Početna stranica Početna stranica

Kisqali
ribociklib

UPUTSTVO ZA LEK


Kisqali, 200 mg, film tableta ribociklib


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kisqali i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kisqali

 3. Kako se uzima lek Kisqali

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kisqali

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Kisqali i čemu je namenjen


  Šta je lek Kisqali

  Lek Kisqali sadrži aktivnu supstancu ribociklib, koja pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori ciklin- zavisne kinaze (CZK).


  Za šta se koristi lek Kisqali

  Lek Kisqali se koristi kod žena u postmenopauzi sa vrstom raka dojke koji se naziva hormonski receptor (HR) pozitivan i HER2 negativan rak dojke koji je uznapredovao ili se proširio na druge delove tela (metastatski). Koristi se u kombinaciji sa drugom vrstom leka koji se naziva inhibitor aromataze.


  Kako lek Kisqali deluje

  Lek Kisqali deluje tako što blokira proteine koji se zovu ciklin-zavisne kinaze 4 i 6, koji su važni za rast i deobu ćelija. Blokiranje ovih proteina može da uspori rast ćelija raka i da odloži napredovanje Vaše bolesti.


  Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako lek Kisqali deluje ili zašto Vam je ovaj lek propisan, pitajte svog lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kisqali


  Pažljivo se pridržavajte svih uputstava koje ste dobili od svog lekara. Ona se mogu razlikovati od opštih informacija navedenih u ovom uputstvu za lek.


  Lek Kisqali ne smete uzimati:


  - ako ste alergični (preosetljivi) na ribociklib, kikiriki, soju ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


  Ako mislite da biste mogli da budete alergični, pitajte svog lekara za savet.


  Upozorenja i mere opreza


  Razgovarajte sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što uzmete lek Kisqali.


  Ako se bilo šta od sledećeg odnosi na Vas, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta pre nego što uzmete lek Kisqali:

  • Ako imate povišenu telesnu temperaturu, bol u grlu ili ranice u ustima zbog infekcije (znakovi smanjenog broja belih krvnih zrnaca).

  • Ako imate bilo kakve probleme sa jetrom ili ste nekada imali bilo koje oboljenje jetre.

  • Ako imate ili ste imali srčane poremećaje ili poremećaje srčanog ritma, kao što je nepravilan srčani ritam, uključujući stanje koje se zove sindrom produženog QT intervala (produženje QT intervala) ili niske koncentracije kalijuma, magnezijuma ili fosfora u Vašoj krvi.


   Praćenje tokom lečenja lekom Kisqali

   Pre i tokom lečenja lekom Kisqali imaćete redovne analize krvi kako bi se proveravala funkcija Vaše jetre i broj krvnih ćelija (belih krvnih zrnaca, crvenih krvnih zrnaca i krvnih pločica) i elektrolita (soli u krvi, uključujući kalijum, kalcijum, magnezijum i fosfat) u Vašem telu. Takođe će se pratiti aktivnost Vašeg srca, pre i za vreme lečenja lekom Kisqali, pomoću ispitivanja koji se zove elektrokardiogram (EKG). Ako je potrebno, Vaš lekar može da smanji Vašu dozu leka Kisqali ili da je privremeno obustavi kako bi omogućio Vašoj jetri, krvnim ćelijama, koncentraciji elektrolita i srčanoj aktivnosti da se oporave. Vaš lekar takođe može da odluči da trajno obustavi Vaše lečenje lekom Kisqali.


   Deca i adolescenti

   Lek Kisqali se ne primenjuje kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.

   Drugi lekovi i Kisqali

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući lekove ili dodatke ishrani (suplemente) koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, jer oni mogu uticati na efekat leka Kisqali. Ovo se naročito odnosi na:

  • Neke lekove koji se koriste za lečenje gljivičnih infekcija, kao što su ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol ili posakonazol.

  • Neke lekove koji se koriste za lečenje HIV-a/AIDS-a, kao što su ritonavir, sakvinavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, telaprevir i efavirenz.

  • Neke lekove koji se koriste za lečenje epileptičkih i drugih napada (antiepileptici), kao što su karbamazepin i fenitoin.

  • Kantarion (poznat i kao Hypericum perforatum) - biljni lek koji se koristi za lečenje depresije i drugih bolesti.

  • Neke lekove koji se koriste za lečenje problema sa srčanim ritmom ili visokog krvnog pritiska, kao što su amjodaron, dizopiramid, prokainamid, hinidin, sotalol i verapamil.

  • Antimalarike kao što je hlorokin.

  • Antibiotike kao što su klaritromicin, telitromicin, moksifloksacin i rifampicin.

  • Neke lekove koji se koriste za sedaciju ili anesteziju, kao što je midazolam.

  • Neke lekove koji se koriste kao antipsihotici, kao što je haloperidol.

  • Lekove koji se koriste za lečenje angine, kao što je bepridil.

  • Metadon, koji se koristi za lečenje bola ili zavisnosti od opioida.

  • Lekove kao što je ondansetron koji se primenjuje intravenski, koji se koristi za sprečavanje mučnine i povraćanja uzrokovanih hemioterapijom (lekovi za lečenje raka).


   Lek Kisqali može da poveća ili smanji koncentraciju nekih drugih lekova u Vašoj krvi. Ovo se naročito odnosi na:

  • Lekove koji se koriste za lečenje simptoma benigne hiperplazije prostate, kao što je alfuzosin.

  • Antiaritmike, kao što su amjodaron ili hinidin.

  • Antipsihotike, kao što su pimozid ili kvetiapin.

  • Lekove koji se koriste za smanjenje nivoa masnoća u krvi, kao što su simvastatin ili lovastatin, pitavastatin, pravastatin ili rosuvastatin.

  • Lekove koji se koriste za lečenje visokih koncentracija šećera u krvi (npr. šećerne bolesti) kao što je metformin.

  • Lekove koji se koriste za lečenje srčanih poremećaja kao što je digoksin.

  • Lekove koji se koriste za lečenje plućne arterijske hipertenzije i erektilne disfunkcije, kao što je sildenafil.

  • Lekove koji se koriste za lečenje niskog krvnog pritiska ili migrene kao što su ergotamin ili dihidroergotamin.

  • Neke lekove koji se koriste za lečenje epileptičkih napada ili koji se koriste za sedaciju ili anesteziju, kao što je midazolam.

  • Lekove koji se koriste za lečenje poremećaja spavanja kao što je triazolam.

  • Analgetike kao što su alfentanil i fentanil.

  • Lekove koji se koriste za lečenje poremećaja gastrointestinalnog sistema kao što je cisaprid.

  • Lekove koji se koriste za sprečavanje odbacivanja presađenog organa, kao što su takrolimus, sirolimus i ciklosporin (takođe se koriste za lečenje zapaljenja kod reumatoidnog artritisa i psorijaze).

  • Everolimus, koji se koristi za terapiju nekoliko vrsta raka i tuberozne skleroze (takođe se koristi i za sprečavanje odbacivanja presađenog organa).


   Pre nego što započnete lečenje lekom Kisqali obavezno recite svom lekaru o svim lekovima i dodacima ishrani (suplementima), uključujući biljne proizvode koje trenutno uzimate i ako Vam je propisan bilo koji novi lek nakon što ste započeli lečenje lekom Kisqali.


   Pitajte svog lekara ili farmaceuta ukoliko niste sigurni da li je Vaš lek jedan od gore navedenih lekova.

   Uzimanje leka Kisqali sa hranom i pićima


   Ne treba da jedete grejpfrut ili nar ili da pijete sok od grejpfruta ili nara tokom lečenja lekom Kisqali. Oni mogu da promene način na koji se lek Kisqali razlaže u Vašem telu i mogu da povećaju koncentraciju leka Kisqali u Vašem krvotoku.


   Trudnoća i dojenje


   Lek Kisqali smete da uzimate samo ukoliko vam je završena menopauza.


   Vaš lekar može da traži negativan test na trudnoću pre nego što počne da Vas leči lekom Kisqali.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lečenje lekom Kisqali može da dovede do umora. Zato bi trebalo da budete oprezni prilikom upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama tokom lečenja lekom Kisqali.


   Lek Kisqali sadrži sojin lecitin

   Ako ste alergični na kikiriki ili soju, nemojte uzimati ovaj lek.


 3. Kako se uzima lek Kisqali

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to rekao Vaš lekar, farmaceut ili medicinska sestra. Vaš lekar, farmaceut ili medicinska sestra će Vam reći koliko tačno tableta treba da uzmete i kojim danima treba da ih uzimate. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom.

  Nemojte da menjate dozu leka Kisqali ili raspored uzimanja, a da se prethodno niste posavetovali sa svojim lekarom.


  Nemojte da prekoračite preporučenu dozu koju Vam je propisao Vaš lekar.


  Koliko leka Kisqali da uzmete

  • Preporučena početna doza leka Kisqali je 600 mg (3 tablete od 200 mg) jednom dnevno. Vaš lekar će Vam reći koliko tačno tableta leka Kisqali treba da uzmete; u određenim situacijama lekar Vas može savetovati da uzmete nižu dozu leka Kisqali, npr. 400 mg (2 tablete od 200 mg) jednom dnevno ili 200 mg (1 tabletu od 200 mg) jednom dnevno.

  • Ciklus lečenja traje 28 dana. Uzimajte lek Kisqali jednom dnevno, samo od 1. do 21. dana 28-dnevnog ciklusa. Spoljašnja kutija pakovanja leka Kisqali uključuje „pomoćni kalendar“ koji Vam omogućava da pratite svoju dnevnu dozu leka Kisqali označavanjem kruga za svaku tabletu koju uzmete tokom

   28-dnevnog ciklusa. Ne smete da uzimate lek Kisqali od 22. do 28. dana ciklusa.

  • Vaš lekar će Vam reći koju bi dozu inhibitora aromataze trebalo da uzimate u kombinaciji sa lekom Kisqali i kada bi trebalo da je uzimate.


   Veoma je važno da pratite uputstva svog lekara. Ukoliko Vam se jave određena neželjena dejstva, Vaš lekar može od Vas da zatraži da uzmete manju dozu, privremeno prestanete da uzimate lek Kisqali ili da trajno prekinete lečenje lekom Kisqali.


   Kada da uzimate lek Kisqali

   Uzimajte lek Kisqali jednom dnevno, u isto vreme svakoga dana, po mogućnosti ujutru. To će Vam pomoći da se setite da uzimate svoj lek.


   Kako da uzimate lek Kisqali

   Tablete leka Kisqali treba da progutate cele (tablete ne smete da žvaćete, drobite ili lomite pre gutanja). Nemojte da uzimate tabletu koja je slomljena, napukla ili na drugi način oštećena.

   Lek Kisqali sa hranom i pićem

   Lek Kisqali bi trebalo da uzimate jednom dnevno svakog dana u isto vreme, po mogućnosti ujutru. Možete ga uzimati sa hranom ili bez nje.


   Koliko dugo treba da uzimate lek Kisqali

   Uzimajte lek Kisqali jednom dnevno od 1. do 21. dana 28-dnevnog ciklusa. Nastavite lečenje lekom Kisqali onoliko dugo koliko Vam to kaže Vaš lekar.


   Ovo je dugoročno lečenje, koje može potrajati mesecima ili godinama. Vaš lekar će redovno da prati Vaše stanje kako bi proveravao da li terapija ima željeni efekat.


   Ako ste uzeli više leka Kisqali nego što treba


   Ako uzmete previše tableta ili ako neko drugi uzme Vaš lek, odmah se obratite za savet lekaru ili idite u bolnicu. Pokažite im pakovanje leka Kisqali. Možda će biti neophodno lečenje.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Kisqali


   Ako povraćate nakon što ste uzeli dozu ili ako zaboravite dozu, preskočite propuštenu dozu za taj dan. Uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme.


   Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Umesto toga, sačekajte dok ne dođe vreme za Vašu sledeću dozu i zatim uzmite svoju uobičajenu dozu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Kisqali


   Prestanak Vašeg lečenja lekom Kisqali može da dovede do pogoršanja bolesti. Nemojte da prestanete sa uzimanjem leka Kisqali, osim ako Vam to ne kaže Vaš lekar.


   Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa primenom ovog leka, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna

  Odmah se obratite Vašem lekaru ukoliko dobijete bilo koji od sledećih simptoma tokom lečenja lekom Kisqali:

  • Povišena telesna temperatura, drhtavica, slabost i učestale infekcije sa simptomima kao što su bol u grlu ili ranice u ustima (znaci smanjenog broja različitih vrsta krvnih zrnaca). Odmah se obratite Vašem lekaru ukoliko osetite nove simptome ili ako Vam se simptomi pogoršaju. Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek).

  • Umor, svrab i žuta prebojenost kože ili žuta prebojenost beonjača, mučnina ili povraćanje, gubitak apetita, bol u gornjem desnom delu trbuha (abdomen), tamna ili smeđa mokraća, izraženije krvarenje ili stvaranje modrica lakše nego što je to uobičajeno (ovo bi mogli da budu znaci problema sa jetrom). Odmah se obratite Vašem lekaru ukoliko osetite nove simptome ili ako Vam se simptomi pogoršaju. Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek).

  • Bol ili nelagodnost u grudima, promene u otkucajima srca (ubrzani ili usporeni), osećaj lupanja srca, omaglica, nesvestica, vrtoglavica, plava prebojenost usana, nedostatak vazduha, oticanje (edem) nogu ili kože (ovo bi mogli da budu znaci problema sa srcem). Odmah se obratite Vašem lekaru ukoliko osetite nove simptome ili ako Vam se simptomi pogoršaju. Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek).

   Lekar Vam može reći da uzmete nižu dozu, privremeno prekinete lečenje lekom Kisqali ili da ga trajno obustavite.


   Druga moguća neželjena dejstva

   Druga neželjena dejstva uključuju ona koja su navedena u nastavku teksta. Ako ova neželjena dejstva postanu teška, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Umor, bleda koža (mogući znaci smanjenog broja crvenih krvnih zrnaca, anemije)

  • Bolno i učestalo mokrenje (znaci infekcije mokraćnih puteva)

  • Smanjen apetit

  • Nedostatak vazduha, otežano disanje

  • Bol u leđima

  • Mučnina

  • Proliv

  • Povraćanje

  • Zatvor

  • Ranice u ustima sa zapaljenjem desni (stomatitis)

  • Bol u trbuhu (abdomenu)

  • Gubitak kose ili proređivanje kose (alopecija)

  • Osip

  • Svrab (pruritus)

  • Zamor

  • Slabost (astenija)

  • Povišena telesna temperatura (pireksija)

  • Glavobolja

  • Otoci na rukama, člancima ili stopalima (periferni edem)

  • Otežano uspavljivanje


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Spontano krvarenje ili nastajanje modrica (znaci smanjenog broja krvnih pločica u krvi)

  • Suzenje očiju

  • Suvoća očiju

  • Smanjena koncentracija kalcijuma u krvi, koji ponekad može dovesti do grčeva

  • Smanjena koncentracija fosfata u krvi

  • Krvarenja iz nosa

  • Čudan ukus u ustima (disgeuzija)

  • Nervoza želuca, tegobe sa varenjem, gorušica (dispepsija)

  • Odstupanja u rezultatima krvnih testova funkcije bubrege (povećana koncentracija kreatinina u krvi)

  • Gubitak telesne mase

  • Crvenilo kože (eritem)

   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Kisqali

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Kisqali posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do‟. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Nemojte koristiti ovaj lek ako primetite bilo kakvo oštećenje na pakovanju ili ako postoje znaci nasilnog otvaranja.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


Šta sadrži lek Kisqali


Aktivna supstanca je ribociklib. Jedna film tableta sadrži ribociklib-sukcinat, što odgovara 200 mg ribocikliba.


Jezgro tablete:

celuloza, mikrokristalna; krospovidon (tip A); hidroksipropilceluloza, niskosupstituisana; magnezijum- stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Film tablete:

gvožđe (III)-oksid, crni (E172); gvožđe (III)-oksid, crveni (E172); sojin lecitin (E322); polivinilalkohol (delimično hidrolizovan); talk; titan-dioksid (E171); ksantan guma.


Kako izgleda lek Kisqali i sadržaj pakovanja


Film tableta.


Svetlo sivkastoljubičasta okrugla tableta, bez podeone crte, sa zaobljenim ivicama (prečnika oko 11,1 mm), sa utisnutom oznakom „RIC” sa jedne strane i „NVR” sa druge strane.


PVC/PCTFE (polivinilhlorid/polihlorotrifluoroetilen) ili PA/Al/PVC (poliamid/aluminijum/polivinilhlorid) blister koji sadrži 21 film tabletu.

Pakovanje od 21 film tablete sadrži 1 blister sa 21 film tabletom. Pakovanje od 63 film tablete sadrži 3 blistera sa po 21 film tabletom.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

PREDSTAVNIŠTVO NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Omladinskih Brigada 90 A, Beograd-Novi Beograd


Proizvođač

NOVARTIS PHARMA PRODUKTIONS GMBH

Oflinger Strasse 44, Wehr Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2018.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Kisqali, 200 mg, film tablete, ukupno 21 kom, blister, 1 x 21 kom:

515-01-03709-17-001 od 07.06.2018.


Kisqali, 200 mg, film tablete, ukupno 63 kom, blister, 3 x 21 kom:

515-01-03715-17-001 od 07.06.2018.


SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije


Lek Kisqali je u kombinaciji sa inhibitorom aromataze indikovan kao početna endokrina terapija za lečenje žena u postmenopauzi sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim hormon receptor (HR) pozitivnim i HER2 negativnim karcinomom dojke.


Doziranje i način primene


Lečenje lekom Kisqali mora započeti lekar sa iskustvom u primeni terapija protiv karcinoma. Doziranje

Preporučena doza je 600 mg (tri film tablete od 200 mg) ribocikliba jednom dnevno uzastopno 21 dan, nakon čega sledi 7 dana bez lečenja, čime se dobija potpuni ciklus od 28 dana. Terapiju je potrebno nastaviti sve dok pacijent ima kliničke koristi od nje ili do pojave neprihvatljive toksičnosti.

Lek Kisqali mora da se uzima zajedno sa 2,5 mg letrozola ili sa drugim inhibitorom aromataze. Inhibitor aromataze treba da se uzima oralno jednom dnevno bez prekida tokom ciklusa od 28 dana. Videti sažetak karakteristika leka (SmPC) inhibitora aromataze za dodatne informacije.


Lek Kisqali može da se uzima sa hranom ili bez nje (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija). Pacijente treba savetovati da uzimaju svoju dozu u približno isto vreme svakoga dana, po mogućnosti ujutru. Ukoliko pacijent povraća nakon uzimanja doze ili propusti dozu, toga dana se ne sme

uzimati dodatna doza. Sledeću propisanu dozu potrebno je uzeti u uobičajeno vreme.


Prilagođavanje doze

Zbrinjavanje teških ili nepodnošljivih neželjenih reakcija na lek (NRL) može zahtevati privremeni prekid terapije, smanjenje doze ili trajni prekid terapije lekom Kisqali. Ako je potrebno smanjiti dozu, smernice za smanjenje preporučene doze navedene su u Tabeli 1.


Tabela 1 Smernice za prilagođavanje preporučene doze


Kisqali

Doza

Broj tableta od 200 mg

Početna doza

600 mg/dan

3

Prvo smanjenje doze

400 mg/dan

2

Drugo smanjenje doze

200 mg*/dan

1

* Ako je potrebno dalje smanjenje doze ispod 200 mg/dan, terapiju treba trajno prekinuti.


U Tabelama 2, 3, 4 i 5 naveden je sažetak preporuka za privremeni prekid terapije, smanjenje doze ili trajni prekid terapije lekom Kisqali radi zbrinjavanja specifičnih NRL. Plan zbrinjavanja za svakog pacijenta mora da se zasniva na kliničkoj proceni lekara koji sprovodi lečenje na osnovu procene individualnog odnosa koristi i rizika (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Pre započinjanja lečenja lekom Kisqali mora se uraditi kompletna krvna slika (KKS). Nakon započinjanja lečenja, KKS je potrebno pratiti svake 2 nedelje tokom prva 2 ciklusa, na početku svakog od naredna 4 ciklusa, a nakon toga ako je klinički indikovano.


Tabela 2 Prilagođavanje doze i zbrinjavanje – Neutropenija


Stepen 1 ili 2*

(ABN 1000/mm3 -

≤DGN)

Stepen 3*

(ABN 500 -

<1000/mm3)

Stepen 3* febrilna neutropenija**

Stepen 4*

(ABN <500/mm3)

Neutropenija

Nije potrebno prilagođavanje doze

Prekid terapije do oporavka na stepen ≤2.

Nastaviti sa lekom Kisqali u istoj dozi.

Ako se vrati toksičnost stepena 3: prekid terapije do oporavka do stepena ≤2, zatim

nastaviti sa lekom Kisqali i smanjiti dozu za 1 nivo.

Prekid terapije do oporavka na stepen ≤2.

Nastaviti sa lekom Kisqali i smanjiti dozu za 1 nivo.

Prekid terapije do oporavka na stepen ≤2.

Nastaviti sa lekom Kisqali i smanjiti dozu za 1 nivo.

* Određivanje stepena prema CTCAE-u verzija 4.03 (CTCAE = engl. Common Terminology Criteria for Adverse Events – Zajednički terminološki kriterijumi za neželjene događaje)

** Neutropenija stepena 3 sa jednom povišenom telesnom temperaturom >38,3°C (ili iznad 38°C tokom više od jednog sata i/ili istovremena infekcija)

ABN = apsolutni broj neutrofila; DGN = donja granica normalnih vrednosti (eng. LLN = lower limit of normal)


Pre započinjanja lečenja lekom Kisqali potrebno je obaviti ispitivanje funkcije jetre. Nakon započinjanja lečenja, potrebno je sprovoditi ispitivanje funkcije jetre svake 2 nedelje tokom prva 2 ciklusa, na početku svakog od naredna 4 ciklusa, a nakon toga ako je klinički indikovano. Ukoliko se primete odstupanja u

nalazima stepena ≥2, preporučuje se učestalije praćenje.


Tabela 3 Prilagođavanje doze i zbrinjavanje – hepatobilijarna toksičnost


Stepen 1*

(> GGN – 3 x GGN)

Stepen 2*

(>3 do 5 x GGN)

Stepen 3*

(>5 do 20 x GGN)

Stepen 4* (>20 x GGN)

Porast vrednosti AST i/ili ALT u odnosu na početne** vrednosti, bez porasta ukupnog bilirubina iznad 2 x GGN

Nije potrebno prilagođavanje doze.

Početni stepen <2: prekid terapije do oporavka na ≤ početni

stepen, zatim nastaviti sa lekom Kisqali u istoj dozi. Ako se vrati

stepen 2, nastaviti sa lekom Kisqali u sledećoj nižoj dozi.

Prekid terapije lekom Kisqali do oporavka na

≤ početni stepen, zatim nastaviti u sledećoj nižoj dozi.

Ako se vrati stepen 3, trajno prekinuti primenu leka Kisqali.

Trajno prekinuti primenu leka Kisqali.

Početni stepen = 2: terapija se ne prekida.

Kombinovani porast vrednosti AST i/ili ALT zajedno sa porastom ukupnog bilirubina, kada holestaza nije prisutna

Ako kod pacijenta dođe do porasta vrednosti ALT i/ili AST > 3x GGN uz porast ukupnog bilirubina > 2x GGN bez obzira na početni stepen, trajno prekinuti primenu leka Kisqali.

* Određivanje stepena prema CTCAE-u verzija 4.03 (CTCAE= engl. Common Terminology Criteria for Adverse Events – Zajednički terminološki kriterijumi za neželjene događaje)

** Početna vrednost = pre početka lečenja

GGN = gornja granica normalnih vrednosti (eng. ULN = upper limit of normal)


EKG je potrebno proceniti pre započinjanja lečenja lekom Kisqali. Nakon započinjanja lečenja EKG bi trebalo ponoviti otprilike 14. dana prvog ciklusa i na početku drugog ciklusa, a zatim ako je klinički indikovano. U slučaju produženja QTcF intervala tokom lečenja, preporučuje se češće praćenje EKG-a.


Tabela 4 Prilagođavanje doze i zbrinjavanje – produženje QT intervala


EKG nalazi sa QTcF intervalom

>480 milisekundi

 1. Treba prekinuti uzimanje leka.

 2. Ako se produženje QTcF intervala smanji do <481 milisekundi, nastaviti lečenje sa istom dozom.

 3. Ako se ponovo pojavi QTcF ≥481 milisekundi, prekinuti terapiju dok se QTcF ne smanji na <481 milisekundi i zatim nastaviti sa primenom leka Kisqali u sledećoj nižoj dozi.

EKG nalazi sa QTcF intervalom

>500 milisekundi

Ako je QTcF veći od 500 milisekundi na najmanje 2 odvojena EKG-a, prekinuti primenu leka Kisqali dok QTcF ne bude <481 milisekundi i zatim nastaviti sa primenom u sledećoj nižoj dozi.


Ako je produženje QTcF intervala veće od 500 milisekundi ili ako se promena za više od 60 milisekundi u odnosu na početnu vrednost pojavi zajedno sa torsade de pointes ili polimorfnom ventrikularnom tahikardijom ili znacima/simptomima ozbiljne aritmije, treba trajno prekinuti primenu leka Kisqali.

Tabela 5 Prilagođavanje doze i zbrinjavanje – ostale toksičnosti*


Ostale toksičnosti

Stepen 1 ili 2**

Stepen 3**

Stepen 4**

Nije potrebno prilagođavanje doze. Započeti odgovarajuću medikamentoznu terapiju i pratiti ako je klinički indikovano.

Prekid lečenja do oporavka na stepen ≤1, zatim nastaviti sa primenom leka Kisqali u istoj dozi.

Ako se vrati stepen 3, nastaviti sa primenom leka Kisqali u sledećoj nižoj dozi.

Trajno prekinuti primenu leka Kisqali.

* Isključujući neutropeniju, hepatotoksičnost i produženje QT intervala.

** Određivanje stepena prema CTCAE-u verzija 4.03 (CTCAE= engl. Common Terminology Criteria for Adverse Events – Zajednički terminološki kriterijumi za neželjene događaje)


Pogledati sažetak karakteristika leka za istovremeno primenjeni inhibitor aromataze za smernice o prilagođavanju doze i ostale relevantne bezbednosne informacije u slučaju toksičnosti.


Prilagođavanje doze kod primene leka Kisqali sa snažnim CYP3A4 inhibitorima

Potrebno je izbegavati istovremenu primenu snažnih CYP3A4 inhibitora i potrebno je razmotriti alternativne lekove sa manjim potencijalom za inhibiranje CYP3A4 koji se istovremeno primenjuju. Ukoliko pacijent mora da uzima snažan CYP3A4 inhibitor istovremeno kad i ribociklib, dozu leka Kisqali potrebno je smanjiti na 400 mg jednom dnevno (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Kod pacijenata kojima je doza bila smanjena na 400 mg ribocikliba dnevno i kod kojih se početak istovremene primene snažnog CYP3A4 inhibitora ne može izbeći, potrebno je dodatno smanjiti dozu na 200 mg.


Kod pacijenata kojima je doza bila smanjena na 200 mg ribocikliba dnevno i kod kojih se početak istovremene primene snažnog CYP3A4 inhibitora ne može izbeći, potrebno je prekinuti terapiju lekom Kisqali.


Zbog varijabilnosti između pacijenata, preporučena prilagođavanja doza možda nisu optimalna kod svih pacijenata, pa se zato preporučuje pažljivo praćenje znakova toksičnosti. Ako se prekine primena snažnog inhibitora, potrebno je promeniti dozu leka Kisqali na dozu koja se primenjivala pre početka primene snažnog CYP3A4 inhibitora, nakon najmanje 5 poluvremena eliminacije snažnog CYP3A4 inhibitora (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka, Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija i odeljak 5.2 u Sažetku karakteristika leka).


Posebne populacije


Oštećenje funkcije bubrega

Nije potrebno prilagođavanje doze kod pacijenata sa blagim ili umerenim oštećenjem funkcije bubrega (videti odeljak 5.2 u Sažetku karakteristika leka). Potreban je oprez kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije bubrega uz pažljivo praćenje znakova toksičnosti, budući da nema iskustava sa primenom leka Kisqali u ovoj populaciji (videti odeljak 5.2 u Sažetku karakteristika leka).


Oštećenje funkcije jetre

Na osnovu farmakokinetičkog ispitivanja zdravih ispitanika i ispitanika bez karcinoma sa oštećenom funkcijom jetre, nije potrebno prilagođavanje doze kod pacijenata sa blagim oštećenjem funkcije jetre (Child-Pugh stadijum A). Pacijenti sa umerenim (Child-Pugh stadijum B) i teškim oštećenjem funkcije jetre (Child-Pugh stadijum C) mogu imati povećanu (manje od dva puta) izloženost ribociklibu, pa se preporučuje početna doza od 400 mg leka Kisqali jednom dnevno. Ribociklib nije ispitivan kod pacijenata sa karcinomom dojke i sa umerenim i teškim oštećenjem funkcije jetre (videti odeljak 5.2 u Sažetku

karakteristika leka).


Pedijatrijska populacija

Bezbednost i efikasnost leka Kisqali kod dece i adolescenata uzrasta mlađeg od 18 godina još nisu ustanovljeni. Nema dostupnih podataka.


Starije osobe

Nije potrebno prilagođavanje doze kod pacijenata starijih od 65 godina (videti odeljak 5.2 u Sažetku karakteristika leka).


Način primene


Lek Kisqali se uzima oralno jednom dnevno, uz hranu ili bez nje. Tablete je potrebno progutati cele i ne smeju se žvakati, drobiti ili lomiti pre gutanja. Ne smeju se uzimati tablete koje su slomljene, napukle ili na neki drugi način oštećene.


Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na kikiriki, soju ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku Lista pomoćnih supstanci.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Kritična visceralna bolest


Efikasnost i bezbednost ribocikliba nije ispitivana kod pacijenata sa kritičnom visceralnom bolešću. Neutropenija

U zavisnosti od težine neutropenije, možda će biti potreban privremen prekid terapije lekom Kisqali, smanjenje doze ili trajni prekid terapije kako je opisano u Tabeli 2 (videti odeljke Doziranje i način primene i Neželjena dejstva).


Hepatobilijarna toksičnost


Pre započinjanja lečenja lekom Kisqali potrebno je uraditi ispitivanja funkcije jetre. Nakon započinjanja lečenja potrebno je pratiti funkciju jetre (videti odeljke Doziranje i način primene i Neželjena dejstva).


U zavisnosti od toga koliko su porasle vrednosti transaminaza, možda će biti potrebni privremen prekid terapije lekom Kisqali, smanjenje doze ili trajni prekid terapije kako je opisano u Tabeli 3 (videti odeljke Doziranje i način primene i Neželjena dejstva). Preporuke za pacijente koji imaju povišene početne vrednosti AST-a/ALT-a stepena ≥3 nisu utvrđene.


Produženje QT intervala


Pre započinjanja lečenja potrebno je proceniti EKG. Lečenje lekom Kisqali sme da se započne samo kod pacijenata koji imaju vrednosti QTcF intervala manje od 450 milisekundi. EKG je potrebno ponoviti oko

14. dana prvog ciklusa i na početku drugog ciklusa, a zatim ako je klinički indikovano (videti odeljke Doziranje i način primene i Neželjena dejstva).


Odgovarajuće praćenje elektrolita u serumu (uključujući kalijum, kalcijum, fosfor i magnezijum) potrebno je sprovesti pre započinjanja lečenja, na početku prvih 6 ciklusa, a zatim ako je klinički indikovano. Sva odstupanja je potrebno korigovati pre započinjanja lečenja lekom Kisqali.

Primenu leka Kisqali potrebno je izbegavati kod pacijenata koji već imaju produženje QTc intervala ili su pod značajnim rizikom od njegovog nastanka. Ovo uključuje pacijente:


Primenu leka Kisqali sa lekovima za koje je poznato da produžuju QTc interval i/ili snažnim CYP3A4 inhibitorima je potrebno izbegavati jer to može da dovede do klinički značajnog produženja QTcF intervala (videti odeljke Doziranje i način primene, Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija i odeljak

5.1 u Sažetku karakteristika leka). Ukoliko lečenje snažnim CYP3A4 inhibitorom ne može da se izbegne, dozu treba smanjiti na 400 mg jednom dnevno (videti odeljke Doziranje i način primene i Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Na osnovu uočenog produženja QT intervala tokom lečenja, možda će biti potreban privremen prekid, smanjenje ili trajni prekid terapije lekom Kisqali kako je opisano u Tabeli 4 (videti odeljke Doziranje i način primene, Neželjena dejstva i odeljak 5.2 u Sažetku karakteristika leka).


CYP3A4 supstrati


Ribociklib je snažan CYP3A4 inhibitor u dozi od 600 mg i umereni CYP3A4 inhibitor u dozi od 400 mg. Zato ribociklib može da ostvari interakciju sa lekovima koji se metabolišu putem CYP3A4, što može dovesti do povećanih koncentracija CYP3A4 supstrata u serumu (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija). Preporučuje se oprez u slučaju istovremene primene sa osetljivim CYP3A4 supstratima sa uskim terapijskim indeksom i zato je potrebno proveriti Sažetak karakteristika leka drugih lekova u pogledu preporuka kod istovremene primene sa CYP3A4 inhibitorima.


Sojin lecitin


Lek Kisqali sadrži sojin lecitin. Pacijenti koji su preosetljivi na kikiriki ili soju ne smeju da uzimaju lek Kisqali (videti odeljak Kontraindikacije).


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Supstance koje mogu da povećaju koncentracije ribocikliba u plazmi


Ribociklib se primarno metaboliše putem CYP3A4. Zbog toga, lekovi koji mogu da utiču na aktivnost CYP3A4 enzima mogu da promene farmakokinetiku ribocikliba. Istovremena primena snažnog CYP3A4 inhibitora ritonavira (100 mg dva puta dnevno tokom 14 dana) sa pojedinačnom dozom ribocikliba od 400 mg povećala je izloženost ribociklibu (PIKinf) 3,2 puta i maksimalnu koncentraciju (Cmax) 1,7 puta kod zdravih ispitanika u poređenju sa pojedinačnom dozom ribocikliba od 400 mg koja je primenjena sama. Cmax za LEQ803 (zastupljeni metabolit ribocikliba koji je odgovoran za manje od 10% izloženosti ribociklibu) smanjen je za 96%, a PIKlast za 98%.


Mora da se izbegava istovremena primena snažnih CYP3A4 inhibitora uključujući, ali i ne ograničavajući se na sledeće: klaritromicin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, lopinavir, ritonavir, nefazodon, nelfinavir, posakonazol, sakvinavir, telaprevir, telitromicin, verapamil i vorikonazol (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Potrebno je razmotriti druge lekove sa manjim potencijalom za inhibiranje CYP3A4 koji se istovremeno primenjuju i pratiti pacijente zbog mogućih neželjenih događaja povezanih sa ribociklibom (videti odeljke Doziranje i način primene, Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i odeljak 5.2 u Sažetku karakteristika leka).


Ako istovremena primena leka Kisqali sa snažnim CYP3A4 inhibitorom ne može da se izbegne, potrebno je smanjiti dozu leka Kisqali kako je opisano u odeljku Doziranje i način primene. Međutim, za ova prilagođavanja doze nema kliničkih podataka. Zbog varijabilnosti između pacijenata, preporučena

prilagođavanja doza možda neće biti optimalna kod svih pacijenata, pa se zbog toga preporučuje pažljivo praćenje zbog mogućih neželjenih događaja povezanih sa ribociklibom. U slučaju toksičnosti povezane sa ribociklibom, potrebno je prilagoditi dozu ili prekinuti lečenje dok se toksičnost ne povuče (videti odeljak Doziranje i način primene i odeljak 5.2 u Sažetku karakteristika leka). Ako se trajno prekine primena snažnog CYP3A4 inhibitora i nakon najmanje 5 poluvremena eliminacije CYP3A4 inhibitora (pogledati Sažetak karakteristika leka za određeni CYP3A4 inhibitor), primenu leka Kisqali treba nastaviti pri istoj dozi koja se primenjivala pre početka primene snažnog CYP3A4 inhibitora.


Fiziološki zasnovane farmakokinetičke simulacije ukazuju na to da pri dozi ribocikliba od 600 mg, umereni CYP3A4 inhibitor (eritromicin) može da poveća Cmax ribocikliba 1,2 puta i PIK 1,3 puta u ravnotežnom stanju. Za pacijente kojima je doza ribocikliba smanjena na 400 mg jednom dnevno, procenjeno je da se Cmax povećala 1,4 a PIK 2,1 puta u ravnotežnom stanju. Predviđeno je da će efekat doze od 200 mg jednom dnevno rezultirati povećanjem od 1,7 odnosno od 2,8 puta. Nisu potrebna prilagođavanja doze ribocikliba na početku lečenja sa blagim ili umerenim CYP3A4 inhibitorima. Međutim, preporučuje se praćenje neželjenih događaja povezanih sa ribociklibom.


Pacijente treba savetovati da izbegavaju nar ili sok od nara, zatim grejpfrut ili sok od grejpfruta. Za njih je poznato da inhibiraju enzime citohroma CYP3A4 i da mogu da povećaju izloženost ribociklibu.


Supstance koje mogu da smanje koncentracije ribocikliba u plazmi


Istovremena primena snažnog CYP3A4 induktora rifampicina (600 mg dnevno tokom 14 dana) sa pojedinačnom dozom ribocikliba od 600 mg smanjila je PIKinf ribocikliba za 89% i Cmax za 81%, u poređenju sa pojedinačnom dozom ribocikliba od 600 mg koja je primenjena sama kod zdravih ispitanika. Cmax za LEQ803 povećala se 1,7 puta, a PIKinf se smanjio za 27%. Istovremena primena snažnih CYP3A4 induktora mogla bi zbog toga da dovede do smanjene izloženosti i posledično do rizika od izostanka efikasnosti. Potrebno je izbegavati istovremenu primenu snažnih CYP3A4 induktora, uključujući, ali i ne ograničavajući se na fenitoin, rifampicin, karbamazepin i kantarion (Hypericum perforatum). Potrebno je razmotriti druge lekove bez ili sa minimalnim potencijalom za indukciju CYP3A4.


Efekat umerenog CYP3A4 induktora na izloženost ribociklibu nije bio ispitivan. Fiziološki zasnovane farmakokinetičke simulacije ukazuju da umereni CYP3A4 induktor (efavirenz) može smanjiti Cmax ribocikliba za 51% i PIK za 70% u ravnotežnom stanju. Istovremena primena umerenih CYP3A4 induktora zbog toga može dovesti do smanjene izloženosti i posledično do rizika od smanjene efikasnosti, naročito kod pacijenata lečenih ribociklibom u dozi od 400 mg ili 200 mg jednom dnevno.


Supstance kojima lek Kisqali može da promeni koncentracije u plazmi


Ribociklib je umeren do snažan CYP3A4 inhibitor i može da ostvari interakciju sa lekovima supstratima koji se metabolišu putem CYP3A4, što može da dovede do povišenih koncentracija u serumu istovremeno primenjenog leka.


Istovremena primena midazolama (CYP3A4 supstrata) sa višestrukim dozama leka Kisqali (400 mg) povećala je izloženost midazolamu za 280% (3,80 puta) kod zdravih ispitanika, u poređenju sa primenom samog midazolama. Simulacije korišćenjem fiziološki zasnovanih farmakokinetičkih modela ukazuju na to da se očekuje da će lek Kisqali primenjen u klinički relevantnoj dozi od 600 mg povećati PIK midazolama 5,2 puta. Zbog toga je, uopšteno, kada se ribociklib primenjuje istovremeno sa drugim lekovima, potrebno pročitati Sažetak karakteristika leka za drugi lek zbog preporuka kod istovremene primene sa CYP3A4 inhibitorima. Preporučuje se oprez u slučaju istovremene primene sa osetljivim CYP3A4 supstratima sa uskim terapijskim indeksom (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Dozu osetljivog CYP3A4 supstrata sa uskim terapijskim indeksom, uključujući ali i ne ograničavajući se na, alfentanil, ciklosporin, everolimus, fentanil, sirolimus i takrolimus, možda će biti potrebno smanjiti budući da ribociklib može da poveća njihovu izloženost.


Potrebno je izbegavati istovremenu primenu ribocikliba u dozi od 600 mg sa sledećim CYP3A4 supstratima: alfuzosin, amjodaron, cisaprid, pimozid, hinidin, ergotamin, dihidroergotamin, kvetiapin, lovastatin,

simvastatin, sildenafil, midazolam, triazolam.


Istovremena primena kofeina (CYP1A2 supstrata) sa višestrukim dozama leka Kisqali (400 mg) povećala je izloženost kofeinu za 20% (1,20 puta) kod zdravih ispitanika, u poređenju sa primenom samog kofeina. Pri klinički relevantnoj dozi od 600 mg, simulacije korišćenjem fiziološki zasnovanih farmakokinetičkih modela predvidele su samo slabe inhibitorne efekte ribocikliba na CYP1A2 supstrate (povećanje PIK-a <2 puta).


Trenutno nije poznato da li lek Kisqali može da smanji efektivnost sistemskih hormonskih kontraceptiva. Supstance koje su supstrati transporterima

In vitro procene su ukazale da ribociklib ima potencijal da inhibira aktivnost transportera lekova P-gp, BCRP, OATP1B1/1B3, OCT1, OCT2, MATE1 i BSEP. Savetuju se oprez i praćenje toksičnosti tokom istovremenog lečenja osetljivim supstratima tih transportera koji imaju uski terapijski indeks, uključujući između ostalih ali ne ograničavajući se na digoksin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin i metformin.

Interakcije leka i hrane


Lek Kisqali može da se uzima uz hranu ili bez nje (videti odeljak Doziranje i način primene i odeljak 5.2 u Sažetku karakteristika leka).


Lekovi koji povećavaju pH u želucu


Ribociklib ima visoku rastvorljivost pri pH 4,5 ili nižem i u biorelevantnim medijumima (pri pH 5,0 i 6,5). Istovremena primena ribocikliba sa lekovima koji povećavaju pH u želucu nije procenjivana u kliničkom ispitivanju, međutim, u populacionoj farmakokinetičkoj analizi i neprostornoj farmakokinetičkoj analizi (eng. non-compartmental pharmacokinetic analyses) nije bila uočena promenjena resorpcija ribocikliba.


Lek-lek interakcija između ribocikliba i letrozola


Podaci iz kliničkog ispitivanja kod pacijenata sa karcinomom dojke i populacionih farmakokinetičkih analiza ukazali su da nema interakcija između ribocikliba i letrozola nakon istovremene primene tih lekova.


Očekivane interakcije


Antiaritmici i drugi lekovi koji mogu produžiti QT interval

Potrebno je izbegavati istovremenu primenu leka Kisqali sa lekovima sa poznatim potencijalom za produžavanje QT intervala kao što su antiaritmici (uključujući, ali ne ograničavajući se na, amjodaron, dizopiramid, prokainamid, hinidin i sotalol), zatim sa drugim lekovima za koje je poznato da produžavaju QT interval (uključujući, ali ne ograničavajući se na, hlorokin, halofantrin, klaritromicin, haloperidol, metadon, moksifloksacin, bepridil, pimozid i intravenski ondansetron) (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Plodnost, trudnoća i dojenje


Potrebno je proveriti da li ste trudni pre početka lečenja lekom Kisqali.


Na osnovu iskustva na životinjama, ribociklib može da naškodi fetusu kada se daje trudnici (videti odeljak 5.3 u Sažetku karakteristika leka).


Za više informacija o trudnoći, dojenju i plodnosti, videti odeljak 5.3 u Sažetku karakteristika leka.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Lek Kisqali može da ima manji uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Pacijente treba savetovati da budu oprezni kada upravljaju vozilima ili rukuju mašinama u slučaju da osete umor tokom lečenja lekom Kisqali (videti odeljak Neželjena dejstva).

Neželjena dejstva


Sažetak bezbednosnog profila


Sveukupna procena bezbednosti leka Kisqali zasnovana je na podacima kod 898 pacijenata, od kojih je 568 bilo izloženo ribociklibu u preporučenoj dozi od 600 mg, koristeći predloženi režim lečenja od 600 mg ribocikliba (od 1. do 21. dana 28-dnevnog ciklusa) i uključujući 381 koji su primali ribociklib u kombinaciji sa letrozolom 2,5 mg jednom dnevno.


Podaci o bezbednosti, navedeni u nastavku, zasnivaju se na podacima iz kliničkog ispitivanja faze III sa medijanom trajanja izloženosti ribociklibu u kombinaciji sa letrozolom od 13 meseci (58,1% pacijenata izloženih ≥12 meseci).


Do smanjenja doze usled neželjenih događaja, bez obzira na uzrok, došlo je kod 44,6% pacijenata koji su uzimali lek Kisqali u kombinaciji sa letrozolom, a trajni prekid lečenja bio je zabeležen kod 7,5% pacijenata.


Najčešće neželjene reakcije (prijavljene sa učestalošću ≥20%), za koje učestalost kod leka Kisqali u kombinaciji sa letrozolom premašuje učestalost kod placeba u kombinaciji sa letrozolom bile su neutropenija, leukopenija, glavobolja, bol u leđima, mučnina, umor, dijareja, povraćanje, konstipacija, alopecija i osip i najčešće neželjene reakcije stepena 3/4 (prijavljene sa učestalošću ≥2%) za koje učestalost kod leka Kisqali u kombinaciji sa letrozolom premašuje učestalost kod placeba u kombinaciji sa letrozolom bile su neutropenija, leukopenija, odstupanja u nalazima ispitivanja funkcije jetre, limfopenija, hipofosfatemija, povraćanje, mučnina, umor i bol u leđima.


Tabelarni prikaz neželjenih reakcija


Neželjene reakcije iz kliničkog ispitivanja faze III (Tabela 6) navedene su prema MedDRA klasifikaciji sistema organa. Unutar svake klase sistema organa neželjene reakciju su poređane po učestalosti, počevši od najučestalijih. Unutar svake grupe po učestalosti neželjene reakcije su prikazane prema opadajućoj ozbiljnosti. Dodatno, odgovarajuća kategorija učestalosti za svaku neželjenu reakciju zasnovana je prema sledećoj konvenciji (CIOMS III): veoma često (≥1/10); često (≥1/100 do <1/10); povremeno (≥1/1000 do

<1/100); retko (≥1/10000 do <1/1000); veoma retko (<1/10000) i nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).


Tabela 6 Neželjene reakcije na lek uočene u kliničkom ispitivanju faze III


Neželjena reakcija na lek

Učestalost

Infekcije i infestacije

Infekcija urinarnog trakta

Veoma često

Poremećaji krvi i limfnog sistema

Neutropenija, leukopenija, anemija, limfopenija Trombocitopenija, febrilna neutropenija

Veoma često Često

Poremećaji metabolizma i ishrane

Smanjeni apetit

Hipokalcemija, hipokalemija, hipofosfatemija

Veoma često Često

Poremećaji nervnog sistema

Glavobolja, nesanica

Veoma često

Poremećaji oka

Pojačano suzenje, suvoća oka

Često

Kardiološki poremećaji

Sinkopa

Često

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Dispneja Epistaksa

Veoma često Često


Gastrointestinalni poremećaji

Mučnina, dijareja, povraćanje, konstipacija, stomatitis, bol u abdomenu

Disgeuzija, dispepsija

Veoma često Često

Hepatobilijarni poremećaji

Hepatotoksičnost1

Često

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Alopecija, osip2, pruritus

Eritema

Veoma često Često

Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

Bol u leđima

Veoma često

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Umor, periferni edem, astenija, pireksija

Veoma često

Ispitivanja

Odstupanja u nalazima ispitivanja funkcije jetre3

Povišen kreatinin u krvi, smanjena telesna masa, produženi QT na elektrokardiogramu

Veoma često Često

1Hepatotoksičnost: hepatocelularno oštećenje, oštećenje jetre uzrokovano lekom,

hepatotoksičnost, insuficijencija jetre (jedan slučaj bez smrtnog ishoda), autoimuni hepatitis (jedan slučaj).

2Osip: osip, makulopapularni osip.

3Odstupanja u nalazima ispitivanja funkcije jetre: povišene vrednosti ALT-a, AST-a, bilirubina u krvi.


Opis odabranih neželjenih reakcija


Neutropenija

Neutropenija je bila najčešće prijavljena neželjena reakcija (74,3%) i smanjenje broja neutrofila stepena 3 ili 4 (na osnovu laboratorijskih nalaza) bilo je prijavljeno kod 59,6% pacijenata koji su uzimali lek Kisqali i letrozol u ispitivanju faze III.


Među pacijentima koji su imali neutropeniju stepena 2, 3 ili 4, medijana vremena do pojave bila je 16 dana, za one pacijente kod kojih se pojavila neutropenija. Medijana vremena do povlačenja stepena ≥3 (do normalizacije ili stepena <3) bila je 15 dana u terapijskoj grupi koja je primala ribociklib u kombinaciji sa letrozolom nakon privremenog prekida lečenja i/ili smanjenja doze i/ili trajnog prekida lečenja. Febrilna neutropenija je bila prijavljena kod oko 1,5% pacijenata izloženih leku Kisqali u ispitivanju faze III. Pacijente treba savetovati da bez odlaganja prijave svaku povišenu telesnu temperaturu.


U zavisnosti od težine, neutropenija je zbrinjavana laboratorijskim praćenjem, privremenim prekidom terapije i/ili prilagođavanjem doze. Prekid terapije zbog neutropenije bio je nizak (0,9%) (videti odeljke Doziranje i način primene i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Hepatobilijarna toksičnost

U kliničkom ispitivanju faze III, događaji hepatobilijarne toksičnosti su se javili u većem procentu kod pacijenata u grupi koja je primala ribociklib u kombinaciji sa letrozolom u odnosu na grupu koja je primala placebo u kombinaciji sa letrozolom (24,0% u odnosu na 13,6%), pri čemu je više neželjenih događaja stepena 3/4 bilo prijavljeno kod pacijenata koji su bili lečeni ribociklibom u kombinaciji sa letrozolom (11,4% u odnosu na 3,6%). Uočene su povišene vrednosti transaminaza. Povećanja vrednosti ALT-a (10,2% u odnosu na 1,2%), odnosno AST-a (6,9% u odnosu na 1,5%) stepena 3 ili 4, bila su prijavljena u grupama koje su primale ribociklib, odnosno placebo. Istovremena povećanja ALT-a ili AST-a veća od tri puta u odnosu na gornju granicu normalnih vrednosti i ukupni bilirubin veći od dva puta u odnosu na gornju granicu normalnih vrednosti, uz normalan nivo alkalne fosfataze i u odsustvu holestaze, javila su se kod 4 (1,2%) pacijenta, a svim pacijentima vratile su se na normalne nivoe unutar 154 dana od prestanka lečenja lekom Kisqali.

Prekidi lečenja i/ili prilagođavanja doze zbog hepatobilijarne toksičnosti bili su prijavljeni kod 8,4% pacijenata koji su primali ribociklib u kombinaciji sa letrozolom, primarno zbog povećanja vrednosti ALT-a (5,7%) i/ili AST-a (4,5%). Do prekida lečenja lekom Kisqali u kombinaciji sa letrozolom zbog odstupanja u nalazima ispitivanja funkcije jetre došlo je kod 3,0%, a zbog hepatotoksičnosti kod 0,6% pacijenata (videti odeljke Doziranje i način primene i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


U kliničkom ispitivanju faze III i u ispitivanju faze Ib sa lečenjem ribociklibom u kombinaciji sa letrozolom, 83,8% (31/37) događaja povećanja vrednosti ALT-a ili AST-a stepena 3 ili 4 nastalo je tokom prvih 6 meseci lečenja. Među pacijentima koji su imali povećanja vrednosti ALT-a/AST-a stepena 3 ili 4, medijana vremena do pojave bila je 57 dana za terapijsku grupu koja je primala ribociklib u kombinaciji sa letrozolom. Medijana vremena do povlačenja (do normalizacije ili stepena ≤2) bila je 24 dana u grupi koja je primala ribociklib u kombinaciji sa letrozolom.


Produženje QT intervala

U kliničkom ispitivanju faze III, 7,5% pacijenata u grupi koja je primala ribociklib u kombinaciji sa letrozolom i 2,4% onih u grupi koja je primala placebo u kombinaciji sa letrozolom imalo je barem jedan događaj produženja QT intervala (uključujući produžen QT na EKG-u i sinkopu). Pregledom podataka sa EKG-a (prosek od tri) pokazano je da je 1 pacijent (0,3%) imao vrednost QTcF intervala >500 milisekundi nakon početnog, a 9 pacijenata (2,7%) imalo je povećanje >60 milisekundi u odnosu na početnu vrednost QTcF intervala. Nije bilo prijavljenih slučajeva torsade de pointes. Privremeni prekidi lečenja/smanjenja doze bili su prijavljeni kod 0,9% pacijenata lečenih ribociklibom u kombinaciji sa letrozolom zbog produženog QT intervala na elektrokardiogramu i sinkope.


Centralna analiza podatka EKG-a (prosek od tri) pokazala je da je 11 pacijenata (3,3%) imalo barem jedan QTcF >480 milisekundi nakon početnog u grupi koja je primala ribociklib sa letrozolom u odnosu na 1 pacijenta (0,3%) u grupi koja je primala placebo u kombinaciji sa letrozolom. Među pacijentima koji su imali produženje QTcF intervala >480 milisekundi, medijana vremena do početka bila je 15 dana i te promene su bile reverzibilne sa privremenim prekidom doziranja i/ili smanjenjem doze (videti odeljke Doziranje i način primene, Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i odeljak 5.2 u Sažetku karakteristika leka).


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Nema poznatih slučajeva predoziranja lekom Kisqali. U slučaju predoziranja mogu se pojaviti simptomi kao što su mučnina i povraćanje. Dodatno, može doći do hematološke (npr. neutropenija, trombocitopenija) toksičnosti i mogućeg produženja QTc intervala. Potrebno je započeti opšte suportivno lečenje u svim slučajevima predoziranja prema potrebi.

Lista pomoćnih supstanci


Jezgro tablete:

celuloza, mikrokristalna krospovidon, tip A

hidroksipropilceluloza, niskosupstituisana magnezijum-stearat

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni


Film tablete:

gvožđe (III)-oksid, crni (E172) gvožđe (III)-oksid, crveni (E172) sojin lecitin (E322)

polivinilalkohol (delimično hidrolizovan) talk

titan-dioksid (E171) ksantan guma.


Inkompatibilnost Nije primenljivo. Rok upotrebe

2 godine.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


Priroda i sadržaj pakovanja


PVC/PCTFE (polivinilhlorid/polihlorotrifluoroetilen) ili PA/Al/PVC (poliamid/aluminijum/polivinilhlorid) blister koji sadrži 21 film tabletu.

Pakovanje od 21 film tablete sadrži 1 blister sa 21 film tabletom. Pakovanje od 63 film tablete sadrži 3 blistera sa po 21 film tabletom.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.