Početna stranica Početna stranica

RAGWIZAX
standardizovani ekstrakt alergena iz polena ambrozije (Ambrosia artemisiifolia)

UPUTSTVO ZA LEK


RAGWIZAX, 12 SQ-Amb, oralni liofilizat

standardizovani ekstrakt alergena ambrozije Ambrosia artemisiifolia


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ako Vas bilo koja neželjena reakcija brine ili Vam uzrokuje poteškoće, obratite se Vašem lekaru koji će proceniti da li treba da uzimate neki drugi lek poput antihistaminika za ublažavanje neželjenih reakcija.


Dodatne neželjene reakcije kod dece


Očekuje se da će neželjene reakcije kod dece biti slične neželjenim reakcijama kod odraslih.


Neke moguće neželjene reakcije koje se mogu češće očekivati kod dece su: bol u stomaku (veoma često), osećaj bola ili peckanja na jeziku (veoma često), oticanje usana (veoma često), mučnina (veoma često), otok grla (veoma često), bol u ustima (veoma često) i zapaljenje u ustima (često).

Pored toga, kod dece su moguće sledeće neželjene reakcije: ranice u ustima (često), promena ukusa hrane (često), bolovi u usnama (povremeno).


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs  1. Kako čuvati lek RAGWIZAX

    Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


    Ne smete koristiti lek RAGWIZAX posle isteka roka upotrebe navedenog na kutiji nakon „Važi do:” i na blisteru nakon „EXP:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca .


    Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


    Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


  2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek RAGWIZAX

Aktivna supstanca je standardizovani ekstrakt alergena polena ambrozije Ambrosia artemisiifolia. Aktivnost oralnog liofilizata se izražava u jedinicama SQ-Amb.

Jedan oralni liofilizat sadrži 12 SQ-Amb standardizovanog ekstrakta alergena polena ambrozije Ambrosia artemisiifolia.


Pomoćne supstance su želatin (ribljeg porekla), visokomolekularni, želatin (ribljeg porekla), standardnomolekularni, manitol i natrijum-hidroksid.


Kako izgleda lek RAGWIZAX i sadržaj pakovanja


Oralni liofilizat.

Bele do gotovo bele okrugle tablete sušene zamrzavanjem sa dvostrukim šestougaonim utisnutim znakom. Unutrašnje pakovanje je Alu/Alu blister sa 10 oralnih liofilizata.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 3 ili 9 blistera (sa po 10 oralnih liofilizata) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

AMICUS SRB D.O.O., Milorada Jovanovića 9, Beograd


Proizvođač:

ALK-ABELLO, S.A., Miguel Fleta, 19, Madrid, Španija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2022.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


RAGWIZAX, 12 SQ-Amb, oralni liofilizat, 3 x 10 (ukupno 30): 515-01-04120-20-001 od 14.09.2022.

RAGWIZAX, 12 SQ-Amb, oralni liofilizat, 9 x 10 (ukupno 90): 515-01-04121-20-001 od 14.09.2022.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA


Terapijske indikacije


Lek RAGWIZAX je indikovan u terapiji odraslih i dece (5 godina i starijih) koji uprkos primeni lekova za ublažavanje simptoma imaju alergijski rinitis indukovan izlaganjem polenu ambrozije, sa konjunktivitisom ili bez njega. Dijagnoza alergije na ambroziju se mora postaviti na osnovu kliničke anamneze i pozitivnog nalaza testa senzibilizacije na polen ambrozije (Ambrosia spp) (prick kožni test i/ili određivanje specifičnog IgE).


Doziranje i način primene


Doziranje

Preporučena doza za odrasle i decu (5 godina i starije) je jedan oralni liofilizat (12 SQ-Amb) na dan.


Klinički efekat u prvoj sezoni polena ambrozije se očekuje ukoliko se lečenje započne najmanje 12 nedelja pre očekivanog početka sezone polena ambrozije i nastavi tokom celokupnog trajanja sezone.


Međunarodne smernice za lečenje odnose se na period lečenja imunoterapijom alergije od 3 godine radi postizanja modifikacije bolesti. Podaci o efikasnosti dostupni su za 1godinu lečenja lekom RAGWIZAX. Dugoročna efikasnost (modifikacija bolesti) još uvek nije ustanovljena. Ako poboljšanje nije postignuto tokom prve godine lečenja lekom RAGWIZAX, nije indikovan nastavak lečenja ovim lekom.


Starije osobe


Terapijsko iskustvo kod pacijenata ≥50 godina je ograničeno.


Pedijatrijska populacija

Doziranje kod dece od 5 godina i starije je isto kao i kod odraslih.

Bezbednost i efikasnost leka RAGWIZAX kod dece mlađe od 5 godina nisu utvrđene (videti odeljak

„Farmakodinamski podaci” u Sažetku karakteristika leka). Način primene

Lečenje lekom RAGWIZAX treba da započne lekar sa iskustvom u lečenju alergijskih bolesti.

Prvi oralni liofilizat treba primeniti uz nadzor lekara, a pacijenta treba pratiti najmanje pola sata kako bi se omogućio razgovor i, po potrebi, lečenje trenutnih neželjenih reakcija.


Lek RAGWIZAX je oralni liofilizat. Nakon otvaranja blistera, oralni liofilizat treba odmah izvaditi iz ležišta blistera suvim prstima i staviti ga ispod jezika gde će se rastopiti. Gutanje treba izbegavati otprilike 1 minut. Ne treba uzimati hranu i piće narednih 5 minuta.


Ako se lečenje lekom RAGWIZAX prekine u periodu do 7 dana, pacijent može nastaviti lečenje. Ako se lečenje prekida na duže od 7 dana, preporučuje se da se pacijent obrati lekaru pre nastavka lečenja.


Lista pomoćnih supstanci


želatin (ribljeg porekla), visokomolekularni želatin (ribljeg porekla), standardnomolekularni manitol

natrijum-hidroksid (za podešavanje pH)


Inkompatibilnost


Nije primenjivo.

Rok upotrebe


5 godina


Posebne mere opreza pri čuvanju


Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je Alu/Alu blister sa 10 oralnih liofilizata.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 3 ili 9 blistera sa po 10 oralnih liofilizata i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.


Napomena: Ovo Uputstvo za lek je korigovano u skladu sa Rešenjem o ispravci broj: 515-14-00153-2022-8- 003 od 28.10.2022.