Početna stranica Početna stranica

REMSIMA
infliksimab

UPUTSTVO ZA LEK


REMSIMA, 100 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju


infliksimab


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek REMSIMA i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek REMSIMA

 3. Kako se primenjuje lek REMSIMA

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek REMSIMA

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek REMSIMA i čemu je namenjen


Lek REMSIMA sadrži aktivnu supstancu koja se zove infliksimab.. Infliksimab je monoklonsko antitelo - vrsta belančevine koja se vezuje za određeno specifično, ciljno mesto u telu, (u ovom slučaju na drugu belančevinu koja se naziva TNF (faktor nekroze tumora) alfa.


Lek REMSIMA spada u grupu lekova koji se nazivaju "TNF blokatori". Koristi se kod odraslih osoba za lečenje sledećih zapaljenjskih bolesti:


Dodatne neželjene reakcije kod dece i adolescenata


Kod dece koja su primala infliksimab za lečenje Kronove bolesti postojale su izvesne razlike u neželjenim reakcijama u poređenju sa odraslima koji su primali infliksimab za lečenje Kronove bolesti. Kod dece su se više javljale sledeće neželjene reakcije: smanjen broj crvenih krvnih ćelija (anemija), krv u stolici, smanjen ukupan broj belih krvnih ćelija (leukopenija), crvenilo ili navala vrućine, virusne infekcije, smanjen broj belih krvnih ćelija koje se bore protiv infekcije (neutropenija), prelom kostiju, bakterijske infekcije i alergijske reakcije disajnih puteva.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 1. Kako čuvati lek REMSIMA


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe neotvorenog leka: 5 godina.


  Ne smete koristiti lek REMSIMA posle isteka roka upotrebe koji je naznačen na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju leka posle oznake „ Važi do/EXP::“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja leka: upotrebiti odmah.


  Rekonstituisan rastvor hemijski i fizički je stabilan tokom 24 sata na sobnoj temperaturi (25 °C). Iz mikrobioloških razloga, lek treba upotrebiti što pre, odnosno u roku od 3 sata od rekonstitucije i razblaženja.

  Međutim, kada se rastvor priprema u aseptičnim uslovima, može se čuvati u frižideru od 2C do 8C do 28 dana i tokom dodatna 24 sata nakon vađenja iz frižidera na temperaturi od 25oC.


  Čuvanje:

  Lek REMSIMA uvek će čuvati zdravstveni radnici. Uslovi čuvanja, ukoliko Vam budu potrebni, su sledeći: Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Čuvati u frižideru na temperaturi od 2C do 8C.


  Lek se takođe može čuvati u originalnom pakovanju van frižidera na temperaturi do najviše 25C neprekidno, tokom perioda od najviše 6 meseci, ali ne duže od originalnog datuma isteka roka upotrebe leka. Novi datum isteka roka upotrebe se mora obeležiti na kutiji. Nakon što se lek izvadi iz frižidera, ne sme se vraćati u frižider radi čuvanja. Ukoliko lek ne upotrebite do novog roka upotrebe ili roka upotrebe utisnutog na kutiji, u zavisnosti od toga koji je raniji, lek morate baciti.

  Nemojte koristiti ovaj lek ukoliko dođe do promene boje ili su prisutne čestice.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek REMSIMA


Aktivna supstanca: infliksimab.

Jedna bočica sadrži 100 mg infliksimaba. Posle rekonstitucije i razblaženja 1 mL rastvora sadrži 10 mg infliksimaba.


Pomoćne supstance: saharoza; polisorbat 80; natrijum-dihidrogenfosfat, monohidrat; dinatrijum-fosfat, dihidrat.


Kako izgleda lek REMSIMA i sadržaj pakovanja


Prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. Prašak je bele boje.


Unutrašnje pakovanje je staklena bočica tipa I sa (butilnim) gumenim čepom i aluminijumskim zatvaračem sa plastičnom “flipoff”kapicom.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna staklena bočica i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

OKTAL PHARMA D.O.O. BEOGRAD

Milorada Jovanovića 11, Beograd


Proizvođač:

BIOTEC SERVICES INTERNATIONAL LIMITED

Biotec House,

Central Park, Western Avenue,

Bridgend Industrial Estate, Bridgend, Velika Britanija

BIOTEC SERVICES INTERNATIONAL LIMITED Units 2100, 2110, 2010, 2120, 2130 i 2500

Phase 18, Central Park,

Bridgend Industrial Estate, Bridgend, Velika Britanija


MILLMOUNT HEALTHCARE LIMITED

Block 7, City North Business Campus, Stamullen, Co. Meath, Irska


Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-04969-19-003 od 26.01.2021.


SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA


Pacijentima koji primaju lek Remsima treba dati Karticu sa podsetnikom za pacijenta.


Uputstvo za upotrebu i rukovanje – uslovi skladištenja


Čuvati na temperaturi od 2˚C do 8˚C.


Lek Remsima se može čuvati na temperaturi do 25°C neprekidno, tokom perioda od najviše 6 meseci, ali ne duže od datuma isteka roka upotrebe leka. Novi datum isteka roka upotrebe se mora obeležiti na kutiji.

Nakon što se lek REMSIMA izvadi iz frižidera, ne sme se vraćati u frižider radi čuvanja.


Uputstvo za upotrebu i rukovanje – rekonstitucija, razblaženje i primena


Kako bi se poboljšala sledljivost bioloških lekova, zaštićeno ime i serijski broj primenjenog leka moraju biti jasno evidentirani.


 1. Potrebno je da se izračuna doza i broj REMSIMA bočica. Jedna bočica leka REMSIMA sadrži 100 mg infliksimaba. Potrebno je da se izračuna ukupna zapremina rekonstituisanog rastvora leka REMSIMA.


 2. U aseptičnim uslovima, treba rekonstituisati svaku bočicu leka REMSIMA sa 10 mL vode za injekciju, koristeći špric sa iglom promera 21G (0,8 mm) ili užom. Ukloniti poklopac sa bočice i obrisati vrh tupferom natopljenim sa 70% -tnim alkoholom. Ubaciti iglu u bočicu kroz centar gumenog čepa i ubrizgati vodu za injekciju prema staklenom zidu bočice. Lagano promešati rastvor rotiranjem bočice da bi se rastvorio liofilizirani prašak. Izbegavajte dugotrajno ili snažno mešanje. NEMOJTE MUĆKATI BOČICU. Stvaranje pene u rastvoru posle rekonstitucije nije neuobičajeno.

  Ostavite da rekonstituisani rastvor odstoji 5 minuta. Proverite da je rastvor bezbojan do svetložute boje

  i opalescentan. U rastvoru može da se razvije nekoliko malih prozirnih čestica, s obzirom na to da je infliksimab protein. Nemojte koristiti ukoliko se u rastvoru nalaze neprozirne čestice, druge strane čestice, ili ukoliko dođe do promene boje.


 3. Potrebni volumen rekonstituisanog rastvora leka REMSIMA treba razblažiti sa rastvorom natrijum hlorida od 9 mg/mL (0,9%) za infuziju do ukupnog volumena od 250 mL. Nemojte razblaživati rekonstituisani rastvor leka REMSIMA bilo kojim drugim rastvorom. Razblaživanje se može postići tako što ćete iz staklene bočice ili kese za infuziju od 250 mL, ispustiti količinu rastvora natrijum hlorida 9 mg/mL (0,9%) za infuziju koja je jednaka količini rekonstituisanog leka REMSIMA. Polako dodajte ukupnu količinu rekonstituisanog rastvora leka REMSIMA u bocu ili kesu za infuziju od 250 mL. Lagano promešajte. Za volumene veće od 250 mL može se upotrebiti ili veća kesa za infuziju (npr. od 500 mL, 1000 mL) ili nekoliko kesa za infuziju od 250 mL, da bi se osiguralo da koncentracija rastvora za infuziju neće prelaziti 4 mg/mL. Ukoliko se rastvor za infuziju nakon rekonstitucije i razblaženja čuva u frižideru, pre koraka 4. (infuzija) mora se pričekati 3 sata na sobnoj temperaturi da se rastvor zagreje do 25C. Čuvanje duže od 24 sata na temperaturi od 2C do 8C se odnosi samo na pripremu leka REMSIMA u kesi za infuziju.


 4. Rastvor za infuziju treba primeniti u periodu koji ne može biti manji od preporučenog vremena za primenu infuzije (videti odeljak 3). Koristiti samo set za infuziju sa ugrađenim, sterilnim, apirogenim, filterom koji slabo vezuje proteine (veličina pora 1,2 mikrometara ili manje). S obzirom na to da rastvor za infuziju ne sadrži konzervans, preporučuje se da rastvor za infuziju počne da se primenjuje što je moguće pre a svakako u roku od tri sata posle rekonstitucije i razblaženja. Ako se ne primeni odmah, trajanje i uslovi čuvanja do primene leka odgovornost su korisnika i ne bi trebalo da budu duži od 24 časa na temperaturi od 2oC do 8oC, osim ukoliko rekonstitucija/razblaživanje nije sprovedeno u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima. Bilo koja neiskorišćena količina rastvora za infuziju se ne sme čuvati za ponovnu kasniju primenu.


 5. Pre primene leka REMSIMA, potrebno je izvršiti vizuelnu kontrolu leka da bi se utvrdilo prisustvo čestica ili diskoloracije infuzije. Lek se ne sme primeniti ukoliko se u rastvoru vide neprozirne ili bilo kakve druge čestice, ili ukoliko dođe do diskoloracije.


 6. Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materjala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima..