Početna stranica Početna stranica

REDIZORK
kodergokrin-mezilat

UPUTSTVO ZA LEK


REDIZORK, tablete, 1,5 mg Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta REDIZORK, tablete, 4,5 mg Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


REDIZORK, 1,5 mg, tablete REDIZORK, 4,5 mg, tablete INN: kodergokrin-mezilat


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek REDIZORK i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek REDIZORK

 3. Kako se upotrebljava lek REDIZORK

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek REDIZORK

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK REDIZORK I ČEMU JE NAMENJEN?

  Lek Redizork (kodergokrin-mezilat) pripada grupi lekova poznatih pod zajedničkim imenom ergot alkaloidi. Redizork tablete se koriste u terapiji:

  • simptoma senilne demencije kao posledice staračke moždane slabosti (senilne cerebralne insuficijencije)

  • simptoma postapoplektičnog stanja (moždanog udara zbog krvavljenja)


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK REDIZORK


  Lek REDIZORK ne smete koristiti:


  -Ako ste alergični na kodergokrin-mezilat ili na neku od pomoćnih supstanci u tabletama.

  -Ako imate akutnu ili hroničnu psihozu bez obzira na uzrok.


  Kada uzimate lek REDIZORK, posebno vodite računa:


  Deca

  Ne preporučuje se primena leka kod dece.


  Stare osobe

  Primena leka je bezbedna.


  Oboljenja

  Ako imate nizak krvni pritisak ili usporen puls, kažite Vašem lekaru, jer u ovim stanjima lek treba s oprezom

  primenjivati. Oprez je potreban i ako imate poremećaj u funkcionisanju jetre i/ili bubrega, porfiriju, teško oboljenje srca i teške bolesti perifernih krvnih sudova.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, homeopatske lekove ili visoke doze vitamina.


  Istovremeno davanje dopamina sa lekom Redizork tablete (kodergokrin-mezilat) izaziva perifernu ishemiju i gangrene na ekstremitetima. Zbog toga ovu kombinaciju lekova treba izbegavati.

  Ne uzimajte istovremeno lek Redizork tablete sa heparin-dihidroergotaminom, jer može doći do pojave jakih spazama krvnih sudova. Ne uzimajte istovremeno lek Redizork sa sumatriptanom, jer kodergokrin-mezilat može da pojača dejstvo ovog leka. Potreban je oprez pri istovremenoj primeni eritromicina i leka Redizork

  (kodergokrin-mezilat), jer može doći do značajnog porasta nivoa kodergokrin-mezilata u krvi.


  Uzimanje leka REDIZORK sa hranom ili pićima


  Ako koristite, ili ste u nedavnoj prošlosti prekomerno koristili alkohol, kažite Vašem lekaru, jer alkohol može da promeni efekat Vašeg leka.


  Primena leka REDIZORK u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Redizork tablete ne treba da uzimate tokom trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka REDIZORK na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama


  Pri uzimanju leka Redizork tablete može se javiti ošamućenost i vrtoglavica. Ovo može izmeniti Vašu sposobnost da upravljate motornim vozilom ili da rukujete mašinama. Zbog toga izbegavajte ove aktivnosti dok ne budete sigurni kako lek Redizork deluje na Vas.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka REDIZORK


  Zbog prisustva laktoze u leku Redizork tablete, u slučaju postojanja netolerancije na neke od šećera obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. Zbog prisustva boje Cochineal red E 124 u Redizork 4,5 mg tabletama, mogu se javiti alergijske reakcije.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK REDIZORK


  Lek REDIZORK uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Doze leka razlikuju se od pacijenta do pacijenta. Uobičajena doza za odrasle je 4,5 mg/dan.

  Redizork tablete od 1,5 mg uzimajte 3 puta dnevno. Redizork tablete od 4,5 mg uzimajte 1 dnevno.

  U težim slučajevima Vaš lekar Vam može propisati i veće doze.


  Način primene

  Redizork tablete treba da uzimate uz obroke da bi se smanjile stomačne tegobe.


  Trajanje terapije


  Kao opšte pravilo, u potpunosti poštujte dogovor sa lekarom.

  Lek Redizork tablete se obično propisuje za terapiju koja traje duže. Kada istekne vreme koje je lekar predvideo za lečenje vaših tegoba, jedino on može odlučiti da li sa terapijom treba nastaviti.


  Ako ste uzeli više leka REDIZORK nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Nisu poznati slučajevi predoziranja kodergokrin-mezilatom i nema specifičnog antidota za ovaj lek.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek REDIZORK


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek REDIZORK


  Ne prekidajte uzimanje leka pre završetka propisane terapije, čak i ukoliko se budete osećali bolje. Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.

  Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek REDIZORK, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu. Česta neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 od 100 pacijenata): mučnina, povraćanje, napetost u želucu,

  gubitak apetita.


  Povremena neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 od 1 000 pacijenata): usporen rad srca, vrtoglavica, zapušenost nosa.


  Retka neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 od 10 000 pacijenata): glavobolja, spazam krvnih sudova, slabljenje sluha, ospa, crvenilo kože, opšta apatija, odbijanje hrane.


  Veoma retka neželjena dejstva (javljaju se ređe od 1 na 10000 pacijenata): genetski uslovljena bolest (porfirija).


  Neželjena dejstva nepoznate učestalosi (učestalost se ne može proceniti iz raspoloživih podataka): ortostatska hipotenzija (pad krvnog pritiska pri dovođenju tela u uspravan položaj), zamagljen vid.


  Svi simptomi nestaju nakon obustave leka.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK REDIZORK


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Rok upotrebe:


  REDIZORK, 1,5 mg, 4,5 mg, tablete


  4 (četiri) godine.


  Nemojte koristiti lek REDIZORK posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji

  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek REDIZORK


REDIZORK, 1,5 mg, tablete


Aktivne supstance su:

Aktivna supstanca je kodergokrin-mezilat.

1 tableta sadrži 1,5 mg kodergokrin-mezilata.


Ostali sastojci su: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; talk; povidon (K30); magnezijum-stearat.


REDIZORK, 4,5 mg, tablete


Aktivne supstance su:

Aktivna supstanca je kodergokrin-mezilat.

1 tableta sadrži 4,5 mg kodergokrin-mezilata.


Ostali sastojci su: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; talk; povidon (K30); magnezijum-stearat; boja Cochineal red E124.


Kako izgleda lek REDIZORK i sadržaj pakovanja


REDIZORK, 1,5 mg, tablete – okrugle tablete, bele boje sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani. REDIZORK, 4,5 mg, tablete – okrugle tablete, svetloružičaste boje sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.


REDIZORK, 1,5 mg, tablete:

Kutija sa 20 tableta (blister, 2 x 10 tableta) od 1.5 mg


REDIZORK, 4,5 mg, tablete:

Kutija sa 20 tableta (blister, 2 x 10 tableta) od 4.5 mg

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


REDIZORK, tablete, 1,5 mg: 515-01-7569-10-001 od 05.03.2012.

REDIZORK, tablete, 4,5 mg: 515-01-7568-10-001 od 05.03.2012.