Početna stranica Početna stranica

Voda za injekcije B. Braun
voda za injekcije

UPUTSTVO ZA LEK


Voda za injekcije B. Braun, rastvarač za parenteralnu primenu

voda za injekcije


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Kako izgleda lek Voda za injekcije B. Braun i sadržaj pakovanja


Lek Voda za injekcije B. Braun je rastvarač za parenteralnu upotrebu: koristi se za pripremu i razblaživanje lekova koji se primenjuju u venu.

Lek Voda za injekcije B. Braun je bistra, bezbojna tečnost, bez mehaničkih čestica.


Voda za injekcije B. Braun, rastvarač za parenteralnu upotrebu, 20 x 100 mL:

Unutrašnje pakovanje je boca od polietilena niske gustine (LDPE), Ecoflac plus sa Twin cap zatvaračem, koja sadrži 100 mL vode za injekcije.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 20 boca sa po 100 mL vode za injekcije (20 x 100 mL) i Uputstvo za lek.


Voda za injekcije B. Braun, rastvarač za parenteralnu upotrebu, 10 x 250 mL:

Unutrašnje pakovanje je boca od polietilena niske gustine (LDPE), Ecoflac plus sa Twin cap zatvaračem, koja sadrži 250 mL vode za injekcije.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 boca sa po 250 mL vode za injekcije (10 x 250 mL) i Uputstvo za lek.


Voda za injekcije B. Braun, rastvarač za parenteralnu upotrebu, 10 x 500 mL:

Unutrašnje pakovanje je boca od polietilena niske gustine (LDPE), Ecoflac plus sa Twin cap zatvaračem, koja sadrži 500 mL vode za injekcije.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 boca sa po 500 mL vode za injekcje (10 x 500 mL) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

B. BRAUN ADRIA RSRB D.O.O. BEOGRAD, Milutina Milankovića 11g, Beograd - Novi Beograd


Proizvođač:

B. BRAUN MELSUNGEN AG

Carl-Braun-Strasse 1, Melsungen, Nemačka Mesto proizvodnje:

B. BRAUN MELSUNGEN AG

Am Schwerzelshof 1, Melsungen, Nemačka


B. BRAUN MEDICAL, SA

Ctra. de Terrassa 121, Rubi (Barselona), Španija


Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi ili da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2022.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:

Voda za injekcije B. Braun, rastvarač za parenteralnu upotrebu, 20 x 100 mL:

515-01-01974-21-002 od 04.04.2022.

Voda za injekcije B. Braun, rastvarač za parenteralnu upotrebu, 10 x 250 mL:

515-01- 01975-21-002 od 04.04.2022.

Voda za injekcije B. Braun, rastvarač za parenteralnu upotrebu, 10 x 500 mL:

515-01- 01976-21-001 od 04.04.2022.


<------------------------------------------------------------------------------------------------>

<SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:>


Terapijske indikacije


Lek Voda za injekcije B. Braun se koristi za razblaživanje, rastvaranje i pripremu odgovarajućih lekova namenjenih za parenteralnu upotrebu.


Doziranje i način primene


Doziranje


Lek Voda za injekcije B. Braun se koristi za razblaživanje ili rastvaranje lekova za parenteralnu upotrebu. Doziranje i trajanje primene zavise od uputstava koja su data za lek koji treba rastvoriti ili razblažiti.


Pedijatrijska populacija


Doziranje zavisi od uputstava koja su data za lek koji treba rastvoriti ili razblažiti. Način primene

Način primene zavisi od uputstava koja su data za lek koji treba rastvoriti/razblažiti (videti i odeljak

„Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka). Lekove rastvarati ili razblaživati neposredno pre upotrebe.


Lista pomoćnih supstanci


Lek ne sadrži pomoćne supstance.


Inkompatibilnost Nije primenljivo. Rok upotrebe

Rok trajanja neotvorenog leka:

3 godine


Rok trajanja nakon prvog otvaranja:

Nije primenljivo. Videti odeljak „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom) ”.


Rok trajanja nakon dodavanja supstance/leka:

Sa mikrobiološkog stanovišta, proizvod treba upotrebiti odmah. Ako se ne upotrebi odmah, vreme čuvanja prilikom upotrebe i uslovi pre upotrebe su odgovornost korisnika i uobičajeno ne bi bili duži od 24 sata na temperaturi od 2 do 8°C, osim ako razblaživanje nije obavljeno na mestu sa kontrolisanim i potvrđenim aseptičkim uslovima.

Posebne mere opreza pri čuvanju


Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Za uslove čuvanja leka spremnog za upotrebu, videti odeljak „Rok upotrebe”.

Priroda i sadržaj pakovanja


Voda za injekcije B. Braun, rastvarač za parenteralnu upotrebu, 20 x 100 mL:

Unutrašnje pakovanje je boca od polietilena niske gustine (LDPE), Ecoflac plus sa Twin cap zatvaračem, koja sadrži 100 mL vode za injekcije.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 20 boca sa po 100 mL vode za injekcije (20 x 100 mL i Uputstvo za lek.


Voda za injekcije B. Braun, rastvarač za parenteralnu upotrebu, 10 x 250 mL:

Unutrašnje pakovanje je boca od polietilena niske gustine (LDPE), Ecoflac plus sa Twin cap zatvaračem, koja sadrži 250 mL vode za injekcije.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 boca sa po 250 mL vode za injekcije (10 x 250 mL) i Uputstvo za lek.


Voda za injekcije B. Braun, rastvarač za parenteralnu upotrebu, 10 x 500 mL:

Unutrašnje pakovanje je boca od polietilena niske gustine (LDPE), Ecoflac plus sa Twin cap zatvaračem, koja sadrži 500 mL vode za injekcije.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 boca sa po 500 mL vode za injekcje (10 x 500 mL) i Uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Ne postoje posebni zahtevi za odlaganje.

Koristiti isključivo ako je tečnost bistra, bezbojna i ako su boca i njen zatvarač neoštećeni.

Boce su namenjene isključivo za jednokratnu upotrebu. Nakon upotrebe, boca i sav njen preostali sadržaj moraju biti odbačeni.

Upotrebite tečnost neposredno nakon otvaranja boce.