Početna stranica Početna stranica

Rybrevant
amivantamab

UPUTSTVO ZA LEK


Rybrevant, 350 mg/7 mL, koncentrat za rastvor za infuziju

amivantamab


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavlјivanjem bilo koje neželјene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavlјivanja neželјenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odelјka 4.


Pažlјivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rybrevant i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Rybrevant

 3. Kako se primenjuje lek Rybrevant

 4. Moguća neželјena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rybrevant

 6. Dodatne informacije


 1. Šta je lek Rybrevant i čemu je namenjen Šta je lek Rybrevant

  Lek Rybrevant je lek za lečenje karcinoma (raka). Sadrži aktivnu supstancu ‘amivantamab’ koja je antitelo (vrsta proteina) osmišljeno da prepozna određene ciljne elemente u telu i vezuje se za njih.


  Za šta se koristi lek Rybrevant

  Lek Rybrevant se koristi za lečenje odraslih osoba obolelih od jedne vrste raka pluća koji se naziva ‘nemikrocelularni karcinom pluća’. Koristi se kada se rak već proširio na druge delove tela i kada sadrži određene promene (insercijske mutacije u egzonu 20) u genu koji se zove receptor epidermalnog faktora rasta (engl. epidermal growth factor receptor EGFR).


  Kako lek Rybrevant deluje

  Aktivna supstanca u leku Rybrevant, amivantamab, ciljano deluje na dve vrste proteina koje se nalaze na ćelijama raka:

  • receptor epidermalnog faktora rasta (EGFR), i

  • faktor mezenhimalno-epitelijalnog prelaza (engl. mesenchymal-epidermal transition, MET) Ovaj lek deluje tako što se vezuje za navedene proteine. To može da uspori ili zaustavi rast raka pluća. Može da pomogne u smanjenju veličine tumora.

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Rybrevant


  Lek Rybrevant ne smete primati:

  • ukoliko ste alergični na amivantamab ili bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

   Nemojte koristiti ovaj lek ako se prethodno navedeno odnosi na Vas. Ako niste sigurni, pre nego što primite ovaj lek, razgovarajte sa Vašim lekarom ili medicinskom sestrom.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Rybrevant ukoliko:

  • ste imali zapaljenje pluća (stanje koje se naziva ‘intersticijalna plućna bolest’ ili ‘pneumonitis’).


   Odmah obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru ukoliko, dok primate ovaj lek, primetite neko od sledećih neželjenih dejstava (za više informacija vidite odeljak 4):

  • bilo koje neželjeno dejstvo dok primate lek u venu;

  • iznenadno javljanje otežanog disanja, kašalj ili povišena telesna temperatura što može da ukaže na zapaljenje pluća;

  • problemi sa kožom. Kako bi se smanjio rizik od problema sa kožom, izbegavajte izlaganje suncu, nosite zaštitnu odeću, nanosite kreme sa zaštitnim faktorima, i redovno koristite kreme za vlaženje kože i noktiju dok primate ovaj lek. Potrebno je da sa ovim nastavite još 2 meseca po prestanku lečenja;

  • problemi s očima. Ako imate problema sa očima ili osećate bol u oku, odmah se obratite Vašem lekaru ili medicinskoj sestri. Ako koristite kontaktna sočiva ili imate nove simptome vezane sa očima, prestanite da koristite kontaktna sočiva i odmah se obratite Vašem lekaru.


   Deca i adolescenti

   Ovaj lek ne sme se davati deci, ni osobama mlađim od 18 godina. Nije poznato da li je ovaj lek bezbedan i efikasan u ovoj uzrasnoj grupi.


   Drugi lekovi i lek Rybrevant

   Obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Kontracepcija

  • Ako ste u reproduktivnom periodu, morate da koristite efikasnu zaštitu od trudnoće (kontracepciju) tokom lečenja lekom Rybrevant i još 3 meseca po završetku lečenja.


   Trudnoća

  • Ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom lekaru za savet pre nego što primite ovaj lek.

  • Ovaj lek može da naškodi nerođenom detetu. Ako zatrudnite dok ste na terapiji ovim lekom, recite to odmah Vašem lekaru ili medicinskoj sestri. Vi i Vaš lekar ćete odlučiti da li je korist lečenja ovim lekom veća od rizika po nerođeno dete.


   Dojenje

   Nije poznato da li lek Rybrevant prolazi u majčino mleko. Pitajte Vašeg lekara za savet pre nego što primite ovaj lek. Vi i Vaš lekar ćete odlučiti da li je korist od dojenja veća od rizika po Vašu bebu.


   Upravlјanje vozilima i rukovanje mašinama

   Ako nakon primanja leka Rybrevant primetite da se osećate umorno, omamljeno, ako su Vam oči nadražene ili vid poremećen, nemojte upravljati vozilima ni mašinama.

   Lek Rybrevant sadrži natrijum

   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po dozi, tako da se može smatrati da je suštinski

   „bez natrijuma“. Međutim, pre primene, lek Rybrevant može da se pomeša sa rastvorom koji sadrži natrijum. Razgovarajte sa Vašim lekarom ako ste na ishrani sa kontrolisanim unosom soli.


 3. Kako se primenjuje lek Rybrevant Koliko se primenjuje

  Vaš lekar će da izračuna tačnu dozu lek Rybrevant za Vas. Doza ovog leka zavisi od Vaše telesne mase na početku Vašeg lečenja.


  Preporučena doza lek Rybrevant je:

  • 1050 mg ako ste lakši od 80 kg.

  • 1400 mg ako imate 80 kg ili više od toga.


   Kako se primenjuje


   Ovaj lek će Vam dati lekar ili medicinska sestra. Lek se daje kap po kap u venu (‘intravenska infuzija’) tokom nekoliko sati.


   Lek Rybrevant se daje na sledeći način:

  • Jednom nedeljno tokom prve 4 nedelje

  • Jednom u 2 nedelje počevši od 5. nedelje sve dok od ovog lečenja imate koristi. U prvoj nedelji, lekar će vam dati dozu leka Rybrevant podeljenu na dva dana.

   Lekovi koji se daju tokom terapije lekom Rybrevant

   Pre svake infuzije lek Rybrevant, dobićete lekove koji će da pomognu da se smanji verovatnoća pojave reakcija na infuziju. Tu mogu biti uključeni:

  • Lekovi koji se koriste za lečenje alergijske reakcije (antihistaminici)

  • Lekovi koji se koriste za lečenje zapaljenja (kortikosteroidi)

  • Lekovi koji se koriste za lečenje visoke telesne temperature (kao što je paracetamol). Možda ćete dobiti i neke dodatne lekove zavisno od simptoma koji Vam se eventualno pojave.

   Ako ste primili više leka Rybrevant nego što treba

   Ovaj lek će Vam dati Vaš lekar ili medicinska sestra. Malo je verovatno da primite više leka nego što je potrebno (predoziranje),Vaš lekar će Vas pratiti kako bi primetio moguća neželjena dejstva.


   Ako ste propustili termin za primenu leka Rybrevant

   Veoma je važno da odete da primite lek svaki put kada Vam je zakazano. Ako propustite neki termin, zakažite novi što je moguće pre.


   Ako budete imali dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželјena dejstva

  Kao i svi lekovi, i ovaj lek može da prouzrokuje neželјena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji koriste ovaj lek.

  Ozbiljna neželjena dejstva

  Odmah obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru ako primetite bilo koje sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava:


  Veoma česta neželјena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Znaci reakcije na infuziju kao što su drhtavica, nedostatak vazduha, mučnina, talasi vrućine i crvenila, neprijatan osećaj u grudnom košu, i povraćanje tokom primene leka. Ovi znaci se naročito mogu javiti kod primene prve doze. Vaš lekar može da Vam da i druge lekove ili infuziju mora da uspori ili prekine sa primenom leka.

  • Problemi sa kožom – kao što je osip (uključujući i akne), inficirana koža oko noktiju, suva koža, svrab, bol, i crvenilo. Recite Vašem lekaru ako Vam se problemi sa kožom ili noktima pogoršaju.


   Česta neželјena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Problemi sa očima – kao što su suve oči, otečeni kapci, svrab u očima, problemi sa vidom, rast trepavica.

  • Znaci zapaljenja pluća – kao što je iznenadno otežano disanje, kašalj ili visoka telesna temperatura. Ovo može da dovede do trajnog oštećenja (‘intersticijalna bolest pluća’). Vaš lekar će možda želeti da prekine primenu leka Rybrevant ako Vam se javi ovo neželjeno dejstvo.


   Povremena neželјena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Zapaljenje rožnjače (prednji deo oka)

  • Zapaljenje oka što može da utiče na vid

  • Životno ugrožavajući osip sa plikovima i ljuštenjem kože po velikom delu tela (toksična epidermalna nekroliza).


   Ostala neželjena dejstva

   Recite Vašem lekaru ili medicinskoj sestri ako primetite sledeća neželjena dejstva:


   Veoma česta neželјena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Mala koncentracija proteina koja se zove 'albumin' u krvi

  • Otok izazvan nagomilavanjem tečnosti u telu

  • Osećaj izrazitog umora

  • Ranice u ustima

  • Otežano pražnjenje creva ili proliv

  • Oslabljeni apetit

  • Povećana vrednost enzima jetre ‘alanin aminotransferaze’ u krvi je mogući znak problema sa jetrom

  • Povećana vrednost enzima jetre ‘aspartat aminotransferaze’ u krvi je mogući znak problema sa jetrom

  • Vrtoglavica

  • Povećana vrednost enzima ‘alkalne fosfataze’ u krvi

  • Bolovi u mišićima

  • Mala koncentracija kalcijuma u krvi.


   Česta neželјena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Bol u stomaku.


   Prijavlјivanje neželјenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolјi bilo koja neželјena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uklјučuje i svaku moguću neželјenu reakciju koja nije

   navedena u ovom uputstvu. Prijavlјivanjem neželјenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželјene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Rybrevant

  Lek Rybrevant će se čuvati u bolnici ili na klinici. Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Rybrevant posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i bočici nakon oznake “Važi do”. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Hemijska i fizička stabilnost razblaženog leka potvrđena je za 10 sati na temperaturi od 15°C do 25°C pri sobnom osvetljenju. Sa mikrobiološke tačke gledišta, izuzev ako metoda razblaživanja isključuje rizik od mikrobiološke kontaminacije, lek treba upotrebiti odmah. Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika.


  Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2°C do 8°C). Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

  Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Vaš zdravstveni radnik će odložiti sve lekove koji se više ne koriste. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Rybrevant


Kako izgleda lek Rybrevant i sadržaj pakovanja

Koncentrat za rastvor za infuziju.

Rastvor je bezbojan do bledožut, sa pH 5,7 i osmolalnošću od približno 310 mOsm/kg. Unutrašnje pakovanje:

7 mL koncentrata se nalazi u bočici zapremine 8 mL, od stakla tipa 1 sa elastomernim čepom i aluminijumskom kapicom sa flip-off poklopcem; bočica sadrži 350 mg amivantamaba.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa 7 mL koncentrata za rastvor za infuziju (1 x 7 mL) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO JANSSEN-CILAG KFT BEOGRAD,

Omladinskih brigada 88B, Beograd- Novi Beograd


Proizvođač:

JANSSEN BIOLOGICS B.V.

Einsteinweg 101 Leiden Holandija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2023.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvnoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-00387-22-001 od 14.02.2023.


Za ovaj lek je izdata „uslovna dozvola za lek“, na period od 12 meseci. To znači da se očekuju dodatni podaci o ovom leku.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije će najmanje jednom godišnje procenjivati nove informacije o ovom leku i ažuriraće Sažetak karakteristika leka ukoliko je neophodno.


<----------------------------------------------------------------------------------------------> SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLЈUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, izuzev onih koji su navedeni u nastavku.

Pripremiti rastvor za intravensku infuziju korišćenjem aseptične tehnike na sledeći način: Priprema

image


Pažljivo okrenite kesu da se rastvor promeša. Nemojte tresti.

Pre primene vizuelno pregledajte rastvor da li sadrži čestice ili je promenio boju. Nemojte ga upotrebiti ako je promenio boju ili ako sadrži vidljive čestice.


Primena

Razblaženi rastvor se primenjuje u intravenskoj infuziji korišćenjem kompleta za infuziju koji

ima regulator protoka i ugrađeni sterilni, apirogeni, filter od polietarsulfona (PES) sa malom sposobnošću vezivanja proteina (veličina pora od 0,22 ili 0,2 mikrometra). Komplet za davanje leka mora da bude napravljen od poliuretana (PU), polibutadiena (PBD), PVC, PP, ili PE.

Lek Rybrevant se ne sme primenjivati istovremeno sa drugim lekovima u istoj intravenskoj liniji.

Razblaženi rastvor treba primeniti u roku od 10 sati (uključujući i trajanje infuzije) na sobnoj temperaturi (15°C do 25°C) i na sobnom osvetljenju.

Zbog učestalosti pojave reakcija na infuziju tokom primene prve doze, amivantamab treba primeniti infuzijom u perifernu venu 1. i 2. nedelje; infuzija kroz centralni liniju može da se primenjuje narednih nedelja kada je rizik od reakcija na infuziju manji.


Odlaganje

Ovaj lek je namenjen samo za jednokratnu upotrebu i sva neiskorišćena količina koja se ne upotrebi u roku od 10 sati se mora odložiti u skladu sa važećim propisima.