Početna stranica Početna stranica

Verapamil HF
verapamil

CENE

film tableta blister, 30 po 40 mg

Veleprodaja: 68,00 din
Maloprodaja: 82,28 din
Participacija: 50,00 din

film tableta blister, 50 po 80 mg

Veleprodaja: 153,90 din
Maloprodaja: 186,22 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Verapamil HF, 40 mg, film tablete Verapamil HF, 80 mg, film tablete


verapamil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


  1. Kako čuvati lek Verapamil HF

    Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


    Ne smete koristiti lek Verapamil HF posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

    ´´Važi do´´. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Čuvati na temperaturi do 25o C u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.

    Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


  2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Verapamil HF

Aktivna supstanca:

Verapamil HF, 40 mg, film tablete:

Jedna film tableta sadrži:

verapamil-hidrohlorid 40 mg


Verapamil HF, 80 mg, film tablete:

Jedna film tableta sadrži:

verapamil-hidrohlorid 80 mg


Pomoćne supstance:

Verapamil HF, 40 mg, 80 mg, film tablete: Jezgro tablete:

Laktoza, monohidrat; skrob krompirov; želatin; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat, talk, silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni.


Film (obloga) tablete:

Hipromeloza 3 cp; kopovidon; talk; titan dioksid CI 77891 E 171; Quinoline gelb lack E 104 C.I. 47005 : makrogol 6000.


Kako izgleda lek Verapamil HF i sadržaj pakovanja

Verapamil HF, 40 mg, film tablete:


Film tablete su bikonveksne, okrugle film tablete žute boje, na preseku bele. Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister sa 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze tri blistera sa po 10 film tableta (ukupno 30 film tableta) i Uputstvo za lek.


Verapamil HF, 80 mg, film tablete:


Film tablete su bikonveksne, okrugle film tablete žute boje, na preseku bele. Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister sa 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi pet blistera sa po 10 film tableta (ukupno 50 film tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


HEMOFARM AD VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Verapamil HF, 40 mg, film tablete: 515-01-00548-19-003 od 17.12.2019.

Verapamil HF, 80 mg, film tablete: 515-01-00550-19-003 od 17.12.2019.