Početna stranica Početna stranica

Kofan instant
paracetamol, propifenazon, kofein

UPUTSTVO ZA LEKKofan instant, 200 mg/200 mg/50 mg, tablete paracetamol/propifenazon/kofein


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kofan instant i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kofan instant

 3. Kako se uzima lek Kofan instant

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kofan instant

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


 1. Šta je lek Kofan instant i čemu je namenjen

  Lek Kofan instant je kombinacija analgetika (supstanca protiv bolova) i antipiretika (supstanca protiv povišene telesne temperature) i male količine kofeina.


  Ovaj lek je namenjen za odrasle i adolescente uzrasta 18 godina i starije, za:

  • Kratkotrajno ublažavanje blagih do umerenih bolova, kao što su glavobolja, zubobolja, menstrualni bolovi, postoperativni i reumatski bolovi;

  • Ublažavanje bolova i smanjenje povećane telesne temperature kod prehlade i gripa.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kofan instant Lek Kofan instant ne smete uzimati:

  • Ako ste alergični (preosetljivi) na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.

  • Ako ste alergični (preosetljivi) na derivate pirazolona

  • Ako postoji oštećenje koštane srži sa negativnim utecajem na stvaranje krvnih ćelija (granulocitopenija, leukopenija)

  • Ako imate oštećenu funkciju jetre i bubrega

  • Ako imate nasledni nedostatak glukoza-6-fosfatne dehidrogenaze (nasledni veoma retki metabolički poremećaji-hemolitička anemija)

  • Ako imate hepatičku porfiriju (enzimski defekt ili metabolički poremećaj)

  • Ako imate cirozu jetre

  • Ako prekomerno i dugotrajno konzumirate alkohol

  • Ako imate glavobolju uzrokovanu lekovima

  • Ako imate tešku srčanu insuficijenciju (zastoj srca)

  • Deca i adolescenti ispod 18 godina starosti

  • Ako ste trudni ili dojite

   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Kofan instant.


   Budite posebno oprezni pri uzimanju leka Kofan instant ako:

  • Prekoračite preporučenu dozu jer to može dovesti do teških oštećenja jetre. Da bi se izbegao rizik od predoziranja trebalo bi se osigurati da lekovi koji se istovremeno primenjuju ne sadrže paracetamol.

  • Imate kardiovaskularne i cerebrovaskularne probleme (npr. ateroskleroza, postojanje tromba i rizika od pojave infarkta miokarda ili moždanog udara)

  • Imate problema sa srcem (visok krvni pritisak i/ili srčano popuštanje).

  • Ste preosetljivi na derivate fenazona. U slučaju pojave kožnog osipa, jakog umora, bolova u grlu ili čireva u ustima treba se konsultovati lekar. U pojedinačnim slučajevima primećene su alergijske reakcije u obliku teških, delom po život opasnih stanja šoka praćenih teškoćama u disanju.


   Lekovi koji sadrže paracetamol bi se u sledećim slučajevima trebali primenjivati sa posebnim oprezom:

   • Oštećena funkcija jetre

    • Teško oštećena funkcija bubrega

    • Gilbertov sindrom (Meulengrachtova bolest)

    • Preporučuje se oprez kod gastrointestinalnih ulkusa ili krvarenja.


   Poseban oprez se preporučuje kod pacijenata sa hroničnom pothranjenošću ili neuhranjenošću kao i zloupotrebom alkohola.

   Dugotrajna primena velikih doza analgetika može dovesti do glavobolje koja se ne sme lečiti povećanim dozama leka.


   Dugotrajno uzimanje analgetika, naročito onih sa kombinacijom više aktivnih supstanci, može dovesti do trajnog oštećenja bubrega sa rizikom od otkazivanja bubrega (analgetska nefropatija).


   U slučaju naglog smanjenja nakon dugotrajne primene velikih doza analgetika može doći do glavobolje, umora, bolova u mišićima, nervoze i vegetativnih simptoma. Ovi simptomi nestaju u roku od nekoliko dana. Do tada treba izostati ponovno uzimanje lekova protiv bolova, a ponovno uzimanje lekova ne bi trebalo nastaviti bez lekarskog saveta.


   Kod pacijenata koji boluju od astme ili hroničnih infekcija disajnih puteva (naročito povezanih sa pojavom polenske groznice), posebno kod onih koji su preosetljivi na druge lekove protiv bolova i zapaljenja (NSAIL) potreban je oprez kod primene ovog leka, zbog rizika od astmatičnih napada i anafilaktičkog šoka.


   Lekovi koji sadrže kofein bi se trebali uzimati u malim dozama kod:

   • tahiaritmije (ubrzan srčani ritam)

   • ciroze jetre

   • hipertireoze (pojačan rad štitaste žlezde)

   • sindroma straha

   • čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu.


    Drugi lekovi i Kofan instant

    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali, ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


    To je posebno važno ako uzimate sledeće lekove:

    • Lekove protiv zgrušavanja krvi

    • Lekove koji ubrzavaju pražnjenje creva (npr. metoklopramid)

    • Barbiturate (lekovi za spavanje)

    • Lekove za lečenje epilepsije

    • Antibiotike (lekove za lečenje infekcija npr. rifampicin, hloramfenikol)

    • Probenecid (lek za lečenje gihta)

    • Salicilamide (lekovi za ublažavanje bolova i zapaljenja iz grupe NSAIL)

    • Holestiramin (lekovi za smanjenje holesterola)

    • Insulin koji smanjuje šečer u krvi

    • Propantelin (lek koji usporava pražnjenje želuca)

    • Lekove za lečenje sistemskih virusnih infekcija (zidovudin)

    • Ergotamin-kofein ubrzava njegovu resorpciju

    • Lekove za lečenje reakcija preosetljivosti (antihistaminici)

    • Benzodiazepine

    • Oralne kontraceptive

    • Lekove za lečenje čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu (cimetidin)

    • Lekove za lečenje alkoholizma (disulfram)

    • Lekove za lečenje astme (teofilin i/ili simpatomimetici)

    • Ako pušite (pušenje ubrzava metabolizam kofeina)

    • Inhibitore giraze (sintetski antibiotici)


   Uticaj na laboratorijske vrednosti:

   Uzimanje paracetamola može da utiče na vrednosti mlečne kiseline i glukoze u krvi.

   Velike doze levodope (lek za lečenje Parkinsonove bolesti) mogu dovesti do lažno pozitivnih rezultata paracetamola u krvnoj plazmi.


   Uzimanje leka Kofan instant sa hranom, pićima i alkoholom

   Ovaj lek možete uzimati nezavisno od uzimanja obroka.

   Tokom primene ovog leka ne smete konzumirati alkoholna pića.


   Trudnoća, dojenje i plodnost

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Lek Kofan instant tablete se ne smeju primenjivati u periodu trudnoće i dojenja.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Ovaj lek nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilom i rukovanja mašinama.


 3. Kako se uzima lek Kofan instant

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Pojedinačna doza Odrasli: 1-2 tablete.


  Ukoliko je potrebno, ova se doza može ponoviti najviše tri puta tokom 24 sata. Tablete treba uzeti sa dosta vode ili neke druge tečnosti.

  Pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega/jetre

  Dozu je potrebno smanjiti (pojedinačna doza: 1 tableta, maksimalna dnevna doza: 3 tablete).


  Primena kod dece i adolescenata

  Primena leka Kofan instant je kontraindikovana kod dece i adolescenata ispod 18 godina starosti (videti “Lek Kofan instant ne smete uzimati”).


  Ukoliko posle 3-5 dana simptomi i dalje traju obavezno se obratite Vašem lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Kofan instant nego što treba

  Ako ste uzeli veće doze leka Kofan instant tableta, mogu se javiti simptomi u vidu vrtoglavice ili nesvestice, problema sa vidom, konvulzije, epileptični napadi, alergija, smanjenje broja belih krvnih zrnaca, uznemirenosti i problema sa srčanim ritmom, mučnine, povraćanja, anoreksije, bledila, bolova u stomaku kao i teškog oštećenja jetre, koji može biti fatalan.


  Neophodno je što pre se obratiti lekaru, koji će primeniti adekvatnu terapiju.

  Lečenje simptoma predoziranja određuje se prema obimu, stadijumu i kliničkoj slici u skladu sa uobičajenim merama u intenzivnoj terapiji.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Kofan instant


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Kofan instant


  U slučaju naglog smanjenja doza, nakon dugotrajne primene velikih doza analgetika može doći do glavobolje, umora, bolova u mišićima, nervoze i vegetativnih simptoma.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Neželjena dejstava navedena su prema učestalosti:

  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek): Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

  Zabeležena su sledeća neželjena dejstva: Poremećaji imunskog sistema:

  Veoma retko: pancitopenija (smanjenje broja ćelija svih loza u perifernoj krvi), leukocitopenija (smanjenje broja leukocita), trombocitopenija (smanjenje broja krvnih pločica), agranulocitoza (smanjenje broja belih krvnih zrnaca), određena oboljenja krvi (methemoglobinemija), astma, bronhospazam, polenska groznica, otok sluzokože nosa, anafilatički šok, Quincke-ov edem, otežano disanje, znojenje, mučnina, pad krvnog pritiska. Anafilaktička reakcija može nastati neposredno ili do 1 sat nakon uzimanja propifenazona.


  Psihijatrijski poremećaji:

  Retko: Kofein može prouzrokovati poremećaje sna.


  Poremećaji nervnog sistema:

  Retko: Kofein može prouzrokovati pritisak u glavi.


  Gastrointestinalni poremećaji:

  Retko: mučnina, nadimanje, bolovi u stomaku, povraćanje, lezije sluzokože u ustima.


  Hepatobilijarni poremećaji:

  Retko: povećane vrednosti jetrenih transaminaza, holestaza (poremećaj izlučivanja žuči).

  Nepoznato: primena visokih doza paracetamola (dugotrajna primena više grama na dan) može dovesti do teških oštećenja jetre.

  Poremećaji kože i potkožnog tkiva:

  Retko: Alergijske kožne reakcije (eritem, koprivnjača), eventualno sa povećanjem telesne temperature, lezijama sluzokože.

  Veoma retko: Prijavljeni su slučajevi ozbiljnih reakcija na koži.


  Poremećaji bubrega i urinarnog sistema:

  Nepoznato: Primena visokih doza paracetamola (dugotrajna primena više grama na dan) može dovesti do oštećenja funkcije bubrega.


  Edemi, visok krvni pritisak i srčana slabost su utvrđeni u vezi sa lečenjem NSAIL (nesteroidni antiinflamatorni lekovi).


  Kliničke studije i epidemiološki podaci pokazuju da je primena nekih NSAIL-a, naročito kod visokog doziranja i u okviru dugotrajnog lečenja, povezana sa neznatno povećanim rizikom od arterijskih trombotičkih događaja (npr.: infarkt miokarda ili moždani udar).


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Kofan instant

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Kofan instant posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju („važi do“). Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 30° C.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Kofan instant

Aktivne supstance su: paracetamol, propifenazon i kofein. Jedna tableta leka Kofan instant sadrži:


Pomoćne supstance su: celuloza, mikrokristalna; skrob, kukuruzni; talk; povidon; silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum stearat.


Kako izgleda lek Kofan instant i sadržaj pakovanja

Bele, okrugle tablete.


Unutrašnje pakovanje je blister PVC/Al, sa 10 tableta.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze dva blistera sa po 10 tableta (ukupno 20 tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO BOSNALIJEK DD. BEOGRAD

Cara Nikolaja II 61/B, Beograd,


Proizvođač:

BOSNALIJEK D,D,,

Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Mart, 2019.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-00773-18-002 od 01.03.2019.