Početna stranica Početna stranica

Bepanthen Plus
dekspantenol, hlorheksidin

UPUTSTVO ZA LEK


Bepanthen Plus, krem, 50 mg/g + 5 mg/g, 30 g dekspantenol, hlorheksidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


Drugi lekovi i Bepanthen Plus


Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko primenjujete, donedavno ste primenjivali ili ćete možda primenjivati bilo koje druge lekove.

Hlorheksidin je inkompatibilan sa sapunima i drugim anjonskim jedinjenjima. Lek Bepanthen Plus krem ne treba koristiti istovremeno sa drugim antisepticima kako bi se izbegla mogućnost međusobnog uticaja.


Trudnoća i dojenje


Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što primenite ovaj lek.


Ne postoje podaci iz kontrolisanih studija na trudnicama o štetnosti primene leka Bepantheb Plus kod trudnica.


Tokom trudnoće treba izbeći primenu na većim površinama kože.

Lek Bepanthen Plus krem mogu koristiti dojilje, ali se ne sme primenjivati na većim površinama kože.


Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


Nije poznato da da lek Bepanthen Plus ima negativan uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


Lek Bepanthen Plus sadrži lanolin

Lek sadrži lanolin koji može izazvati lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis).


 1. Kako se primenjuje lek Bepanthen Plus

  Način primene: dermalna upotreba.


  Naneti tanak sloj leka Bepanthen Plus krema na temeljno očišćenu ranu ili oblasti kože zahvaćene zapaljenjem, jednom ili više puta dnevno. Primenu preko velikih površina kože treba izbegavati. Ukoliko je potrebno ranu pokriti flasterom ili gazom.


 2. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Pri primeni leka Bepnathen Plus, prijavljena su sledeća neželjena dejstva: u retkim slučajevima, može doći do reakcija preosetljivosti na koži (npr. kontaktni dermatitis), a primećeni su i pruritus (svrab), eritem (crvenilo), ekcem, osip, koprivnjača, iritacija kože, plikovi.

  Nisu poznati slučajevi predoziranja. Lek Bepanthen Plus se dobro podnosi u visokim dozama i smatra se bezbednim.


  Takođe, primećene su reakcije preosetljivosti, anafilaktičke reakcije ili čak anafilaktički šok, sa odgovarajućim kliničkim manifestacijama uključujući simptome astme, blage do umerene reakcije na koži, u respiratornom traktu, gastrointestinalnom traktu i kardiovaskularnom sistemu. Ovde su takođe uključeni i simptomi kao što su osip, koprivnjača, edem (otok), pruritus (svrab) i kardio-pulmonarni poremećaji.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 3. Kako čuvati lek Bepanthen Plus


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Bepanthen Plus, posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lek se čuva na temperaturi do 25°C.


  Rok upotrebe neotvorenog leka : 3 godine


  .Rok upotrebe nakon otvaranja tube je 12 meseci na temperaturi do 25°C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 4. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Bepanthen Plus


Aktivne supstance su: dekspantenol i hlorheksidin. Jedan gram krema sadrži:

dekspantenola 50 mg i hlorheksidin-dihidrohlorida 5 mg


Pomoćne supstance su: DL-pantolakton; cetilalkohol; stearilalkohol; parafin, beli, meki; parafin, tečni; lanolin (E 913); makrogolstearat; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Bepanthen Plus i sadržaj pakovanja


Lek Bepanthen Plus, krem, je glatka, homogena krema skoro bele boje, vrlo slabog mirisa. Unutrašnje pakovanje je aluminijumska tuba sa PP zatvaračem u kojoj se nalazi 30 g krema.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna aluminijumska tuba sa 30 g krema.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

BAYER D.O.O. BEOGRAD

Omladinskih brigada 88b, Beograd


Proizvođač

GP GRENZACH PRODUKTIONS GMBH

Emil-Barell-Strasse 7, Grenzach-Wyhlen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole:


515-01-01562-18-001 od 09.04.2019.