Početna stranica Početna stranica

Kanazol
itrakonazol


UPUTSTVO ZA LEKKanazol 100mg, kapsule, tvrde


itrakonazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kanazol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kanazol

 3. Kako se primenjuje lek Kanazol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kanazol

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

  1. Šta je lek Kanazol i čemu je namenjen

   Kanazol sadrži aktivnu supstancu itrakonazol koja pripada grupi antimikotika.


   Kanazol se koristi za lečenje gljivičnih infekcija kao što su:

   • infekcije usne duplje;

   • vaginalne infekcije;

   • infekcije kože i noktiju;

   • infekcije koje zahvataju druge delove tela.


    Nakon završetka terapije Kanazol kapsulama možda će biti potrebno nekoliko nedelja da se oboleli delovi kože u potpunosti očiste. Oporavak noktiju na prstima šaka i stopala može trajati i više meseci. Iako je lek već potpuno uništio gljivice koje su uzrokovale infekciju, Vaša koža i nokti će se vratiti u normalno stanje tek nakon perioda koji je potreban da se koža obnovi, a nokat ponovo izraste.


  2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kanazol

   Lek Kanazol ne smete uzimati:


   • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na itrakonazol ili bilo koji drugi sastojak leka (videti odeljak 6);

   • Ukoliko ste trudni ili postoji mogućnost da zatrudnite, osim ako Vaš lekar ne kaže drugačije (videti odeljak Primena leka Kanazol u period trudnoće i dojenja);

   • Ukoliko imate ozbiljno oboljenje srca nazvano srčana insuficijencija (takođe nazvana kongestivna srčana insuficijencija ili CHF) osim ako Vas je tako savetovao Vaš lekar (pogledajte odeljak "Kada uzimate lek Kanazol, posebno vodite računa).


    Ne koristite ovaj lek ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom pre upotrebe Kanazol kapsula.


    Kada uzimate lek Kanazol, posebno vodite računa:


   • Ukoliko ste ikada imali problema sa bubrezima. Vaša doza Kanazol kapsula možda mora biti promenjena.

   • Ukoliko ste ikada imali problema sa funkcijom jetre kao što je žutica. Vaša doza Kanazol kapsula možda mora biti promenjena. Ukoliko se nakon upotrebe leka pojavi izrazit gubitak apetita, mučnina i povraćanje, umor, bol u stomaku, slabost u mišićima, ukoliko Vam koža ili beonjače požute, mokraća poprimi neobično tamnu boju, a stolica bledu boju, ukoliko počnete da gubite kosu, odmah prekinite upotrebu leka Kanazol i obratite se svom lekaru.

   • Ukoliko ste ikada imali problema sa srcem, uključujući i srčanu insuficijenciju (naziva se i kongestivna srčana insuficijencija). Kanazol može da pogorša Vaše stanje. Ukoliko se nakon uzimanja leka pojavi:

    • kratak dah,

    • neočekivan porast telesne mase,

    • ukoliko dođe do oticanja nogu ili trbuha,

    • ukoliko se osećate umornije nego inače,

    • ukoliko se noću budite uz otežano disanje,

    prestanite da uzimate Kanazol kapsule i odmah se obratite lekaru. Ovo mogu biti znaci srčane insuficijencije.

   • Ukoliko bolujete od sindroma stečenog imunološkog deficita (AIDS) ili Vaš imuni sistem ne funkcioniše kako treba.

   • Ukoliko ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na neki drugi lek koji se koristi u lečenju gljivičnih infekcija.

   • Ukoliko imate cističnu fibrozu.

   Ukoliko niste sigurni da li se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, obratite se svom lekaru ili farmaceutu pre uzimanja Kanazol kapsula.


   Deca i adolescenti

   Kanazol kapsule ne treba da koriste deca i adolescenti ispod 18 godina.


   Stariji pacijenti

   Kanazol kapsule se obično ne daju starijim pacijentima. Međutim, lekar ih može propisati po potrebi.


   Analiza krvi

   Ukoliko koristite Kanazol kapsule duže od mesec dana Vaš lekar će možda želeti da uradi analizu krvi da bi ustanovio kakva je funkcija Vaše jetre.


   Primena drugih lekova

   Upozorite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste donedavno uzimali bilo koji drugi lek. Ovo se odnosi i na lekova koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, kao i biljne preparate.


   Obavezno obavestite svog lekara i ne uzimajte lek Kanazol ukoliko koristite bilo koji od sledećih lekova:

   • Lekove protiv alergije kao što su terfenadin, astemizol ili mizolastin,

   • Lekove za smanjenje holesterola (lovastatin ili simvastatin),

   • Fesoterodin i solifenacin (kod pacijenata sa oboljenjima bubrega i jetre), u terapiji poremećaja rada bešike;

   • Lekove koji se koriste za lečenje srčanih aritmija (hinidin, dizopiramid, dronedaron ili dofetilid),

   • Telitromicin (kod pacijenata sa oboljenjima bubrega i jetre), antibiotik

   • Lek za sprečavanje zgrušavanja krvi poznat kao tikagrelor

   • Lekove za lečenje angine pektoris (bola u grudima) i visokog krvnog pritiska (bepridil, felodipin, lerkanidipin, ivabradin, ranolazin i nizoldipin),

   • Lekove protiv migrene poput dihidroergotamina i ergotamina,

   • Levacetilmetadol i metadon, koji se koriste za lečenje zavisnosti od droga (opioidna zavisnost)

   • Cisaprid, koji se koristi u lečenju problema sa varenjem,

   • Domperidon, lek koji sprečava mučninu i povraćanje,

   • Kolhicin, koji se koristi u terapiji oboljenja bubrega, jetre i gihta,

   • Eplerenon spada u grupu lekova poznatih kao diuretici,

   • Ergometrin (ergonovin) i metilergometrin (metilergonovin), koji se koriste nakon porođaja,

   • Halofantrin, koji se koristi u terapiji malarije,

   • Irinotekan, koji se koristi u terapiji malignih oboljenja,

   • Midazolam (oralna primena) ili triazolam koji se koriste za smirenje ili za spavanje,

   • Pimozid, lurasidon i sertindol koji se koriste u lečenju psihičkih poremećaja tj. stanja koja utiču na razmišljanje, osećanja i ponašanje.

    Obavestite Vašeg lekara i ne počinjite terapiju sa lekom Kanazol ukoliko već uzimate neke od navedenih lekova. Takođe, potrebno je da ne uzimate navedene lekove u periodu od dve nedelje nakon završene terapije lekom Kanazol.


    Obavestite Vašeg lekara ukoliko već uzimate naredne navedene lekove jer se upotreba sa Kanazol

    kapsulama ne preporučuje, osim ako lekar proceni da je to neophodno.

   • Lekovi koji se koriste u terapiji malignih oboljenja kao što su aksitinib, dabrafenib, dasatinib, ibrutinib, nilotinib, sunitinib i trabektedin

   • Aliskiren-u terapiji visokog krvnog pritiska

   • Kolhicin-u terapiji gihta

   • Everolimus-obično se koristi nakon transplantacije organa

   • Fentanil-korisiti se za ublažavanje jakog bola

   • Apiksaban i rivaroksaban-lek koji sprečava stvaranje krvnog ugruška

   • Salmeterol-lek u terapiji astme i drugih problema sa disanjem

   • Simeprevir-u terapiji nepatitis C

   • Tamsulosin-koristi se kod nekontrolisanog mokrenja kod muškaraca

   • Darifenacin-u terapiji poremećaja rada bešike

   • Tolvaptan i konivaptan-u terapiji niskog nivoa natrijuma u krvi

   • Vardenafil-u terapiji impotencije

   • Sildenafil-u terpaiji plućne hipertenzije

    Takođe, potrebno je da ne uzimate navedene lekove u periodu od dve nedelje nakon završene terapije lekom KanazolL.


    Potrebno je da ne uzimate navedene lekove dve nedelje pre i u periodu primene Kanazol kapsula, osim ukoliko lekar ne odluči drugačije:

   • Lekove za lečenje tuberkuloze (rifampicin, rifabutin, izoniazid)

   • Lekove za lečenje epilepsije (karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton)

   • Lekovi koji se koriste u terapiji virusnih infekcija kao što su efavirenzil i nevirapin.


    Obavestite Vašeg lekara pre uzimanja ili ukoliko već uzimate naredne navedene lekove.

    Oni mogu da spreče ispravno delovanje Kanazol kapsula. Lekar će možda promeniti dozu leka KANAZOL ili određenih lekova koji se istovremeno koriste:

   • Snažni lekova za sprečavanje bolova kao što su alfentanil, sufentanil, buprenorfin (kao injekcija ili kao tableta ispod jezika) i oksikodon;

   • Lekovi za regulisanje loše probave, lečenje čira na želucu i gorušice, koji mogu da utiču na lučenje želudačne kiseline. Da bi organizam mogao adekvatno da iskoristi lek, potrebno je da u želucu postoji dovoljna količina kiseline. Iz tog razloga potrebno je sačekati najmanje jedan sat od uzimanja navedenih lekova da bi se uzeo Kanazol ili se ovi lekova mogu uzeti barem dva sata nakon uzimanja leka Kanazol. Ukoliko pijete lekova koji sprečavaju stvaranje želudačne kiseline, onda Kanazol treba uzeti sa nekim kola napitkom (nedijetalna kola);

   • Buspiron, alprazolam, brotizolam i midazolam-intravenska primena (koristi se za smirenje i kod nesanica);

   • Bortezomib, busulfan, docetaksel, erlotinib, gefitinib, imatinib, iksabepilon, lapatinib, ponatanib, trimetreksat, vinka alkaloidi (lekovi u terapiji malignih oboljenja);

   • Aripiprazol, haloperidol, perospiron, kvetiapin, ramelteon i risperidon koji se koriste u lečenju psihičkih poremećaja tj. stanja koja utiču na razmišljanje, osećanja i ponašanje;

   • Varfarin, cilostazol i dabigatran, lekovi koji sprečavaju zgrušnjavanje krvi (antikoagulansi);

   • Lekovi koji se koriste kod HIV infekcije (ritonavir, darunavir, indinavir, fosamprenavir i sakvinavir), takođe i maravirok;

   • Lekovi protiv bakterijskih infekcija kao što su ciprofloksacin, klaritromicin ili eritromicin;

   • Lekovi koji deluju na srce i krvne sudove kao što su nadolol, digoksin, riociguat i cilostazol ili blokatori kalcijumskih kanala poput dihidripiridina i verapamila;

   • Antibiotik telitromicin;

   • Bosentan-u terapiji visokog krvnog pritiska u krvnim sudovima pluća;

   • Lekovi koji se koriste u lečenju zapaljenja, astme i alergije (oralna ili injekciona primena) kao što su metilprednizolon, flutikazon, budesonid ili deksametazon;

   • Lekovi koji se obično daju nakon transplatacije organa (ciklesonid, ciklosporin, takrolimus, rapamicin (sirolimus) ili temsirolimus);

   • Lekovi u terapiji poremećaja rada mokraćne bešike-fesoterodin, imidafenacin, oksibutinin, solifenacin ili tolterodin;

   • Alitretinoin (oralna primena)-kod ekcema;

   • Aprepitant i domperidon-lekovi koji sprečavaju mučninu i povraćanje;

   • Atorvastatin (koristi se za snižavanje holesterola);

   • Cinaklacet-koristi se u terapiji preterano aktivne paratiroidne žlezde;

   • Ebastin-u terapiji alergije;

   • Eletriptan-u terapiji migrene;

    • Mozavaptan ili tolvaptan-u terapiji niskih vrednosti natrijuma u krvi;

    • Prazikvantel-koristi se u terapiji protiv glista;

    • Reboksetin-u terapiji depresije;

    • Repaglinid ili saksagliptin (lekovi u terapiji diabetesa);

    • Midazolam-u terapiji poremećaja sna;

    • Sildenafil i tadalafil- u terapiji impotencije.


     Uzimanje leka Kanazol sa hranom, pićima i alkoholom

     KANAZOL treba uzeti neposredno posle obroka jer se na taj način lek najbolje resorbuje.


     Trudnoća, dojenje i plodnost

     Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

     Ako ste trudni, pokušavate da ostanete trudni ili ako dojite, posavetujte se sa lekarom. Lekar će odlučiti da li treba da uzimate ovaj lek.

    • Nemojte koristiti KanazolL kapsule za vreme trudnoće, osim ukoliko Vam ih je lekar propisao. Za vreme upotrebe Kanazol kapsula trebalo bi da uzimate kontraceptive, kako za vreme terapije ne biste ostali u drugom stanju.

    • Aktivna supstanca u Kanazol kapsulama se zadržava u organizmu još neko vreme nakon prestanka uzimanja. Nakon završetka terapije, morate nastaviti sa korišćenjem kontracepcije sve do narednog ciklusa (menstrualnog krvarenja). O tome koji tip kontracepcije da koristite posavetujte se sa svojim lekarom.

    • Ukoliko za vreme lečenja lekom Kanazol ostanete u drugom stanju, odmah prekinite terapiju i obratite se svom lekaru.

    • Ukoliko uzimate Kanazol kapsule nemojte dojiti, jer mala količina leka može da prođe u majčino mleko.


     Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

     Lek Kanazol može da izazove neželjene reakcije koje se mogu pojaviti u nekim slučajevima, kao što su vrtoglavica, poremećaj vida i gubitak sluha. Ukoliko imate ove simptome nemojte upravljati vozilom ili raditi na mašinama.


     Lek Kanazol sadrži saharozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. U sastav pomoćnih materija spada i azo boja sunset yellow (E 110), koja može izazvati alergijske reakcije kod pacijenata.


  3. Kako se primenjuje lek Kanazol

   Lek Kanazol uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   • Uvek uzimajte Kanazol kapsule odmah nakon glavnog obroka, jer na taj način Vaš organizam lek može da iskoristi u najvećoj meri.

   • Progutajte cele kapsule sa dovoljnom količinom tečnosti.

   • Da bi organizam mogao adekvatno da iskoristi lek, u Vašem želucu mora postojati dovoljna količina kiseline. Lekovi za probavu, lečenje čira na želucu ili gorušice mogu da utiču na stvaranje kiseline u želucu. Iz tog razloga ove lekove treba uzeti barem dva sata nakon uzimanja leka Kanazol . Ukoliko uzimate lekove koji smanjuju proizvodnju želudačne kiseline, uzmite Kanazol kapsule sa nekim kola napitkom.


   Vaš lekar će Vas savetovati koliko kapsula leka Kanazol treba da uzimate i koliko dugo. Uobičajeno je sledeće doziranje:


   Kod gljivičnog oboljenja vagine:

   • dve kapsule ujutro i dve kapsule 12 sati nakon prve doze, terapija traje jedan dan ili

   • dve kapsule dnevno u trajanju od 3 dana.


    Kod gljivičnog oboljenja usne duplje po jedna kapsula dnevno tokom 14 dana.


    Kod gljivičnog oboljenja kože doziranje zavisi od infekcije. Lekar Vam može reći da uzimate:

    • 2 kapsule jednom dnevno tokom 7 dana, ili

    • 1 kapsula jednom dnevno tokom 14 dana, ili

    • 1 kapsula jednom dnevno tokom 28 dana.


   Kod gljivičnih oboljenja ostalih delova tela: lekar će Vas savetovati koliko KANAZOL kapsula dnevno treba da uzimate i koliko dugo.


   Ako ste uzeli više leka Kanazol nego što treba

   Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Kanazol nego što je potrebno, odmah se obratite lekaru za pomoć.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Kanazol

   • Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek kada je trebalo, uzmite preporučenu dozu čim se setite. Međutim, ukoliko je skoro vreme za uzimanje sledeće doze leka, preskočite zaboravljenu dozu i uzmite narednu u odgovarajuće vreme.

   • Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


    Ako naglo prestanete da uzimate lek Kanazol

    Nastavite sa upotrebom ovog leka onoliko dugo koliko to propiše Vaš lekar. Ne prekidajte sami terapiju jer ste počeli da se osećate bolje.

    Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  4. Moguća neželjena dejstva

   Lek Kanazol, kao i drugi lekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


   Prekinite upotrebu Kanazol kapsula i odmah se obratite svom lekaru ako primetite ili posumnjate na sledeće slučajeve. Možda će Vam biti potrebna neodložna pomoć ako primetite:

   • nagle znake alergije kao što su osip, koprivnjača, ozbiljne iritacije kože, oticanje lica, usana i jezika ili drugih delova tela; ovo mogu biti znaci teške alergijske reakcije (dešava se u malom broju slučajeva),

   • pojavu ozbiljnih promena sa ljuštenjem i/ili osipom sa malim bubuljicama, sa plikovima na koži, u usnoj duplji, očima, genitalijama, praćeno temperaturom, groznicom, bolovima u mišićima i lošeg opšteg stanja (ova pojava se dešava retko),

   • mravinjanje, utrnulosti i slabosti u udovima (ova pojava se dešava retko),

   • nagli gubitak apetita, mučnina, povraćanje, neuobičajeni umor, bol u stomaku, slabost u mišićima, požutela boja kože i beonjača (žutica), neobično tamna mokraća, stolica blede boje, gubitak kose. Ovo mogu biti znaci poremećaja funkcije jetre (dešava se u malom broju slučajeva),

   • otežano disanje, neočekivan porast telesne težine, oticanje nogu i trbuha, neuobičajeni umor, buđenje usled otežanog disanja. Ovo mogu biti znaci ozbiljnog poremećaja funkcije srca. Kratak dah takođe može da bude znak vode u plućima (ova pojava se dešava retko).


    Recite svom lekaru ili farmaceutu ukoliko primetite neko od sledećih neželjenih dejstava:

    Neželjena dejstva koja se javljaju često (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • bol u stomaku, mučnina

   • glavobolja


    Neželjena dejstva koja se javljaju povremeno (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

   • poremećaj menstrualnog ciklusa

   • sinuzitis, curenje iz nosa, kašalj i prehlada

   • zatvor, proliv, gasovi, povraćanje, loša probava


    Neželjena dejstva koja se javljaju retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):


   • povećanje enzima jetre (vidi se u analizi krvi)

   • neuobičajena potreba za mokrenjem, više nego obično

   • problemi sa vidom, uključujući i zamagljen vid i viđenje duplih slika

   • promene čula ukusa,

   • poremećaj krvi koji može dovesti do povećanog rizika za pojavu infekcija

   • zujanje u ušima

   • gubitak sluha (možda trajan)

   • jak bol u gornjem delu stomaka, često sa mučninom i povraćanjem (zapaljenje pankreasa)

   • nakupljanje tečnosti pod kožom (edem)

   • neuobičajen gubitak kose (alopecija)

   • povišen nivo triglicerida u krvi (vidi se u analizi krvi)

   • svrab na koži, crvenilo i ljuštenje kože

   • osetljivost kože na sunce

   • poremećaji potencije

   • tremor.


   Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs  5. Kako čuvati lek Kanazol

   Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


   Rok upotrebe

   Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju (″važi do″). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


   Čuvanje

   Lek čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju.

   Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


  6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Kanazol


Aktivna supstanca: itrakonazol. Jedna kapsula, tvrda sadrži: itrakonazol 100 mg


Pomoćne supstance su:

Hipromeloza, bazni butil-metakrilat kopolimer; saharoza, p olietilenglikol 20000.


Sastav kapsule: Kapa kapsule : titan-dioksid, želatin, sunset yellow (E 110), quinoline yellow (E 104) Telo kapsule : želatin, titan-dioksid, sunset-yelow (E 110), quinoline yelow (E 104)

Kako izgleda lek Kanazol i sadržaj pakovanja


Izgled:

Tvrde, neprovidne, dvodelne, želatinske kapsule, žute boje Nº0, punjene belim do bledo krem obojenim peletama.

Pakovanje:

Kanazol, kapsule tvrde, 10 x 100 mg

Unutrašnje pakovanje je PVC/PE/PVDC-Aluminijumski blister.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze dva blistera sa po 5 kapsula, tvrdih i Uputstvo za lek.

Kanazol, kapsule tvrde, 5 x 100 mg

Unutrašnje pakovanje je PVC/PE/PVDC-Aluminijumski blister.

S poljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan blister sa 5 kapsula, tvrdih i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač:

SLAVIAMED D.O.O. BEOGRAD, Bulevar oslobođenja 97, Beograd-Voždovac, Republika Srbija


SLAVIAMED D.O.O. BEOGRAD, Republika Srbija, Beograd, Bulevar oslobođenja 97;

mesto proizvodnje: SLAVIAMED D.O.O., Republika Srbija, Sremska Mitrovica, Rumska malta bb.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Maj, 2019.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broji datum dozvole:


Kanazol, kapsula, tvrda 10 x 100 mg:

Broj i datum dozvole: 515-01-03694-18-001 od 29.05.2019.


Kanazol, kapsula, tvrda 5 x 100 mg:

Broj i datum dozvole: 515-01-03695-18-001 od 29.05.2019.