Početna stranica Početna stranica

Voda za injekcije Galenika
voda za injekcije

UPUTSTVO ZA LEK


Voda za injekcije 5 mL, rastvarač za parenteralnu upotrebu voda za injekcije


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Voda za injekcije i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Voda za injekcije

 3. Kako se primenjuje lek Voda za injekcije

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Voda za injekcije

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Voda za injekcije i čemu je namenjen

  Voda za injekcije se naziva rastvarač, zato što se koristi za rastvaranje, razblaživanje i pripremu lekova namenjenih za parenteralnu primenu.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Voda za injekcije


  Lek će vam putem injekcije primeniti Vaš lekar, u dozi i na način na koji on bude odredio. Pre primene lekar će proveriti sadržaj ampule.


  Lek Voda za injekcije ne smete primati:

  Voda za injekcije ne sme da se primenjuje samostalno, tj. bez dodatih lekova.

  Uvek pročitajte Uputstvo za lek koji se odnosi na lek ili lekove koji se dodaju, odnosno mešaju sa Vodom za injekcije. Na taj način ćete proveriti da li treba ili ne treba da primite takav rastvor.


  Upozorenja i mere opreza

  Voda za injekcije se ne sme primenjivati u venu bez prethodnog postizanja izotoničnosti.

  Kada se voda za injekcije koristi za razblaživanje hipertoničnih rastvora, treba napraviti odgovarajuće razblaženje kako bi se dobio približno izotoničan rastvor.

  Posledica infuzije velike zapremine hipotoničnog rastvora koji je napravljen korišćenjem sterilne vode za injekcije kao rastvarača može biti razgradnja crvenih krvni zrnaca (hemoliza eritrocita).

  Ukoliko parenteralno primate velike zapremine rastvora, lekar će redovno kontrolisati balans supstanci u vašoj krvi (tzv. elektrolitni status).

  Drugi lekovi i Voda za injekcije

  Treba razmotriti moguće kliničke interakcije između različitih lekova koji se istovremeno dodaju u vodu za injekcije


  Trudnoća, dojenje i plodnost

  Voda za injekcije se može primenjivati u ovom periodu. Rizik od primene zavisi od prirode dodatih lekova.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Ne očekuje se da Voda za injekcije ima bilo kakav uticaj na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama.


  Lek Voda za injekcije ne sadrži pomoćne supstance


 3. Kako se primenjuje lek Voda za injekcije

  Intravenska i intramuskularna primena.

  Lek Voda za injekcije se koristi kao rastvarač i razblaživač za lekove za parenteralnu primenu.

  Lekar će odrediti tačnu dozu, kada i na koji način će se Voda za injekcije primeniti, što zavisi od leka kojem se rastvarač dodaje.


  Ako ste primili više Voda za injekcije nego što treba

  Hemoliza eritrocita može biti posledica infuzije velikih zapremina hipotoničnih rastvora u kojima je voda za injekcije korišćena kao rastvarač.

  Znaci i simptomi predoziranja zavise od prirode rastvorenog leka.


  Ako ste zaboravili da primite Voda za injekcije

  Nije primenljivo.


  Ako naglo prestanete da primate lek Voda za injekcije

  Nije primenljivo.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Voda za injekcije ne prouzrokuje neželjena dejstva ako se primenjuje na propisan način.

  Intravenska primena vode za injekcije može izazvati hemolizu eritrocita ukoliko se voda za injekcije primeni samostalno, tj. bez dodavanja lekova.

  Druge neželjene reakcije zavise od svojstava dodatih lekova.

  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo prilikom primene leka obratite se lekaru. Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Voda za injekcije

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Voda za injekcije posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju („Važi do“). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25ºC u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Voda za injekcije

Sadržaj aktivnih supstanci:

1 ampula (5 mL) sadrži 5 mL vode za injekcije

Sadržaj pomoćnih supstanci:

Lek ne sadrži pomoćne supstance.


Kako izgleda lek Voda za injekcije i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje je ampula od bezbojnog neutralnog stakla, I hidrolitičke grupe, sa belim keramičkim prstenom, sa 5 mL vode za injekcije.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija, koja sadrži 5 plastičnih uložaka sa po 10 ampula (ukupno 50 ampula) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA AD BEOGRAD, Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA AD BEOGRAD, Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

MEFAR ILAC SANAYII A.S., Turska,

Istanbul, Ramazanoglu Mah. Ensar Cad. No. 20, Kurtkoy-Pendik

Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-00202-19-001 od 28.06.2019.


SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Terapijske indikacije

Voda za injekcije se koristi za rastvaranje, razblaživanje i pripremu odgovarajućih lekova namenjenih za parenteralnu primenu.


Doziranje i način primene

Doziranje zavisi od konkretne situacije u kojoj se Voda za injekcije primenjuje i zavisi od rastvorenog leka, kao i karakteristika pacijenta (uzrast, težina, kliničko stanje, laboratorijski parametri). Brzina primene zavisi od doznog režima rastvorenog leka.

Način primene: zavisi od rastvorenog leka.


Kontraindikacije

Voda za injekcije ne sme da se primenjuje sama.

Moraju se uzeti u obzir kontraindikacije koje se odnose na dodati lek.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Voda za injekcije je hipotonična i zato ne sme da se primenjuje sama. Ne sme se primenjivati u venu bez prethodnog postizanja izotoničnosti.

Kada se voda za injekcije koristi za razblaživanje hipertoničnih rastvora, treba napraviti odgovarajuće razblaženje kako bi se dobio približno izotoničan rastvor.

Posledica infuzije velike zapremine hipotoničnog rastvora koji je napravljen korišćenjem sterilne vode za injekcije kao rastvarača može biti hemoliza eritrocita. Kao posledica hemolize može doći do hemoglobinom uzrokovane bubrežne insuficijencije.

Kada se parenteralno primenjuju velike zapremine rastvora, mora se redovno kontrolisati elektrolitni status pacijenta.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Nisu poznate.

Treba razmotriti moguće kliničke interakcije između različitih lekova koji se istovremeno dodaju u vodu za injekcije.


Plodnost, trudnoća i dojenje

Rizici primene kod trudnica i dojilja određeni su prirodom dodatih lekova.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama

Nije poznat.


Neželjena dejstva


Tokom postmarketinškog praćenja prijavljene su sledeće neželjene reakcije. Učestalost neželjenih reakcija navedenih u ovom odeljku ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.


Neželjene reakcije

Klasa sistema organa

Naziv

Učestalost

Poremećaji krvi i limfnog sistema

hemoliza

nepoznata


Druge neželjene reakcije zavise od svojstava dodatih lekova. Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Hemoliza eritrocita može biti posledica infuzije velikih zapremina hipotoničnih rastvora u kojima je voda za injekcije korišćena kao rastvarač (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Znaci i simptomi predoziranja takođe će zavisiti od prirode rastvorenog leka. U takvom slučaju, infuzija se prekida, a kod pacijenta se prate znaci i simptomi predoziranja svojstveni dodatom leku.


FARMACEUTSKI PODACI


Lista pomoćnih supstanci

Lek ne sadrži pomoćne supstance.


Inkompatibilnost

Nije primenljivo


Rok upotrebe

5 godina.

Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati na temperaturi do 25º C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje je ampula od bezbojnog neutralnog stakla, I hidrolitičke grupe, sa belim keramičkim prstenom, sa 5 mL vode za injekcije.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija, koja sadrži 5 plastičnih uložaka sa po 10 ampula (ukupno 50 ampula) i Uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.