Početna stranica Početna stranica

Glabrilux
bimatoprost

UPUTSTVO ZA LEK


Glabrilux, 0,3 mg/mL, kapi za oči, rastvor bimatoprost


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Glabrilux i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Glabrilux

 3. Kako se primenjuje lek Glabrilux

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Glabrilux

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Glabrilux i čemu je namenjen

  Lek Glabrilux se koristi za lečenje glaukoma. Pripada grupi lekova koji se zovu prostamidi.


  Lek Glabrilux kapi za oči, se koristi za snižavanje povišenog pritiska u oku.

  Ovaj lek može da se koristi sam ili sa drugim kapima za oči kao što su beta-blokatori, koje takođe smanjuju pritisak.


  Vaše oči sadrže bistru, vodenastu tečnost koja hrani unutrašnjost oka. Tečnost se konstantno drenira (odvodi) iz oka, a nova tečnost se stvara kako bi je zamenila. Ukoliko tečnost ne može da se drenira dovoljno brzo, pritisak u unutrašnjosti oka se povećava. Ovaj lek deluje tako što povećava količinu tečnosti koja se drenira. Ovaj postupak smanjuje pritisak u Vašem oku. Ukoliko se povišeni pritisak ne snizi to može dovesti do bolesti koja se zove glaukom i eventualno do oštećenja vida.


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Glabrilux


  Lek Glabrilux ne smete primenjivati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na bimatoprost ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte se svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek Glabrilux.


   Obratite se svom lekaru ako:

   • imate bilo kakvih problema sa disanjem.

   • imate probleme sa jetrom ili bubrezima.

   • ste imali operaciju katarakte u prošlosti.

   • imate suve oči.

   • imate ili ste imali bilo koji problem sa rožnjačom (prednji, providni deo oka).

   • imate ili ste nekada imali snižen krvni pritisak ili usporen srčani rad

   • ste imali virusnu infekciju ili zapaljenje oka.


   Lek Glabrilux može uzrokovati da Vaše trepavice potamne i porastu, kao i da koža oko kapaka takođe potamni. Takođe, boja Vaše dužice može tokom vremena postati tamnija. Ove promene mogu biti trajne. Promene mogu biti uočljivilje ukoliko lečite samo jedno oko.


   Deca i adolescenti

   Lek Glabrilux nije ispitivan kod dece uzrasta do 18 godina i prema tome ne smeju ga koristiti pacijenti mlađi od 18 godina.


   Drugi lekovi i Glabrilux

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Trudnoća i dojenje

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Lek Glabrilux može da pređe u majčino mleko i prema tome ne bi trebalo da dojite dok koristite lek Glabrilux.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Odmah nakon primene leka Glabrilux mogli biste da tokom kratkog vremena imate zamagljeni vid. Ne treba da upravljate vozilima i da rukujete mašinama dok se Vaš vid ne izbistri.

 3. Kako se primenjuje lek Glabrilux

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutim.


Lek Glabrilux se isključivo primenjuje ukapavanjem u oči. Preporučena doza je jedna kap leka Glabrilux uveče, jednom dnevno u oko koje lečite.


Ukoliko primenjujete lek Glabrilux sa drugim lekovima za oči, sačekajte najmanje 5 minuta između primene leka Glabrilux i primene drugih lekova za oči.


Ne koristite više od jednom dnevno jer bi efikasnost lečenja mogla biti smanjena.


Ne dozvolite da vrh multidoznog kontejnera dodirne oko ili područja oko oka. To bi moglo uzrokovati povredu Vašeg oka. Rastvor kapi za oči može postati kontaminiran bakterijama koje mogu izazvati infekcije očiju koje dovode do ozbiljnog oštećenja oka, čak i gubitka vida.


Da biste izbegli moguću kontaminaciju miltidoznog kontejnera, držite vrh multidoznog kontejnera daleko od kontakta sa bilo kojom površinom.


Uputstvo za primenu:


Pre ukapavanja kapi za oči:Ukapavanje:


 1. Držite bočicu direktno ispod zatvarača i okrenite zatvarač kako biste otvorili bočicu. Ne dodirujte ništa sa vrhom bočice kako biste izbegli kontaminaciju rastvora.


  image

 2. Nagnite glavu unazad i držite bočicu iznad vašeg oka.

  image

 3. Povucite donji kapak dole i pogledajte na gore. Lagano stisnite bočicu u sredini i pustite da padne kap u oko. Imajte na umu da može doći do kašnjenja od nekoliko sekundi između stiskanja i izlaska kapi. Nemojte stisnuti prejako.


  Ako niste sigurni kako da primenite lek, pitajte svog lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru.


  image


 4. Trepnite nekoliko puta tako da se kap raširi preko oka.


 5. Ponovite uputstva 2. - 4. da biste ispustili kap u i drugo oko, ako vam je lekar rekao da to uradite. Ponekad treba lečiti samo jedno oko i Vaš lekar će vam savetovati ako se ovo odnosi na Vas i koje oko treba tretirati.

  image

 6. Nakon upotrebe i pre ponovnog otvaranja, bočicu treba protresti jednom u smeru nadole, a da ne dodirnete vrh kapaljke, kako bi se uklonila zaostala tečnost na vrhu. Ovo je neophodno kako bi se osiguralo oslobađanje sledećih kapi.


 7. Nakon što iskoristite sve doze, u bočici će ostati nešto leka Glabrilux. Ovo ne treba da Vas brine jer je dodana dodatna količina leka Glabrilux i Vi ćete dobiti punu količinu leka Glabrilux koju je vaš lekar propisao. Nemojte pokušavati da upotrebite višak leka koji ostane u bočici nakon završetka terapije.


Nemojte koristiti kapi za oči duže od 28 dana nakon što otvorite bočicu.


Ako ste primenili više leka Glabrilux nego što treba

Ukoliko ste primenili više leka Glabrilux nego što je potrebno, mala je verovatnoća da će Vam ozbiljno naškoditi. Narednu dozu leka primenite u uobičajeno vreme. Ukoliko ste zabrinuti, obratite se Vašm lekaru ili farmaceutu.


Ako ste zaboravili da primenite lek Glabrilux

Ukoliko ste zaboravili da primenite lek Glabrilux, primenite jednu kap čim se setite, a nakon toga primenjujte ga u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadokandili propuštenu dozu.


Ako naglo prestanete da primenjujete lek Glabrilux

Lek Glabrilux se mora primenjivati svakodnevno kako bi adekvatno delovao. Ako prestanete sa primenom leka Glabrilux, pritisak u Vašem oku se može povećati, tako da porazgovarajte sa Vašim lekarom pre nego što prekinete terapiju ovim lekom.


Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 1. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Koja utiču na oko:

  • duže trepavice (do 45% pacijenata)

  • blago crvenilo (do 44% pacijenata)

  • svrab (do 14%)


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Koja utiču na oko:

   • alergijske reakcije u oku

   • umorne oči

   • osetljivost na svetlo

   • tamnija boja kože oko oka

   • tamnije trepavice

   • bol u oku

   • osećaj prisustva stranog tela u oku

   • lepljive oči

   • tamnija boja dužice

   • poteškoće da se jasno vidi

   • iritacija

   • pečenje u oku

   • zapaljenje, crvenilo i svrab očnih kapaka

   • suzenje

   • suvoća oka

   • pogoršanje vida

   • zamućen vid

   • otok providnog sloja koji pokriva površinu oka

   • male naprsline na površini oka, sa ili bez zapaljenja


    Koja utiču na telo:

   • glavobolje

   • povišeni rezultati analiza krvi koji pokazuju funkciju Vaše jetre

   • povišen krvni pritisak


    Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): Koja utiču na oko:

   • cistoidni makularni edem (otok mrežnjače koji dovodi do pogoršanja vida)

   • zapaljenje u oku

   • krvarenje iz mrežnjače

   • otok kapaka

   • grčenje očnog kapka

   • kapak skupljen, pomeren sa površine oka

   • crvenilo kože oko oka


    Koja utiču na telo:

   • mučnina

   • vrtoglavica

   • slabost

   • rast dlaka oko oka

    Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka): Koja utiču na oko:

   • oči izgledaju utonule

   • osećaj nelagodnosti u oku


    Koja utiču na telo:

   • astma

   • pogoršanje astme

   • pogoršanje bolesti pluća zvane hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP)

   • nedostatak daha

   • simptomi alergijske reakcije (otok, crvenilo oka i osip kože)

   • promena boje kože (oko oka)


    Ostala neželjena dejstva prijavljena sa kapima za oči koje sadrže fosfate


    U veoma retkim slučajevima, neki pacijenti sa ozbiljnim oštećenjem prednjeg providnog sloja oka (rožnjače), razvili su mutne mrlje na rožnjači zbog taloženja kalcijuma tokom lečenja.


    Prijavljivanje neželjenih reakcija


    Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


    Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

    Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

    website:

    e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 2. Kako čuvati lek Glabrilux

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Glabrilux posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  ,,Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja je 28 dana.

  Uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja: Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Morate baciti bočicu sa lekom najkasnije četiri nedelje (28 dana) nakon prvog otvaranja, čak iako u bočici ima još leka. Ovo će sprečiti pojavu infekcije. Kako biste pomogli sebi da zapamtite, zapišite datum otvaranja leka u prostor koji je za to predviđen, a nalazi se na kutiji leka.

  Nemojte koristiti ovaj lek ako primetite da je zaštitni zatvarač na vratu bočice prekinut pre prve upotrebe leka.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 3. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Glabrilux


Kako izgleda lek Glabrilux i sadržaj pakovanja


Kapi za oči, rastvor.

Bistar, bezbojan, vodeni rastvor bez vidljivih čestica.


Unutrašnje pakovanje je bočica (bela, neprovidna LDPE) zapremine 5 mL sa belim aplikatorom za ciljanu primenu (HDPE i silikon) sa plavim vrhom i belim HDPE zatvaračem, koja sadrži 3 mL rastvora.


Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

PHARMASWISS D.O.O.,BEOGRAD

Batajnički drum 5A, Beograd


Proizvođač:

 1. PHARMASWISS D.O.O., BEOGRAD, Batajnički drum 5A, Beograd, Republika Srbija


 2. PHARMATHEN SA, Dervenakion 6, Attiki, Pallini, Grčka


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jul, 2019.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-05013-17-004 оd 17.07.2019.