Početna stranica Početna stranica

Ryzodeg FlexTouch
insulin degludek, insulin aspart

UPUTSTVO ZA LEKRyzodeg FlexTouch 100 jedinica/mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu

insulin degludek / insulin aspart


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ryzodeg i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ryzodeg

 3. Kako se primenjuje lek Ryzodeg

 4. Moguća neželjena dejstva leka

 5. Kako čuvati lek Ryzodeg

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Ryzodeg i čemu je namenjen


  Lek Ryzodeg se koristi za lečenje dijabetes melitusa (šećerne bolesti) kod odraslih, adolescenata i dece starije od 2 godine. Lek Ryzodeg pomaže Vašem organizmu da smanji koncentraciju šećera u krvi.


  Ovaj lek sadrži dva tipa insulina:

  • Bazalni insulin koji se zove insulin degludek, a koji ispoljava dugotrajan uticaj smanjenja koncentracije šećera u krvi.

  • Brzodelujući insulin koji se zove insulin aspart, a koji smanjuje koncentraciju šećera u Vašoj krvi brzo pošto ga ubrizgate.


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Ryzodeg Lek Ryzodeg ne smete primenjivati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na insulin degludek, insulin aspart ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


   Upozorenja i mere opreza:

   Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primenite lek Ryzodeg. Posebno vodite računa o sledećem:


  • Smanjena koncentracija šećera u krvi (hipoglikemija) – ako je koncentracija šećera u Vašoj krvi suviše mala, sledite uputstvo u vezi sa smanjenom koncentracijom šećera u krvi, navedene u odeljku 4.

  • Povećana koncentracija šećera u krvi (hiperglikemija) - ako je koncentracija šećera u Vašoj krvi suviše povećana, sledite uputstvo u vezi sa povećanom koncentracijom šećera u krvi, navedene u odeljku 4.

  • Prelazak sa drugih insulinskih lekova – može biti potrebna promena doze insulina ukoliko prelazite sa insulina drugog tipa, drugog naziva ili drugog proizvođača. Obratite se Vašem lekaru.

  • Primena pioglitazona sa insulinom, videti „Pioglitazon“ u nastavku teksta.

  • Poremećaj vida – naglo poboljšanje regulacije koncentracije šećera u krvi može dovesti do privremenog pogoršanja poremećaja vida kod pacijenata sa dijabetesom. Ukoliko se kod Vas pojave problemi sa vidom, obratite se Vašem lekaru.

  • Proverite da li koristite odgovarajući tip insulina – uvek proverite oznake na insulinu pre svakog ubrizgavanja kako biste izbegli slučajnu zamenu leka Ryzodeg sa drugim insulinima.


   Ukoliko imate oslabljen vid, videti odeljak 3.


   Deca i adolescenti

   Lek Ryzodeg se može primenjivati kod adolescenata i dece sa dijabetesom uzrasta od 2 godine.

   Lek Ryzodeg treba primenjivati uz poseban oprez kod dece uzrasta od 2 do 5 godina. U toj uzrasnoj grupi može da postoji povećan rizik od veoma smanjene koncentracije šećera u krvi. Nema iskustva sa primenom ovog leka kod dece mlađe od 2 godine.


   Drugi lekovi i lek Ryzodeg

   Obavestite Vašeg lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Neki lekovi utiču na koncentraciju šećera u krvi, što može značiti da je potrebna promena Vaše doze insulina.

   U nastavku teksta navedeni su najčešći lekovi koji mogu uticati na Vašu terapiju insulinom. Koncentracija šećera u Vašoj krvi može se smanjiti (hipoglikemija) ako uzimate:

  • druge lekove za lečenje dijabetesa (oralne i injekcione)

  • sulfonamide, protiv infekcije

  • anaboličke steroide, kao što je testosteron

  • beta-blokatore, za lečenje visokog krvnog pritiska. Oni mogu da otežaju prepoznavanje znakova upozorenja na suviše smanjenu koncentraciju šećera u krvi (videti odeljak 4 „Upozoravajući znaci suviše smanjene koncentracije šećera u krvi“)

  • acetilsalicilnu kiselinu (i druge salicilate), protiv bolova i blage groznice (povišene telesne temperature)

  • inhibitore monoamino-oksidaze (MAO inhibitore), za lečenje depresije

  • inhibitore angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitore), za lečenje nekih srčanih oboljenja ili visokog krvnog pritiska


   Koncentracija šećera u Vašoj krvi može se povećati (hiperglikemija) ako uzimate:

  • danazol, za lečenje endometrioze

  • oralne kontraceptive (tablete za kontrolu začeća)

  • tireoidne hormone, za lečenje problema sa štitastom žlezdom

  • hormon rasta, za lečenje nedostatka hormona rasta

  • glukokortikoide kao što je „kortizon“, za lečenje zapaljenja

  • simpatomimetike kao što su epinefrin (adrenalin), salbutamol ili terbutalin, za lečenje astme

  • tiazide, za lečenje visokog krvnog pritiska ili ukoliko Vaš organizam zadržava suviše vode (retencija vode).


   Oktreotid i lanreotid: koriste se za lečenje retkog poremećaja koji podrazumeva suviše hormona rasta (akromegalija). Oni mogu da povećaju ili da smanje koncentraciju šećera u Vašoj krvi.


   Pioglitazon: oralni antidijabetik koji se koristi u terapiji dijabetes melitusa tip 2. Kod nekih pacijenta sa dugotrajnim dijabetes melitusom tip 2 i srčanim oboljenjem ili prethodnim moždanim udarom, koji su bili lečeni pioglitazonom i insulinom, došlo je do razvoja srčane insuficijencije. Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko se jave znaci srčane insuficijencije kao što su neuobičajeno kratak dah, brzo povećanje telesne mase ili lokalizovani otoci (edemi).


   Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni u to), obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


   Primena leka Ryzodeg sa alkoholom

   Ako konzumirate alkohol, Vaša potreba za insulinom se može promeniti. Koncentracija šećera u Vašoj krvi se može povećati, ali i smanjiti. Zato bi trebalo češće pratiti koncentraciju šećera u krvi nego što je to uobičajeno.


   Trudnoća i dojenje

   Nije poznato da li lek Ryzodeg utiče na plod tokom trudnoće ili na dete tokom dojenja. Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek. Postoji mogućnost da je potrebno promeniti Vašu dozu insulina u toku trudnoće i nakon porođaja. Tokom trudnoće potrebna je pažljiva kontrola dijabetesa. Naročito je važno izbegavanje nastanka suviše smanjene koncentracije šećera u krvi (hipoglikemije) za zdravlje Vašeg deteta.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Suviše smanjena ili suviše povećana koncentracija šećera u krvi može uticati na sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja alatima ili mašinama. Ako je koncentracija šećera u Vašoj krvi suviše smanjena ili suviše povećana to se može odraziti na Vašu moć koncentracije i reagovanja. Ovo može biti opasno po Vas ali i druge. Razgovarajte sa svojim lekarom da li treba da vozite ako:

  • često imate suviše smanjenu koncentraciju šećera u krvi

  • teško prepoznajete suviše smanjenu koncentraciju šećera u krvi.


   Važna informacija o nekim supstancama leka Ryzodeg

   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po dozi, tj. suštinski je „bez natrijuma“.


 3. Kako se primenjuje lek Ryzodeg

  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom.


  Ukoliko ste slepi ili slabovidi i ne možete da očitate brojač doza na penu, nemojte koristiti ovaj pen bez nečije pomoći. Obratite se za pomoć osobi sa očuvanim vidom koja je obučena za korišćenje FlexTouch napunjenog injekcionog pena.


  Napunjen injekcioni pen ima mogućnost odabiranja doze od 1-80 jedinica po injekciji u podeocima od po 1 jedinice.


  Vaš lekar će zajedno sa Vama odlučiti:

  • koliko leka Ryzodeg će Vam biti potrebno svakog dana i uz koji obrok (obroke).

  • kada da proverite koncentraciju šećera u Vašoj krvi i da li Vam je potrebna veća ili manja doza.


   Fleksibilnost vremena doziranja

  • Uvek se pridržavajte doze koju Vam je preporučio lekar.

  • Lek Ryzodeg se može upotrebljavati jednom ili dva puta dnevno, svakog dana.

  • Lek primenjujte uz glavni obrok (glavne obroke); možete menjati vreme doziranja sve dok lek Ryzodeg primenjujete uz najobilniji obrok (najobilnije obroke).

  • Ukoliko želite da promenite Vaš uobičajeni režim ishrane, prvo razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom, jer promena u režimu ishrane može promeniti Vašu potrebu za insulinom.


   Na osnovu koncentracije šećera u krvi, lekar Vam može promeniti dozu.


   Kada uzimate druge lekove obratite se za savet svom lekaru da li je potrebno prilagoditi Vašu terapiju.


   Primena kod starijih pacijenata (65 godina)

   Lek Ryzodeg se može koristiti kod starijih pacijenata, ali može biti potrebno češće proveravanje koncentracije šećera u krvi. Razgovarajte sa Vašim lekarom o promenama Vaše doze.


   Ako imate probleme sa bubrezima ili jetrom

   Ako imate probleme sa bubrezima ili jetrom, može biti potrebno češće proveravanje koncentracije šećera u krvi. Razgovarajte sa Vašim lekarom o promenama Vaše doze.


   Način primene

   Pre nego što prvi put primenite lek Ryzodeg, Vaš lekar ili medicinska sestra će Vas uputiti kako da koristite napunjen injekcioni pen.

  • Proverite naziv i jačinu označene na nalepnici pena kako biste se uverili da je to lek Ryzodeg 100 jedinica/mL.


   Nemojte primenjivati lek Ryzodeg

  • u insulinskim infuzionim pumpama.

  • ako je pen oštećen ili ako nije bio ispravno čuvan (videti odeljak 5 „Kako čuvati lek Ryzodeg“).

  • ako insulin nije bistar i bezbojan.


   Kako da ubrizgate

  • Lek Ryzodeg se primenjuje kao potkožna injekcija (supkutana injekcija). Ne sme se ubrizgavati u venu ili mišić.

  • Najbolja mesta da sebi date injekciju su prednji deo stomaka (abdomen), nadlaktica ili prednji deo butina.

  • Svakodnevno menjajte mesto ubrizgavanja u predelu davanja kako biste smanjili rizik za stvaranje otvrdlina i udubljenja na koži (videti odeljak 4).

  • Uvek upotrebite novu iglu za svaku injekciju. Ponovna upotreba iste igle može povećati rizik od začepljenja igle, što može dovesti do primene netačne doze. Nakon svake primene iglu uklonite na bezbedan način.

  • Nemojte špricem izvlačiti rastvor iz pena kako ne bi došlo do grešaka pri doziranju i mogućeg predoziranja.


   Detaljna uputstva za upotrebu se nalaze na drugoj strani ovog uputstva.


   Ako ste primenili više leka Ryzodeg nego što treba

   Ako ste primili više insulina nego što je potrebno, koncentracija šećera u Vašoj krvi može postati suviše smanjena (hipoglikemija), videti savet u odeljku 4 „Suviše smanjena koncentracija šećera u krvi“.


   Ako ste zaboravili da primenite lek Ryzodeg

   Ako ste zaboravili da primenite jednu dozu, primenite propuštenu dozu uz sledeći obilan obrok toga dana, a zatim nastavite sa uobičajenim rasporedom doziranja. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Ryzodeg

   Ne prekidajte uzimanje Vašeg insulina bez prethodnog razgovora sa lekarom. Ako prestanete sa primenom Vašeg insulina, to može dovesti do veoma velike koncentracije šećera u krvi i ketoacidoze (stanje sa previše kiseline u krvi), videti savet u odeljku 4 „Suviše povećana koncentracija šećera u krvi“.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Hipoglikemija (suviše smanjena koncentracija šećera u krvi) se može javiti veoma često pri terapiji insulinom (može da se javi kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek). Može biti veoma ozbiljna. Ukoliko koncentracija šećera u Vašoj krvi postane suviše mala, možete izgubiti svest. Ozbiljna hipoglikemija može izazvati oštećenje mozga i može biti životno ugrožavajuća. Ukoliko imate simptome smanjene koncentracije šećera u krvi, odmah preduzmite mere kako biste povećali koncentraciju šećera u Vašoj krvi. Videti savet u odeljku „Suviše smanjena koncentracija šećera u krvi“ u nastavku teksta.


  Ukoliko imate ozbiljnu alergijsku reakciju (retko se ispoljava) na insulin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka Ryzodeg, prekinite sa primenom ovog leka i odmah se obratite Vašem lekaru. Znaci ozbiljne alergijske reakcije su:

  • širenje lokalnih reakcija na druge delove Vašeg tela

  • iznenada se osećate loše i znojite se

  • počinje da Vam bude muka (povraćate)

  • osećate teškoće pri disanju

  • osećate ubrzano lupanje srca ili vrtoglavicu. Ostala neželjena dejstva obuhvataju:

   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

   Lokalne reakcije: Mogu se javiti lokalne reakcije na mestu ubrizgavanja insulina. Znaci mogu uključivati: bol, crvenilo, osip, otok i svrab. Ove reakcije obično nestaju nakon nekoliko dana. Ukoliko ne nestanu nakon nekoliko nedelja obratite se Vašem lekaru. Ukoliko ove reakcije postanu ozbiljnije prirode, prekinite sa primenom leka Ryzodeg i obratite se Vašem lekaru. Za dodatne informacije vidite „ozbiljna alergijska reakcija“ navedene prethodno u tekstu.

   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

   Otoci oko Vaših zglobova: Kada prvi put počnete sa primenom leka, Vaš organizam može zadržavati više vode nego što bi trebalo. Ovo uzrokuje otoke oko Vaših članaka i drugih zglobova. Ovo je obično kratkotrajno.


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

   Ovaj lek može izazvati alergijske reakcije kao što su osip, otok jezika i usana, dijareju, mučninu, zamor i svrab.


   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

   Promene na koži na mestu ubrizgavanja (lipodistrofija): Nije poznato da li lek Ryzodeg može izazvati lipodistrofiju, ali ovakve promene na koži su se javljale kod ostalih tipova insulina. Masno tkivo ispod kože na mestu ubrizgavanja može se smanjiti (lipoatrofija) ili zadebljati (lipohipertrofija). Menjanje mesta ubrizgavanja prilikom davanja svake injekcije može smanjiti rizik od pojave ovakvih promena na koži. Ako primetite navedene promene na koži, obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri. Ukoliko nastavite da ubrizgavate u isto mesto, ove reakcije mogu postati teške i mogu uticati na količinu leka koji Vaš organizam dobija iz pena.


   Opšta dejstva lečenja dijabetesa

  • Suviše smanjena koncentracija šećera u krvi (hipoglikemija)


   Suviše smanjena koncentracija šećera u krvi se može javiti ako:

   konzumirate alkohol; koristite previše insulina; vežbate više nego uobičajeno; jedete premalo ili propustite obrok.


   Upozoravajući znaci suviše smanjene koncentracije šećera u krvi – oni se mogu javiti iznenada: glavobolja; nerazgovetan govor; ubrzani otkucaji srca; hladan znoj, hladna bleda koža; osećaj mučnine, osećaj izrazite gladi; tremor ili osećaj nervoze ili zabrinutosti; osećaj neuobičajenog zamora, slabosti i pospanosti; osećaj konfuzije, teškoće u koncentraciji; kratkotrajne promene vida.


   Šta učiniti ako osetite suviše smanjenu koncentraciju šećera u krvi

  • Uzmite tabletu glukoze ili drugu užinu bogatu šećerom, kao što su slatkiši, keks ili voćni sok (za svaki slučaj, uvek sa sobom nosite tablete glukoze ili užinu bogatu šećerom).

  • Izmerite koncentraciju šećera u Vašoj krvi ukoliko ste u mogućnosti i odmorite se. Može biti potrebno više od jednog merenja koncentracije šećera u krvi, jer kao i sa svim bazalnim insulinskim lekovima, oporavak od perioda smanjene koncentracije šećera u krvi može biti odložen.

  • Sačekajte dok znaci suviše smanjene koncentracije šećera u krvi nestanu ili dok se koncentracija šećera u Vašoj krvi ne stabilizuje. Potom nastavite sa uobičajenom primenom insulina.


   Šta drugi treba da preduzmu ako izgubite svest

   Recite svima sa kojima provodite vreme da imate dijabetes. Objasnite im šta se može dogoditi ukoliko koncentracija šećera u Vašoj krvi postane suviše smanjena, uključujući i rizik da izgubite svest (onesvestite se).


   Objasnite im da, ukoliko se onesvestite, oni moraju da:

  • Vas okrenu na bok

  • odmah potraže medicinsku pomoć

  • Vam ne daju bilo kakvu hranu ili piće, jer se možete ugušiti.


   Iz stanja nesvesti se možete brže oporaviti pomoću injekcije glukagona, koju može dati samo neko ko zna kako da je primeni.

  • Ako Vam je dat glukagon, biće Vam potreban šećer ili slatka užina čim se osvestite.

  • Ako ne reagujete na ubrizgavanje glukagona, morate biti lečeni u bolnici.

  • Ako se težak oblik smanjenja koncentracije šećera u krvi ne leči tokom vremena, može dovesti do oštećenja mozga. Ovo može biti kratkotrajno ili dugotrajno. Čak može izazvati i smrt.


   Razgovarajte sa Vašim lekarom ako:

  • Vam se koncentracija šećera u krvi toliko smanji da ste izgubili svest

  • ste primili injekciju glukagona

  • ste u skorije vreme nekoliko puta imali suviše smanjenu koncentraciju šećera u krvi.

   Ovo je iz razloga što doziranje ili vreme primene injekcija insulina, ishranu ili fizičku aktivnost možda treba promeniti.


  • Suviše povećana koncentracija šećera u krvi (hiperglikemija)


   Suviše povećana koncentracija šećera u krvi se može javiti ako:

   jedete više ili vežbate manje nego obično; konzumirate alkohol; dobijete infekciju ili groznicu (povišenu telesnu temperaturu); niste primenili dovoljno insulina; nastavite da primenjujete manje insulina nego što Vam je potrebno; zaboravite da primenite insulin ili prekinete sa primenom insulina bez konsultacija sa Vašim lekarom.


   Upozoravajući znaci suviše povećane koncentracije šećera u krvi – oni se obično pojavljuju postepeno: crvena, suva koža; osećaj pospanosti ili umora; suva usta, zadah na aceton; češće mokrenje, osećaj žeđi; gubitak apetita, osećaj mučnine ili povraćanje.

   Ovo mogu biti znaci veoma ozbiljnog stanja koje se zove ketoacidoza. Ono predstavlja nagomilavanje kiselina u krvi, jer organizam razlaže masti umesto šećera. Ukoliko se ne leči, može dovesti do dijabetičke kome i smrti.


   Šta preduzeti ako se javi suviše visoka koncentracija šećera u krvi

  • Izmerite koncentraciju šećera u krvi.

  • Testirajte urin na prisustvo ketona.

  • Odmah potražite medicinsku pomoć. Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Ryzodeg

  Lek čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Ryzodeg posle isteka roka upotrebe naznačenog na nalepnici napunjenog injekcionog pena i kartonskoj kutiji nakon: ,,Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Pre prvog otvaranja

  Lek čuvati u frižideru (na temperaturi od 2°C do 8°C). Ne sme se zamrzavati. Čuvati udaljeno od komore za zamrzavanje. Pen čuvati sa postavljenim poklopcem u cilju zaštite od svetlosti.

  Nakon prvog otvaranja leka ili ako se lek nosi kao rezervni

  Lek Ryzodeg napunjen injekcioni pen (FlexTouch) možete nositi sa sobom i čuvati na sobnoj temperaturi (ispod 30°C) ili u frižideru (na temperaturi od 2°C do 8°C) najduže do 4 nedelje.


  Kada ga ne koristite, pen uvek čuvajte sa postavljenim poklopcem u cilju zaštite od svetlosti.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Ryzodeg:

  • Aktivne supstance su insulin degludek i insulin aspart. Jedan mL rastvora sadrži 100 jedinica insulin degludek/insulin asparta u odnosu 70/30 (odgovara 2,56 mg insulin degludeka i 1,05 mg insulin asparta). Jedan orginalno napunjen injekcioni pen sadrži 300 jedinica insulin degludek/insulin asparta u 3 mL rastvora.

  • Pomoćne supstance su glicerol, metakrezol, fenol, natrijum-hlorid, cink-acetat, hlorovodonična kiselina i natrijum-hidroksid (za podešavanje pH) i voda za injekcije (videti odeljak 2).


Kako izgleda lek Ryzodeg i sadržaj pakovanja

Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu (FlexTouch). Bistar, bezbojan rastvor.


Unutrašnje pakovanje leka je višedozni napunjeni injekcioni pen (koji se nakon što se potroši baca) od polipropilena sa orginalno napunjenim ugrađenim uloškom od 3 mL rastvora (staklo tip 1) zatvoren klipnim zatvaračem od bromobutil gume i laminatnim gumenim diskom od bromobutil i izopren gume sa zatvaračem od aluminijuma.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 5 napunjenih injekcionih penova (ukupno 5x3 mL) (igle nisu priložene) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

NOVO NORDISK PHARMA DOO BEOGRAD

Milutina Milankovića 9b Beograd


Proizvođač:

NOVO NORDISK A/S

Novo Allé Bagsvaerd, Danska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar, 2020.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-01740-19-001 od 30.01.2020.

Uputstvo za upotrebu leka Ryzodeg 100 jedinica/mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu (FlexTouch)


Molimo Vas pročitajte ova uputstva pažljivo pre upotrebe Vašeg FlexTouch napunjenog injekcionog pena. Ukoliko pažljivo ne sledite uputstvo, može se desiti da uzmete suviše malo ili suviše mnogo insulina, što može da dovede do jako smanjene ili povećane koncentracije šećera u krvi.


Ovaj pen nemojte koristiti ukoliko niste pravilno obučeni od strane Vašeg lekara ili medicinske sestre. Počnite sa proveravanjem Vašeg pena kako biste se uverili da sadrži lek Ryzodeg 100 jedinica/mL, a potom pogledajte ilustracije u nastavku teksta kako biste se upoznali sa različitim delovima Vašeg pena i igle.


Ukoliko ste slepi ili slabovidi i ne možete da očitate brojač doza na penu, nemojte koristiti ovaj pen bez nečije pomoći. Obratite se za pomoć osobi sa očuvanim vidom koja je obučena za korišćenje FlexTouch napunjenog injekcionog pena.


Vaš pen je napunjen injekcioni pen sa mogućnošću odabiranja doze koji sadrži 300 jedinica insulina. Možete odabrati najviše 80 jedinica po dozi, u podeocima od po 1 jedinice. Vaš pen je predviđen za primenu sa NovoTwist ili NovoFine iglama za jednokratnu upotrebu dužine do 8 mm.


image Važna informacija

Posebno obratite pažnju na ova uputstva jer su ona važna za ispravnu upotrebu pena.

Ryzodeg napunjen injekcioni pen i igla (primer)

(FlexTouch)image

Poklopac pena


Skala insulina


Ryzodeg

FlexTouch

Prozor na skali za očitavanje


Nalepnica pena


Brojač doza Pokazivač doze

Dugme za odabir doze


Dugme za ubrizgavanje doze


Spoljašnji poklopac igle


Unutrašnji poklopac igle


Igla


Papirna nalepnica


Dugme za ubrizgavanje doze sa 3 linije


 1. Pripremite Vaš pen


  • Proverite ime i jačinu na nalepnici Vašeg pena, kako biste se uverili da on sadrži lek Ryzodeg 100 jedinica/mL. Ovo je naročito važno ako upotrebljavate više od jedne vrste insulina. Ukoliko primenite pogrešnu vrstu insulina, koncentracija šećera u krvi mogla bi postati suviše smanjena ili suviše povećana.

  • Skinite poklopac pena.


   image

   A


  • Uverite se da je insulin u Vašem penu bistar i bezbojan.

   Pogledajte kroz prozor na skali za očitavanje. Ukoliko insulin izgleda zamućeno, pen nemojte upotrebiti.


   image

   B


  • Uzmite novu iglu i uklonite papirnu nalepnicu.


   image

   C


  • Postavite iglu pravo na pen. Okrećite je sve dok ne bude čvrsto postavljena.


   image

   D


  • Skinite spoljašnji poklopac igle i sačuvajte ga za kasnije. Biće Vam potreban nakon ubrizgavanja, kako biste ispravno uklonili iglu sa pena.


   image

   E

  • Skinite unutrašnji poklopac igle i bacite ga. Ukoliko pokušate ponovo da ga postavite, možete se slučajno ubosti iglom.


   Kap insulina se može pojaviti na vrhu igle. Ovo je normalno, ali ipak morate proveriti protok insulina.


   image

   F


   image Uvek koristite novu iglu za svako ubrizgavanje.

   Na taj način možete smanjiti rizik od kontaminacije, infekcije, curenja insulina, začepljenja igala i netačnog doziranja.


   image Nikada ne upotrebljavajte savijenu ili oštećenu iglu.


 2. Proverite protok insulina


  • Uvek proverite protok insulina pre ubrizgavanja. Na taj način ćete moći biti sigurni da primenjujete Vašu celokupnu dozu insulina.

  • Okrenite dugme za odabir doze da odaberete 2 jedinice. Uverite se da brojač doza pokazuje 2.


   image

   A


   Odabrano 2 jedinice


  • Držite pen iglom okrenutom na gore.

   Lagano lupkajte vrh pena nekoliko puta kako bi se mehurići vazduha sakupili na vrhu.


   image

   B


  • Pritisnite i tako zadržite dugme za doziranje sve dok se brojač doza ne vrati na 0. 0 mora biti u ravni sa pokazivačem doze.

   Kap insulina bi trebalo da se pojavi na vrhu igle.

   image

   C


   Mali mehur vazduha može zaostati na vrhu igle, ali on neće biti ubrizgan.


   Ako se kap ne pojavi, ponovite korake od 2A do 2C najviše 6 puta. Ukoliko se kap i dalje ne pojavljuje, promenite iglu i ponovite korake od 2A do 2C još jednom.


   Ako se kap insulina i dalje ne pojavljuje, odbacite pen i upotrebite novi.


   image Uvek se postarajte da se kap pojavi na vrhu igle pre ubrizgavanja. Tako ćete biti sigurni da insulin protiče kroz iglu.

   Ukoliko se kap ne pojavljuje, insulin neće biti ubrizgan, iako se brojač doza može pokretati. To može ukazivati na začepljenje ili oštećenje igle.


   image Uvek proverite protok pre ubrizgavanja. Ukoliko ne proverite protok, možete primeniti suviše malo ili nimalo insulina. To može dovesti do suviše velike koncentracije šećera u krvi


 3. Odaberite svoju dozu


  • Pre započinjanja, uverite se da brojač doza pokazuje 0.

   0 mora biti u ravni sa pokazivačem doze.

  • Okrećite dugme za odabir doze kako biste izabrali dozu koja Vam je potrebna, u skladu sa uputstvom Vašeg lekara ili medicinske sestre.


  Ukoliko odaberete pogrešnu dozu, dugme za odabir doze možete okretati unapred i unazad kako biste korigovali dozu.


  Penom se može odabrati najviše 80 jedinica.


  image

  A


  Primeri


  Odabrano 5 jedinica


  Odabrano 24 jedinice

  Dugmetom za odabir doza menja se broj jedinica. Samo brojač doza i pokazivač doze će prikazati koliko ste jedinica odabrali po dozi.


  Možete odabrati najviše 80 jedinica po dozi. Kada Vaš pen sadrži manje od 80 jedinica, brojač doza se zaustavlja na broju preostalih jedinica.


  Dugme za odabir doza različito klikće kada se okreće unapred, unazad ili kada se prekorači broj preostalih jedinica. Nemojte brojati klikove pena.


  image Uvek, pre ubrizgavanja insulina, koristite brojač doza i pokazivač doze da biste videli koliko ste jedinica odabrali.

  Nemojte brojati klikove pena za odabir Vaše doze. Ako odaberete i ubrizgate pogrešnu dozu, koncentracija šećera u krvi mogla bi postati suviše povećana ili suviše smanjena. Nemojte koristiti skalu insulina, ona samo približno pokazuje koliko je insulina preostalo u Vašem penu.


 4. Ubrizgajte Vašu dozu


  • Ubodite iglu u kožu na način pokazan od strane Vašeg lekara ili medicinske sestre.


  • Postarajte se da možete da vidite brojač doza.

   Nemojte dodirivati brojač doza Vašim prstima. Ovo može ometati ubrizgavanje.


  • Pritisnite i tako zadržite dugme za ubrizgavanje sve dok se brojač doza ne vrati na 0.

   0 se mora poravnati sa pokazivačem doze. Potom se može osetiti ili čuti klik.


  • Iglu zadržite pod kožom najmanje još 6 sekundi kako biste osigurali ubrizgavanje celokupne doze.


   image

   A


   6 sekundi


  • Iglu i pen izvucite pravo naviše iz kože.

   Ukoliko se krv pojavi na mestu ubrizgavanja, lagano pritisnite pamučnim tupferom. Nemojte trljati mesto ubrizgavanja.

   image

   B


   Možete primetiti kap insulina na vrhu igle nakon ubrizgavanja. Ovo je normalno i nema uticaja na Vašu dozu.


   image Uvek gledajte u brojač doza kako biste znali koliko jedinica ubrizgavate.

   Brojač doza će pokazati tačan broj jedinica. Nemojte brojati klikove pena. Nakon ubrizgavanja insulina, držite dugme za ubrizgavanje doze pritisnuto sve dok se brojač doza ne vrati na 0. Ukoliko se brojač doze zaustavi pre nego što se vrati do 0, nije primenjena cela doza, zbog čega bi koncentracija šećera u krvi mogla postati suviše velika.


 5. Nakon ubrizgavanja


  • Vrh igle uvedite u spoljašnji poklopac igle postavljen na ravnoj površini bez dodirivanja igle ili spoljašnjeg poklopca.


   image

   A


  • Kada je igla pokrivena, pažljivo pritisnite spoljašnji poklopac igle do potpunog zatvaranja.


  • Odvrnite iglu i pažljivo je uklonite.


   image

   B


  • Postavite poklopac pena na Vaš pen nakon svake upotrebe sa ciljem zaštite insulina od svetlosti.


   image

   C


   Uvek uklanjajte iglu nakon svakog ubrizgavanja u odgovarajući kontejner namenjen za uklanjanje oštrih predmeta. Ovo može smanjiti rizik od kontaminacije, infekcije, curenja insulina, začepljenja igala i netačnog doziranja. Ukoliko je igla začepljena, insulin neće biti ubrizgan.

   Kada je pen prazan, odbacite ga bez postavljene igle prema uputstvu Vašeg lekara, medicinske sestre, farmaceuta u skladu sa važećim lokalnim zakonskim propisima. Upotrebljene igle nemojte bacati u kućni otpad.


   image Nikada ne pokušavajte da vratite unutrašnji poklopac igle nazad na iglu. Možete se ubosti iglom.


   image Uvek skinite iglu sa Vašeg pena nakon svakog ubrizgavanja i čuvajte pen bez postavljene igle. Time se smanjuje rizik od kontaminacije, infekcije, curenja insulina, začepljenja igala i netačnog doziranja.


 6. Koliko je insulina preostalo?


  • Skala insulina pokazuje koliko je približno insulina ostalo u Vašem penu.


   image

   A


   Koliko je približno insulina preostalo


  • Kako biste videli tačno koliko je insulina preostalo, koristite brojač doza: Okrećite dugme za odabir doza dok se brojač doza ne zaustavi.

   Ako pokaže 80, najmanje 80 jedinica je preostalo u Vašem penu.

   Ako pokaže manje od 80, prikazan broj predstavlja broj jedinica preostao u Vašem penu.


   image

   B


   Primer

   Dugme za odabir doze se zaustavilo: 52 jedinice preostalo


  • Okrećite dugme za odabir doza unazad sve dok brojač doza ne pokaže 0.


  • Ukoliko Vam je potrebno više insulina od broja jedinica preostalih u Vašem penu, Vašu dozu možete podeliti između dva pena.


   image Ukoliko delite dozu budite veoma pažljivi kako biste tačno izračunali.

   Ukoliko ste u nedoumici, ubrizgajte celokupnu dozu novim penom. Ukoliko pogrešno podelite dozu, ubrizgaćete suviše malo ili suviše mnogo insulina, što može dovesti do suviše velike ili suviše male koncentracije šećera u krvi.


   image Dodatne važne informacije


  • Vaš pen uvek nosite sa sobom.


  • Uvek nosite rezervni dodatni pen i nove igle sa sobom, u slučaju gubitka ili oštećenja.

  • Vaš pen i igle uvek držite van vidokruga i domašaja drugih, naročito dece.


  • Nemojte nikada deliti Vaš pen ili igle sa drugim osobama. To može da dovede do prenosa infekcije.


  • Nikada ne delite svoj pen sa drugim osobama. Vaš lek bi mogao da naškodi njihovom zdravlju.


  • Svi koji brinu o pacijentu moraju biti veoma pažljivi kada rukuju iskorišćenim iglama kako bi se smanjio rizik od povrede iglom i prenosa infekcije.


   Briga o Vašem penu


   Pažljivo rukujte penom. Grubo rukovanje ili nepravilna upotreba mogu uzrokovati neispravno doziranje, što može dovesti do suviše velike ili suviše male koncentracije šećera u krvi.


  • Pen nemojte ostavljati u automobilu ili na drugom mestu na kom može postati suviše toplo ili suviše hladno.


  • Vaš pen nemojte izlagati prašini, prljavštini ili tečnostima.


  • Vaš pen nemojte prati, potapati ili podmazivati. Ukoliko je potrebno, očistite ga tkaninom natopljenom blagim deterdžentom.


  • Nemojte bacati Vaš pen ili ga udarati o čvrste površine.

   Ukoliko ga ispustite ili sumnjate na neki problem, postavite novu iglu i proverite protok insulina pre ubrizgavanja.


  • Nemojte pokušavati da ponovo punite Vaš pen. Kada se jednom isprazni, pen se mora odbaciti.


  • Nemojte pokušavati da popravljate Vaš pen ili da ga rastavljate na delove.


Napomena: Ovo Uputstvo za lek je korigovano u skladu sa Rešenjem o ispravci broj: 515-14-00137- 2020-8-003 od 25.06.2020.