Početna stranica Početna stranica

Verzenios
abemaciklib

UPUTSTVO ZA LEK


Verzenios, 50 mg, film tablete Verzenios, 100 mg, film tablete Verzenios, 150 mg, film tablete abemaciklib


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Verzenios i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Verzenios

 3. Kako se uzima lek Verzenios

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Verzenios

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Verzenios i čemu je namenjen

  Verzenios je lek za lečenje raka koji sadrži aktivnu supstancu abemaciklib.


  Abemaciklib blokira delovanje proteina koji se zovu ciklin zavisne kinaze 4 i 6. To su proteini prekomerno aktivni u nekim ćelijama raka, što dovodi do njihovog nekontrolisanog rasta. Blokiranjem delovanja tih proteina može se usporiti rast ćelija raka, smanjiti tumor i odložiti napredovanje raka.


  Lek Verzenios se koristi za lečenje žena sa određenim vrstama raka dojke (pozitivan na hormonske receptore (HR+), negativan na receptor humanog epidermalnog faktora rasta 2 (HER2-)) koji se proširio izvan prvobitnog tumora i/ili na druge organe. Primenjuje se zajedno sa hormonskim terapijama, kao što su inhibitori aromataze ili fulvestrant.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Verzenios Lek Verzenios ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na abemaciklib ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6.)


   Upozorenja i mere opreza

   Lek Verzenios može:

  • smanjiti broj belih krvnih ćelija, zbog čega možete biti izloženi većem riziku od infekcija.

   Ozbiljne infekcije poput plućnih infekcija mogu biti opasne po život;

  • uzrokovati stvaranje krvnih ugrušaka u venama;

  • uzrokovati tešku ili po život opasnu upalu pluća;

  • uticati na rad jetre;

  • uzrokovati proliv. Na prvi znak proliva započnite lečenje lekovima protiv proliva, kao što je loperamid. Pijte mnogo tečnosti.


   Pogledajte odeljak „Moguća neželjena dejstva“ i obratite se lekaru u slučaju pojave bilo kakvih simptoma.


   Šta će Vaš lekar proveriti pre i tokom lečenja

   Pre i tokom lečenja lekom Verzenios redovno će Vam se obavljati analize krvi kako bi se proverilo utiče li lek Verzenios na Vašu krvnu sliku (bele krvne ćelije, crvene krvne ćelije, krvne pločice) ili na koncentraciju enzima jetre u krvi.


   Deca i adolescenti

   Lek Verzenios se ne sme primenjivati kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.


   Drugi lekovi i lek Verzenios

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Posebno je važno da pre uzimanja leka Verzenios kažete svom lekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate neki od sledećih lekova:

   • lekove koji mogu povećati koncentraciju leka Verzenios u krvi:

    • klaritromicin (antibiotik koji se koristi za lečenje bakterijskih infekcija)

    • itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol (koriste se za lečenje gljivičnih infekcija)

    • lopinavir/ritonavir (koriste se za lečenje HIV-a/AIDS-a)

    • digoksin (koristi se za lečenje srčanih poremećaja)

    • dabigatran eteksilat (koristi se za smanjenje rizika od moždanog udara i krvnih ugrušaka)

   • lekove koji mogu smanjiti efikasnost leka Verzenios:

    • karbamazepin (antiepileptik koji se koristi za lečenje napada)

    • rifampicin, koristi se za lečenje tuberkuloze (TBC)

    • fenitoin (koristi se za lečenje konvulzija)

    • kantarion (biljni preparat koji se koristi za lečenje blage depresije i anksioznosti)


   Uzimanje leka Verzenios sa hranom i pićima

   Izbegavajte grejpfrut i sok od grejpfruta dok uzimate ovaj lek jer oni mogu povećati koncentraciju leka Verzenios u krvi.


   Trudnoća, dojenje i plodnost

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

   Razgovarajte sa lekarom o kontracepciji ako postoji bilo kakva mogućnost da zatrudnite.


   Trudnoća

   Ne treba da uzimate lek Verzenios ako ste trudni.


   Tokom lečenja lekom lek Verzenios morate izbegavati trudnoću.


   Ako možete da zatrudnite, trebalo bi da koristite efikasne metode kontracepcije (npr. dvostruku mehaničku kontracepciju, kao što su prezervativ i dijafragma) tokom lečenja i još najmanje 3 nedelje po završetku lečenja.

   Ako zatrudnite, morate o tome obavestiti Vašeg lekara. Dojenje

   Tokom lečenja lekom Verzenios ne treba da dojite. Nije poznato da li se lek Verzenios izlučuje u majčino mleko.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Umor i vrtoglavica su vrlo česta neželjena dejstva. Ako imate vrtoglavicu ili osećate neuobičajen umor, budite posebno oprezni pri upravljanju vozilima ili rukovanju mašinama.


   Lek Verzenios sadrži laktozu

   U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


   Lek Verzenios sadrži natrijum

   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po dozi, tj. suštinski je bez natrijuma.


 3. Kako se uzima lek Verzenios Preporučena doza

  Uvek uzmite ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Kada se primenjuje zajedno sa inhibitorom aromataze ili fulvestrantom za lečenje raka dojke, preporučena doza leka Verzenios je 150 mg dva puta dnevno kroz usta.


  Ako se tokom lečenja lekom Verzenios pojave određena neželjena dejstva, lekar će Vam možda smanjiti dozu leka ili privremeno ili trajno prekinuti lečenje.

  Kada i kako uzimati lek Verzenios

  Lek Verzenios uzimajte dva puta dnevno, svaki dan u približno isto vreme, po mogućnosti ujutru i uveče, kako bi u Vašem telu stalno bila prisutna dovoljna količina leka.

  Tablete možete uzimati sa hranom ili bez nje, ali izbegavajte grejpfrut i sok od grejpfruta (pogledajte odeljak

  „Uzimanje leka Verzenios sa hranom i pićima“).


  Tabletu progutajte celu, sa čašom vode. Nemojte žvakati, drobiti ni lomiti tablete pre gutanja.


  Koliko dugo uzimati lek Verzenios

  Lek Verzenios uzimajte neprekidno, onoliko dugo koliko Vam kaže lekar.


  Ako ste uzeli više leka Verzenios nego što treba

  Ako uzmete previše tableta, ili ako neko drugi uzme Vaš lek, obratite se lekaru ili zatražite savet u bolnici. Pokažite im kutiju leka Verzenios i ovo uputstvo. Možda će Vam biti potrebno lečenje.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Verzenios

  Ako povratite nakon uzimanja doze ili ako je zaboravite uzeti, uzmite sedeću dozu u uobičajeno vreme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu ili dozu koju ste povratili.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Verzenios

  Nemojte prestati da uzimate lek Verzenios, osim ako Vam tako ne kaže Vaš lekar.


  U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi sa primenom ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek. Odmah se obratite svom lekaru ako primetite bilo koju od sledećih neželjenih dejstava:

  • simptome kao što su drhtavica ili povišena temperatura. To mogu biti znakovi niskih vrednosti belih krvnih ćelija (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek) i potrebno ih je odmah lečiti. Ako primetite kašalj, povišenu telesnu temperaturu i otežano disanje ili bol u grudnom košu, to mogu biti znakovi plućne infekcije. Ozbiljne ili po život opasne infekcije javljaju se povremeno (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek).

  • bol i oticanje nogu, bol u grudnom košu, nedostatak vazduha, ubrzano disanje ili ubrzan puls, jer to mogu biti znakovi krvnih ugrušaka u venama (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • proliv (može da se javi kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)


   Za više informacija o svim gore navedenim mogućim neželjenim dejstvima pogledajte odeljak „Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Verzenios“.


   Druga neželjena dejstva leka Verzenios mogu uključivati:

   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

   • infekcije

   • smanjen broj belih krvnih ćelija, crvenih krvnih ćelija i krvnih pločica

   • mučnina, povraćanje

   • smanjen apetit

   • promena čula ukusa

   • opadanje kose

   • umor

   • vrtoglavica

   • svrab

   • osip

    • odstupanja u nalazima krvnih analiza kojima se proverava rad jetre

    Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata)

    • suzenje očiju

    • mišićna slabost

    • suva koža

    • upala pluća koja uzrokuje nedostatak vazduha, kašalj i povišenu telesnu temperaturu


    Prijavljivanje neželjenih reakcija


    Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


    Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

    Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

    website:

    e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Verzenios

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Verzenios posle isteka roka upotrebe naznačenog na blisteru i kutiji nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Ovaj lek se ne sme upotrebljavati ako je pakovanje oštećeno ili se vidi da je otvarano.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Verzenios

„150” na drugoj strani.


Unutrašnje pakovanje je PCTFE/PE/PVC blister zatvoren aluminijskom folijom u kalendarskoj blister kartici sa 14 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 2 blistera sa po 14 film tableta (ukupno 28 film tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

PREDSTAVNIŠTVO ELI LILLY (SUISSE) SA, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Vladimira Popovića 38-

40, Beograd


Proizvođač

LILLY, S.A., Avda de la Industria 30, Alcobendas, Madrid, Španija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2021.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno, lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:

Verzenios, 50 mg, film tablete: 515-01-03001-20-001 od 11.06.2021.

Verzenios, 100 mg, film tablete: 515-01-03002-20-001 od 11.06.2021.

Verzenios, 150 mg, film tablete: 515-01-03003-20-001 od 11.06.2021.