Početna stranica Početna stranica

Koate-DVI
humani faktor koagulacije VIII

UPUTSTVO ZA LEKKoate-DVI, 250 i.j./5 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju Koate-DVI, 500 i.j./5 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju Koate-DVI, 1000 i.j./10 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju


humani faktor koagulacije VIII


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Koate-DVI i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Koate-DVI

 3. Kako se primenjuje lek Koate-DVI

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Koate-DVI

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Koate-DVI i čemu je namenjen

  Lek Koate-DVI je lek dobijen iz humane plazme. Pripada grupi lekova koji se nazivaju faktori koagulacije. Lek Koate-DVI sadrži humani faktor koagulacije VIII kao aktivnu supstancu, koji je neophodan za normalno odvijanje koagulacije (zgrušavanja) krvi.


  Lek Koate-DVI se primenjuje za lečenje i sprečavanje krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A (urođeni nedostatak faktora VIII).


  Lek Koate-DVI ne sadrži von Willebrand faktor u farmakološki efektivnim količinama i zbog toga nije pogodan za lečenje von Willebrand-ove bolesti.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Koate-DVI Lek Koate-DVI ne smete primiti:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na humani faktor koagulacije VIII ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Koate-DVI. Alergijske reakcije

   Kao i kod svakog leka koji sadrži proteine a primenjuje se intravenski, moguće su reakcije preosetljivosti alergijskog tipa. Lek sadrži, pored faktora VIII, i tragove drugih humanih proteina. Ukoliko se pojave simptomi preosetljivosti, potrebno je da odmah prestanete sa primenom ovog leka i da se obrate svom lekaru. Rani znaci reakcija preosetljivosti uključujući koprivnjaču, generalizovanu urtikariju, stezanje u grudima, zviždanje prilikom disanja, pad krvnog pritiska i anafilaksu (teška alergijska reakcija koja može biti životno ugrožavajuća).

   U slučaju šoka, lekar će primeniti standardnu medicinsku terapiju.


   Inhibitori

   Tokom lečenja, može doći do pojave komplikacija zbog razvoja neutrališućih antitela (inhibitora) faktora

   1. Ovi inhibitori, posebno ako su prisutni u većim koncentracijama, mogu da spreče dejstvo terapije lekom Koate-DVI, tako da je potrebno da lekar pažljivo prati razvoj ovih inhibitora kod Vas ili Vašeg deteta. Ukoliko krvarenje kod Vas ili Vašeg deteta ne može da se kontroliše lekom Koate-DVI, odmah obavestite svog lekara o tome.

    Najveći rizik od razvoja inhibitora je na početku terapije u toku prvih 20 dana izloženosti, a retko se inhibitori mogu razviti posle prvih 100 dana izloženosti.


    Ukoliko ste Vi ili Vaše dete prethodno primali terapiju duže od 100 dana, a u istoriji bolesti postoji razvoj ovih inhibitora, može doći do ponovne pojave inhibitora (u maloj količini), prilikom prelaska sa jednog leka koji sadrži faktor VIII na drugi lek. Vaš lekar će pažljivo pratiti terapiju prilikom prelaska sa jednog leka na drugi, zbog moguće pojave inhibitora.

    Ukoliko Vi ili Vaše dete imate velike vrednosti inhibitora, lečenje faktorom VIII može biti nedelotvorno i Vaš lekar će razmotriti druge terapijske mogućnosti. Lečenje će sprovoditi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hemofilijom i inhibitorima faktora VIII.


    Kardiovaskularni događaji

    Ako imate postojeće kardiovaskularne faktore rizika, terapija lekom Koate-DVI može povećati kardiovaskularni rizik. Ukoliko niste sigurni, obratite se Vašem lekaru.

    Komplikacije vezane za upotrebu katetera

    Ako je neophodan centralni venski kateter, Vaš lekar će uzeti u obzir komplikacije povezane sa primenom centralnog venskog katetera kao što su lokalne infekcije, bakterijemija i tromboza na mestu primene katetera.


    Bezbednost od prenosa uzročnika virusnih bolesti

    Kada se lek proizvodi iz humane krvi ili plazme, primenjuju se određene mere za sprečavanje prenosa infektivnih agenasa (izazivača infekcije) usled primene ovih lekova. Standardne mere uključuju:

    • pažljiv odabir donora krvi i plazme, kako bi se isključili oni donori koji su pod rizikom za prenošenje infekcije,

    • testiranje svake pojedinačne donacije, kao i pulova plazme na znake prisustva virusa/infekcije,

    • proizvođač, u proizvodni proces uključuje efektivne postupke za inaktivaciju/uklanjanje virusa.


   Uprkos preduzetim merama, kada se primenjuju lekovi proizvedeni iz humane krvi ili plazme, mogućnost prenošenja izazivača infekcije se ne može u potpunosti isključiti. Ovo se takođe odnosi na bilo koji nepoznat virus, novootkrivene viruse ili druge patogene.


   Preduzete mere se smatraju efektivnim u uklanjanju virusa sa omotačem, kao što su virus humane imunodeficijencije (HIV), virus hepatitisa B (HBV) i virus hepatitisa C (HCV), kao i virusa hepatitisa A (HAV) koji je bez omotača. Mere koje se preduzimaju mogu biti ograničene efikasnosti protiv virusa bez omotača, kao što je parvovirus B19. Infekcija parvovirusom B19 može biti ozbiljna kod trudnica (infekcija ploda), kod osoba čiji je imunski sistem oslabljen ili kod osoba koje imaju neke vrste anemije (npr. srpasta ili hemolitička anemija).


   Stoga se preporučuje, svaki put kada se primenjuje lek Koate-DVI, da se ime leka i broj serije leka unesu u Vaš karton da bi se vodila evidencija o broju serije leka koji ste primili.


   Ako redovno/ponovljeno primate faktor VIII dobijen iz humane plazme, Vaš lekar Vam može preporučiti odgovarajuću vakcinaciju protiv hepatitisa A i B.


   Deca i adolescenti

   Upozorenja i mere opreza prilikom primene leka pomenute kod odraslih, treba razmotriti i kod dece i adolescenata.


   Drugi lekovi i lek Koate-DVI


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

   Nisu prijavljene interakcije između leka Koate-DVI i drugih lekova.


   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što primite ovaj lek.

   Pojava hemofilije A kod žena je retka, pa nema ni iskustava o primeni faktora VIII u toku trudnoće i dojenja. Nisu sprovedene studije reproduktivne toksičnosti na životinjama.

   Vaš lekar će nakon pažljive procene odlučiti da li smete da primate lek Koate-DVI u periodu trudnoće i dojenja.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Koate-DVI nema uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


   Lek Koate-DVI sadrži natrijum

   Koate-DVI, 250 i.j./5 mL i 500 i.j./5 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju:

   Jedna bočica sadrži 17,32 mg (0,75 mmol) natrijuma, tj. suštinski je bez natrijuma. U slučaju primene više od jedne bočice po dozi, savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma

   Koate-DVI, 1000 i.j./10 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju:

   Jedna bočica sadrži 34,63 mg (1,50 mmol) natrijuma. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.


 3. Kako se primenjuje lek Koate-DVI

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Lek Koate-DVI je namenjen za intravensku upotrebu (daje se injekcija u venu). Lečenje treba da bude pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju hemofilije A.

Doza i dužina trajanja terapije zavise od težine nedostatka faktora VIII, lokalizacije i obima krvarenja i Vašeg kliničkog stanja. Vaš lekar će izračunati dozu, učestalost i intervale primene leka Koate-DVI da bi se postigli potrebne vrednosti faktora VIII u krvi.


Vaš lekar će doneti odluku o trajanju terapije lekom Koate-DVI.


Sprečavanje krvarenja

Za dugotrajno sprečavanje krvarenja kod pacijenata sa teškom hemofilijom A, uobičajene doze su 20 do 40

  1. faktora VIII po kilogramu telesne mase u intervalima od 2 do 3 dana. U nekim slučajevima, naročito kod mlađih pacijenata, mogu biti potrebni kraći intervali doziranja ili veće doze.


   Uputstvo za rekonstituciju i primenu leka Koate-DVI:


   Pratite ova uputstva, osim ukoliko Vam lekar nije rekao drugačije.


   1. Prašak se mora rekonstituisati (pomešati) sa rastvaračem (sterilna voda za injekcije) i izvući iz bočice. Koristite aseptični postupak (u čistim i sterilnim uslovima) i ravnu radnu površinu tokom postupka rekonstitucije. Sve igle i vrhovi bočica koji dolaze u dodir sa lekom koji se daje intravenski nikako ne smeju doći u dodir sa nesterilnom površinom. Bilo koja kontaminirana igla se mora baciti

    i uzeti nov pribor.

   2. Ostavite bočice leka Koate-DVI i rastvarača da se zagreju do sobne temperature pre primene.

   3. Uklonite kontrolnu traku sa bočice leka Koate-DVI. Ako je nema ili ako uočite bilo koje znake oštećenja pakovanja, ne smete primeniti lek.

   4. Uklonite plastični vrh sa bočice leka Koate-DVI (slika A). Očistite vrh bočice vatom i alkoholom i ostavite da se površina osuši.

   5. Ponovite ovaj korak i sa bočicom sa sterilnom vodom za injekciju.

   6. Pažljivo uklonite plastični štitnik sa kraćeg kraja transfer igle. Ubodite iglu u središte bočice sa rastvaračem (slika B).

   7. Postavite bočicu leka Koate-DVI uspravno na ravnu površinu. Uklonite štitnik sa drugog kraja transfer igle.

   8. Držeći bočicu sa praškom čvrsto na ravnoj površini ubodite iglu u bočicu sa praškom pod uglom od 45º (slika C). Ovo će usmeriti rastvarač uz zid bočice sa praškom i smanjiti pojavu pene. Vakuum će povući rastvarač u bočicu sa praškom. Ukoliko nestane vakuuma, uzmite sterilan špric i iglu da biste izvukli vodu za injekcije iz bočice sa rastvaračem i prebacili u bočicu sa praškom, usmeravajući mlaz tečnosti prema zidu bočice.

   9. Uklonite bočicu od rastvarača i transfer iglu (slika D).

   10. Snažno protresite 10-15 sekundi (slika E1), zatim kontinuirano okrećite sve do kompletnog rastvaranja (slika E2). Treba pokušati da se izbegne prevelika pojava pene. Rekonstituisani rastvor treba da bude bistar ili opalescentan. Ne koristite ukoliko primetite vidljive čestice, zamućenje, talog ili promenu boje rastvora.

   11. Očistiti vrh bočice sa rekonstituisanim lekom Koate-DVI, ponovo, alkoholom i vatom i ostaviti da se površina osuši.

   12. Stavite filter iglu (iz pakovanja) na sterilni špric. Povucite rastvor leka Koate-DVI u špric kroz filter iglu (slika F).

   13. Uklonite filter iglu sa šprica i odložite je u kontejner za odlaganje oštrih predmeta. Rastvor leka Koate-DVI primenite odmah upotrebom odgovarajućeg infuzionog seta za primenu leka.


Ne koristite ponovo set za primenu.


image


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima i u skladu sa uputstvima Vašeg lekara.


Ukoliko Vam je lek Koate-DVI propisan za primenu u kućnim uslovima, neophodno je da prođete kompletnu obuku. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, obratite se centru za hemofiliju ili potražite u materijalu za obuku.


Ako ste primili više leka Koate-DVI nego što treba

Ukoliko mislite da ste primili više leka Koate-DVI nego što treba, obratite se odmah svom lekaru, koji će odlučiti o daljem lečenju.


Ako ste zaboravili da primite lek Koate-DVI

Odmah primenite sledeću dozu i nastavite sa terapijom u intervalima kako Vam je propisao Vaš lekar. Ne uzimajte dvostruku dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.


Ako naglo prestanete da primate lek Koate-DVI

Ne prekidajte sa primenom leka bez konsultacije sa Vašim lekarom.


Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ako primetite neko od sledećih veoma retkih neželjenih dejstava (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek), obavestite odmah svog lekara:

  • angioedem (oticanje očnih kapaka, usana, jezika i grla koje uzrokuje teškoće pri disanju i gutanju),

  • osećaj pečenja i žarenja na mestu primene injekcije,

  • jeza,

  • naleti crvenila praćeni osećajem vrućine,

  • generalizovana urtikarija,

  • glavobolja,

  • koprivnjača,

  • hipotenzija (pad krvnog pritiska),

  • letargija (bezvoljnost),

  • mučnina,

  • nemir,

  • tahikardija (ubrzani rad srca),

  • stezanje u grudima,

  • osećaj trnjenja,

  • povraćanje,

  • zviždanje u grudima prilikom disanja.

   Ovo mogu biti znaci alergijske reakcije ili teške alergijske reakcije (anafilaktički šok) ili reakcije preosetljivosti.


   Kod pacijenata sa hemofilijom A može doći do razvoja neutrališućih antitela (inhibitora) na faktor VIII (videti odeljak 2).

   Ukoliko se to dogodi Vama ili Vašem detetu, moguće je da dejstvo leka bude umanjeno, a kod Vas ili kod Vašeg deteta može doći do pojave krvarenja koje se teško zaustavlja. Ukoliko se to dogodi, odmah se obratite svom lekaru.


   Neželjena dejstva kod dece i adolescenata

   Očekuje se da će učestalost, tip i težina neželjenih reakcija kod dece biti isti kao kod odraslih.


   Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 2. Kako čuvati lek Koate-DVI

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Koate-DVI posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i bočici nakon "Važi do: ". Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

  Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2ºC do 8ºC). Ne zamrzavati.

  Kod primene u kućnim uslovima, ovaj lek se može čuvati na sobnoj temperaturi (do 25ºC) do 6 meseci.


  Rok upotrebe nakon rekonstitucije:

  Sa mikrobiološke tačke gledišta, lek se nakon rekonstitucije mora odmah upotrebiti. Ukoliko se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika.


 3. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Koate-DVI

Prašak: natrijum-hlorid; kalcijum-hlorid; histidin; albumin, humani Rastvarač: voda za injekcije.


Kako izgleda lek Koate-DVI i sadržaj pakovanja

Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. Prašak: beo do svetložut rastresit čvrst prašak.

Rastvarač: bistar, bezbojni rastvor bez mirisa.

Izgled rekonstituisanog rastvora: bistar do opalescentan rastvor.


Koate-DVI, 250 i.j./5 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju:

Unutrašnje pakovanje je:

za prašak: providna staklena bočica tipa I, sa zatvaračem od hlorobutila i zaštitnim poklopcem od aluminijuma.

za rastvarač: staklena bočica tipa I sa 5 mL vode za injekcije.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa praškom za rastvor za injekciju/infuziju (1 x 250 i.j.), jedna bočica sa rastvaračem za rastvor za injekciju/infuziju (1 x 5 mL), jedna sterilna transfer igla, jedna sterilna filter igla, jedan sterilni infuzioni set za primenu leka i Uputstvo za lek.


Koate-DVI, 500 i.j./5 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju:

Unutrašnje pakovanje je:

za prašak: providna staklena bočica tipa I, sa zatvaračem od hlorobutila i zaštitnim poklopcem od aluminijuma.

za rastvarač: staklena bočica tipa I sa 5 mL vode za injekcije.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa praškom za rastvor za injekciju/infuziju (1 x 500 i.j.), jedna bočica sa rastvaračem za rastvor za injekciju/infuziju (1 x 5 mL), jedna sterilna transfer igla, jedna sterilna filter igla, jedan sterilni infuzioni set za primenu leka i Uputstvo za lek.


Koate-DVI, 1000 i.j./10 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju:

Unutrašnje pakovanje je:

za prašak: providna staklena bočica tipa I, sa zatvaračem od hlorobutila i zaštitnim poklopcem od aluminijuma.

za rastvarač: staklena bočica tipa I sa 10 mL vode za injekcije.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa praškom za rastvor za injekciju/infuziju (1 x 1000 i.j.), jedna bočica sa rastvaračem za rastvor za injekciju/infuziju (1 x 10 mL), jedna sterilna transfer igla, jedna sterilna filter igla, jedan sterilni infuzioni set za primenu leka i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

AMICUS SRB D.O.O., Milorada Jovanovića 9, Beograd


Proizvođač:

GRIFOLS THERAPEUTICS LLC, N.C. 27520, 8368 US 70 Business Highway West, Clayton, SAD


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:


Koate-DVI, 250 i.j./5 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju: 515-01-02085-18-001 od 15.03.2019.

Koate-DVI, 500 i.j./5 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju: 515-01-02086-18-001 od 15.03.2019.

Koate-DVI, 1000 i.j./10 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju: 515-01-02087-18-001 od 15.03.2019.


image


SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA


Terapijske indikacije


Lek Koate-DVI je indikovan za terapiju i profilaksu krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A (kongenitalna deficijencija faktora VIII).


Ovaj lek ne sadrži von Willebrand faktor u farmakološki efektivnim količinama i zbog toga nije indikovan kod von Willebrand-ove bolesti.


Doziranje i način primene


Lečenje treba da bude pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju hemofilije.


Praćenje terapije

Tokom trajanja terapije se savetuje odgovarajuće određivanje vrednosti faktora VIII radi određivanja doza koje će se primenjivati, kao i učestalosti ponovljenih infuzija. Individualni odgovor pacijenta na primenu faktora VIII može da se razlikuje što dovodi do postizanja različitih vrednosti poluvremena eliminacije i

recovery vrednosti. Može biti potrebno prilagođavanje doze izračunate na osnovu telesne mase kod pacijenata sa premalom ili prekomernom telesnom masom. Posebno kod većih hirurških intervencija, neophodno je precizno praćenje supstitucione terapije uz pomoć analize koagulacije (ispitivanje aktivnosti faktora VIII u plazmi).


Doziranje

Doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII, lokalizacije i obima krvarenja i od kliničkog stanja pacijenta.

Svaka bočica leka Koate-DVI ima na unutrašnjem pakovanju naznačenu aktivnost humanog faktora koagulacije VIII u internacionalnim jedinicama.

Broj jedinica faktora VIII koje se primenjuju se izražava u internacionalnim jedinicama (i.j.), što je u skladu sa važećim standardom SZO koji se odnosi na proizvode faktora VIII. Aktivnost faktora VIII u plazmi se izražava ili u vidu procenta (u odnosu na normalne vrednosti u humanoj plazmi), ili u internacionalnim jedinicama (u odnosu na Internacionalni standard za faktor koagulacije VIII u plazmi).

Aktivnost jedne internacionalne jedinice (i.j.) faktora VIII je ekvivalentna količini faktora VIII u jednom mL normalne ljudske plazme.


Terapija po potrebi

Izračunavanje potrebne doze faktora VIII se zasniva na empirijskom saznanju da jedna internacionalna jedinica (i.j.) faktora VIII po kg telesne mase povećava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne vrednosti.

Potrebna doza se određuje pomoću sledeće formule:


Potrebna doza (i.j.) = telesna masa (kg) × željeni porast faktora VIII (%) × 0,5


Količinu koju je potrebno primeniti i učestalost primene treba uvek uskladiti sa kliničkom efektivnošću kod svakog pojedinačnog pacijenta.

U slučaju sledećih krvarenja, aktivnost faktora VIII ne treba da padne ispod navedenih vrednosti aktivnosti u plazmi (izraženo u % normalne aktivnosti) u odgovarajućem vremenskom periodu.


Sledeća tabela se može koristiti kao vodič za doziranje kod epizoda krvarenja i pri hirurškim intervencijama:


Stepen krvarenja/tip hirurške procedure

Potrebna vrednost faktora VIII (%)

Učestalost doza (sati) / trajanje terapije (dani)

Krvarenje:

Rana hemartroza, krvarenje iz mišića ili krvarenje u usnoj duplji

20 -40

Injekciju/infuziju ponavljati svakih 12-24 sata. Najmanje 1 dan, sve dok ne prođe epizoda krvarenja na šta ukazuje prestanak bola, ili dok ne dođe do zarastanja.

Obimnija hemartroza, krvarenje iz mišića ili hematomi

30 -60

Ponavljati injekciju/infuziju svakih 12-24 sata tokom 3-4 dana ili duže sve dok ne prestane bol i ne prođe akutna nesposobnost

Po život opasna krvarenja (hemoragije)

60 - 100

Ponavljati injekciju/infuziju svakih 8-24 sata sve dok ne prođe opasnost po život

Hirurška intervencija:

Manje operacije, uključujući i vađenje zuba

30-60

Svaka 24 sata, najmanje 1 dan, sve dok ne dođe do zarastanja rane


Veće operacije

80 – 100

(pre- i post-operativno)

Ponavljati injekciju/infuziju svakih 8-24 sata sve dok ne dođe do odgovarajućeg zarastanja rane, potom nastaviti terapiju još najmanje 7 dana da bi se održala aktivnost faktora VIII od 30% do 60%.


Profilaksa

Kod dugotrajne profilakse krvarenja kod pacijenata sa teškom hemofilijom A, uobičajene doze faktora VIII iznose od 20 do 40 i.j. po kg telesne mase u intervalima od 2 do 3 dana. U nekim slučajevima, posebno kod mlađih pacijenata mogu biti potrebni kraći intervali između primene doza ili primena većih doza.


Način primene Intravenska upotreba.


Za uputstva o rekonstituciji leka Koate-DVI pre primene, videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


Brzina primene

Brzina primene treba da bude prilagođena odgovoru individualnog pacijenta. Uglavnom se dobro podnosi primena ukupne doze za 5-10 minuta.


Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku Lista pomoćnih supstanci.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Preosetljivost

Kao i kod svakog leka koji sadrži proteine a primenjuje se intravenski, moguće su reakcije preosetljivosti alergijskog tipa. Lek sadrži, pored faktora VIII, i tragove drugih humanih proteina. Ukoliko se pojave simptomi preosetljivosti, pacijente treba savetovati da odmah prestanu sa primenom leka i da se obrate svom lekaru. Pacijente treba informisati o ranim znacima reakcija preosetljivosti uključujući koprivnjaču, generalizovanu urtikariju, stezanje u grudima, zviždanje prilikom disanja (engl. wheezing), hipotenziju i anafilaksu.

U slučaju šoka, treba primeniti standardnu medicinsku terapiju za šok. Inhibitori

Formiranje neutrališućih antitela (inhibitora) na faktor VIII je poznata komplikacija u terapiji kod pacijenata

sa hemofilijom A.

Ovi inhibitori su obično IgG imunoglobulini usmereni protiv prokoagulantne aktivnosti faktora VIII i izražavaju se u Bethesda jedinicama (engl. Bethesda Units) po mL plazme korišćenjem modifikovanog testa. Rizik od razvoja inhibitora je u korelaciji sa težinom bolesti, kao i sa izloženošću faktoru VIII, a najveći je u prvih 20 dana izloženosti. Inhibitori se retko mogu razviti nakon prvih 100 dana izloženosti.


Slučajevi ponovne pojave inhibitora (u malom titru) su primećeni nakon prelaska sa jednog leka koji sadrži faktor VIII na drugi, kod prethodno lečenih pacijenata sa duže od 100 dana izloženosti, a koji u svojoj anamnezi imaju podatak o stvaranju inhibitora. Zbog toga se preporučuje pažljivo praćenje pojave inhibitora kod svih pacijenata kod kojih je izvršena promena leka.

Generalno, kod svih pacijenata koji su na terapiji lekovima koji sadrže faktor koagulacije VIII, potrebno je pažljivo praćenje na pojavu inhibitora i to kliničkim posmatranjem, i odgovarajućim laboratorijskim testovima. Ako se ne postignu očekivani nivoi aktivnosti faktora VIII u plazmi, ili ako odgovarajućom dozom nije moguće kontrolisati krvarenje, treba sprovesti testiranje da bi se otkrili inhibitori faktora VIII. Kod pacijenata koji imaju velike vrednosti inhibitora, terapija faktorom VIII može biti neefektivna, pa treba razmotriti druge terapijske opcije. Lečenje ovih pacijenata treba prepustiti lekarima koji imaju iskustvo u lečenju pacijenata sa hemofilijom i inhibitorima faktora VIII.


Kardiovaskularni događaji

Kod pacijenata sa postojećim kardiovaskularnim faktorima rizika, supstituciona terapija sa faktorom VIII može povećati kardiovaskularni rizik.


Komplikacije povezane sa upotrebom katetera

Ako je potreban centralni venski kateter (engl. central venous access device, CVAD), treba uzeti u obzir rizik od komplikacija povezanih sa centralnim venskim kateterom, koje uključuju lokalne infekcije, bakterijemiju i trombozu na mestu primene katetera.


Bezbednost od prenosa uzročnika virusnih bolesti

Standardne mere za prevenciju prenošenja infekcija usled primene lekova koji su dobijeni iz humane krvi ili plazme uključuju pažljivu selekciju donora, skrining pojedinačnih donacija i pulova (engl. pool) plazme na specifične markere infekcije i uvođenje efektivnih proizvodnih postupaka za inaktivaciju/uklanjanje virusa. Uprkos ovome, kada se primenjuju lekovi proizvedeni iz humane krvi ili plazme, mogućnost transmisije infektivnih agenasa ne može se u potpunosti isključiti. Ovo se takođe odnosi na nepoznate ili novootkrivene viruse i druge patogene.


Mere koje se sprovode su efektivne u uklanjanju virusa sa omotačem, kao što su virus humane imunodeficijencije (HIV), virus hepatitisa B (HBV) i virus hepatitisa C (HCV), kao i virusa bez omotača, kao što je virus hepatitisa A (HAV).

Mere koje se preduzimaju mogu biti ograničene efikasnosti protiv virusa bez omotača, kao što je parvovirus B19. Infekcija parvovirusom B19 može biti ozbiljna kod trudnica (fetalna infekcija) i kod osoba sa imunodeficijencijom ili sa povećanom eritropoezom (npr. hemolitička anemija).


Kod pacijenata koji redovno/ponovljeno primaju humani faktor koagulacije VIII proizveden iz plazme, treba razmotriti odgovarajuću vakcinaciju (hepatitis A i B).


Strogo se preporučuje da se pri svakoj primeni leka Koate-DVI, zabeleži ime pacijenta i broj serije leka, kako bi se vodila evidencija o povezanosti između pacijenta i serije leka.


Pedijatrijska populacija

Navedena upozorenja i mere opreza odnose se i na odrasle i na decu.


Sadržaj natrijuma

Koate-DVI, 250 i.j./5 mL i 500 i.j./5 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju:

Jedna bočica sadrži 17,32 mg (0,75 mmol) natrijuma, tj. suštinski je bez natrijuma. U slučaju primene više od jedne bočice po dozi, savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma

Koate-DVI, 1000 i.j./10 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju:

Jedna bočica sadrži 34,63 mg (1,50 mmol) natrijuma. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Nisu prijavljene interakcije lekova koji sadrže humani faktor koagulacije VIII sa drugim lekovima.


Plodnost, trudnoća i dojenje

Nisu sprovedene studije reproduktivne toksičnosti sa faktorom VIII na životinjama. Kako je pojava hemofilije A kod žena retka, nema ni iskustava o primeni faktora VIII u toku trudnoće i dojenja. Zbog toga, faktor VIII u trudnoći i za vreme dojenja treba primenjivati samo ako je jasno indikovano.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Lek Koate-DVI nema uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


Neželjena dejstva


Sažetak bezbednosnog profila

Reakcije preosetljivosti ili alergijske reakcije (koje mogu da uključe angioedem, osećaj pečenja i žarenja na mestu primene infuzije, jezu, nalete crvenila praćene osećajem vrućine, generalizovanu urtikariju, glavobolju, koprivnjaču, hipotenziju, letargiju, mučninu, nemir, tahikardiju, stezanje u grudima, trnjenje, povraćanje, zviždanje u grudima) su veoma retko primećene i mogu u nekim slučajevima progredirati do teške anafilakse (uključujući šok).


Kod pacijenata sa hemofilijom A može doći do razvoja neutrališućih antitela (inhibitora) na faktor VIII. Ako se pojave takvi inhibitori, stanje će se manifestovati kao nedovoljan klinički odgovor. U takvim slučajevima, preporučuje se da se kontaktira specijalizovani centar za hemofiliju.


Za informacije o bezbednosti u pogledu transmisionih agenasa, videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.


Pedijatrijska populacija

Očekuje se da su učestalost, tip i težina neželjenih reakcija isti kao kod odraslih.


Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Nisu poznati slučajevi predoziranja sa humanim faktorom koagulacije VIII.


Lista pomoćnih supstanci


Prašak:

Natrijum-hlorid; Kalcijum-hlorid; Histidin; Albumin, humani.


Rastvarač:

Voda za injekcije.


Inkompatibilnost

U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.

Treba koristiti samo infuzioni set koji je dostupan u pakovanju, jer može doći do neuspeha terapije kao posledica adsorpcije humanog faktora koagulacije VIII na unutrašnje površine drugih infuzionih setova.


Rok upotrebe


2 godine.

Rok upotrebe nakon rekonstitucije:

Sa mikrobiološke tačke gledišta, lek se nakon rekonstitucije mora odmah upotrebiti. Ukoliko se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2ºC do 8ºC). Ne zamrzavati.

Kod primene u kućnim uslovima, ovaj lek se može čuvati na sobnoj temperaturi (do 25ºC) do 6 meseci. Za uslove čuvanja nakon rekonstitucije, videti odeljak Rok upotrebe.

Priroda i sadržaj pakovanja


Koate-DVI, 250 i.j./5 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju:

Unutrašnje pakovanje je:

za prašak: providna staklena bočica tipa I, sa zatvaračem od hlorobutila i zaštitnim poklopcem od aluminijuma.

za rastvarač: staklena bočica tipa I sa 5 mL vode za injekcije.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa praškom za rastvor za injekciju/infuziju (1 x 250 i.j.), jedna bočica sa rastvaračem za rastvor za injekciju/infuziju (1 x 5 mL), jedna sterilna transfer igla, jedna sterilna filter igla, jedan sterilni infuzioni set za primenu leka i Uputstvo za lek.


Koate-DVI, 500 i.j./5 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju:

Unutrašnje pakovanje je:

za prašak: providna staklena bočica tipa I, sa zatvaračem od hlorobutila i zaštitnim poklopcem od aluminijuma.

za rastvarač: staklena bočica tipa I sa 5 mL vode za injekcije.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa praškom za rastvor za injekciju/infuziju (1 x 500 i.j.), jedna bočica sa rastvaračem za rastvor za injekciju/infuziju (1 x 5 mL), jedna sterilna transfer igla, jedna sterilna filter igla, jedan sterilni infuzioni set za primenu leka i Uputstvo za lek.


Koate-DVI, 1000 i.j./10 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju:

Unutrašnje pakovanje je:

za prašak: providna staklena bočica tipa I, sa zatvaračem od hlorobutila i zaštitnim poklopcem od aluminijuma.

za rastvarač: staklena bočica tipa I sa 10 mL vode za injekcije.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa praškom za rastvor za injekciju/infuziju (1 x 1000 i.j.), jedna bočica sa rastvaračem za rastvor za injekciju/infuziju (1 x 10 mL), jedna sterilna transfer igla, jedna sterilna filter igla, jedan sterilni infuzioni set za primenu leka i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


 1. Koristite aseptični postupak (u čistim i sterilnim uslovima) i ravnu radnu površinu tokom postupka rekonstitucije.

 2. Ostavite bočice leka Koate-DVI i rastvarača (sterilne vode za injekciju) da se zagreju do sobne temperature pre primene.

 3. Uklonite kontrolnu traku sa bočice leka Koate-DVI. Ako je nema ili ako uočite bilo koje znake oštećenja pakovanja, ne smete primeniti lek.

 4. Uklonite plastični vrh sa bočice leka Koate-DVI (slika A). Očistite vrh bočice vatom i alkoholom i ostavite da se površina osuši.

 5. Ponovite ovaj korak i sa bočicom sa sterilnom vodom za injekciju.

 6. Pažljivo uklonite plastični štitnik sa kraćeg kraja transfer igle. Ubodite iglu u središte bočice sa rastvaračem (slika B).

 7. Postavite bočicu leka Koate-DVI uspravno na ravnu površinu. Uklonite štitnik sa drugog kraja transfer igle.

 8. Držeći bočicu sa praškom čvrsto na ravnoj površini ubodite iglu u bočicu sa praškom pod uglom od 45º (slika C). Ovo će usmeriti rastvarač uz zid bočice sa praškom i smanjiti pojavu pene. Vakuum će povući rastvarač u bočicu sa praškom. Ukoliko nestane vakuuma, uzmite sterilan špric i iglu da biste izvukli vodu za injekcije iz bočice sa rastvaračem i prebacili u bočicu sa praškom, usmeravajući mlaz tečnosti prema zidu bočice.

 9. Uklonite bočicu od rastvarača i transfer iglu (slika D).

 10. Snažno protresite 10-15 sekundi (slika E1), zatim kontinuirano okrećite sve do kompletnog rastvaranja. (slika E2). Treba pokušati da se izbegne prevelika pojava pene. Rekonstituisani rastvor treba da bude bistar i opalescentan. Ne koristite ukoliko primetite vidljive čestice, zamućenje, talog ili promenu boje rastvora.

 11. Očistiti vrh bočice sa rekonstituisanim lekom Koate-DVI, ponovo, alkoholom i vatom i ostaviti da se površina osuši.

 12. Stavite filter iglu (iz pakovanja) na sterilni špric. Povucite rastvor leka Koate-DVI u špric kroz filter iglu (slika F).

 13. Uklonite filter iglu sa šprica i odložite je u kontejner za odlaganje oštrih predmeta. Rastvor leka Koate-DVI primenite odmah upotrebom odgovarajućeg infuzionog seta za primenu leka.


image


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.