Početna stranica Početna stranica

Beriate
humani faktor koagulacije VIII

UPUTSTVO ZA LEK


Beriate, 250 i.j./2,5 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju Beriate, 500 i.j./5 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju Beriate, 1000 i.j./10 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju


humani faktor koagulacije VIII


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


rastvarač: voda za injekcije.


Kako izgleda lek Beriate i sadržaj pakovanja

Lek Beriate je prašak bele boje uz koji je priložen bistar, bezbojan rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. Dodatkom rastvarača dobija se bezbojan, bistar do slabo opalescentan rastvor, koji se može presijavati na svetlosti, ali ne sme da sadrži bilo kakve vidljive čestice.


Unutrašnje pakovanje:

Bočica je od bezbojnog stakla (250 i.j. i 500 i.j.: staklo tipa I; 1000 i.j.: staklo tipa II), zatvorena pod vakuumom sa bromobutilnim gumenim čepom, aluminijumskim prstenom i plastičnim flip-off poklopcem (polipropilen).


Spoljašnje pakovanje:

Pakovanje leka Beriate, 250 i.j. sadrži : 1 bočicu sa praškom

1 bočicu sa 2,5 mL vode za injekcije 1 filter transfer set 20/20


Pakovanje leka Beriate, 500 i.j. sadrži:

1 bočicu sa praškom

1 bočicu sa 5mL vode za injekcije 1 filter transfer set 20/20


Pakovanje leka Beriate, 1000 i.j. sadrži : 1 bočicu sa praškom

1 bočicu sa 10mL vode za injekcije 1 filter transfer set 20/20


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

PHARMASWISS D.O.O., BEOGRAD

Batajnički drum 5 A Beograd Proizvođač:

CSL BEHRING GMBH

Emil-von-Behring-Straße 76 Marburg

Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2018.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:

Beriate, 250 i.j./2,5 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju:

515-01-03642-17-001 od 30.08.2018.

Beriate, 500 i.j./5 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju:

515-01-03643-17-001 od 30.08.2018.

Beriate, 1000 i.j./10 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju:

515-01-03644-17-001 od 30.08.2018.


------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije


Terapija i prevencija krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A (kongenitalna deficijencija faktora VIII). Ovaj lek se može koristiti i u terapiji stečene deficijencije faktora VIII.

Doziranje i način primene

Terapiju treba započeti pod nadzorom lekara sa iskustvom u lečenju hemofilije. Pacijenti koji nisu ranije lečeni

Bezbednost i efikasnost leka Beriate kod pacijenata koji nisu prethodno lečeni još uvek nije utvrđena. Nema dostupnih podataka.

Praćenje terapije

Tokom trajanja terapije, savetuje se adekvatno određivanje nivoa faktora VIII kako bi se pravilno odredila doza koju treba primeniti i učestalost ponavljanja infuzija. Kod svakog pacijenta može se razlikovati terapijski odgovor na faktor VIII, kao i dostignute vrednosti poluvremena eliminacije i recovery vrednosti. Može biti potrebno prilagođavanje doze izračunate na osnovu telesne mase kod pacijenata sa premalom ili prekomernom telesnom masom. Naročito u slučaju velikih hirurških intervencija, nezamenljivo je precizno praćenje supstitucione terapije putem analize koagulacije (aktivnost faktora VIII u plazmi).

Pacijente treba pratiti da li je došlo do stvaranja inhibitora faktora VIII. Videti takođe odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.


Doziranje

Doza i dužina supstitucione terapije zavise od stepena deficijencije faktora VIII, od lokalizacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.


Broj primenjenih jedinica faktora VIII se izražava u internacionalnim jedinicama (i.j.) prema trenutnom standardu Svetske zdravstvene organizacije za proizvode koji sadrže faktor VIII. Aktivnost faktora VIII u plazmi se izražava ili u procentima (u odnosu na normalne vrednosti u humanoj plazmi) ili u internacionalnim jedinicama (prema Internacionalnom Standardu za faktor VIII u plazmi).

Aktivnost 1 i.j. faktora VIII je ekvivalentna količini faktora VIII u 1 mL normalne humane plazme. Terapija po potrebi

Izračunavanje potrebne doze faktora VIII se bazira na empirijski utvrđenoj činjenici da 1 i.j. faktora VIII po

kg telesne mase povećava aktivnost faktora VIII u plazmi za oko 2% (2 i.j./dL) od normalne aktivnosti. Potrebna doza se određuje pomoću sledeće formule:


Potreban broj jedinica = telesna masa (kg) x željeno povećanje aktivnosti faktora VIII [% ili i.j./dL] x 0,5


Doza koju treba primeniti i učestalost primene uvek treba da budu usmereni ka postizanju kliničke efikasnosti za svaki pojedinačni slučaj.


U slučaju sledećih hemoragijskih događaja, aktivnost faktora VIII ne sme da padne ispod datog nivoa aktivnosti u plazmi (izraženog u % od normalne aktivnosti ili i.j./dL) tokom odgovarajućeg perioda primene leka.


Sledeća tabela služi kao vodič za doziranje tokom epizoda krvarenja i operacija:


Stepen krvarenja/ Vrsta operativnog zahvata

Potreban nivo aktivnosti faktora VIII (% ili i.j./dL)

Učestalost doziranja (sati)/trajanje terapije (dani)

Krvarenja

Rane hemartroze, krvarenje u mišićima ili krvarenje u usnoj duplji

20 - 40

Ponoviti na svakih 12 do 24 sata. Najmanje 1 dan sve do povlačenja epizode krvarenja praćene bolom ili do izlečenja.

Obimnija hemartroza, krvarenja u mišićima ili hematom

30 - 60

Ponoviti infuziju na svakih 12 do 24 sata tokom 3 do 4 dana ili duže, do povlačenja bola i akutnog stanja.


Krvarenja opasna po život

60 - 100

Ponoviti infuziju na svakih 8 do 24 sata do stabilizovanja stanja.

Operacija

Manje operacije, uključujući vađenje zuba

30 - 60

Svaka 24 sata, najmanje 1 dan, do izlečenja.

Velike operacije

80 - 100

(pre- i post- operativno)

Ponoviti infuziju svakih 8 - 24 sata do adekvatnog zarastanja rane, zatim nastaviti lečenje najmanje još 7 dana kako bi se održala aktivnost faktora VIII na 30% - 60% (i.j./dL).


Profilaksa

Za dugotrajnu profilaksu krvarenja kod pacijenata sa teškim oblikom hemofilije A, uobičajene doze iznose 20 do 40 i.j. faktora VIII po kg telesne mase primenjeno u intervalima od 2 do 3 dana. U nekim slučajevima, posebno kod mlađih pacijenata, može biti neophodna primena u kraćim vremenskim intervalima ili primena većih doza.


Pedijatrijska populacija

Doziranje kod dece se određuje u odnosu na telesnu masu, na isti način kao i kod odraslih. Učestalost primene se uvek određuje prema kliničkoj efikasnosti za svakog pacijenta posebno. Postoji određeno iskustvo u terapiji dece mlađe od 6 godina (videti odeljak 5.1 u Sažetku karakteristika leka).


Način primene

Za intravensku upotrebu.

Za uputstvo o rekonstituciji leka pre primene, videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


Preparat treba zagrejati do sobne temperature ili temperature tela pre primene. Primeniti putem injekcije ili infuzije sporo, intravenski, brzinom koja odgovara pacijentu. Brzina injekcije ili infuzije ne treba da bude veća od 2 mL po minutu.


Posmatrati pacijenta tokom primene. Ukoliko dođe do bilo kakve reakcije u vezi sa primenom leka Beriate, smanjiti brzinu infuzije ili prekinuti infuziju ukoliko to zahteva kliničko stanje pacijenta (videti takođe odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku Lista pomoćnih supstanci.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Preosetljivost

Moguće su reakcije preosetljivosti alergijskog tipa. Ukoliko se pojave simptomi preosetljivosti, pacijente treba savetovati da odmah prekinu primenu leka i da se obrati svom lekaru. Pacijenta treba upoznati sa ranim znacima reakcija preosetljivosti uključujući i urtikariju, generalizovanu urtikariju, stezanje u grudima, zviždanje u grudima (engl. wheezing), hipotenziju i anafilaksu.


U slučaju šoka, treba sprovesti važeće standardne preporuke za terapiju šoka.

Inhibitori

Formiranje neutrališućih antitela (inhibitora) na faktor VIII je poznata komplikacija u terapiji hemofilije A. Ovi inhibitori su obično IgG imunoglobulini usmereni protiv prokoagulantne aktivnosti faktora VIII i izražavaju se u Bethesda jedinicama (BU) po mL plazme korišćenjem modifikovanog testa. Rizik od razvoja inhibitora je u korelaciji sa težinom bolesti kao i sa izloženošću faktoru VIII, a najveći je u prvih 20 dana izloženosti. Retko se inhibitori mogu razviti nakon prvih 100 dana izloženosti.


Slučajevi ponovne pojave inhibitora (u niskom titru) su primećeni nakon zamene jednog leka koji sadrži faktor VIII drugim, kod prethodno lečenih pacijenata sa duže od 100 dana izloženosti, a koji u svojoj istoriji bolesti imaju podatak o stvaranju inhibitora. Zbog toga se preporučuje pažljivo praćenje pojave inhibitora kod svih pacijenata kod kojih je izvršena promena leka.


Klinički značaj razvoja inhibitora će zavisiti od titra inhibitora, pri čemu inhibitori sa niskim titrom koji su prolazno prisutni ili ostaju konstantno niskog titra, predstavljaju manji rizik za pojavu nedovoljnog kliničkog odgovora u odnosu na inhibitore sa visokim titrom.


Generalno, kod svih pacijenata lečenih lekovima koji sadrže faktor koagulacije VIII potrebno je pažljivo pratiti pojavu inhibitora i to klinički, i odgovarajućim laboratorijskim testovima. Ako se ne postignu očekivani nivoi faktora VIII u plazmi, ili ako odgovarajućom dozom nije moguće kontrolisati krvarenje, mora se sprovesti testiranje da bi se otkrili inhibitori faktora VIII. Kod pacijenata koji imaju visok nivo inhibitora, terapija faktorom VIII može biti bezuspešna pa treba razmotriti druge terapijske opcije. Lečenje ovih pacijenata treba prepustiti lekarima koji imaju iskustvo u lečenju hemofilije i inhibitora faktora VIII.


Kardiovaskularni događaji

Kod pacijenata sa utvrđenim kardiovaskularnim faktorima rizika, supstituciona terapija sa faktorom VIII može povećati kardiovaskularni rizik.


Komplikacije povezane sa kateterom

Ako je potreban centralni venski kateter (engl. central venous access device, CVAD), treba uzeti u obzir rizik od komplikacija povezanih sa centralnim venskim kateterom, koje uključuju lokalne infekcije, bakterijemiju i trombozu na mestu primene katetera.


Virusološka bezbednost

Standardne mere za prevenciju infekcija usled primene lekova koji su dobijeni iz humane krvi ili plazme uključuju selekciju donora, skrining pojedinačnih donacija i pulova (engl. pool) plazme na specifične markere infekcije i uvođenje efektivnih proizvodnih postupaka za inaktivaciju/uklanjanje virusa. Uprkos ovome, kada se primenjuju lekovi poreklom iz humane krvi ili plazme, verovatnoća transmisije infektivnih agenasa ne može se u potpunosti isključiti. Ovo se takođe odnosi na nepoznate ili novootkrivene viruse i druge patogene.


Mere koje se sprovode su efektivne u uklanjanju virusa sa omotačem kao što su virus humane imunodeficijencije (HIV), virus hepatitisa B (HBV) i virus hepatitisa C (HCV), kao i virusa bez omotača kao što su virus hepatitisa A (HAV) i parvovirus B19.


Kod pacijenata koji redovno/ponovljeno primaju humani faktor koagulacije VIII proizveden iz plazme, treba razmotriti odgovarajuću vakcinaciju (hepatitis A i B).


Strogo se preporučuje da se pri svakoj primeni leka Beriate, zabeleži ime pacijenta i broj serije leka, kako bi se održala veza između pacijenta i serije leka.


Pedijatrijska populacija

Navedena upozorenja i mere opreza odnose se i na odrasle i na decu.

Sadržaj natrijuma

Lek Beriate sadrži do 2,75 mg (0,12 mmol) natrijuma po 1 mL. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Nisu prijavljene interakcije između lekova koji sadrže faktor VIII i drugih lekova.


Plodnost, trudnoća i dojenje

Reproduktivne studije na životinjama nisu sprovedene sa faktorom VIII. Trudnoća i dojenje

Budući da se hemofilija A retko javlja kod žena, iskustva o primeni faktora VIII tokom trudnoće i dojenja

nisu dostupna.

Stoga, faktor VIII treba koristiti tokom trudnoće i dojenja samo ukoliko je strogo indikovano.


Plodnost

Nema dostupnih podataka o uticaju leka na plodnost.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Lek Beriate nema uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


Neželjena dejstva


Sažetak bezbednosnog profila

Reakcije preosetljivosti ili alergijske reakcije (koje mogu da uključe angioedem, osećaj pečenja i žarenje na mestu primene infuzije, jezu, nalete crvenila praćene osećajem vrućine, generalizovanu urtikariju,

glavobolju, osip, hipotenziju, letargiju, mučninu, nemir, tahikardiju, stezanje u grudima, trnjenje, povraćanje, zviždanje u grudima) su veoma retko primećene i mogu u nekim slučajevima napredovati do teške anafilakse (uključujući šok).

Do razvoja neutrališućih antitela (inhibitora) može doći kod pacijenata sa hemofilijom A koji su lečeni faktorom VIII, uključujući lek Beriate. Ako se pojave takvi inhibitori, stanje će se manifestovati kao nedovoljan klinički odgovor. U takvim slučajevima, preporučuje se da se kontaktira specijalizovani centar za hemofiliju.

Tabelarni prikaz neželjenih reakcija

Sledeće neželjene reakcije su navedene u ovom odeljku zasnovane na postmarketinškom iskustvu, kao i naučnoj literaturi.

Tabela u nastavku je u skladu sa MedDRA klasifikacijom sistema organa. Učestalost je definisana na osnovu sledeće konvencije:

veoma česta (≥1/10); česta (≥1/100 do <1/10); povremena (≥1/1000 do <1/100); retka (≥1/10000 do

<1/1000); veoma retka (<1/10000), nepoznata (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).


MedDRA SOC

Neželjena reakcija

Učestalost

Poremećaji krvi i limfnog sistema

Inhibicija FVIII

Povremeno (PTPs) *

Veoma često (PUPs) *

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Groznica

Veoma retko

Poremećaji imunskog sistema

Preosetljivost (alergijske reakcije)

Veoma retko

*Učestalost se zasniva na studijama sprovedenim na svim lekovima koji sadrže FVIII koje obuhvataju pacijente sa teškom hemofilijom A. PTPs = pacijenti koji su ranije lečeni (engl. previously-treated patients), PUPs = pacijenti koji nisu ranije lečeni (engl. previously-untreated patients)

Za podatke o virusološkoj bezbednosti pogledati odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka. Pedijatrijska populacija

Očekuje se da su učestalost, tip i težina neželjenih reakcija iste kao kod odraslih.


Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Nisu poznati simptomi predoziranja humanim faktorom koagulacije VIII.


Lista pomoćnih supstanci


Prašak: glicin

kalcijum-hloridnatrijum-hidroksid (u malim količinama) za podešavanje pH saharoza

natrijum-hlorid


Priloženi rastvarač: voda za injekcije


Inkompatibilnost


Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, rastvaračima i razblaživačima, osim sa onima koji su navedeni u odeljku Lista pomoćnih supstanci.


Rok upotrebe


3 godine.


Rok upotrebe nakon rekonstitucije:

Hemijska i fizička stabilnost rekonstituisanog leka je dokazana u toku 8 sati na 25 °C. Sa mikrobiološkog aspekta, lek treba upotrebiti odmah. Ukoliko se ne primeni odmah, čuvati ga do 8 sati na temperaturi do 25 °C.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2 °C do 8 °C). Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

U okviru roka upotrebe, lek Beriate se može čuvati na temperaturi do 25 °C, imajući u vidu da ukupni period čuvanja na temperaturi do 25 °C ne bude duži od mesec dana. Pojedinačni periodi čuvanja na sobnoj temperaturi treba da budu dokumentovani, a ukupni period čuvanja leka na temperaturi do 25 °C ne sme da bude duži od jednog meseca.

NEMOJTE IZLAGATI bočice toploti direktno. Bočice se ne smeju zagrevati iznad temperature tela (37 ºC). Za uslove čuvanja nakon rekonstitucije leka, videti odeljak Rok upotrebe.

Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje:

Bočica je od bezbojnog stakla (250 i.j. i 500 i.j.: staklo tipa I; 1000 i.j.: staklo tipa II), zatvorena pod vakuumom sa bromobutilnim gumenim čepom, aluminijumskim prstenom i plastičnim flip-off poklopcem (polipropilen).


Spoljašnje pakovanje:

Pakovanje leka Beriate, 250 i.j. sadrži : 1 bočicu sa praškom

1 bočicu sa 2,5 mL vode za injekcije 1 filter transfer set 20/20


Pakovanje leka Beriate, 500 i.j. sadrži:

1 bočicu sa praškom

1 bočicu sa 5mL vode za injekcije 1 filter transfer set 20/20


Pakovanje leka Beriate, 1000 i.j. sadrži : 1 bočicu sa praškom

1 bočicu sa 10mL vode za injekcije 1 filter transfer set 20/20


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Način primene

Opšte instrukcije

Rekonstitucija:

Rastvarač izneti na sobnu temperaturu. Uveriti se da su zaštitni čepovi sa bočice sa praškom i bočice sa rastvaračem uklonjeni, očišćeni rastvorom antiseptika i osušeni pre otvaranja pakovanja transfer seta

„Mix2Vial”.


image

  1. Otvoriti Mix2Vial pakovanje uklanjanjem zaštitne folije.

Ne vaditi Mix2Vial iz blister pakovanja!

1

image

image

image2

2. Staviti bočicu sa rastvaračem na ravnu, čistu površinu, i čvrsto držati bočicu. Uzeti Mix2Vial u blister pakovanju i gurnuti oštar vrh na kraju plavog adaptera pravo nadole kroz čep bočice sa rastvaračem.


3

3. Pažljivo ukloniti blister pakovanje sa Mix2Vial seta držeći za obod, povlačeći vertikalno naviše. Uverite se da je uklonjeno samo blister pakovanje, a ne i Mix2Vial set.


4

4. Postaviti bočicu sa lekom na ravnu i čvrstu površinu. Okrenuti bočicu sa rastvaračem na koju je dodat Mix2Vial set i gurnuti oštar vrh na kraju providnog adaptera pravo nadole kroz čep bočice sa lekom. Rastvarač će se automatski izliti u bočicu sa lekom.


5

5. Jednom rukom držati stranu Mix2Vial seta na kojoj je bočica sa lekom, a drugom rukom držati stranu bočice sa rastvaračem i pažljivo, odvrtanjem u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, razdvojiti set na dva dela. Odbaciti bočicu sa rastvaračem na koju je dodat plavi Mix2Vial adapter.


6

6. Laganim, kružnim pokretima bočice sa praškom izvršiti potpuno rastvaranje praška u bočici na koju je dodat providni adapter. Ne mućkati.


7

7. Uvući vazduh u prazan, sterilan špric. Držeći bočicu sa praškom uspravno, povezati špric sa Mix2Vial Luer Lock konektorom zavrtanjem u pravcu kazaljke na satu. Ubaciti vazduh u bočicu sa praškom.

image

Izvlačenje i primena:


8


  1. Držeći pritisnut klip šprica, okrenuti sistem za 180 stepeni i uvući rastvor u špric pritiskanjem klipa polako unazad.


  2. Sada kada je rastvor prebačen u špric, čvrsto držati telo šprica (tako da klip šprica bude okrenut nadole) i razdvojiti Mix2Vial providni adapter od šprica odvrtanjem u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.9


Za injekciju leka Beriate preporučljiva je primena plastičnih raspoloživih špriceva jer rastvori ovog tipa imaju tendenciju prijanjanja za brušene staklene površine svih staklenih špriceva.

Rastvor primeniti sporo intravenski (videti odeljak Doziranje i način primene), vodeći računa da krv ne ulazi u špric ispunjen lekom.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.