Početna stranica Početna stranica

GINOMINN
klindamicin

UPUTSTVO ZA LEK


STULIPOR, 100 mg, vagitorije klindamicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek STULIPOR i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek STULIPOR

 3. Kako se primenjuje lek STULIPOR

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek STULIPOR

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek STULIPOR i čemu je namenjen

  Lek STULIPOR su polučvrste vagitorije koje sadrže aktivnu supstancu klindamicin-fosfat.

  Ovaj lek pripada grupi lekova koji se zovu antibiotici. Lek STULIPOR u obliku vagitorija za vaginalnu primenu koristi se za lečenje bakterijskih infekcija vagine, koje se zovu bakterijske vaginoze.


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek STULIPOR


  Lek STULIPOR ne smete primenjivati:


  • Ako ste alergični (preosetljivi) na klindamicin-fosfat, linkomicin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

  • Ako ste ranije imali zapaljenje debelog creva (kolitis) prilokom uzimanja antibiotika.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenitelek STULIPOR ako:

  • Imate proliv ili obično dobijete proliv prilikom primene antibiotika.

  • Imate ili ste imali zapaljenskih bolesti creva kao što su Kronova bolest ili ulcerozni kolitis.


   Ako tokom ili nakon primene ovog leka dobijete težak, dugotrajni ili krvav proliv,odmah obavestite Vašeg lekara, pošto će možda biti neophodno prekinuti lečenje. Ovo može biti znak zapaljenja creva (pseudomembranozni kolitis) koja se može javiti kod primene antibiotiotika.


   Pitajte Vašeg lekara da li možete da upotrebljavate lek STULIPOR ukoliko:

  • Imate probleme sa bubrezima, jetrom ili imunskim sistemom.

  • Imate manje od 16 ili više od 65 godina.


   Lek STULIPOR ne treba koristiti kod dece mlađe od 16 godina.


   Kao i kod svih vaginalnih infekcija, polni odnosi se tokom lečenja lekom STULIPOR ne preporučuju. Lek STULIPOR može oslabiti dejstvo kondoma i vaginalnih dijafragmi. Nemojte se oslanjati na kondome ili vaginalne dijafragme 72 sata nakon primene leka STULIPOR.

   Upotreba drugih proizvoda namenjenih za vaginalnu upotrebu kao što su tamponi ili pumpice (za vaginalno ispiranje) tokom lečenja ovim vagitorijama se ne preporučuje.


   Budući da klindamicin sprečava rast određenih vrsta bakterija, može doći do poremećaja prirodne ravnoteže između njih i drugih otpornih bakterija ili mikroorganizama. To može dovesti do prekomernog rasta tih organizama, osobito gljivica.


   Drugi lekovi i lek STULIPOR


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

   Posebno obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate:

  • Lekove koji opuštaju Vaše mišiće pošto lek STULIPOR može pojačati njihovo dejstvo.


   Trudnoća, dojenje i plodnost


   Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašim lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Primena leka STULIPOR se ne preporučuje tokom prva tri meseca trudnoće, pošto nema dovoljno podataka o bezbednosti primene u ovom periodu.

   Lek STULIPOR se može koristiti za lečenje trudnica tokom drugog i trećeg trimestra, ukoliko je to neophodno. Vaš lekar će odlučiti da li je lečenje ovim lekom odgovarajuće za Vas.


   Ako dojite Vaš lekar će odlučiti da li je lek STULIPOR odgovarajući za Vas, pošto klindamicin-fosfat može preći u majčino mleko.


   Mada nije verovatno da će novorođenče putem majčinog mleka uneti veliku količinu klindamicina, ukoliko primetite kod Vašeg deteta krvav proliv ili ako pokaže bilo kakav znak bolesti, odmah obavestite Vašeg lekara. U tom slučaju treba da prestanete da dojite.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lek STULIPOR nema uticaj ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


 3. Kako se primenjuje lek STULIPOR

  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Nemojte koristiti ovaj lek ukoliko je strip sa vagitorijama oštećen, otvoren ili nepotpuno zatvoren. Treba voditi računa da se vagitorije ne izlažu toploti, pošto ih toplota može omekšati i deformisati.


  Preporučena doza leka je jedna vagitorija koju treba staviti duboko u vaginu, neposredno pre spavanja tokom tri uzastopna dana.


  Stavljanje vaginalete:

  • Izvadite vagitoriju iz stripa.

   • Lezite na leđa i privucite kolena grudima.Stavite vagitoriju u vaginu vrhom trećeg (srednjeg) prsta što je moguće dublje, bez izazivanja nelagodnosti.

   Uvek operite ruke pre i posle stavljanja vagitorije.


   Ako ste primenili više leka STULIPOR nego što treba


   Obavestite Vašeg lekara. Nemojte nastavljati sa lečenjem dok Vam Vaš lekar to ne kaže.


   Ako ste zaboravili da primenite lek STULIPOR


   Ako ste se setili da niste primenili vaginaletu samo nekoliko sati kasnije, odmah je primenite. Međutim, ukoliko se približilo vreme za primenu sledeće vaginalete, nemojte uzimati prethodno propuštenu dozu, već nastavite sa primenom leka po preporučenom režimu.

   Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

   Ukoliko progutate lek STULIPOR


   Ako Vi ili neko drugi proguta ovaj lek, obavestite Vašeg lekara. Nije verovatno da će Vam ove vagitorije naškoditi, ali će Vam Vaš lekar posavetuje šta da radite.


   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Obavestite odmah Vašeg lekara:

  • ako dobijete težak, uporan ili krvav proliv (koji može biti povezan sa bolom u stomaku ili povišenom telesnom temperaturom). Ovo je povremeno neželjeno dejstvo koje se može javiti posle lečenja antibioticima i može biti znak ozbiljnog zapaljenja creva ili zapaljenja sluznice debelog creva (pseudomembranozni kolitis);

  • ako Vam se javi veoma teška alergijska reakcija ili reakcija na koži. Ovo su veoma retka neželjena dejstva.


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • infekcije gljivicama, infekcije kandidom;

  • glavobolja;

  • bol u stomaku, proliv, mučnina;

  • svrab (na mestu na kojem nije primenjen lek);

  • vaginalne infekcije, nelagodnost (bol) ili poremećaji.


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • povraćanje;

  • osip;

  • bol u leđima;

  • povišena telesna temperatura,;

  • bol prilikom mokrenja, krv u mokraći, zamućena ili mokraća neprijatnog mirisa, učestalije mokrenje ili urgentnost mokrenja;

  • vaginalne infekcije, vaginalni iscedak ili poremećaj menstruacije;

  • bol (na mestu primene leka), svrab, lokalizovan otok. Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek STULIPOR

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek STULIPOR posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek STULIPOR

Aktivna supstanca je klindamicin-fosfat.

Jedna vagitorija sadrži 100 mg klindamicina, u obliku klindamicin-fosfata. Pomoćna supstanca: čvrsta mast.

Kako izgleda lek STULIPOR i sadržaj pakovanja

Polučvrste vagitorije skoro bele do žućkaste boje (dimenzija približno 21 mm x 13 mm). Unutrašnja pakovanje je PVC-PE strip pakovanje koje sadrži 3 vagitorije.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži jedan strip (ukupno 3 vagitorije) i Uputstvo za

lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

LIFE PHARMA DOO, Beogradskog bataljona 4, Beograd – Čukarica


Proizvođač:

LAVIPHARM SA, Agias Marinas str. Paiania Attiki, Grčka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01391-20-001 оd 28.12.2021.