Početna stranica Početna stranica

Prenessa
perindopril

UPUTSTVO ZA LEK


Prenessa, 2 mg, tablete Prenessa, 4 mg, tablete Prenessa, 8 mg, tablete


perindopril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Prenessa i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prenessa

 3. Kako se uzima lek Prenessa

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Prenessa

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Prenessa i čemu je namenjen


  Lek Prenessa sadrži aktivnu supstancu perindopril, koji pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori). ACE inhibitori deluju tako što šire krvne sudove i na taj način omogućavaju srcu da lakše pumpa krv kroz njih.


  Lek Prenessa se primenjuje:

  • u terapiji povišenog krvnog pritiska (hipertenzije),

  • u terapiji srčane slabosti (srčana insuficijencija, kada srčani mišić nije u stanju da obezbedi dovoljnu količinu krvi za potrebe organizma),

  • za smanjenje rizika za nastanak kardiovaskularnih događaja kao što je srčani udar (infarkt), kod pacijenata sa stabilnom koronarnom arterijskom bolešću (stanje u kome su arterije koje snabdevaju srce krvlju sužene ili blokirane) i kod onih pacijenata koji su već imali infarkt i/ili hiruršku intervenciju koja omogućava bolje snabdevanje srca krvlju širenjem koronarnih (srčanih) krvnih sudova.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prenessa Lek Prenessa ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na perindopril ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6), ili na bilo koji drugi ACE inhibitor,

  • ukoliko ste trudni više od 3 meseca (takođe je bolje da izbegavate primenu leka Prenessa i u ranoj fazi trudnoće, videti odeljak "Trudnoća i dojenje"),

  • ukoliko ste pri prethodnoj primeni drugih ACE inhibitora imali simptome kao što su zviždanje u grudima, oticanje lica, jezika ili grla, intenzivan svrab na koži ili težak osip po koži, ili ukoliko ste Vi ili član Vaše porodice imali navedene simptome u nekim drugim okolnostima (stanje koje se zove angioedem),

  • ukoliko imate dijabetes ili oštećenu funkciju bubrega i uzimate terapiju za snižavanje krvnog pritiska koja sadrži aliskiren,

  • ukoliko ste ranije uzimali ili trenutno uzimate sakubitril/valsartan, lek koji se primenjuje u terapiji određenog tipa srčane slabosti (videti odeljak "Upozorenja i mere opreza" i "Drugi lekovi i lek Prenessa"),

  • ukoliko idete na dijalizu ili neki drugi postupak filtarcije krvi. U zavisnosti koji uređaj se koristi, lek Prenessa možda neće biti pogodan za primenu kod Vas,

  • ukoliko imate problema sa bubrezima kada je dotok krvi u Vaše bubrege smanjen (suženje bubrežne arterije).


  Upozorenja i mere opreza

  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Prenessa:

  • ako imate aortnu stenozu (suženje glavnog krvnog suda koji izlazi iz srca) ili hipertrofičnu kardiomiopatiju (oboljenje srčanog mišića) ili stenozu bubrežne arterije (suženje arterije koja snabdeva bubreg krvlju)

  • ako imate drugih problema sa srcem

  • ako imate problema sa jetrom

  • ako imate problema sa bubrezima ili ste na dijalizi

  • ako imate izraženo povećanje vrednosti hormona koji se naziva aldosteron (primarni aldosteronizam)

  • ako ste oboleli od kolagene vaskularne bolesti (oboljenje vezivnog tkiva), kao što su sistemski eritemski lupus ili sklerodermija

  • ako imate šećernu bolest (dijabetes)

  • ako ste na režimu ishrane sa smanjenim unosom soli ili koristite zamene za so koje sadrže kalijum

  • ako treba da se podvrgnete anesteziji i/ili većoj hirurškoj intervenciji

  • ako treba da se podvrgnete LDL aferezi (uklanjanju holesterola iz Vaše krvi putem aparata)

  • ako treba da se podvrgnete tretmanu desenzitacije (smanjenje alergijske reakcije na ubod pčele ili ose)

  • ako ste u skorije vreme imali proliv ili povraćanje, ili ste bili dehidrirani

  • ako Vam je lekar rekao da imate intoleranciju na neke šećere

  • ako uzimate bilo koji od dole navedenih lekova za terapiju povišenog krvnog pritiska:

   • blokatore receptora angiotenzina II (takođe poznate i kao sartani – valsartan, telmisartan, irbesartan), pogotovo ako imate probleme sa bubrezima povezane sa šećernom bolešću,

   • aliskiren.

    Vaš lekar može zatražiti da redovno kontrolišete funkciju Vaših bubrega, vrednost krvnog pritiska i koncentraciju elektrolita u krvi (npr. kalijum).

    Videti takođe informacije pod naslovom "Lek Prenessa ne smete uzimati".

  • ako ste pripadnik crne rase možete imati veći rizik od nastanka angioedema usled primene ovog leka nego pripadnici drugih rasa, i ovaj lek može biti manje delotvoran u snižavanju Vašeg krvnog pritiska nego kod pacijenata pripadnika drugih rasa.

  • ako uzimate bilo koji od sledećih lekova, rizik od nastanka angioedema je povećan:

   • racekadotril (primenjuje se u terapiji dijareje),

   • sirolimus, everolimus, temsirolimus i drugi lekovi koji pripadaju tzv. mTOR inhibitorima (primenjuju se u sprečavanju odbacivanja transplantiranih organa),

   • vildagliptin, lek koji se primenjuje u terapiji dijabetesa,

   • sakubitril (kao fiksna kombinacija sa valsartanom), primenjuje se u terapiji dugotrajne srčane slabosti.


  Angioedem

  Angioedem (teška alergijska reakcija koja se manifestuje oticanjem lica, usana, jezika ili grla sa otežanim gutanjem ili disanjem) je prijavljen kod pacijenata koji su uzimali ACE inhibitore, uključujući i lek Prenessa. Ovo se može dogoditi bilo kada u toku terapije. Ako Vam se jave takvi simptomi, prestanite da uzimate lek Prenessa i odmah se obratite lekaru. Takođe videti odeljak 4.


  Morate obavestiti svog lekara ako mislite da ste trudni ili planirate trudnoću. Lek Prenessa se ne preporučuje za primenu u prvom trimestru trudnoće, a posle prvog trimestra (u drugom i trećem trimestru) se ne sme uzimati jer može biti štetan po plod (videti odeljak "Trudnoća i dojenje").


  Deca i adolescenti

  Lek Prenessa se ne preporučuje za primenu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.


  Drugi lekovi i lek Prenessa

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Drugi lekovi mogu uticati na terapiju lekom Prenessa. Možda će biti potrebno da Vaš lekar promeni Vašu dozu i/ili preduzme druge mere opreza. Pre nego što započnete terapiju lekom Prenessa, obavestite lekara ako uzimate neki od sledećih lekova:

  • druge lekove za terapiju povišenog krvnog pritiska, uključujući blokatore receptora angiotenzina II, aliskiren (takođe videti informacije ispod podnaslova "Lek Prenessa ne smete uzimati" i "Upozorenja i mere opreza") ili diuretike (lekovi koji povećavaju količinu urina koju stvaraju bubrezi),

  • suplemente kalijuma (uključujući i zamene za so koje sadrže kalijum), diuretike koji štede kalijum (npr. triamteren, amilorid) i druge lekove koji mogu povećati vrednosti kalijuma u Vašoj krvi (npr. kotrimoksazol poznatog i kao trimetoprim/sulfametoksazol, primenjuje se za lečenje infekcija prouzrokovanih bakterijama; ciklosporin, imunosupresivni lek koji sprečava odbacivanje organa nakon transplantacije, i heparin, lek koji se primenjuje protiv zgrušavanja krvi).

  • lekove koji štede kalijum i koji se primenjuju u terapiji srčane insuficijencije: eplerenon i spironolakton u dozi između 12,5 mg i 50 mg na dan.

  • litijum koji se primenjuje u terapiji manije ili depresije,

  • nesteroidne antiinflamatorne lekove (npr. ibuprofen) koji se primenjuju za ublažavanje bola, ili velike doze acetilsalicilne kiseline,

  • lekove koji se primenjuju u terapiji dijabetesa (insulin ili metformin),

  • baklofen (primenjuje se u terapiji ukočenosti mišića u bolestima poput multiple skleroze)

  • lekove koji se primenjuju u terapiji mentalnih poremećaja kao što su depresija, anksioznost, shizofrenija, itd. (npr. triciklični antidepresivi, antipsihotici),

  • imunosupresive (lekovi koji smanjuju odbrambene mehanizme organizma), koji se koriste u terapiji autoimunskih poremećaja ili nakon transplantacije organa (ciklosporin, takrolimus),

  • trimetoprim (za terapiju infekcija),

  • estramustin (primenjuje se u terapiji malignih oboljenja),

  • lekove koji se najčešće primenjuju u terapiji proliva (racekadotril) ili u sprečavanju odbacivanja transplantiranih organa (sirolimus, everolimus, temsirolimus i drugi lekovi koji pripadaju grupi tzv. mTOR inhibitora). Videti odeljak "Upozorenja i mere opreza",

  • sakubitril/valsartan (primenjuje se u terapiji dugotrajne srčane slabosti). Videti odeljak "Lek Prenessa ne smete uzimati" i "Upozorenja i mere opreza",

  • vazodilatatore, uključujući nitrate (lekovi koji proširuju krvne sudove),

  • alopurinol (primenjuje se u terapiji gihta),

  • prokainamid (primenjuje se u terapiji nepravilnog rada srca),

  • vazodilatatore, uključujući nitrate (lekovi koji šire krvne sudove),

  • lekove koji se primenjuju u terapiji niskog krvnog pritiska, šoka ili astme (kao što su efedrin, noradrenalin ili adrenalin),

  • soli zlata, pogotovo ako se daju intravenski (primenjuju se u terapiji simptoma reumatoidnog artritisa).


  Uzimanje leka Prenessa sa hranom i pićima

  Preporučuje se da se lek Prenessa uzima pre obroka.


  Trudnoća i dojenje

  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


  Trudnoća:

  Morate obavestite Vašeg lekara ukoliko mislite da ste trudni (ili planirate trudnoću). Lekar će Vam savetovati da prestanete da uzimate lek Prenessa pre nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni i savetovaće Vam da uzimate neki drugi lek umesto leka Prenessa. Primena leka Prenessa se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne sme se uzimati nakon 3. meseca trudnoće, jer može izazvati ozbiljna oštećenja ploda.


  Dojenje:

  Obavestite Vašeg lekara ako dojite ili ako nameravate da dojite. Primena leka Prenessa se ne preporučuje kod dojilja, i Vaš lekar će Vam odrediti drugu terapiju ukoliko želite da dojite, posebno u ako je Vaša beba novorođenče ili prevremeno rođena beba.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Lek Prenessa obično ne utiče na pažnju, ali kod pojedinih pacijenata može doći do vrtoglavice ili slabosti usled niskog krvnog pritiska. Ukoliko Vam se ovo dogodi, Vaša sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama može biti narušena.


  Lek Prenessa sadrži laktozu, monohidrat

  U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Prenessa


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Način primene

  Progutajte celu tabletu sa čašom vode, ujutru pre doručka, poželjno je u isto vreme svakog dana. Vaš lekar će odlučiti koja je doza odgovarajuća za Vas.


  Preporučena doza je:

  Povišen krvni pritisak: uobičajena početna doza je 4 mg jednom dnevno. Posle mesec dana, ukoliko postoji potreba, doza se može povećati na 8 mg jednom dnevno. Maksimalna preporučena doza za terapiju povišenog kvnog pritiska je 8 mg.

  Ukoliko imate 65 godina ili ste stariji, uobičajena početna doza je 2 mg jednom dnevno. Doza se može povećati posle mesec dana na 4 mg jednom dnevno, zatim, ukoliko je neophodno na 8 mg jednom dnevno.

  Srčana slabost: uobičajena početna doza je 2 mg jednom dnevno. Posle dve nedelje, doza se može povećati na 4 mg jednom dnevno, što je maksimalna preporučena dnevna doza za terapiju srčane slabosti.


  Stabilna koronarna arterijska bolest: uobičajena početna doza je 4 mg jednom dnevno. Posle dve nedelje, doza se može povećati na 8 mg jednom dnevno, što je i maksimalna preporučena doza za ovu indikaciju.

  Ukoliko imate 65 godina ili ste stariji, uobičajena početna doza je 2 mg jednom dnevno. Doza se može povećati posle nedelju dana na 4 mg jednom dnevno, a zatim posle još nedelju dana, ukoliko je neophodno, na 8 mg jednom dnevno.


  Primena kod dece i adolescenata

  Primena ovog leka kod dece i adolescenata se ne preporučuje.


  Ako ste uzeli više leka Prenessa nego što treba

  Ukoliko ste uzeli više leka Prenessa nego što treba, odmah se obratite Vašem lekaru ili najbližoj ustanovi za pružanje hitne medicinske pomoći.

  Najčešći simptom predoziranja je pad krvnog pritiska (hipotenzija), pa može doći do pojave vrtoglavice ili nesvestice. Ako dođe do značajnog pada krvnog pritiska, treba da legnete i da podignete noge.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Prenessa

  Važno je da uzimate lek svaki dan kao što Vam je lekar propisao, jer se redovnim uzimanjem postiže bolje dejstvo terapije. Ukoliko ste zaboravili da uzmete jednu dozu leka Prenessa, sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme.

  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Prenessa

  Lek Prenessa, kao i drugi lekovi za terapiju krvnog pritiska, obično se uzima tokom celog života. Pre prekida terapije obavezno porazgovarajte sa Vašim lekarom.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Neželjena dejstva su klasifikovana prema učestalosti javljanja na sledeći način:

  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek); Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek); Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek); Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek);

  Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek); Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.


  Prestanite sa uzimanjem ovog leka i odmah se obratite lekaru, ukoliko Vam se jave neki od sledećih neželjenih dejstava koji mogu biti ozbiljni:

  • oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla, otežano disanje (angioedem) (videti odeljak 2 "Upozorenja i mere opreza") (povremeno)

  • teška vrtoglavica ili nesvestica zbog niskog krvnog pritiska (često)

  • neuobičajeno brzi ili nepravilni otkucaju srca, bol u grudima (angina) ili srčani udar (veoma retko)

  • slabost ruku ili nogu, ili poteškoće sa govorom koji mogu biti znak mogućeg moždanog udara (veoma retko)

  • iznenadno zviždanje, bol u grudima, nedostatak vazduha, otežano disanje (bronhospazam) (povremeno)

  • zapaljenje pankreasa, koje može uzrokovati težak bol u stomaku i leđima uz osećaj opšteg lošeg stanja (veoma retko)

  • žuta prebojenost kože ili beonjača (žutica), što može biti znak hepatitisa (veoma retko)

  • osip po koži koji često počinje sa crvenim pečatima po licu, rukama ili nogama koji svrbe (multiformni eritem) (veoma retko)


   Obavestite svog lekara ukoliko primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava:

  • česta neželjena dejstva:

   glavobolja, ošamućenost, vrtoglavica, osećaj trnjenja i bockanja, poremećaji vida, zujanje u ušima (tinitus), kašalj, nedostatak vazduha (dispneja), poremećaji organa za varenje (mučnina, povraćanje, bol u stomaku, poremećaji čula ukusa, dispepsija ili teškoće sa varenjem, proliv, otežano pražnjenje creva), alergijske reakcije (osip na koži, svrab), grčevi u mišićima, osećaj umora.


  • povremena neželjena dejstva:

   promene raspoloženja, poremećaji sna, suvoća usta, intenzivni svrab ili težak osip na koži, formiranje grozdova plikova po koži, problemi sa bubrezima, impotencija, znojenje, pojačano znojenje, povećanje broja eozinofila (vrsta belih krvnih zrnaca), somnolencija, nesvestica, osećaj lupanja srca (palpitacija), ubrzan rad srca (tahikardija), vaskulitis (zapaljenje krvnih sudova), povećana osetljivost kože na sunce (reakcije fotosenzitivnosti), bol u zglobovima (artralgija), bol u mišićima (mijalgija), bol u grudima, slabost, periferni edemi, povišena telesna temperatura, padovi, promena laboratorijskih parametara: velika vrednost kalijuma u krvi koja se povlači nakon prekida terapije, mala vrednost natrijuma, veoma mala vrednost šećera u krvi (hipoglikemija) kod pacijenata sa dijabetesom, povećane vrednosti uree i kreatinina u krvi.


  • retka neželjena dejstva:

   pogoršanje psorijaze, promene laboratorijskih parametara: povećane vrednosti enzima jetre, velika vrednost bilirubina u serumu.


  • veoma retka neželjena dejstva:

   osećaj zbunjenosti, eozinofilna pneumonija (redak tip upale pluća), zapušen nos ili obilna sekrecija iz nosa (rinitis), akutna bubrežna insuficijencija, promene broja ćelija krvi kao što je smanjen broj belih i crvenih krvnih zrnaca, smanjena vrednost hemoglobina, smanjen broj krvnih pločica.


   Tamna prebojenost urina (koncentrovan urin), osećaj mučnine, grčevi u mišićima, zbunjenost i konvulzije mogu se javiti usled neodgovarajućeg lučenja antidiuretskog hormona. Ukoliko Vam se ispolje ovi simptomi, što pre se obratite Vašem lekaru. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Prenessa


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Prenessa posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvati na temperaturi do 30°C.

  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Prenessa

Prenessa, tablete, 2 mg: Jedna tableta sadrži 2 mg perindopril terc-butilamina, što odgovara 1,67 mg perindoprila.

Prenessa, tablete, 4 mg: Jedna tableta sadrži 4 mg perindopril terc-butilamina, što odgovara 3,34 mg perindoprila.

Prenessa, tablete, 8 mg: Jedna tableta sadrži 8 mg perindopril terc-butilamina, što odgovara 6,68 mg perindoprila.

- Pomoćne supstance su: kalcijum-hlorid, heksahidrat; laktoza, monohidrat; krospovidon; celuloza, mikrokristalna (E460); silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni i magnezijum-stearat (E572).


Kako izgleda lek Prenessa i sadržaj pakovanja


Tableta.


Prenessa, tablete, 2 mg: okrugle, blago bikonveksne tablete, bele do skoro bele boje, fasetiranih ivica.

Prenessa, tablete, 4 mg: duguljaste, blago bikonveksne tablete, bele do skoro bele boje, fasetiranih ivica, sa podeonom linijom.

Tableta od 4 mg se može podeliti na jednake doze.

Prenessa, tablete, 8 mg: okrugle, blago bikonveksne tablete, bele do skoro bele boje, fasetiranih ivica, sa podeonom linijom na jednoj strani.

Tableta od 8 mg se može podeliti na jednake doze.


Unutrašnje pakovanje je blister (OPA/Al/PVC//Al) sa 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 3 blistera (ukupno 30 tableta) ili 6 blistera (ukupno 60 tableta) ili 9 blistera (ukupno 90 tableta) i Uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd


Proizvođač:

KRKA D.D. NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:


Prenessa, tablete, 30 x 2 mg: 515-01-01531-18-001 od 21.01.2019.

Prenessa, tablete, 30 x 4 mg: 515-01-01532-18-001 od 21.01.2019.

Prenessa, tablete, 30 x 8 mg: 515-01-01533-18-001 od 21.01.2019.

Prenessa, tablete, 60 x 2 mg: 515-01-01551-18-004 od 04.02.2019.

Prenessa, tablete, 60 x 4 mg: 515-01-01551-18-005 od 04.02.2019.

Prenessa, tablete, 60 x 8 mg: 515-01-01551-18-003 od 04.02.2019.

Prenessa, tablete, 90 x 2 mg: 515-01-01551-18-001 od 04.02.2019.

Prenessa, tablete, 90 x 4 mg: 515-01-01551-18-002 od 04.02.2019.

Prenessa, tablete, 90 x 8 mg: 515-01-01551-18-006 od 04.02.2019.