Početna stranica Početna stranica

Viread
tenofovir

CENE

film tableta boca, 30 po 245 mg

Veleprodaja: 13.271,70 din
Maloprodaja: 16.058,76 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Viread, 245 mg, film tablete tenofovir


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Viread i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Viread

 3. Kako se uzima lek Viread

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Viread

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


Ako je lek Viread propisan Vašem detetu, obratite pažnju da su sve informacije u ovom uputstvu upućene Vašem detetu (odnosno da se svako obraćanje Vama u tom slučaju odnosi na Vaše dete).

 1. Šta je lek Viread i čemu je namenjen

  Lek Viread sadrži aktivnu supstancu tenofovirdizoproksil. Ta aktivna supstanca je antiretrovirusni ili antivirusni lek koji se koristi za lečenje infekcije virusom HIV ili hepatitis B virusom ili obe infekcije. Tenofovir je nukleotidni inhibitor reverzne transkriptaze, opšte poznat kao NRTI, i deluje tako što ometa normalno funkcionisanje enzima (kod HIV-a reverzne transkriptaze, kod hepatitisa B DNK polimeraze) koji su ključni za reprodukciju virusa. Kod HIV-a, lek Viread treba uvek koristiti u kombinaciji sa drugim lekovima za lečenje HIV infekcije.


  Lek Viread, film tablete od 245 mg su namenjene za lečenje infekcije virusom HIV (virus humane imunodeficijencije). Ove tablete mogu koristiti:

  • Odrasli

  • Adolescenti uzrasta od 12 do manje od 18 godina koji su već lečeni drugim lekovima za HIV infekciju, a koji više nisu u potpunosti efikasni usled razvijanja rezistentnosti ili koji izazivaju neželjena dejstva.


   Lek Viread, film tablete od 245 mg su takođe namenjene za lečenje hroničnog hepatitisa B, infekcije uzrokovane virusom hepatitisa B (HBV). Tablete mogu koristiti:

  • Odrasli

  • Adolescenti uzrasta od 12 do manje od 18 godina.


   Nije neophodno da imate HIV da biste mogli da koristite lek Viread za lečenje HBV.


   Ovaj lek ne može izlečiti HIV infekciju. Dok uzimate lek Viread i dalje možete dobiti infekcije ili druga oboljenja koja su u vezi sa HIV infekcijom.


   Takođe, možete preneti HIV ili HBV drugim osobama, tako da je važno da preduzmete mere predostrožnosti kako biste izbegli to da inficirate druge osobe.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Viread Lek Viread ne smete uzimati:

  • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na tenofovir, tenofovirdizoproksil ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


   Ako se ovo odnosi na Vas, odmah se obratite Vašem lekaru i nemojte uzimati lek Viread. Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Viread.

  • Pazite da ne zarazite druge osobe. I pored uzimanja ovog leka možete preneti HIV infekciju drugima, iako efikasna antiretrovirusna terapija smanjuje rizik od prenosa. O merama predostrožnosti neophodnim za izbegavanje inficiranja drugih ljudi razgovarajte sa Vašim lekarom. Lek Viread ne smanjuje rizik od prenosa HBV-a drugima preko seksualnog kontakta ili kontaminacijom krvi. Morate nastaviti da preduzimate mere predostrožnosti kako biste to izbegli.


  • Recite Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko ste imali oboljenje bubrega ili ukoliko su ispitivanja pokazala da imate problema sa bubrezima. Lek Viread ne treba davati adolescentima kod kojih su prisutni problemi sa bubrezima. Pre nego što započnete sa terapijom, Vaši lekar će možda tražiti da se urade testovi krvi kako bi proverili funkciju Vaših bubrega. Lek Viread tokom

   lečenja može uticati na bubrege. Vaš lekar tokom lečenja može tražiti da se urade testovi krvi kako bi pratio rad Vaših bubrega. Ako ste odrasla osoba, lekar će Vam možda savetovati da ređe uzimate tablete. Nemojte smanjivati propisanu dozu osim prema preporuci lekara.


   Lek Viread se obično ne uzima sa drugim lekovima koji mogu da oštete bubrege (vidite Drugi lekovi i lek Viread). Ukoliko ovo nije moguće izbeći, Vaš lekar će pratiti funkciju bubrega jednom nedeljno.


  • Problemi sa kostima. Kod nekih odraslih pacijenata zaraženih HIV-om koji uzimaju kombinovanu antiretrovirusnu terapiju, može se razviti oboljenje kostiju koje se naziva osteonekroza (odumiranje koštanog tkiva izazvano prestankom dotoka krvi do kosti). Dužina primene kombinovane antiretrovirusne terapije, upotreba kortikosteroida, konzumiranje alkohola, teška imunosupresija, povišeni indeks telesne mase, između ostalog, mogu predstavljati neke od mnogih faktora rizika za nastanak ovog oboljenja. Znaci osteonekroze su ukočenost zglobova, bolovi (pogotovo u kuku, kolenu i ramenu) i otežano kretanje. Ukoliko primetite bilo koji od ovih simptoma, obavestite Vašeg lekara.


   Problemi sa kostima (koji se manifestuju kao uporni bolovi u kostima ili bolovi u kostima koji se pogoršavaju i ponekad dovode do preloma) takođe se mogu javiti kao posledica oštećenja ćelija bubrežnih tubula (vidite odeljak Moguća neželjena dejstva). Obavestite Vašeg lekara ukoliko imate bolove u kostima ili prelome kostiju.


   Tenofovirdizoproksil ujedno može uzrokovati gubitak koštane mase. Najizraženiji gubitak koštane mase zabeležen je u kliničkim ispitivanjima kada su pacijenti bili lečeni tenofovirdizoproksilom u kombinaciji sa pojačanim inhibitorom proteaze.


   Ukupno gledano, efekti tenofovirdizoproksila na dugoročno zdravlje kostiju i budući rizik od preloma kod odraslih i pedijatrijskih pacijenata su neizvesni.


   Obavestite Vašeg lekara ukoliko znate da bolujete od osteoporoze. Pacijenti koji imaju osteoporozu izloženi su većem riziku od preloma.


  • Razgovarajte sa Vašim lekarom ukoliko ste u prošlosti imali oboljenje jetre, uključujući hepatitis. Pacijenti sa oboljenjem jetre, uključujući hronični hepatitis B ili C, koji su lečeni sa antiretrovirusnim lekovima, su pod povećanim rizikom od teških i potencijalno fatalnih komplikacija oboljenja jetre. Ukoliko imate infekciju virusom hepatitisa B, Vaš lekar će pažljivo razmotriti najbolji vid terapije za Vas. Ukoliko ste u prošlosti imali oboljenje jetre ili hroničnu infekciju virusom hepatitisa B, Vaš lekar će možda sprovesti testove krvi kako bi pratio funkciju jetre.


  • Čuvajte se infekcija. Ukoliko imate uznapredovalu HIV infekciju (AIDS) i imate infekciju, nakon otpočinjanja terapije lekom Viread može doći do razvoja simptoma infekcije i upale ili pogoršanje simptoma postojeće infekcije. Ovi simptomi mogu ukazivati da se poboljšan imunski sistem Vašeg organizma bori sa infekcijom. Pratite znakove upale ili infekcije ubrzo po otpočinjanju terapije lekom Viread. Ukoliko primetite znakove upale ili infekcije, odmah recite Vašem lekaru.

   Pored oportunističkih infekcija, autoimunske bolesti (stanja koja se javljaju kada imunski sistem napada zdravo tkivo) se takođe mogu pojaviti nakon početka uzimanja lekova za lečenje HIV infekcije. Autoimunske bolesti se mogu javiti više meseci nakon početka lečenja. Ako primetite simptome infekcije ili druge simptome kao što je slabost u mišićima, slabost koja polazi od šaka i stopala i doseže do trupa, palpitacije (ubrzan i/ili nepravilan srčani rad), drhtavicu ili hiperaktivnost, odmah se obratite Vašem lekaru da biste dobili neophodnu terapiju.

  • Razgovarajte sa lekarom ako imate više od 65 godina. Lek Viread nije ispitivan kod pacijenata

   starijih od 65 godina. Ako imate više od 65 godina i ako vam je propisan lek Viread, Vaš lekar će Vas pažljivo pratiti.


   Deca i adolescenti


   Film tablete leka Viread od 245 mg, mogu koristiti:

  • Adolescenti sa HIV-1 infekcijom uzrasta od 12 do manje od 18 godina, telesne mase od najmanje 35 kg koji su već lečeni drugim lekovima za terapiju HIV infekcije koji više nisu u potpunosti efikasni usled razvijanja otpornosti ili koji izazivaju neželjena dejstva.

  • Adolescenti sa HBV infekcijom uzrasta od 12 do manje od 18 godina, telesne mase od najmanje 35 kg.


   Film tablete leka Viread od 245 mg, ne mogu koristiti sledeće grupe pacijenata:

  • Deca sa HIV-1 infekcijom mlađa od 12 godina

  • Deca sa HBV infekcijom mlađa od 12 godina.


   Za doziranje, pogledajte odeljak Kako se upotrebljava lek Viread.


   Drugi lekovi i lek Viread


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  • Nemojte prestati da uzimate ostale lekove protiv HIV-a koje Vam je propisao Vaš lekar ako počnete uzimati lek Viread u slučaju da ste istovremeno inficirani i HIV-om i HBV-om.


  • Nemojte uzimati lek Viread ukoliko već uzimate druge lekove koji sadrže tenofovirdizoproksil ili tenofoviralafenamid. Nemojte uzimati istovremeno lek Viread i lekove koji sadrže adefovirdipivoksil (lek koji se koristi za lečenje hroničnog hepatitisa B).


  • Veoma je važno da kažete Vašem lekaru ukoliko uzimate druge lekove koji mogu oštetiti Vaše bubrege.

   Oni obuhvataju:

   • aminoglikozide, pentamidin ili vankomicin (za bakterijske infekcije)

   • amfotericin B (za gljivične infekcije)

   • foskarnet, ganciklovir ili cidofovir (za virusne infekcije)

   • interleukin-2 (za lečenje raka)

   • adefovirdipivoksil (za lečenje infekcije virusom hepatitisa B)

   • takrolimus (za supresiju imunskog sistema)

   • nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL, za smanjenje bolova u kostima i mišićima).

  • Drugi lekovi koji sadrže didanozin (za HIV infekciju): Uzimanje leka Viread sa drugim antivirusnim lekovima koji sadrže didanozin može dovesti do povećanja koncentracije didanozina u Vašoj krvi i može smanjiti broj CD4 ćelija. Upale pankreasa i laktatna acidoza (višak mlečne kiseline u krvi), koji su ponekad dovodili do smrtnog ishoda, prijavljeni su u retkim slučajevima kada su se zajedno uzimali lekovi koji sadrže tenofovirdizoproksil i didanozin. Vaš lekar će pažljivo razmotriti da li da Vas leči kombinacijom tenofovira i didanozina.

  • Takođe je važno da kažete Vašem lekaru ako uzimate ledipasvir/sofosbuvir, sofosbuvir/velpatasvir ili sofosbuvir/velpatasvir/voksilaprevir za lečenje infekcije hepatitisom C.

   Uzimanje leka Viread sa hranom i pićima


  • Uzimajte Viread sa hranom (na primer, obrokom ili užinom).


   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


  • Ukoliko ste uzeli lek Viread tokom trudnoće, Vaš lekar može sprovesti uobičajene testove krvi i druge dijagnostičke testove kako bi pratio razvoj Vašeg deteta. Kod dece čije majke su uzimale NRTI tokom trudnoće, dobrobit od zaštite od HIV je prevagnuo nad rizicima od neželjenih efekata.

  • Ako ste majka sa HBV infekcijom, i Vaša beba je primila terapiju za sprečavanje prenosa hepatitisa B pri rođenju, možda možete da dojite Vaše odojče, ali prvo se obratite Vašem lekaru kako biste dobili više informacija.

  • Ukoliko ste majka sa HIV infekcijom nemojte dojiti, kako biste izbegli rizik od prenošenja virusa na bebu kroz mleko.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Viread može izazvati vrtoglavicu. Ukoliko imate vrtoglavicu prilikom uzimanja leka Viread, nemojte voziti automobil ili bicikl niti rukovati bilo kakvim alatima niti mašinama.


   Lek Viread sadrži laktozu


   Obavestite Vašeg lekara pre uzimanja leka Viread. Ukoliko Vam je Vaš lekar rekao da imate intoleranciju na neke šećere, obratite se Vašem lekaru pre uzimanja ovog leka.


   Lek Viread sadrži natrijum


   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po tableti, tj. suštinski je „bez natrijuma“.


 3. Kako se uzima lek Viread

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Preporučena doza je:

  • Odrasli: 1 tableta svakog dana sa hranom (npr. sa obrokom ili užinom).

  • Adolescenti uzrasta od 12 do manje od 18 godina, telesne mase od najmanje 35 kg: 1 tableta svakog dana sa hranom (npr. sa obrokom ili užinom).


   Ukoliko imate teškoće sa gutanjem, možete upotrebiti vrh kašičice da smrvite tabletu. Onda pomešajte prah sa oko 100 mL (pola čaše) vode, soka od pomorandže ili soka od grožđa i popijte odmah.


  • Uvek uzimajte dozu koju Vam je preporučio Vaš lekar. Ovo je potrebno da bi bilo sigurno da je lek u potpunosti efikasan, kao i da bi se umanjio rizik od nastanka rezistencije na terapiju. Nemojte menjati dozu osim ako Vam Vaš lekar to ne kaže.

  • Ukoliko ste odrasla osoba i imate problema sa bubrezima, Vaš lekar Vas može savetovati da uzimate Viread ređe.

  • Ako imate HBV, Vaš lekar može da Vam ponudi testiranje na HIV kako bi se proverilo da li takođe

   imate HBV i HIV.


   Pogledajte uputstva sa informacijama za pacijente za bilo koje druge antiretrovirusne lekove radi uputstva o uzimanju tih lekova.


   Ako ste uzeli više leka Viread nego što treba


   Ukoliko slučajno uzmete previše tableta leka Viread, rizik od ispoljavanja neželjenih dejstava ovog leka može biti povećan (vidite odeljak Moguća neželjena dejstva). Konsultujte se sa Vašim lekarom ili najbližom hitnom službom radi saveta. Ponesite sa sobom bočicu za lek, kako bi Vaš lekar znao koji lek ste uzeli.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Viread


   Važno je da ne propustite dozu leka Viread. Ako propustite dozu, izračunajte koliko je vremena prošlo od trenutka kada ju je trebalo uzeti.


  • Ukoliko je prošlo manje od 12 sati od uobičajenog vremena uzimanja, uzmite je što pre, a zatim uzmite sledeću dozu u predviđeno vreme.

  • Ukoliko je prošlo više od 12 sati od uobičajenog vremena uzimanja, zanemarite propuštenu dozu. Sačekajte i uzmite sledeću dozu u predviđeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu tabletu.

  • Ukoliko povratite manje od 1 sata nakon uzimanja leka Viread, uzmite drugu tabletu. Ne morate da uzimate drugu tabletu ukoliko povratite posle više od 1 sata nakon uzimanja leka Viread.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Viread


   Nemojte prestajati sa uzimanjem leka Viread bez saveta lekara. Prestanak lečenja lekom Viread može umanjiti efikasnost terapije koju Vam je preporučio lekar.


   Ukoliko imate hepatitis B ili HIV i hepatitis B istovremeno (koinfekcija), veoma je važno da ne prestanete sa Vašom terapijom lekom Viread bez prethodnog savetovanja sa Vašim lekarom. Neki pacijenti su imali rezultate ispitivanja krvi ili simptome koji su ukazivali da je kod njih došlo do pogoršanja hepatitisa nakon prestanka uzimanja leka Viread. Možda će Vam biti potrebno testiranje krvi nekoliko meseci nakon prestanka terapije. Kod nekih pacijenata sa uznapredovalim oboljenjem jetre ili cirozom, ne preporučuje se prekid lečenja jer to može uzrokovati pogoršanje hepatitisa.


   • Razgovarajte sa lekarom pre nego što prestanete sa uzimanjem leka Viread iz bilo kog razloga, pogotovo ukoliko ste primetili neželjena dejstva ili ukoliko imate drugo oboljenje.

   • Odmah recite lekaru o novim ili neuobičajenim simptomima nakon prestanka terapije, pogotovo simptomima koje Vi povezujete sa infekcijom hepatitisom B.

   • Kontaktirajte lekara pre nego što ponovo počnete sa uzimanjem tableta leka Viread.


   Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Tokom terapije HIV-a može se javiti povećanje telesne mase i nivoa masnoća i glukoze u krvi. Ovo je delimično povezano sa ponovnim uspostavljanjem zdravlja i načina života, a u slučaju masnoća u krvi ponekada i sa samim lekovima za HIV. Vaš lekar će obaviti testove vezane za ove promene.


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Moguća ozbiljna neželjena dejstva: odmah se obratite Vašem lekaru


  • Laktatna acidoza (višak mlečne kiseline u krvi) je retko (može da se javi kod najviše 1 na 1000 pacijenata), ali ozbiljno neželjeno dejstvo koje može biti fatalno. Sledeća neželjena dejstva mogu predstavljati znakove laktatne acidoze:

   • duboko, ubrzano disanje

   • pospanost

   • mučnina, povraćanje i bol u želucu


    Ako mislite da imate laktatnu acidozu, odmah se obratite Vašem lekaru Ostala moguća ozbiljna neželjena dejstva

    Sledeća neželjena dejstva su povremena (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata):

  • bol u stomaku (abdomenu) uzrokovan upalom pankreasa

  • oštećenje ćelija bubrežnih tubula


   Sledeća neželjena dejstva se retko javljaju (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata):

  • upala bubrega, obilno mokrenje i osećaj žeđi

  • promene u mokraći i bol u leđima izazvani problemima sa bubrezima, uključujući bubrežnu insuficijenciju

  • omekšanje kostiju (praćeno bolom u kostima, ponekad praćeno prelomom) do kojeg može doći usled oštećenja ćelija bubrežnih tubula

  • masna jetra


   Ako mislite da imate neko od ovih ozbiljnih neželjenih dejstava, obratite se Vašem lekaru. Najčešća neželjena dejstva

   Sledeća neželjena dejstva su veoma česta (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata):

  • proliv, povraćanje, mučnina, vrtoglavica, osip, osećaj slabosti


   Testovi takođe mogu pokazati:

  • smanjenje fosfata u krvi


   Druga moguća neželjena dejstva


   Sledeća neželjena dejstva su česta (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata):

  • glavobolja, bol u želucu, osećaj umora, osećaj nadutosti, gasovi


   Testovi takođe mogu da pokažu:

  • probleme sa jetrom


   Sledeća neželjena dejstva su povremena (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata):

  • razgradnja mišića, bol u mišićima ili slabost


   Testovi takođe mogu da pokažu:

  • smanjenu koncentraciju kalijuma u krvi

  • povećanu vrednost kreatinin u krvi

  • probleme sa pankreasom (pankreatitis)

   Razgradnja mišića, omekšavanje kostiju (sa pojavom bola u kostima što ponekad uzrokuje prelome), bol u mišićima, slabost u mišićima i smanjenje koncentracije kalijuma ili fosfata u krvi mogu se javiti zbog oštećenja ćelija bubrežnih tubula.


   Sledeća neželjena dejstva su retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata):

  • bol u stomaku (abdomenu) izazvan upalom jetre

  • oticanje lica, usana, jezika ili grla Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.

  Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Viread

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Viread posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i boci nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Viread

Aktivna supstanca je tenofovir.

Jedna film tableta sadrži 245 mg tenofovirdizoproksila (u obliku fumarata), što odgovara 300 mg tenofovirdizoproksil-fumarata (136 mg tenofovira).


Ostali sastojci su: kroskarmeloza-natrijum; laktoza, monohidrat; magnezijum-stearat (E572); celuloza, mikrokristalna (E460); skrob, preželatinizovan; gliceroltriacetat (E1518); hidroksipropilmetilceluloza (E464); indigo carmine lake (E132); titan-dioksid (E171)


Kako izgleda lek Viread i sadržaj pakovanja


Film tablete bademastog oblika, svetloplave boje sa utisnutom oznakom „GILEAD“ i „4331“ sa jedne strane i oznakom „300“ sa druge strane.


Unutrašnje pakovanje je boca od polietilena visoke gustine (HDPE) zatvorena sigurnosnim polipropilenskim (PP) zatvaračem za zaštitu dece sa oblogom od aluminijumske folije aktivirane indukcijom. Boca sadrži 30

film tableta. Svaka boca sadrži silika-gel koji se mora čuvati u boci radi zaštite tableta i vatu od poliestarskih vlakana. Silika-gel se nalazi u posebnom kontejneru i ne sme se gutati.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 boca sa 30 film tableta i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

MEDICOPHARMACIA DOO BEOGRAD

Partizanske Avijacije 4 Beograd - Novi Beograd


Proizvođač:

GILEAD SCIENCES IRELAND UC

Co. Cork, IDA Business and Technology Park Carrigtohill, Irska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-03133-20-002 od 21.06.2021.


Napomena: Ovo Uputstvo za lek je korigovano u skladu sa Rešenjem o ispravci broj: 515-14-00121-2021-8 od 28.07.2021.