Početna stranica Početna stranica

Rifamor
rifampicin

CENE

kapsula, tvrda blister, 16 po 300 mg

Veleprodaja: 389,00 din
Maloprodaja: 470,69 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Rifamor, 300 mg, kapsule, tvrde rifampicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rifamor i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rifamor

 3. Kako se uzima lek Rifamor

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rifamor

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Rifamor i čemu je namenjen


  Lek Rifamor sadrži aktivnu supstancu koja se zove rifampicin. On pripada grupi lekova koji se zovu antiinfektivni lekovi. Oni deluju tako što ubijaju bakteriju koja izaziva infekciju.

  Lek Rifamor se koristi u lečenju sledećih bakterijskih infekcija:

  • Tuberkuloza (poznata kao TBC), uz druge lekove. Lek Rifamor je takođe efikasan protiv većine atipičnih sojeva Mycobacteria.

  • Lepra: u kombinaciji sa najmanje još jednim aktivnim antileproznim lekom.

  • Druge infekcije: u terapiji bruceloze, legionarske bolesti i ozbiljnih stafilokoknih infekcija. Lek Rifamor bi trebalo koristiti u kombinaciji sa drugim odgovarajućim antibiotikom.

  • Prevencija pojave meningokoknog meningitisa: u terapiji nosioca N. meningitidis koji nemaju znakove bolesti (asimptomatski), a u cilju eliminacije meningokoka iz nosa i ždrela (nazofarinksa).

  • Haemophilus influenzae: u terapiji nosioca H. influenzae koji nemaju znakove bolesti (asimptomatski) i kao hemoprofilaksa (zaštita lekovima) kod izloženih osoba.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rifamor Lek Rifamor ne smete uzimati:

  • Ako ste alergični (preosetljivi) na:

   • rifampicin ili na neki od antibiotika iz grupe rifampicina;

   • bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

    U znake alergijske reakcije spadaju: osip, problemi sa gutanjem ili disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika.

  • Ako imate žuto prebojavanje kože i očiju (žuticu);

   Ako uzimate sakvinavir ili ritonavir (vidite odeljak „Drugi lekovi i lek Rifamor”).

   Ne uzimajte lek ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, pitajte svog lekara ili farmaceuta pre nego što počnete sa uzimanjem leka Rifamor.

   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Rifamor.

   Lek Rifamor treba da se daje pod nadzorom pulmologa ili drugog lekara odgovarajuće specijalnosti.

   Kada uzimate lek Rifamor, posebno vodite računa:

  • ako imate probleme sa jetrom;

  • ako imate bilo koje probleme sa bubrezima i ako uzimate više od 600 mg leka Rifamor dnevno;

  • ako imate dijabetes. Dok uzimate ovaj lek, održavanje dijabetesa pod kontrolom može biti otežano;

  • ako osećate utrnulost ili slabost u rukama i nogama (periferna neuropatija);

  • ako ste neuhranjeni ili pothranjeni;

  • ako imate retku bolest krvi, koja sa zove porfirija;

  • ako imate problem sa krvarenjem ili Vam se lako stvaraju modrice

  • ako Vam se simptomi tuberkuloze vrate ili pogoršaju

  • ako nosite kontaktna sočiva. Uzimanje leka Rifamor može trajno da oboji Vaša meka kontaktna sočiva;

  • ako je osoba koja uzima lek dete;

  • ako imate 65 i više godina života.

   Ako niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom, pre nego što počnete sa uzimanjem leka Rifamor.

   Posebne mere opreza

   Pri primeni leka Rifampicin prijavljene su ozbiljne kožne reakcije kao što su Stevens-Johnson-ov sindrom (SJS), toksična epidermalna nekroliza (TEN), reakcija na lek sa eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS), akutna generalizovana egzantematozna pustuloza (AGEP).

  • SJS i TEN u početku mogu izgledati kao crvene tačkice ili okrugle promene sa plikom u sredini, i javljaju se na trupu. Takođe se mogu javiti ulkusi u ustima, grlu, nosu, genitalijama i očima (crvene, otekle oči). Ovim ozbiljnim kožnim promenama obično prethodi pojava povišene telesne temperature i/ili simptoma sličnih gripu. Osip može progredirati u opsežno ljuštenje kože i životno ugrožavajuće komplikacije ili dovesti do smrtnog ishoda.

  • DRESS se u početku ispoljava sa simptomima sličnim gripu i osipom na licu; potom se osip širi, praćen je povišenom telesnom temperaturom, povišenim vrednostima enzima jetre, povećanjem broja eozinofila u krvi (vrsta belih krvnih zrnaca) i uvećanjem limfnih čvorova.

  • AGEP se javlja na početku lečenja i ispoljava se pojavom crvenog, ljuspastog, raširenog osipa sa kvržicama ispod kože, plikovima i povišenom telesnom temperaturom. Promene su uglavnom locirane na pregibima, trupu i gornjim ekstremitetima.

   Najveći rizik od pojave ozbiljnih kožnih reakcija je 2 dana do 2 meseca nakon početka lečenja, u zavisnosti od stanja pacijenta. Ukoliko Vam se javi ozbiljan osip ili bilo koji od navedenih simptoma, odmah prestanite sa primenom leka i javite se svom lekaru.

   Testovi krvi

   Pre nego što počnete sa uzimanjem leka Rifamor, moraćete da prekontrolišete krv. Ovo će pomoći Vašem lekaru ukoliko, po uzimaju leka, dođe do promena u rezultatima krvi. Takođe će možda biti potrebne redovne kontrole krvi kako bi se proverila funkcija jetre.

   Drugi lekovi i lek Rifamor

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se nabavlja bez lekarskog recepta i biljne lekove, zato što lek Rifamor može da utiče na način delovanja drugih lekova. Takođe, neki lekovi mogu da utiču na delovanje leka Rifamor.

   Posebno, nemojte uzimati ovaj lek, i recite svom lekaru ako uzimate:

  • Sakvinavir ili ritonavir, koji se koriste za lečenje HIV infekcije.

   Sledeći lekovi mogu da smanje delovanje leka Rifamor:

  • Antacidi, koji se koriste za probleme sa varenjem. Lek Rifamor uzimajte najmanje 1 sat pre uzimanja antacida;

  • Drugi lekovi, koji se koriste u lečenju TBC-a, kao što je p-aminosalicilna kiselina (PAS). Razmak između uzimanja ovih lekova ne sme biti kraći od 8 sati.

   Obavestite svog lekara ukoliko uzimate neke od sledećih lekova: Lekove za srce i krv

  • Lekovi za visok krvni pritisak i lekovi za probleme sa srcem ili za kontrolu srčanog ritma (npr. enalapril, losartan, digitoksin, digoksin, diltiazem, nifedipin, verapamil, nimodipin, izradipin, nikardipin, nizoldipin, bisoprolol, propranolol);

  • Lekovi koji se koriste za razređivanje krvi, kao varfarin i klopidogrel;

  • Lekovi koji se koriste za smanjenje vrednosti holesterola u krvi: klofibrat, statini (npr. simvastatin);

  • Diuretici (lekovi za izbacivanje tečnosti) kao eplerenon.

   Lekove za mentalno zdravlje, epilepsiju i motorne neurone

  • Lekovi za poremećaje mišljenja, poznati kao „antipsihotici”, kao što je haloperidol, aripiprazol;

  • Lekovi za smirenje ili za smanjenje napetosti (hipnotici, anksiolitici, npr. diazepam, benzodiazepini, zolpikolon, zolpidem);

  • Lekovi koji Vam pomažu da spavate (barbiturati);

  • Lekovi koji se koriste za lečenje epilepsije, kao što je fenitoin;

  • Neki lekovi koji se koriste za lečenje depresije, kao što su amitriptilin i nortriptilin;

  • Riluzol - koji se koristi za bolest motornog neurona.

   Lekove za infekcije i za imunski sistem

  • Neki lekovi koji se koriste za lečenje virusne infekcije kao što su indinavir, efavirenz, amprenavir, nelfinavir, atazanavir, lopinavir, neviparin, daklatasvir, simeprevir, sofosbuvir i telaprevir;

  • Lekovi koji se koriste za lečenje gljivičnih infekcija (npr. flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol);

  • Lekovi koji se koriste za lečenje bakterijskih infekcija (antibiotici, npr. hloramfenikol, klaritromicin, dapson, doksiciklin, fluorohinoloni, telitromicin);

  • Lekovi koji se koriste za smanjenje imunskog odgovora kao što su ciklosporin, sirolimus i takrolimus;

  • Prazikvantel - koji se koristi za lečenje infekcije pantljičarom;

  • Atovakvon - koji se koristi za lečenje zapaljenja pluća.

   Hormonske lekove i lekove za lečenje kancera (raka)

  • Neki hormonski lekovi (estrogen, sistemski hormoni, progestageni) koji se koriste za kontracepciju ili neke vrste kancera, kao što su etinilestradiol, levonorgestrel ili didrogesteron;

  • Neki hormonski lekovi (antiestrogeni) koji se koriste za lečenje raka dojke ili endometriozu, kao tamoksifen, toremifen i gestrinon;

  • Neki lekovi koji se koriste za lečenje kancera (citostatici) kao što je imatinib;

  • Levotiroksin (tiroidni hormon) koji se koristi za problem sa štitastom žlezdom;

  • Irinotekan - koji se koristi za lečenje kancera.

   Lekove protiv bolova, inflamacije i lekove za giht

  • Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL), kao što su etorikoksib, acetilsalicilna kiselina i indometacin;

  • Lekovi koji se koriste protiv bolova, kao što su kodein, morfin, fentanil ili petidin;

  • Kortikosteroidi koji se koriste za inflamaciju, kao što su hidrokortizon, betametazon i prednizolon;

  • Metadon - koji se koristi kod odvikavanja od heroina.

   Ostali lekovi

  • Lekovi za dijabetes (npr. hlorpropamid, tolbutamid, preparati sulfoniluree, rosiglitazon);

  • Lekovi koji se koriste za opuštanje mišića pre operacije (anestetici), kao što je halotan;

  • Neki lekovi koji se koriste zbog mučnine ili povraćanja kao što su ondansetron i aprepitant;

  • Pojedini antibiotici kao što je cefazolin

  • Hinin - lek za lečenje malarije;

  • Teofilin - lek za lečenje zviždanja u grudima ili teškoća sa disanjem.

   Uzimanje leka Rifamor sa hranom, pićima i alkoholom

   Lek Rifamor treba uzimati na prazan želudac, što znači najmanje 30 minuta pre jela ili 2 sata posle jela.

   Trudnoća, dojenje i plodnost

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

   Lek Rifamor može da oslabi dejstvo kontraceptivnih pilula. Ovo znači da bi trebalo da promenite način kontracepcije. Dok uzimate lek Rifamor, umesto kontraceptivne pilule koristite drugi pouzdan metod mehaničke (barijerne) kontracepcije, kao što su prezervativi ili „spirala”. Ako imate neka pitanja ili nedoumice konsultujte svog lekara ili farmaceuta.

   Ako uzimate lek Rifamor, ne treba da dojite, jer male količine leka mogu preći u majčino mleko. Ako dojite ili planirate da dojite, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom, pre nego što počnete da uzimate bilo koji lek.

   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Dok uzimate ovaj lek, možete osetiti vrtoglavicu ili nesvesticu, možete imati problem sa vidom ili druge neželjene reakcije, koji mogu uticati na Vašu sposobnost da upravljate vozilima. Ukoliko se ovo desi, nemojte upravljati vozilima i rukovati mašinama.


 3. Kako se uzima lek Rifamor


  Uvek uzimajte lek Rifamor onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  • Morate uzimati kapsule svaki dan, onoliko dugo koliko Vam je lekar rekao da uzimate ovaj lek.

  • Nemojte prekidati i započinjati uzimanje kapsula bez saveta lekara. Ovo može povećati rizik od pojave neželjenih dejstava, a Vaša infekcija neće biti lečena kako treba.

   Kako da uzimate kapsule

  • Progutajte celu kapsulu sa vodom.

  • Uzimajte lek najmanje 30 minuta pre obroka ili 2 sata nakon obroka.

  • Ako mislite da je dejstvo leka previše slabo ili previše jako, nemojte sami menjati dozu već pitajte Vašeg lekara.

   Koliko da uzimate

   Koliko leka će Vam biti propisano zavisi od Vaših godina života i od tipa bolesti koju imate.

   Tuberkuloza (TBC):

  • Lek Rifamor bi trebalo davati sa najmanje još jednim lekom za TBC.

  • Odrasli: preporučena doza kod TBC je 8-12 mg/kg jednom dnevno.

  • Uobičajena dnevna doza je:

   • Pacijenti koji imaju telesnu masu manju od 50 kg: jednom dnevno 450 mg.

   • Pacijenti koji imaju telesnu masu 50 kg ili više: jednom dnevno 600 mg.

   • Deca starija od 6 godina: 10 do 20 mg na kilogram telesne mase. Maksimalna doza je 600 mg dnevno

    Napomena: Ovim lekom se ne može postići jačina od 450 mg, stoga je potrebno potražiti druge lekove odgovarajuće jačine dostupne na tržištu.

    Lepra:

  • Lek Rifamor bi uvek trebalo davati sa najmanje još jednim lekom za lepru.

  • 600 mg rifampicina treba dati jednom mesečno. Alternativno, može se primenjivati dnevni dozni režim. Preporučena doza je 10 mg/kg, jednom dnevno.

  • Uobičajena dnevna doza je:

   • Pacijenti koji imaju telesnu masu manju od 50 kg: jednom dnevno 450 mg.

   • Pacijenti koji imaju telesnu masu 50 kg ili više: jednom dnevno 600 mg.

    Napomena: Ovim lekom se ne može postići jačina od 450 mg, stoga je potrebno potražiti druge lekove odgovarajuće jačine dostupne na tržištu.

    Bruceloza, legionarska bolest ili druge ozbiljnije bakterijske infekcije:

  • Lek Rifamor bi trebalo uzimati zajedno sa drugim antibiotikom.

  • Doza leka koju Vam lekar propiše zavisiće od toga koliko je teška Vaša infekcija:

   • Odrasli: 600 mg do 1200 mg dnevno. Doza se daje u 2 do 4 podeljene doze.

    Profilaksa meningokoknog meningitisa:

  • Uobičajene doze:

   • Odrasli: 600 mg dva puta dnevno, dva dana.

    Profilaksa Haemophilus influenzae:

  • Svi ukućani moraju biti lečeni po uputstvima lekara.

  • Uobičajena doza je:

   • Odrasli: 20 mg po kilogramu telesne mase dnevno, četiri dana zaredom. Maksimalna doza je 600 mg.

    Starije osobe

    Lekar će možda morati pažljivije da Vas prati.

    Osobe koje imaju probleme sa jetrom

    Ne treba da dobijate više od 8 mg po kilogramu telesne mase dnevno.

    Ako ste uzeli više leka Rifamor nego što treba

    Ako ste uzeli više leka Rifamor nego što treba, obratite se svom lekaru ili odmah idite u bolnicu. Ponesite pakovanje leka sa sobom, kako bi lekar znao šta ste uzeli.

    Možete osetiti mučninu, povraćati, imati bolove u stomaku, svrab ili glavobolju. Takođe možete se osećati umorno, pospano, imati vrtoglavicu ili ošamućenost. Drugi znaci predoziranja su oticanje lica, očiju ili očnih

    kapaka, zaplitanje jezika, teškoće u govoru, teškoće pri disanju, ubrzano disanje, ubrzan rad srca, neujednačen rad srca i srčani udar.

    Ako ste zaboravili da uzmete lek Rifamor

    Ako zaboravite da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite. Ipak, ako je već vreme za sledeću dozu, preskočite propuštenu dozu.

    Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu!

    Ako naglo prestanete da uzimate lek Rifamor

    Nastavite da uzimate lek Rifamor sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete sa uzimanjem. Nemojte prekidati sa uzimanjem leka samo zato što se osećate bolje. U slučaju da samoinicijativno prekinete sa uzimanjem leka, Vaša infekcija se može pogoršati.

    Ukoliko imate bilo koje dodatno pitanje, konsultujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

    Laboratorijski testovi

    Uzimanje leka Rifamor može da utiče na rezultate laboratorijskih testova, posebno na one za folate, vitamin B12 i funkciju jetre. Ako planirate da radite testove krvi, važno je da kažete Vašem lekaru da uzimate lek Rifamor.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Prekinite sa uzimanjem leka i odmah idite u bolnicu ako primetite neke od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava:

  • Imate alergijsku reakciju. Znaci mogu biti: osip, oticanje ili teškoće sa disanjem, zviždanje u grudima, oticanje usana, lica, grla ili jezika.

  • Imate povišenu temperaturu i žutu prebojenost kože ili beonjača, osećate se umorno, slabo, ili uopšteno se osećate loše, gubite apetit (anoreksija), imate mučninu, povraćanje. Ovo mogu biti rani znaci problema sa jetrom.

  • Ozbiljna kožna reakcija kao što je Stevens-Johnosn-ov sindrom i toksična epidermalna nekroliza. Promene mogu u vidu crvenih makula (koje liče na „metu“) ili kružne promene sa plikom u sredini na trupu; može se javiti ljuštenje kože, ulkusi (čirevi) u ustima, grlu, nosu, genitalijama i očima. Pojavi promena može da prethodi povišena telesna temperatura i/ili simptomi slični gripu. Videti takođe odeljak “Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rifamor”.

  • Raširen osip, povišena telesna temperatura, povišene vrednosti enzima jetre, promene krvne slike (eozinofilija), uvećani limfni čvorovi i simptomi od strane drugih organa (DRESS – reakcija na lek sa eozinofilijom i sistemskim simptomima ). Videti takođe odeljak “ Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rifamor”.

  • Crveni, ljuspast osip sa kvržicama ispod kože i plikovima, praćen povišenom telesnom temperaturom, koji se javlja na početku lečenja (akutna generalizovana egzantematozna pustuloza)

  • Ako Vam modrice izlaze lakše nego ranije. Ako imate bolni osip ili tamno crvene tačkice ispod kože, koje ne nestaju kada ih pritisnete (purpura). Ovo može biti posledica ozbiljnih problema krvi.

  • Ako imate jako krvarenje.

  • Paradoksalna reakcija na lek: nakon početnog poboljšanja, simptomi tuberkuloze se mogu ponovo pojaviti ili se mogu javiti novi simptomi. Paradoksalna reakcija se može javiti u periodu od 2 nedelje do

   18 meseci od početka antituberkulozne terapije. Simptomi uključuju povišenu telesnu temperaturu, uvećane limfne čvorove (limfadenitis), kratak dah i kašalj. Takođe se mogu javiti glavobolja, gubitak apetita i gubitak telesne mase.

  • Ako imate drhtavicu, zamor, neuobičajeno bledu boju kože, nedostatak vazduha, ubrzan srčani rad ili tamno prebojenu mokraću. Ovo mogu biti znaci teškog tipa anemije.

  • Ako imate krv u mokraći, povećanje ili smanjenje količine mokraće. Može se pojaviti otok, posebno nogu, članaka ili stopala. Ovo može biti znak ozbiljnog problema sa bubrezima.

  • Imate iznenadnu jaku glavobolju. Ovo može biti znak krvarenja u mozgu.

  • Nedostatak vazduha i zviždanje u grudima.

  • Ako ste konfuzni, pospani, imate hladnu, lepljivu kožu, plitko ili otežano disanje, ubrzan srčani rad ili Vam je koža bleđa nego inače, ovo može biti znak šoka.

  • Ako lakše dobijate infekcije nego što je uobičajno za Vas. Znaci uključuju povišenu telesnu temperaturu, suvo, bolno grlo ili ranice po usnoj duplji. Ovo može biti posledica sniženog broja belih krvnih zrnaca.

  • Imate krvarenje iz nosa, uha, desni, grla, kože ili želuca. Znaci mogu da uključuju i bolnu osetljivost i nadimanje stomaka, ljubičaste tačke na koži i crnu ili kao katran stolicu.

   Odmah se javite lekaru ako primetite neke od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava:

  • Mentalne probleme, ako imate neobične misli i vidite neobične stvari (halucinacije).

  • Teške vodene dijareje, koje ne prestaju, osećate slabost i imate povišenu telesnu temperaturu. Ovo može biti nešto što se zove pseudomembranozni kolitis.

  • Simptome slične gripu uključujući drhtavicu, povišenu telesnu temperaturu, glavobolju, vrtoglavicu, bolove u kostima.

  • Zadržavanje vode (edem) koje može da uzrokuje otečenost lica, trbuha, ruku i nogu.

  • Mišićnu slabost ili bol ili gubitak mišićnih refleksa.

  • Vrtoglavice, ošamućenosti, nesvestice, pogotovo pri naglom sedanju ili ustajanju (usled niskog krvnog pritiska).

  • Otečene prste na rukama i nogama ili otečene članke.

  • Ne možete da se koncentrišete, nervozni ste, razdražljivi ili depresivni.

  • Osećate se veoma umorno, slabo ili imate probleme sa snom (nesanica).

  • Gubitak kratkotrajnog pamćenja, uznemirenost, ako Vam je snižen nivo pažnje i ako su Vam reakcije usporene.

  • Smanjenje mišićne mase ili drugih telesnih tkiva.

  • Gubitak telese mase, noćno znojenje i povišena telesna temperatura. Ovo mogu biti znaci stanja krvi koje se zove eozinofilija.

  • Mučnina ili povraćanje.

   Javite se svom lekaru ili farmaceutu ako se neka od sledećih neželjenih dejstava pogoršaju ili traju duže od par dana:

  • Crvenilo kože ili svrab;

  • Neredovne menstruacije;

  • Dijareja ili stomačne tegobe;

  • Gubitak apetita (anoreksija);

  • Glavobolja.

   Druga neželjena dejstva, koja zahtevaju konsultaciju sa lekarom:

  • Ako primetite izmenjenu boju mokraće, znoja, ispljuvka, pljuvačke ili suza (žutu, braon, narandžastu ili crvenu). Ovo je vrlo uobičajena pojava i nemate razloga za brigu. Ipak, crvena boja Vam može trajno obojiti meka kontaktna sočiva. Crvena prebojenost suza može potrajati neko vreme po prestanku uzimanja leka Rifamor.

   Testovi krvi

  • Testovi krvi mogu ukazati na promene u funkciji jetre. Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

 5. Kako čuvati lek Rifamor

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Rifamor posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvati na temperaturi do 25 C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Rifamor

Aktivna supstanca je rifampicin.

Jedna kapsula, tvrda sadrži 300 mg rifampicina.

Pomoćne supstance su:

Prašak u kapsuli: skrob, kukuruzni; magnezijum-stearat.

Prazna kapsula:

Kako izgleda lek Rifamor i sadržaj pakovanja

Kapsula, tvrda.

Tvrde, neprovidne želatinske kapsule N1, crvenog tela i crvene kape, ispunjene praškom tamnocrvene boje. Unutrašnje pakovanje je PVC//Al/PVC blister sa 8 kapsula, tvrdih.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera sa po 8 kapsula, tvrdih (ukupno 16 kapsula, tvrdih) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

GALENIKA AD BEOGRAD

Batajnički drum b.b. Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2022.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-04020-21-001 od 21.06.2022.