Početna stranica Početna stranica

Ronapreve
kasirivimab, imdevimab

UPUTSTVO ZA LEK


Ronapreve, 120 mg/mL + 120 mg/mL, rastvor za injekciju/infuziju

kasirivimab, imdevimab


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

 1. Šta je lek Ronapreve i čemu je namenjen Šta je lek Ronapreve

  Lek Ronapreve se sastoji od aktivnih supstanci kasirivimaba i imdevimaba. Kasirivimab i imdevimab su vrste proteina koji se zovu monoklonska antitela.


  Čemu je namenjen lek Ronapreve


  Lek Ronapreve je namenjen za lečenje odraslih osoba i adolescenata uzrasta od 12 godina i stariji i telesne mase od najmanje 40 kg, koji imaju COVID-19 i:

  • kojima nije potreban kiseonik za lečenje bolesti COVID-19 i

  • koji su, prema proceni lekara, imaju poećani rizik za razvoj teškog oblika bolesti.


   Lek Ronapreve je namenjen za prevenciju (sprečavanje) bolesti COVID-19 kod odraslih osoba i adolescenata uzrasta od 12 godina i stariji i telesne mase od najmanje 40 kg.


   Kako lek Ronapreve deluje


   Lek Ronapreve se vezuje za protein na površini koronavirusa koji se naziva „protein šiljka”. Time se zaustavlja ulazak virusa u ćelije i njegovo širenje na druge ćelije.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Ronapreve Lek Ronapreve ne smete primati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na kasirivimab, imdevimab ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

   Obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri što je pre moguće ako se ovo odnosi na Vas.


   Upozorenja i mere opreza

  • Ovaj lek može da izazove alergijske reakcije ili reakcije nakon primene infuzije ili injekcije. Znakovi tih reakcija navedeni su u odeljku 4. Odmah obavestite svog lekara ukoliko se kod Vas javi bilo koji od ovih znakova ili simptoma.


   Deca i adolescenti

   Ovaj lek se ne sme davati deci mlađoj od 12 godina ili adolescentima telesne mase manje od 40 kg.


   Drugi lekovi i Ronapreve

   Pre nego što primite lek Ronapreve, obavestite lekara ili medicinsku sestru koji Vam daju lek ukoliko uzimate ili ste donedavno uzimali bilo koje druge lekove.

   Nakon što primite lek Ronapreve:

  • obavestite lekara, medicinsku sestru ili farmaceuta da ste primili ovaj lek za lečenje ili prevenciju bolesti COVID-19;

  • obavestite lekara, medicinsku sestru ili farmaceuta da ste primili ovaj lek ukoliko treba da primite vakcinu protiv bolesti COVID-19.


   Trudnoća i dojenje

   Obavestite svog lekara ili medicinsku sestru ako ste trudni ili biste mogli biti trudni.

  • To je potrebno jer nema dovoljno informacija da bi se moglo potvrditi da je primena ovog leka tokom trudnoće bezbedna.

  • Ovaj lek će se primeniti samo ako moguće koristi od lečenja nadmašuju moguće rizike za majku i plod.

   Obavestite svog lekara ili medicinsku sestru ako dojite.

  • To je potrebno jer nema dovoljno informacija da li se ovaj lek izlučuje u majčino mleko ili kakva bi dejstva mogla da budu na bebu ili stvaranje mleka kod majke.

  • Vaš lekar će Vam pomoći da odlučite hoćete li nastaviti sa dojenjem ili započeti lečenje ovim lekom.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Ne očekuje se da ovaj lek ima bilo kakav uticaj na Vašu sposobnost upravljanja vozilima.

 3. Kako se primenjuje lek Ronapreve Koliko ćete leka primiti?

  Preporučena doza za lečenje i prevenciju bolesti COVID-19 kod odraslih osoba i adolescenata uzrasta od 12 godina i stariji i telesne mase od najmanje 40 kg iznosi 600 mg kasirivimaba i 600 mg imdevimaba.


  Preporučena doza za kontinuiranu prevenciju bolesti COVID-19 kod odraslih osoba i adolescenata uzrasta od 12 godina i stariji i telesne mase od najmanje 40 kg iznosi 600 mg kasirivimaba i 600 mg imdevimaba kao početna doza, a naredne doze su 300 mg kasirivimaba i 300 mg imdevimaba na svake četiri nedelje.


  Kako se primenjuje ovaj lek?

  Kasirivimab i imdevimab mogu se primeniti zajedno u obliku jedne infuzije (kap po kap) u venu koja traje od 20 do 30 minuta ili obliku injekcija koje se primenjuju jedna za drugom, pod kožu, i to na različitim mestima na telu, ukoliko bi infuzija dovela do odlaganja lečenja. Vaš lekar ili medicinska sestra će odlučiti koliko dugo ćete biti pod nadzorom nakon što primite lek. To se radi zbog praćenja eventualne pojave neželjenih dejstava.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji primaju ovaj lek. Pri primeni leka Ronapreve prijavljena su sledeća neželjena dejstva.


  Reakcije nakon primene infuzije

  Odmah obavestite svog lekara ukoliko se kod Vas javi bilo koji od ovih znakova alergijske reakcije ili reakcije navedene u nastavku tokom infuzije ili nakon nje. Možda će biti neophodno da se infuzija uspori, privremeno prekine ili trajno obustavi, a možda će Vam biti potrebni drugi lekovi za lečenje simptoma. Znakovi ili simptomi alergijske reakcije ili reakcije povezane sa infuzijom mogu biti:


  Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • mučnina

  • drhtavica

  • vrtoglavica

  • osip.


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • teška alergijska reakcija (anafilaksa)

  • osip koji svrbi

  • naleti crvenila.

   Reakcije nakon primene supkutane (potkožne) injekcije

   Odmah se obratite svom lekaru ako primetite bilo koji od ovih znakova reakcije nakon primene injekcije.


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • crvenilo, svrab, pojava podliva, oticanje, bol ili osip koji svrbi na mestu primene injekcije.


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • vrtoglavica

  • otečeni limfni čvorovi blizu mesta gde je primenjena injekcija.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Ronapreve


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Ronapreve posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i nalepnici na bočici nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lek Ronapreve će čuvati zdravstveni radnici u bolnici ili na klinici pod sledećim uslovima:

  • Pre upotrebe, čuvati neotvoreni koncentrovani rastvor leka Ronapreve u frižideru do dana kada ga treba primeniti. Pre razblaživanja, sačekati da koncentrovani rastvor dostigne sobnu temperaturu. Ne zamrzavati. Ne mućkati. Bočice čuvati u spoljašnjem pakovanju radi zaštite od svetlosti.

  • Nakon prvog uvođenja igle u bočicu: ako se ne upotrebi odmah, lek u bočici se može čuvati do 16 sati na sobnoj temperaturi do 25 °C ili u frižideru (na 2 °C do 8 °C) najduže 48 sati. Čuvanje tokom upotrebe izvan ovih vremenskih perioda i uslova, predstavlja odgovornost korisnika.

  • Nakon razblaženja, lek Ronapreve treba odmah primeniti. Ako je potrebno, kese sa razblaženim rastvorom se mogu čuvati na temperaturi od 2 °C do 8 °C najduže 72 sata i na sobnoj temperaturi do 25 °C najduže 20 sati. Ako se rastvor za infuziju čuva u frižideru, pre primene treba sačekati približno 30 minuta da dostigne sobnu temperaturu.

  • Pripremljene špriceve treba odmah primeniti. Ako je potrebno, pripremljeni špricevi mogu se čuvati na temperaturi od 2 ºC do 8 ºC ne duže od 72 sata, a na sobnoj temperaturi do 25 °C ne duže od 24 sata. Ako se špricevi čuvaju u frižideru, pre primene treba sačekati približno 10-15 minuta da dostignu sobnu temperaturu.


   Ne primenjivati ovaj lek ukoliko primetite da sadrži vidljive čestice ili je sadržaj promenio boju. Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci

   prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Ronapreve

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

  1. ail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


   Čuvanje

   • Pre upotrebe, čuvajte bočice sa kasirivimabom i imdevimabom u frižider na temperaturi od 2 °C do 8 °C do dana kada ga treba primeniti. Ne smete koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na bočici/kutiji nakon „Važi do”.

   • Koncentrati kasirivimaba i imdevimaba su bistri do blago opalescentni rastvori, bezbojni do bledožute boje.

   • Pre razblaživanja, ostavite bočice sa kasirivimabom i imdevimabom da se zagreju do sobne temperature (do 25 °C).

najduže 48 sati. Čuvanje tokom upotrebe izvan ovih vremenskih perioda i uslova, predstavlja odgovornost korisnika.