Početna stranica Početna stranica

Raxone
idebenon

UPUTSTVO ZA LEK


Raxone, 150 mg, film tableta idebenon


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Raxone i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Raxone

 3. Kako se uzima lek Raxone

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Raxone

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1.Šta je lek Raxone i čemu je namenjen


Lek Raxone sadrži supstancu koja se zove idebenon.


Idebenon se koristi u lečenju oštećenja vida kod odraslih osoba i adolescenata koji imaju oboljenje oka koje se zove Leberova hereditarna optička neuropatija (LHON).


Testovi

Vaš lekar će vam pregledati vid pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, a potom na redovnim kontrolama tokome uzimanja leka.


Deca i adolescenti

Ovaj lek deca ne treba da koriste. Razlog tome je što se ne zna da li je lek Raxone bezbedan ili delotvoran kod pacijenata mlađih od 12 godina.


Drugi lekovi i Raxone

Neki lekovi mogu da budu u interakciji sa lekom Raxone. Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete uzimati bilo koje druge lekove, posebno ako se radi o sledećim lekovima:


Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Raxonee nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanjem mašinama.


Lek Raxone sadrži laktozu i sunset žuto (E110).

- Lek Raxone sadrži laktozu (vrstu šećera). U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. Lek Raxone sadrži kolorant za boju koja se zove „sunset yellow“ (takođe se naziva E110). Ovo može izazvati alergijske reakcije.


 1. Kako se uzima lek Raxone

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Doziranje

  Preporučena doza je 2 tablete tri puta dnevno – što je ukupno 6 tableta dnevno.


  Uzimanje leka

  - Uzmite tabletu uz hranu – hrana pomaže da više leka ode iz vašeg stomaka u krv.

  • Progutajte cele tablete sa dovoljnom količinom tečnosti (čašom vode).

  • Nemojte da smrvite ili žvaćete tablete.

  • Uzmite tablete u isto vreme u toku dana svakog dana. Na primer, ujutru za doručkom, uz ručak u podne i uveče uz večeru.


   Ako ste uzeli više leka Raxone nego što treba

   Ako ste uzeli više leka Raxone nego što treba, odmah obavestite svog lekara.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Raxone

   Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, nemojte uzimati propuštenu dozu. Uzmite narednu dozu u uobičajeno vreme.

   Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Raxone

   Porazgovarajte sa Vašim lekarom pre nego što prestanete da uzimate ovaj lek.


   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 2. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • nazofaringitis (prehlada)

  • kašalj


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  - proliv (blagi do umereni koja obično ne zahteva prekid lečenja)

  - bol u leđima


  Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka:

  - bronhitis

  • promene kod rezultata analize krvi: nizak nivo belih krvnih zrnaca ili nizak nivo crvenih krcnih zrnaca ili nizak nivo trombocita

  • povišeni holesterol ili masnoće u krvi – što pokazuje analiza krvi

  • napadi, osećaj zbunjenosti, videti ili čuti stvari koje nisu stvarne (halucinacije), osećaj uzbuđenja, pokreti koje ne možete kontrolisati, tendencija da se odluta, osećaj nesvestice, glavobolja, osećaj nemira, nedostatak energije

  • mučnina, povraćanje, gubitak apetita, bol u stomaku

  • visoki nivo nekih enzima jetre u telu, što može da znači da imate probleme sa jetrom – što pokazuje analiza krvi, visok nivo „bilirubina“ – što može da učini da vam koža i beonjače u oku izgledaju žute, hepatitis

  • osip, svrab

  • bol u ekstremitetima

  • visoki nivo azota u krvi – promena boje urina se pokazuje u analizama

  • opšti osećaj malaksalosti


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 3. Kako čuvati lek Raxone

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristite lek Raxone posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju i boci nakon oznake „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 4. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Raxone

Jezgro tablete: laktoza,monohidrat; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; povidon K25; magnezijum-stearat i silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Omotač tablete: makrogol, polivinilalkohol, talk, titan-dioksid, sunset yellow FCF (E110).


Kako izgleda lek Raxone i sadržaj pakovanja


Narandžasta, okrugla, bikonveksna film tableta, prečnika 10 mm, sa utisnutim logom Santhera na jednoj strani i oznakom „150” na drugoj strani.

Unutrašnje pakovanje leka je bela boca od polietilena visoke gustine sa polipropilenskim sigurnosnim zatvaračem za decu („twist off”) koji ima indikator prvog otvaranja.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 boca sa 180 film tableta i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole


EWOPHARMA D.O.O. BEOGRAD

Borisavljevićeva 78, Beograd


Proizvođač


SANTHERA PHARMACEUTICALS (SWITZERLAND) LTD, Hammerstrasse 49, Liestal,

Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-03146-17-001 оd 22.01.2019.