Početna stranica Početna stranica

Velafax
venlafaksin

UPUTSTVO ZA LEKΔ Velafax; 37,5 mg; tableta Δ Velafax; 75 mg; tableta


Venlafaxin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Druga neželjena dejstva koja se mogu javiti:


Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)


Velafax nekada može prouzrokovati neželjena dejstva kojih ne morate biti svesni,kao što su porast krvnog pritiska ili nepravilan rad srca, blagi poremećaj vrednosti enzima jetre u krvi, poremećaj koncentracije

natrijuma u krvi i holesterola. Retko, venlafaksin može smanjiti funkciju trombocita, što može dovesti do povećanog rizika od nastanka modrica, podliva ili krvarenja. Zbog toga, Vaš lekar može povremeno tražiti da uradite analizu krvi, posebno ukoliko uzimate lek Velafax duže vremena.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 1. Kako čuvati lek Velafax

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Velafax posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Uslovi čuvanja

  Lek treba čuvati na temperaturi do 25º C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Velafax

Svaka tableta leka Velafax od 37,5 mg sadrži 37,5 mg venlafaksina u obliku venlafaksin-hidrohlorida. Svaka tableta leka Velafax od 75 mg sadrži 75 mg venlafaksina u obliku venlafaksin-hidrohlorida.


Pomoćne supstance: Celuloza; mikrokristalna; skrob, kukuruzni; gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); natrijum- skrobglikolat; talk; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Velafax i sadržaj pakovanja

Velafax, tablete, 37,5 mg, su duguljaste tablete, žute do svetložute boje, sa podeonom linijom sa obe strane. Velafax, tablete, 75 mg, su okrugle tablete, žute do svetložute boje, sa utisnutom podeonom linijom na jednoj strani i oznakom "PLIVA" na drugoj strani.


Podeona linija nije namenjena za lomljenje tablete.


Gotov proizvod se pakuje u unutrašnje pakovanje koje je PVC/Alu blister sa 14 tableta. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 2 blistera sa po 14 tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

TEVA SERBIA D.O.O. BEOGRAD

Makenzijeva 24 Beograd – Vračar


Proizvođač:

PLIVA HRVATSKA D.O.O.

Prilaz baruna Filipovića 25 Zagreb, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April, 2018.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Velafax 37,5 mg: 515-01-03247-17-001 od 30.04.2018.

Velafax 75 mg: 515-01-03248-17-001 od 30.04.2018.