Početna stranica Početna stranica

Ranitidin HF
ranitidin

UPUTSTVO ZA LEK


Ranitidin HF, 75 mg, šumeće tablete

ranitidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ranitidin HF i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ranitidin HF

 3. Kako se uzima lek Ranitidin HF

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ranitidin HF

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Ranitidin HF i čemu je namenjen

  Lek Ranitidin HF sadrži aktivnu supstancu ranitidin, koja pripada grupi antagonista H2 receptora. Namenjen je lečenju svih stanja i bolesti u kojima je pojačano lučenje želudačne kiseline.

  Želudačna kiselina pomaže u procesu varenja hrane, ali ukoliko se luči preterano, može dovesti do pojave gorušice i otežanog varenja.

  Lek Ranitidin HF deluje tako što smanjuje prekomernu kiselost u želucu i koristi se u ublažavanju simptoma gorušice, otežanog varenja, povećane kiselosti u želucu i sa njom povezanog otežanog varenja.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ranitidin HF Lek Ranitidin HF ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na ranitidin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što primenite lek Ranitidin HF:

  • ukoliko imate porfiriju (poremećaj metabolizma porfirina koji može dovesti do obezbojenja urina)

  • ukoliko ste nenamerno izgubili telesnu masu

  • ukoliko ste srednje životne dobi ili stariji sa tegobama otežanog varenja koje su se nedavno prvi put pojavile ili pogoršale

  • ako imate stalne bolove u stomaku

  • ako imate teško oštećenje funkcije bubrega ili jetre

  • ukoliko ste pod stalnim lekarskim nadzorom

  • ukoliko ste imali čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu

  • ukoliko ste starije životne dobi

  • ukoliko imate problema sa disanjem

  • ukoliko imate oslabljen imunski sistem

  • ukoliko imate dijabetes (šećernu bolest).


   Drugi lekovi i Ranitidin HF

   Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. To se posebno odnosi na:

   • lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi (npr. varfarin)

   • lekove za lečenje nesanice (npr. triazolam, midazolam)

   • lekove koji snižavaju nivo šećera u krvi (npr. glipizid)

   • lekove za lečenje gljivičnih infekcija (npr. ketokonazol, itrakonazol, posakonazol),

   • lekove za infekcije HIV-om (npr. atazanavir, delavirdin)

   • lekove za lečenej karcinoma pluća (npr. gefitinib)

   • nesteroidne antiiflamatorne lekove (npr. aspirin ili ibuprofen). Ovo je posebno značajno za osobe starijeg životnog doba.

    Uzimanje leka Ranitidin HF sa hranom i pićima

    Uzimanje leka Ranitidin sa hranom ili bezalkoholnim pićima ne utiče na dejstvo leka.


    Trudnoća, dojenje i plodnost

    Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


    Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

    Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

    Nema podataka da ranitidin utiče na psihofizičku sposobnost prilikom upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama.


    Lek Ranitidin HF sadrži natrijum

    Jedna šumeća tableta leka Ranitidin HF, sadrži 737,85 mg natrijuma. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.


 3. Kako se uzima lek Ranitidin HF


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Lek Ranitidin HF se primenjuje oralnim putem.


  Odrasli (uključujući starije osobe) i deca uzrasta 16 godina i starija:

  Jednu šumeću tabletu rastvoriti u čaši vode (2 dl) i popiti odjednom čim se penušanje završi. Ukoliko simptomi traju duže od jednog sata ili se ponovo javljaju, uzeti još jednu tabletu na isti način.


  • Ne smete uzeti više od 2 šumeće tablete u toku 24 časa

  • Ne uzimajte lek Ranitidin HF neprekidno duže od 6 dana bez prethodnog savetovanja sa lekarom

  • Ne uzimajte više leka nego što je preporučeno

  • Ne kupujte narednu kutiju leka bez prethodne konsultacije sa lekarom.


  Deca uzrasta do 16 godina:

  Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 16 godina.


  Ako ste uzeli više leka Ranitidin HF nego što treba


  Ukoliko mislite da ste uzeli veću dozu leka Ranitidin HF od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Ranitidin HF


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu!


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, nemojte uzimati propuštenu dozu i uzmite sledeću dozu po rasporedu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Ranitidin HF


  Jedina moguća posledica prestanka uzimanja leka Ranitidin HF je da se simptomi zbog kojih ste počeli da ga koristite mogu ponovo javiti (ako bolest koja ih uzrokuje nije izlečena).


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek. U većini slučajeva, neželjena dejstva su retka, blagog intenziteta i prolazna.


  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek). Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek).

  Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek). Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek).

  Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek). Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava, prekinite terapiju i odmah se obratite Vašem lekaru:

  • Alergijske reakcije. Retko javljaju ali mogu dovesti do pojave svraba na koži, otoka očnih kapaka, lica ili usana (sa ili bez osipa na koži), povišene telesne temperature, teškoća u disanju, vrtoglavice (naročito pri ustajanju) i bola ili osećaja stezanja u grudima. Veoma retko se javljaju najteži oblik alergijske reakcije (anafilaktički šok) i teški oblik kožne ospe (eritema multiforme).

  • Pojava modrica ili krvavljenja, osećaj suvoće u grlu, pojava čireva u ustima, povišena telesna temperatura, izraženo bledilo, slabost ili iscrpljenost. Ovo mogu biti znaci veoma retkog poremećaja krvi kao što su anemija, pad broja belih krvnih zrnaca, pad broja trombocita, supresija koštane srži ili smanjenje broja granulocita (vrsta belih krvnih ćelija).


   U toku primene Ranitidin HF šumećih tableta mogu se javiti i sledeća neželjena dejstva sa navedenom učestalošću. Obratite se Vašem lekaru ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava.


   • Zbunjenost (konfuzija), depresija, ili čulne obmane (halucinacije), posebno kod starijih i bolesnih (veoma retko).

   • Glavobolja (ponekad teška), vrtoglavica ili iznenadni nevoljni pokreti (veoma retko).

   • Promene u srčanom ritmu (veoma retko).

   • Zapaljenje krvnih sudova (veoma retko).

   • Iznenadna upala pankreasa (gušterače) koja može biti praćena jakim bolovima u stomaku ili proliv (veoma retko).

   • Bolovi u stomaku, otežano pražnjenje creva ( konstipacija), mučnina (povremeno).

   • Upala jetre koja može dovesti do osećaja mučnine, povišene telesne temperature, svraba, žute prebojenosti kože i očiju, tamne prebojenosti mokraće (veoma retko). Može dovesti do promene funkcionalnih testova jetre (retko).

   • Opadanje kose, zamućenje vida (veoma retko).

   • Bolovi u mišićima i zglobovima (veoma retko).

   • Iznenadna upala bubrega (veoma retko) uz moguću pojavu krvi u mokraći ili promene u količini mokraće. Retko može doći do porasta nivoa kreatinina ukrvi, kao posledice blagog oštećenja funkcije bubrega, koje obično spontano prolazi.

   • Reverzibilna impotencija (veoma retko).

   • Otok, osetljivost ili pojava sekreta na dojkama (veoma retko).

   • Osip po koži (retko).


   Ukoliko primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija leka Ranitidin HF, a nisu pomenuti u uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

 5. Kako čuvati lek Ranitidin HF

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Ranitidin HF posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju „Važi do: ”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 30o C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Ranitidin HF

Jedna šumeća tableta sadrži:


ranitidin 75 mg

(u obliku ranitidin-hidrohlorida)


Pomoćne supstance su:

Natrijum-karbonat, bezvodni; limunska kiselina, bezvodna; aroma grejpfrut; saharin-natrijum (E954), natrijum benzoate (E211), povidon K-30.


Kako izgleda lek Ranitidin HF i sadržaj pakovanja


Šumeća tableta.

Okrugle, ravne tablete bele do svetložute boje.


Unutrašnje pakovanje je strip od papir/AL/PE/Surlyn folije sa po 2 šumeće tablete.

Spoljašnje pakovanje je složiva katonska kutija u kojoj se nalazi 10 stripa (folija) sa po 2 šumeće tablete (ukupno 20 šumećih tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

HEMOFARM AD VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Maj, 2019.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-02502-18-001 оd 17.05.2019.