Početna stranica Početna stranica

GALECEF
cefazolin

UPUTSTVO ZA LEK


GALECEF prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 g

Pakovanje: bočica, 50 x 1 g


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Srbija


Galecef 1 g, prašak za rastvor za injekciju/infuziju cefazolin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek GALECEF i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek GALECEF

 3. Kako se upotrebljava lek GALECEF

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek GALECEF

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GALECEF I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek GALECEF je jedan od lekova iz grupe antibiotika poznate pod imenom cefalosporini (prva generacija). Koristi se za lečenje ozbiljnih infekcija izazvanih osetljivim mikroorganizmima, uključujući infekcije pluća, kože i mekih tkiva, kostiju i zglobova, urinarne i genitalne infekcije, infekcije srca, septikemije, kao i za prevenciju infekcija nakon određenih hirurških procedura.

  Kao i ostali cefalosporini prve generacije, cefazolin je aktivan protiv velikog broja aerobnih Gram-pozitivnih

  koka, ali je njegova aktivnost mala kada su u pitanju Gram-negativne bakterije (stafilokoke rezistentne na meticilin su jednako rezistentne i na cefazolin, kao i mnogi sojevi enterokoka).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GALECEF


  Lek Galecef ne smete koristiti:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu, kao i kod preosetljivosti na druge cefalosporinske antibiotike,

  • u slučaju potvrđene alergije na penicilin sa teškim alergijskim reakcijama, kao što je anafilaksa (moguća je pojava unakrsne preosetljivosti između cefazolina i drugih beta-laktamskih antibiotika ),

  • kod novorođenčadi i odojčadi do mesec dana starosti

  • ukoliko imate porfiriju.


   Kada uzimate lek Galecef posebno vodite računa:

   Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  • Primena cefazolina nosi rizik od pojave reakcije preosetljivosti, među kojima su i teške reakcije (npr. anafilaktički šok). Stoga se preporučuje odgovarajući alergološki pregled pre započinjanja terapije cefazolinom, kao i mere opreza tokom terapije. Posebno je važno proveriti da li postoje anamnestički podaci o preosetljivosti na bilo koji beta-laktamski antibiotik zbog moguće pojave ukrštene alergije (5 do 10% između penicilina i cefalosporina ). U slučaju da postoje takvi podaci, kao i o alergijskim reakcijama na druge lekove (posebno anafilaktičkim) ili drugim alergijskim poremećajima, cefazolin treba primeniti sa posebnim oprezom. Ne preporučuje se primena cefazolina ukoliko je kod pacijenta zabeležen slučaj anafilaktičke reakcije na primenu penicilina.

   U slučaju da dođe do teških alergijskih reakcija tokom primene cefazolina, potrebno je odmah prekinuti primenu leka i sprovesti odgovarajuće mere (npr. dati adrenalin) jer je tada ugrožen život pacijenta.


  • Savetuje se poseban oprez pri primeni cefazolina kod pacijenata sa bronhijalnom astmom, urtikarijom, polenskom kijavicom ili kod onih koji imaju bilo kakvu vrstu alergije, jer kod ovih pacijenata postoji povećan rizik od teških reakcija preosetljivosti na cefazolin.

  • Primena cefazolina, kao i drugih antibiotika, može dovesti do pojave pseudomembranoznog kolitisa. Ukoliko

   se tokom primene cefazolina jave teški i uporni prolivi, potrebno je prekinuti primenu ovog leka i sprovesti odgovarajuće mere (npr. oralno davanje vankomicina); inhibitori crevne peristaltike su kontraindikovani kod takvih proliva.

   Cefazolin treba primenjivati sa posebnim oprezom kod pacijenata sa gastrointestinalnim oboljenjima, posebno sa kolitisom.

  • Duža primena antibiotika dovodi do pojave bakterijskih ili gljivičnih superinfekcija (npr. vaginalna kandidijaza) što u nekim slučajevima zahteva lečenje.

  • Kod pacijenata sa umerenom do ozbiljnom bubrežnom insuficijencijom, potrebno je korigovati dozu i/ili režim doziranja cefazolina prema klirensu kreatinina (videti poglavlje 3). Poželjno je kontrolisati funkciju bubrega tokom istovremene primene cefazolina sa potencijalno nefrotoksičnim antibioticima (npr. aminoglikozidnim antibioticima) ili diureticima, kao što su furosemid ili etakrinska kiselina.

  • Terapija cefazolinom retko može dovesti do poremećaja koagulacije krvi. Stoga je potrebno redovno

   primenjivati Quinck-ov test kod pacijenata sa oboljenjima koja mogu prouzrokovati krvarenje (npr. ulkusi želuca i creva), kao i kod pacijenata kod kojih postoje poremećaji u koagulaciji (urođeni, npr. hemofilija, stečeni, npr. u slučaju parenteralne ishrane, neadekvatne ishrane, poremećaji funkcije jetre i bubrega ili trombocitopenije, medikamentozne terapije, npr. primene heparina ili oralnih antikoagulanasa). Po potrebi, može se vršiti supstitucija vitamina K (10 mg nedeljno).

  • Tokom terapije cefazolinom mogući su lažno pozitivni rezultati neenzimskih testova određivanja nivoa

   glukoze u urinu i Coombs-ovog testa. Takođe, cefazolin može uticati na Jaffe-ov test određivanja nivoa kreatinina (lažno povećanje vrednosti).

  • Rastvor za injekcionu i intravensku primenu može izazvati bolove u slučaju primene na neodgovarajućim mestima (intramuskularno ili paravenski).

  • Jedna bočica leka Galecef sadrži 50,6mg natrijuma, što treba uzeti u obzir kod pacijenata sa hipertenzijom, srčanom ili bubrežnom insuficijencijom.


   Primena drugih lekova

   Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste donedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Ne preporučuje se mešanje cefazolina sa drugim antibioticima (posebno sa aminoglikozidima) u istom rastvoru za ubrizgavanje.


   Cefazolin je inkompatibilan sa sledećim lekovima: amikacin-disulfat, amobarbital-natrijum, bleomicin-sulfat, kalcijum-gluceptat, kalcijum-glukonat, cimetidin-hidrohlorid, kolistin-metat-natrijum, eritromicingluceptat, kanamicin-sulfat, oksitetraciklin-hidrohlorid, pentobarbital-natrijum, polimiksin B-sulfat i tetraciklinhidrohlorid. Cefazolin, kao i drugi antibiotici, može smanjiti efikasnost živih vakcina pri istovremenoj primeni, pa se takva kombinacija lekova ne sme primeniti.

   Probenecid inhibira tubularnu sekreciju cefazolina i može mu usporiti renalnu ekskreciju, odnosno potencirati

   terapijsko dejstvo i/ili neželjena dejstva.

   Zahvaljujući specifičnoj strukturi (metiltiadiazoltiometil u bočnom lancu), cefazolin može izazvati disulfiramsku reakciju sa etanolom.

   Cefazolin može potencirati dejstvo antikoagulantnih lekova. Stoga pri istovremenoj primeni cefazolina sa oralnim antikoagulansima (npr. varfarin) ili većim dozama heparina, potrebno je redovno kontrolisati faktore koagulacije.

   Takođe, cefazolin može potencirati nefrotoksične efekte diuretika Henleove petlje, aminoglikozida, vankomicina i drugih nefrotoksičnih lekova.

   Cefazolin ne bi trebalo istovremeno primenjivati sa antibioticima koji deluju bakteriostatski (npr. tetraciklini, eritromicin, hloramfenikol,sulfonamidi) zbog uzajamnog smanjenja efikasnosti.

   S druge strane, drugi baktericidni antibiotici, kao što su aminoglikozidi, mogu potencirati antibakterijsko dejstvo cefazolina.


   Uzimanje leka Galecef sa hranom ili pićima

   Nema podataka o tome da uzimanje hrane i pića utiče na delovanje leka.


   Primena leka Galecef u periodu trudnoće i dojenja

   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

   Trudnoća

   Ovaj lek bi trebalo primenjivati tokom trudnoće, a naročito tokom prvog trimestra, samo u slučaju kada je to opravdano na osnovu pažljive procene odnosa koristi i rizika.

   Dojenje

   Cefazolin se u veoma malim koncentracijama nalazi u mleku dojilja koje su na terapiji ovim lekom te se preporučuje da se dojenje obustavi tokom primene ovog leka.


   Uticaj leka Galecef na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

   Nema podataka da cefazolin može značajno izmeniti sposobnost upravljanja motornim vozilima ili mašinama ukoliko se primenjuje u odgovarajućim dozama prema preporukama za doziranje.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka GALECEF


   Ovaj lek sadrži 2,2 mmol (50,6 mg) natrijuma po dozi (bočica od 1 g). Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.

   Lek GALECEF ne sadrži pomoćne supstance.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GALECEF


  Lek GALECEF se može primenjivati kao:

  • intramuskularna injekcija,

  • intravenska injekcija ili intravenska infuzija.

   Ukupna dnevna doza je ista bez obzira na koji način primate lek GALECEF.


   Vaš lekar će odlučiti o dozi leka i to u zavisnosti od vrste infekcije, Vaše telesne mase i starosti. Lek GALECEF se daje kao injekcija direktno u venu (intravenski) ili mišić (intramuskularno).

   Lek GALECEF se nalazi u obliku praška i pre upotrebe mora da se rastvori. To će uraditi Vaš lekar ili

   medicinska sestra.

   Trajanje Vašeg lečenja će zavisiti od težine infekcije i od Vaše reakcije na primenjeni lek.


   Uobičajeno doziranje kod odrasih:


   Tip infekcije

   Doza

   Učestalost davanja

   Umerene do teške infekcije

   500 mg – 1 g

   na 6-8 h

   Blage infekcije izazvane osetljivim gram pozitivnim kokama

   250 mg – 500 mg

   na 8 h

   Akutne nekomplikovane infekcije urinarnog trakta

   1 g

   na 12 h

   Pneumokokna pneumonija

   500 mg

   na 12 h

   Ozbiljne infekcije koje ugrožavaju život (npr. endokarditis,

   septikemija)*

   1 g – 1,5 g

   na 6 h


   • Uobičajena dnevna doza za odrasle je 500 mg do 1 g svakih 6 do 12 h. Maksimalna dnevna doza je 6 g. Izuzetno, kod ozbiljnih infekcija koje ugrožavaju život mogu se koristiti doze do 12 g leka GALECEF dnevno.


    Doziranje kod dece:

    Za decu se doza određuje u odnosu na telesnu masu. Primena cefazolina kod prevremeno rođene dece i beba do

    mesec dana starosti se ne preporučuje


    Kod dece, ukupna dnevna doza od 25 do 50 mg/kg telesne težine, podeljena u 3 do 4 jednake doze, je efikasna za većinu blagih i umereno ozbiljnih infekcija. Za ozbiljne infekcije ukupna dnevna doza se može povećati na 100 mg/kg telesne težine.

    Kod dece sa blagom do umerenom renalnom (bubrežnom) insuficijencijom (klirens kreatinina 70-40 ml/min), 60% normalne dnevne doze, date u podeljenim dozama na svakih 12 h, trebalo bi da bude dovoljno. Kod dece sa umerenom insuficijencijom (klirens kreatinina 40-20 ml/min), 25% normalne dnevne doze, date u podeljenim dozama na svakih 12 h, trebalo bi da bude dovoljno. Deci sa ozbiljnom renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina 20-5 ml/min) može se dati 10% normalne dnevne doze na svakih 24 h. Sve preporuke u vezi doziranja treba primeniti nakon određivanja početne doze.


    Vodič za doziranje kod dece


    Težina

    25 mg/kg/dan

    podeljeno u 3 doze

    25 mg/kg/dan

    podeljeno u 4 doze

    kg

    Prosečna

    pojedinačna doza mg/8h

    Zapremina (ml)

    potrebna za rastvaranje 125 mg/ml

    Prosečna

    pojedinačna doza mg/6h

    Zapremina (ml)

    potrebna za rastvaranje 125 mg/ml

    4,5

    40 mg

    0,35 ml

    30 mg

    0,25 ml

    9,0

    75 mg

    0,60 ml

    55 mg

    0,45 ml

    13,6

    115 mg

    0,90 ml

    85 mg

    0,70 ml

    18,1

    150 mg

    1,20 ml

    115 mg

    0,90 ml

    22,7

    190 mg

    1,50 ml

    140 mg

    1,10 ml


    Vodič za doziranje kod dece


    Težina

    50 mg/kg/dan

    podeljeno u 3 doze

    50 mg/kg/dan

    podeljeno u 4 doze

    kg

    Prosečna

    pojedinačna doza mg/8h

    Zapremina (ml)

    potrebna za rastvaranje 225 mg/ml

    Prosečna

    pojedinačna doza mg/6h

    Zapremina (ml)

    potrebna za rastvaranje 225 mg/ ml

    4,5

    75 mg

    0,35 ml

    55 mg

    0,25 ml

    9,0

    150 mg

    0,70 ml

    110 mg

    0,50 ml

    13,6

    225 mg

    1,00 ml

    170 mg

    0,75 ml

    18,1

    300 mg

    1,35 ml

    225 mg

    1,00 ml

    22,7

    375 mg

    1,70 ml

    285 mg

    1,25 ml


    Podešavanje doza kod pacijenata sa smanjenom renalnom (bubrežnom) funkcijom:

    Ukoliko imate oštećenu funkciju bubrega, lekar će primeniti odgovarajuću, smanjenu dozu leka.

    Lek GALECEF se može koristiti kod pacijenata sa smanjenom renalnom funkcijom uz sledeća podešavanja doza:    Klirens kreatinina ≥ 55 ml/min, ili serumski kreatinin ≤ 130 μmol/l


    Primenjuje se celokupna dnevna doza.


    Klirens kreatinina od 35 do 54 ml/min, ili serumski kreatinin od 139 do 260 μmol/l


    Primenjuje se celokupna dnevna doza u 8- časovnim intervalima.


    Klirens kreatinina od 11 do 34 ml/min, ili serumski kreatinin od 269 do 390 μmol/l


    Primenjuje se 1/2 celokupne dnevne doze na svakih 12 h.


    Klirens kreatinina ≤ 10 ml/min, ili serumski kreatinin ≥ 399 μmol/l


    Primenjuje se 1/2 celokupne dnevne doze na svakih 18-24 h.


    Perioperativna profilaktička upotreba:

    Da bi se sprečila postoperativna infekcija pri kontaminirajućoj ili potencijalno kontaminirajućoj hirurškoj proceduri, preporučuju se sledeće doze:

    • 1 g i.v. ili i m., primenjuje se 1/2 h ili 1 h pre početka operacije;

    • za dugotrajne hirurške procedure (npr. 2 h i duže) 500 mg – 1g i.v. ili i.m. tokom operacije (uz prilagođavanje doza i intervala doziranja u skladu sa trajanjem operacije);

    • 500 mg – 1 g i.v. ili i.m. svakih 6-8 h u toku 24 sata posle operacije, izuzetno, u nekim slučajevima

     lek se može primenjivati do 5 dana po završetku operacije. Značajno je da se:

    • preoperativna doza primeni neposredno pre početka operacije (1/2 – 1 h), kako bi se postigli

     odgovarajući nivoi antibiotika u serumu i tkivima u trenutku početnog hirurškog reza;

    • lek GALECEF primeni, ako je potrebno, u podesnim intervalima tokom operacije, kako bi se obezbedila dovoljna koncentracija antibiotika u trenucima kada se očekuje najveća izloženost infektivnim mikroorganizmima.

     Kod operacija gde pojava infekcija može biti naročito opasna (npr. operacija na otvorenom srcu ili protetska artroplastika), profilaktička primena leka GALECEF može se nastaviti 3-5 dana po završetku operacije.


     Ukoliko primetite da GALECEF suviše jako ili slabo deluje na Vaš organizam, obavestite Vašeg lekara.


     Ako ste uzeli više leka GALECEF nego što je trebalo


     Ukoliko mislite da ste primili veću dozu leka Galecef nego što bi trebalo, obavestite svog lekara ili se obratitie najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

     U slučaju predoziranja cefazolinom mogu se javiti lokalne promene na mestu ubrizgavanja (bol, zapaljenska reakcija, flebitis), kao i tegobe od strane centralnog nervnog sistema (glavobolja, vrtoglavica, parestezije; pojava konvulzija može se posebno očekivati u slučaju neadekvatnog doziranja leka kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom). Takođe, može doći do poremećaja vrednosti laboratorijskih testova: povećanje nivoa uree, enzima jetre (SGOT,SGPT) i bilirubina u serumu, pozitivan Coombs-ov test, trombocitoza, trombocitopenija, eozinofilija, leukopenija i produžavanje protrombinskog vremena.

     U slučaju konvulzija mora se odmah prekinuti primena cefazolina i primeniti odgovarajuća antikonvulzivna

     terapija.

     Lečenje akutnog trovanja cefazolinom obuhvata ubrzavanje eliminacije leka i mere simptomatske terapije, jer ne postoji specifičan antidot. Ukoliko je reč o teškom trovanju, može se primeniti i hemodijaliza.


     Ako ste zaboravili da uzmete lek GALECEF


     Lekar ili medicinska sestra će se pobrinuti da redovno dobijete lek.

     Ne uzimajte dvostruku dozu leka da bi nadoknadili propuštenu!


     Ako naglo prestanete da uzimate lek GALECEF


     Ne očekuju se nikakvi negativni efekti osim ponovnog razvoja infekcije, ukoliko je u pitanju prevremeni prekid terapije.

     Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek GALECEF, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Neželjena dejstva cefazolina su obično blaga i prolazna. Mogu se ispoljiti lokalno (posle i.v. primene) ili sistemski.

  Učestalost javljanja neželjenih dejstava je definisana kao:

  • veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  • povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  • veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)


   Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

   Retko ( ≥1/10.000 i < 1/1000 ): trombocitopenija, trombocitoza, neutropenija,leukopenija, eozinofilija ( toksične i reverzibilne alergijske reakcije);

   Veoma retko ( < 1/10.000 ): poremećaji koagulacije i krvarenja (posebno kod pacijenata sa faktorima rizika koji

   mogu dovesti do nedostatka vitamina K ili utiču na druge mehanizme koagulacije ili pacijenata sa oboljenjima koja su praćena krvarenjima).


   Imunološki poremećaji

   Povremeno (≥1/1000 i < 1/100): alergijske reakcije na koži (osip, koprivnjača, svrab);

   Retko ( ≥1/10.000 i < 1/1000 ): teške alergijske reakcije (angioneurotski edem, povišena temperatura);

   Veoma retko ( < 1/10.000 ): anafilaktički šok.


   Poremećaji nervnog sistema

   Kod prekomernog doziranja ili kod neprilagođene doze kod pacijenata sa oslabljenom funkcijom bubrega može

   se javiti glavobolja, vrtoglavica, parestezija, konvulzije


   Gastrointestinalniporemećaji

   Povremeno (≥1/1000 i < 1/100): proliv, povraćanje, mučnina, gubitak apetita, nadutost, bolovi u stomaku

   (blagog intenziteta, gube se nakon prekida terapije); moguća pojava pseudomembranoznog kolitisa sa teškim i upornim prolivima, kada je potreban prekid primene cefazolina i odgovarajuća terapija (npr. vankomicin; ne smeju se davati sredstva koja blokiraju crevnu peristaltiku);


   Hepatobilijarni poremećaji

   Retko ( ≥1/10.000 i < 1/1000 ): lako, prolazno povećanje vrednosti enzima u serumu (SGOT, SGPT, alkalna

   fosfataza);

   Veoma retko ( < 1/10.000 ): revezibilni hepatitis i holestatska žutica.


   Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

   Retko ( ≥1/10.000 i < 1/1000 ): intersticijani nefritis i ostala oboljenja bubrega, najčešće kod teško obolelih pacijenata koji istovremeno uzimaju više lekova.


   Ostala neželjena dejstva

   Povremeno: nakon intravenske aplikacije, flebitis na mestu ubrizgavanja.

   Dugotrajna i ponovljena primena može dovesti do superinfekcija ili kolonizacije rezistentnim bakterijama ili gljivicama (mlečica, Moniliasis vaginalis).

   Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili medicinsku sestru.

 5. KAKO ČUVATI LEK GALECEF


  Čuvati van domašaja i vidokriga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe neotvorenog leka: 30 meseci


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Rok upotrebe nakon pripreme/rastvaranja: upotrebiti odmah.


  Sa mikrobiološke tačke gledišta, rekonstituisani lek treba odmah primeniti. Ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik, osim ako se rekonstituisanje vrši pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima. U tim uslovima rekonstituisani rastvor može se čuvati najviše 24 sata u frižideru, na temperaturi od 2° do 8°C

  .


  Čuvanje


  Uslovi čuvanja neotvorenog leka: Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlost i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek GALECEF


Sadržaj aktivne supstance:

1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju/infuziju sadrži: cefazolina 1 g. (u obliku cefazolin-natrijuma)


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Lek ne sadrži pomoćne supstance.


Kako izgleda lek GALECEF i sadržaj pakovanja


Izgled:


Osnovni farmaceutski oblik: prašak za rastvor za injekciju/infuziju. Beo ili skoro beo, veoma higroskopan prašak.


Finalni farmaceutski oblik: rastvor za injekciju/infuziju.

Izgled rekonstituisanog rastvora (1 bočica praška + 2.5mL vode): bistar, bezbojan do žućkast rastvor, bez prisustva vidljivih čestica.


Pakovanje:

50 staklenih bočica (staklo tip I) od 10 ml sa gumenim čepom i aluminijumskim zatvaračem i uputstvom u složivoj kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2013.

Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-5808-12-001 od 01.04.2013.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima:

Terapijske indikacije

Cefazolin je indikovan za lečenje sledećih ozbiljnih infekcija izazvanih osetljivim mikroorganizmima:


-Infekcije respiratornog trakta izazvane: Staph. aureus (meticilin osetljivi sojevi, uključujući i sojeve koji produkuju beta-laktamazu), S. pneumoniae, S. pyogenes, kao i drugim sojevima streptokoka.

(Napomena: Smatra se da injekcioni benzilpenicilin-benzatin treba da bude lek izbora u lečenju i prevenciji streptokoknih infekcija, uključujući profilaksu reumatske groznice.)

Cefazolin je efikasan u eradikaciji streptokoka iz nazofarinksa, međutim nema podataka koji potvrđuju efikasnost cefazolina, kasnije, u prevenciji reumatske groznice.

-Infekcije urinarnog trakta izazvane: E. coli, P. mirabilis.

-Infekcije kože i mekih tkiva izazvane: Staph. aureus (meticilin osetljivi sojevi, uključujući i sojeve koji produkuju beta-laktamazu), S. pyogenes, kao i drugim sojevima streptokoka.

-Infekcije bilijarnog trakta izazvane: E. coli, raznim sojevima streptokoka, P. mirabilis, i Staph. aureus

(meticilin osetljivi sojevi).

-Infekcije kostiju i zglobova izazvane S. aureus (meticilin osetljivi sojevi).

-Genitalne infekcije (npr. prostatitis, epididimitis) izazvane: E. coli, P. mirabilis.

-Septikemija izazvana: S. pneumoniae, Staph. aureus (meticilin osetljivi sojevi, uključujući i sojeve koji produkuju beta-laktamazu), P. mirabilis, E. coli.

-Endokarditis izazvan S. aureus (meticilin osetljivi sojevi, uključujući i sojeve koji produkuju beta-laktamazu) i

 1. pyogenes.

  (Napomena: cefazolin nije lek izbora za endokarditis i septikemiju čiji je izazivač S. aureus.)

  Treba obaviti odgovarajuće testove kultura i osetljivosti da bi se utvrdila osetljivost uzročnika na cefazolin.

  Perioperativna profilaksa:

  Profilaktička primena cefazolina perioperativno, intraoperativno i postoperativno može da smanji incidencu nekih postoperativnih infekcija kod pacijenata podvrgnutih hirurškim procedurama koje se ubrajaju u kontaminirajuće ili potencijalno kontaminirajuće (npr. vaginalna histerektomija, holecistektomija kod pacijenata sa visokim rizikom, kao što su osobe starije od 70 godina, sa akutnim holecistitisom, opstruktivnom žuticom ili kamenom u žučnom kanalu).

  Perioperativna upotreba cefazolina može biti efikasna kod hirurških pacijenata kod kojih infekcija operisanog

  mesta predstavlja ozbiljan rizik (npr. operacija na otvorenom srcu, protetska artroplastika).

  Profilaktičku primenu cefazolina trebalo bi prekinuti u toku 24-časovnog perioda od hirurške procedure. U hirurgiji, gde pojava infekcije može biti naročito pogubna (npr. operacija na otvorenom srcu, protetska artroplastika), sa profilaktičkom primenom cefazolina može se nastaviti 3-5 dana po završetku operacije. Ukoliko postoje simptomi infekcije, treba uzeti uzorke kultura za identifikaciju uzročnika kako bi se mogla sprovesti druga odgovarajuća terapija (vidi Doziranje i način primene)


  Kako bi se smanjio razvoj rezistentnih bakterija i održala efikasnost cefazolina i drugih antibakterijskih lekova, cefazolin treba koristiti samo za lečenje i prevenciju infekcija za koje je dokazano ili se jasno sumnja da su izazvane osetljivim bakterijama. Kada su informacije o kulturi i osetljivosti bakterija dostupne, treba ih uzeti u obzir pri odabiru i promeni antibakterijske terapije (vidi 5.1 Sažetka karakteristika leka). U nedostatku ovih podataka lokalna epidemiologija i poznavanje osetljivosti mogu pomoći u iskustvenom izboru terapije.


  Doziranje i način primene

  Lečenje treba sprovoditi najkraće 48-72 h od nestanka simptoma ili potvrde eradikacije infekcije.


  Primena:

  Cefazolin se može primenjivati kao:

  • i m. injekcija,

  • i.v. direktna (bolus) injekcija ili i.v. infuzija. Ukupna dnevna doza je ista bez obzira na način primene.


Cefazolin se primenjuje nakon rekonstitucije sterilnom vodom za injekcije. Kada se rekonstituiše, rastvor treba dobro promućkati kako bi se supstanca potpuno rastvorila. Treba vizuelno proveriti odsustvo čestica pre primene. Ukoliko su čestice primetne u rekonstituisanoj tečnosti, rastvor leka treba uništiti.

Rekonstituisan rastvor treba primeniti odmah. Ostatak rastvora nakon upotrebe treba uništiti. Za uslove čuvanja rekonstituisanog leka, videti odeljak 6.3.


Intratekalna primena cefazolina nije dozvoljena. Bilo je izveštaja o ozbiljnoj CNS toksičnosti, uključujući konvulzije, kada je cefazolin primenjivan intratekalno.


Intramuskularna primena:

Rekonstitucija se vrši u skladu sa sledećom tabelom:Veličina bočice


Količina rastvarača


Približna koncentracija


Približan raspoloživi volumen


1 g


2,5 ml


330 mg/ml


3,0 ml


Rekonstituisani rastvor treba dobro promućkati kako bi se supstanca potpuno rastvorila. Cefazolin treba aplikovati u veliku mišićnu masu. Bol posle aplikacije cefazolina nije uobičajen.


Intravenska primena:

i.v. direktna (bolus) injekcija:

Rekonstituisan cefazolin 1g (prema uputstvu iz tabele) razblažiti sa minimalno 10 ml sterilne vode za injekcije. Ubrizgavajte rastvor polako, tokom 3-5 min, direktno u venu ili preko sistema. Aplikacija ne treba da traje kraće od 3 minuta.

  1. infuzija:

   Lek se može primenjivati povremenom ili kontinuiranom infuzijom.

   Cefazolin se može primenjivati sa primarnim sistemima za nadokadu tečnosti sa podešenom kontrolom volumena ili u zasebnoj sekundarnoj i.v. boci..

   Razblažiti rekonstituisan cefazolin 1g sa 50 do 100 ml jednog od sledećih i.v. rastvora:

   • 0,9% rastvor natrijum-hlorida,

   • 5% ili 10% rastvor glukoze za injekcije,

   • 5% rastvor glukoze i 0,9% rastvor natrijum-hlorida,

   • laktatni Ringerov rastvor za injekcije.


Uobičajeno doziranje kod odraslih:


Tip infekcije


Doza


Učestalost davanjaUmerene do teške infekcije


500 mg – 1 g


na 6-8 h


Blage infekcije izazvane osetljivim gram pozitivnim kokama


250mg – 500 mg


na 8 h


Akutne nekomplikovane infekcije urinarnog trakta


1 g


na 12 h


Pneumokokna pneumonija


500 mg


na 12 h


Ozbiljne infekcije koje ugrožavaju život (npr. endokarditis, septikemija)*


1g – 1,5 g


na 6 h


500 mg – 1 g i.v. ili i m. svakih 6-8 h u toku 24 sata posle operacije, izuzetno, u nekim slučajevima lek se može primenjivati do 5 dana po završetku operacije.

Značajno je da se:

Kod operacija gde pojava infekcija može biti naročito opasna (npr. operacija na otvorenom srcu ili protetska artroplastika), profilaktička primena cefazolina može se nastaviti 3-5 dana po završetku operacije.


Podešavanje doza kod pacijenata sa smanjenom renalnom funkcijom: Cefazolin se može koristiti kod pacijenata sa smanjenom renalnom funkcijom uz sledeća podešavanja doza:Klirens kreatinina ≥ 55 ml/min, ili serumski kreatinin ≤ 130 μmol/l


Primenjuje se celokupna dnevna doza


Klirens kreatinina od 35 do 54 ml/min, ili serumski kreatinin od 139 do 260 μmol/l


Primenjuje se celokupna dnevna doza u 8- časovnim intervalima


Klirens kreatinina od 11 do 34 ml/min, ili serumski kreatinin od 269 do 390 μmol/l


Primenjuje se 1/2 celokupne dnevne doze na svakih 12 h


Klirens kreatinina ≤ 10 ml/min, ili serumski kreatinin ≥ 399 μmol/l


Primenjuje se 1/2 celokupne dnevne doze na svakih 18-24 h


Sve preporuke za smanjenje doza primenjuju se nakon određivanja inicijalne doze koja odgovara ozbiljnosti infekcije.

Za pacijente na peritonealnoj dijalizi vidi 5.2 Sažetka karakteristika leka.


Doziranje kod dece:

Kod dece, ukupna dnevna doza od 25 do 50 mg/kg telesne mase, podeljena u 3 do 4 jednake doze, efikasna je za većinu blagih i umereno ozbiljnih infekcija. Za ozbiljne infekcije ukupna dnevna doza se može povećati na 100 mg/kg telesne mase.


Kako bezbedna upotreba kod prevremeno rođene dece i novorođenčadi (beba do mesec dana starosti) nije utvrđena, primena cefazolina kod ove grupe pacijenata se ne preporučuje.


Kod dece sa blagom do umerenom renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina 70-40 ml/min), 60% normalne dnevne doze, date u jednakim frakcijama na svakih 12 h, trebalo bi da bude dovoljno. Kod dece sa umerenom insuficijencijom (klirens kreatinina 40-20 ml/min), 25% normalne dnevne doze, date u jednakim frakcijama na svakih 12 h, trebalo bi da bude dovoljno. Deci sa ozbiljnom renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina 20-5 ml/min) može se dati 10% normalne dnevne doze na svakih 24 h. Sve preporuke u vezi doziranja treba primeniti nakon određivanja inicijalne doze.


Vodič za doziranje kod dece


Težina

25 mg/kg/dan

podeljeno u 3 doze

25 mg/kg/dan

podeljeno u 4 doze

kg

Prosečna

pojedinačna doza mg/8h

Zapremina (ml)

potrebna za rastvaranje 125 mg/ml

Prosečna

pojedinačna doza mg/6h

Zapremina (ml)

potrebna za rastvaranje 125 mg/ ml

4,5

40 mg

0,35 ml

30 mg

0,25 ml

9,0

75 mg

0,60 ml

55 mg

0,45 ml

13,6

115 mg

0,90 ml

85 mg

0,70 ml

18,1

150 mg

1,20 ml

115 mg

0,90 ml

22,7

190 mg

1,50 ml

140 mg

1,10 ml


Vodič za doziranje kod dece


Težina

50 mg/kg/dan

podeljeno u 3 doze

50 mg/kg/dan

podeljeno u 4 doze

kg

Prosečna

pojedinačna doza mg/8h

Zapremina (ml)

potrebna za rastvaranje 225 mg/ml

Prosečna

pojedinačna doza mg/6h

Zapremina (ml)

potrebna za rastvaranje 225 mg/ ml

4,5

75 mg

0,35 ml

55 mg

0,25 ml

9,0

150 mg

0,70 ml

110 mg

0,50 ml

13,6

225 mg

1,00 ml

170 mg

0,75 ml

18,1

300 mg

1,35 ml

225 mg

1,00 ml

22,7

375 mg

1,70 ml

285 mg

1,25 ml


Kontraindikacije

Lek Galecef se ne sme upotrebiti kod:


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Kod pacijenata koji su imali bilo kakvu vrstu alergije (npr.polenska kijavica ili bronhijalna astma) sa velikim oprezom treba primenjivati antibiotike, jer već postoji povećan rizik od teških reakcija preosetljivosti.


Kod teške i dugotrajne dijareje, treba razmotriti eventualno postojanje pseudomembranoznog enterokolitisa, što iziskuje prekid lečenja i primenu odgovarajuće terapije (npr. vankomicin oralno 250mg 4 puta dnevno).


Kod pacijenata sa oslabljenom bubrežnom funkcijom i glomerularnom filtracijom ispod 55ml/min treba imati u vidu da može doći do kumulacije cefazolina, stoga treba prilagoditi doziranje, odnosno smanjiti dozu leka ili produžiti interval doziranja prema uputstvima datim u poglavlju Doziranje i način primene.


Primena preparata koji inhibiraju peristaltiku je kontraindikovana.


Cefazolin može retko dovesti do poremećaja koagulacije krvi. Stoga je potrebno redovno primenjivati Quinckov test kod pacijenata sa oboljenjima koja mogu prouzrokovati krvarenje (npr. ulkus želuca i creva ), kao i kod pacijenata kod kojih postoje poremećaji u koagulaciji (urođeni, npr. hemofilija, stečeni, npr. u slučaju parenteralne ishrane, neadekvatne ishrane, poremećaja funkcije jetre i bubrega ili trombocitopenije, medikamentozne terapije, npr. primene heparina ili oralnih antikoagulanasa). Po potrebi, može se vršiti supstitucija vitamina K (10 mg nedeljno).


Cefazolin nije pogodan za lečenje meningitisa zbog loše penetracije u likvor.


Rastvor pripremljen za intravensku upotrebu može izazvati pojavu bola na mestu davanja u slučaju neprimerene aplikacije (intramuskularna ili slučajna paravenska aplikacija).


Tokom istovremene primene cefazolina sa potencijalno nefrotoksičnim antibioticima (npr. aminoglikozidnim antibioticima) ili sa diureticima, kao što su furosemid ili etakrinska kiselina poželjno je kontrolisati funkciju bubrega.


Ovaj lek sadrži 2,2 mmol (50,6 mg) natrijuma po dozi (bočica od 1 g). Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Antikoagulansi

Cefazolin retko može da dovede do smetnji u koagulaciji krvi. Kod istovremene terapije lekovima koji utiču na koagulaciju (npr. visoke doze heparina, oralni antikoagulansi), moraju se redovno kontrolisati parametri koagulacije (videti poglavlje Neželjena dejstva).


Probenecid

Usled blokade renalnog izlučivanja, istovremena primena sa probenecidom dovodi do povećanja koncentracije cefazolina i do dužeg zadržavanja cefazolina u krvi.


Aminoglikozidi/diuretici

Nije isključeno da cefazolin pojačava nefrotoksično dejstvo aminoglikozida i brzodelujućih diuretika (npr. furosemida). Zbog toga je u slučaju ovakve terapije, preporučljivo kontrolisati funkciju bubrega.


Uticaj na laboratorijsko-dijagnostička ispitivanja

Retko može doći do pojave lažno pozitivnih rezultata neenzimskog merenja šećera u urinu i Coombs-ovog testa.


Etanol

Zahvaljujući specifičnoj strukturi (metiltiadiazoltiometil u bočnom lancu), cefazolin može izazvati disulfiramsku reakciju sa etanolom.


Cefazolin, kao i drugi antibiotici, može smanjiti efikasnost živih vakcina pri istovremenoj primeni, pa se takva kombinacija lekova ne sme primeniti.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća

Cefazolin bi u trudnoći, a naročito u prvom trimestru trebalo davati jedino nakon pažljive ocene koristi u odnosu na rizik, pošto ne postoje dovoljna iskustva u vezi sa prolaskom cefazolina u placentu.


Dojenje

Cefazolin se u veoma malim koncentracijama nalazi u mleku dojilja koje su na terapiji ovim lekom i može kod odojčadi da izazove prolive ili razvoj gljivica. Zbog toga tokom terapije ovim lekom treba prekinuti dojenje.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Cefazolin nema ili ima zanemarljiv uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


Neželjena dejstva

Neželjena dejstva navedena su u daljem tekstu po klasama sistema organa i učestalosti javljanja. Učestalost javljanja je definisana kao: veoma često ( ≥ 1/10 ), često ( ≥1/100 i < 1/10 ), povremeno (≥1/1000 i < 1/100), retko ( ≥1/10.000 i < 1/1000 ) i veoma retko ( < 1/10.000 )


Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Retko ( ≥1/10.000 i < 1/1000 ): dejstvo na krvnu sliku je toksično i alergijsko i može se javiti u obliku trombocitopenije, trombocitoza, trombocitemija, neutropenije, leukopenije ili eozinofilije. Ove pojave su reverzibilne.

Veoma retko ( < 1/10.000 ): mogu da se jave smetnje u koagulaciji krvi i krvarenje kao posledica. Ugroženi su pacijenti sa faktorima rizika koji mogu dovesti do nedostatka vitamina K ili utiču na druge mehanizme koagulacije, kao i pacijenti sa oboljenjima koja izazivaju krvarenje ili ih mogu pojačati (videti poglavlje Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Imunološki poremećaji

Povremeno (≥1/1000 i < 1/100): javljaju se alergijske reakcije na koži kao što su egzantem, urtikarija i pruritus. Retko ( ≥1/10.000 i < 1/1000 ): teške reakcije preosetljivosti kao što je angioneurotski edem i temperatura izazvana lekom.

Veoma retko ( < 1/10.000 ): može doći do anafilaktičkog šoka opasnog po život.

Nepoznata učestalost: Stevens-Johnson sindrom.


Poremećaji nervnog sistema

Kod prekomernog doziranja ili kod neprilagođene doze kod pacijenata sa oslabljenom funkcijom bubrega može se javiti glavobolja, vrtoglavica, parestezija, nadraženost centralnog nervnog sistema, mioklonija i grčevi.


Gastrointestinalniporemećaji

Povremeno (≥1/1000 i < 1/100) se javljaju gastrointestinalne smetnje u obliku dijareje, povraćanja, mučnine, gubitka apetita, meteorizma, bolova u stomaku, koji su lakše prirode i često prestaju još u toku ili nakon završetka terapije. Kod teških i upornih dijareja, treba razmotriti postojanje pseudomembranoznog enterokolitisa, što zahteva prekid terapije i hitno uvođenje odgovarajućih mera (npr. vankomicin 4 puta po 250mg dnevno, oralno).


Hepatobilijarni poremećaji

Retko ( ≥1/10.000 i < 1/1000 ): dolazi do lakšeg, prolaznog povećanja SGOT i SGPT i AP.

Veoma retko (< 1/10.000 ): javlja se reverzibilni hepatitis i holestatska žutica.


Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

Retko ( ≥1/10.000 i < 1/1000 ): intersticijalni nefritis i ostala oboljenja bubrega (sa povećanim nivoom uree i kreatinina u krvi) su primećena retko, najčešće kod teško obolelih pacijenata koji uzimaju više lekova.


Ostala neželjena dejstva

Povremeno (≥1/1000 i < 1/100): nakon intravenske aplikacije, dolazi do flebitisa ili do tromboflebitisa. Dugotrajna i ponovljena primena može dovesti do superinfekcija ili kolonizacije rezistentnim bakterijama ili gljivicama (mlečica, Moniliasis vaginalis). Pojavljuje se i otvrdnuće.


Napomene

Veoma retko (< 1/10.000 ) nastaju smetnje u koagulaciji krvi. Zbog toga je potrebno redovno sprovoditi kontrole Quick vrednosti kod pacijenata sa oboljenjima koja mogu dovesti do krvarenja (npr.ulkus želuca ili creva ) kao i kod pacijenata sa poremećajem koagulacije (urođen: npr. hemofilija; stečen: npr. kod parenteralne ishrane, neuhranjenosti, poremećene funkcije jetre i bubrega ili trombocitopenije; uslovljen lekovima: npr. heparinom ili oralnim antikoagulansima). Po potrebi moguće je dati nadoknadu vitamina K (10 mg nedeljno).


Predoziranje


Simptomi prekomernog doziranja su glavobolja, vrtoglavica, parestezija, nadraženost centralnog nervnog sistema, mioklonus i grčevi.

U slučaju trovanja indikovane su mere ubrzanja eliminacije. Ne postoji specifičan antidot. Cefazolin se

izbacuje hemodijalizom.

U pojedinačnim slučajevima može doći do anafilaktičkog šoka i u tom slučaju potrebno je primeniti odgovarajuće urgentne mere.


Inkompatibilnost


Cefazolin-natrijum ne bi trebalo rastvarati u istom špricu ili bočici sa aminoglikozidnim antibioticima. Cefazolin je inkompatibilan sa sledećim lekovima: amikacin-disulfat, amobarbital-natrijum, bleomicin-sulfat, kalcijum-gluceptat,kalcijum glukonat, cimetidin-hidrohlorid,kolistin-metat-natrijum, eritromicingluceptat,

kanamicin-sulfat, oksitetraciklin-hidrohlorid, pentobarbital-natrijum, polimiksin B-sulfat i tetraciklinhidrohlorid. U rastvorima pH vrednosti iznad 8.5 može doći do hidrolize, u rastvorima pH ispod 4.5 nastaje precipitat. Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Staklena bočica (staklo tip I) od 10 ml sa gumenim čepom i aluminijumskim zatvaračem.