lek, ili će možda upotrebiti neki drugi.


   Primena drugih lekova


   Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Istovremena primena leka TETRAKAIN i lekova iz grupe sulfonamida se ne preporučuje.


   Uzimanje leka TETRAKAIN sa hranom ili pićima


   Uzimanje leka TETRAKAIN sa hranom ili bezalkoholnim pićima ne utiče značajno na dejstvo leka.


   Primena leka TETRAKAIN u periodu trudnoće i dojenja


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Ako ste trudni ili mislite da ste možda trudni, obavestite o tome svog lekara pre upotrebe leka. Moguće je da će Vam lekar ipak dati ovaj lek, ili će možda upotrebiti neki drugi.


   Uticaj leka TETRAKAIN na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Tokom primene TETRAKAIN kapi može doći do zamućenja vida, pa se ne savetuje upravljanje vozilom ili mašinama dok se vid ne izbistri i ne stabilizuje.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka TETRAKAIN


   Lek TETRAKAIN sadrži benzalkonijum-hlorid kao pomoćnu supstancu. Može izazvati iritaciju očiju. Izbegavati kontakt sa mekim kontaktnim sočivima. Pre upotrebe skinuti kontaktna sočiva i sačekati najmanje 15 minuta pre njihovog ponovnog stavljanja. Poznato je da menja boju kontaktnih sočiva.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TETRAKAIN


  Doziranje TETRAKAIN kapi za oči odrediće Vaš lekar.


  Uobičajena doza je 1 kap, povremeno može biti potrebno više od jedne kapi.


  Sam postupak ukapavanja leka izvodi Vaš lekar. Da bi se sprečilo oticanje leka iz oka u nos i u grlo, Vaš lekar Vas može zamoliti da prilikom ukapavanja kapi u oko, pritisnete unutrašnji ugao oka tokom jednog minuta.


  Ukoliko imate neka dodatna pitanja obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste uzeli više leka TETRAKAIN nego što je trebalo


  Veoma je mala verovatnoća da može doći do predoziranja ovim lekom, ali ako se iznenada osetite loše nakon primene kapi, obavestite o tome lekara.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek TETRAKAIN


  Nema značaja, s obzirom da postupak ukapavanja leka izvodi Vaš lekar.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek TETRAKAIN


  Nema značaja za primenu preparata.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek TETRAKAIN, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava, odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Pri ukapavanju tetrakaina se može javiti prolazni osećaj peckanja u oku, koji može trajati do 30 sekundi. Kod preosetljivih osoba može se pojaviti crvenilo vežnjače, crvenilo i otok kapaka, svrab (dermatitis).

  Nakon kratkotrajne primene tetrakain kapi za oči mogu se javiti poremećaji rožnjače (kao što su

  superficijalni punktatni keratitis-upala rožnjače ili edem-otok). Dugotrajna primena preparata može dovesti do oštećenja rožnjače.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK TETRAKAIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  2 godine.


  Nemojte koristiti lek TETRAKAIN posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25ºC. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja je 28 dana kada se čuva na sobnoj temperaturi.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek TETRAKAIN Aktivne supstance su:

1 ml rastvora sadrži:

tetrakain hidrohlorid 5 mg


Ostali sastojci su:Kako izgleda lek TETRAKAIN i sadržaj pakovanja


TETRAKAIN kapi za oči, rastvor 0,5 %


Bistar, bezbojan do slabo žućkast rastvor.


Bočica od tamnog stakla (tip II hidrolitičke otpornosti) zatvorena butil gumenim čepom i aluminijumskom kapicom uz aplikator od PVC sa kapicom od polietilena niske gustine.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole: Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija Proizvođač: Hemomont d.o.o., Ul. 8. Marta 55a, 81000 Podgorica, Republika Crna Gora


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Mart 2011.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-3185-10-001.........15.04.2011.