Početna stranica Početna stranica

Repatha
evolokumab

UPUTSTVO ZA LEKRepatha, 140 mg, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu evolokumab


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Repatha i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Repatha

 3. Kako se primenjuje lek Repatha

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Repatha

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Repatha i čemu je namenjen Šta je lek Repatha i kako deluje

  Repatha je lek koji u krvi snižava nivo „lošeg“ holesterola, oblika masti.


  Lek Repatha sadrži aktivnu supstancu evolokumab, monoklonsko antitelo (vrsta specijalizovanog proteina dizajniranog za vezivanje na ciljne molekule u telu). Evolokumab je dizajniran za vezivanje na molekul koji se naziva PCSK9, koji utiče na sposobnost jetre da unese holesterol. Vezivanjem i uklanjanjem PCSK9, lek povećava količinu holesterola koja ulazi u jetru i time smanjuje nivo holesterola u krvi.


  Lek Repatha se koristi


  Lek Repatha se koristi kao dodatak dijeti za snižavanje nivoa holesterola:

  • ako ste odrasla osoba sa visokim nivoom holesterola u krvi (primarna hiperholesterolemija [heterozigotna porodična i nefamilijarna] ili mešovita dislipidemija). Primenjuje se:

   • u kombinaciji sa statinom ili drugim lekom za snižavanje nivoa holesterola, ako maksimalna doza statina ne snižava dovoljno nivo holesterola.

   • sam ili u kombinaciji sa drugim lekovima za snižavanje nivoa holesterola, ako statini ne deluju dobro ili se ne mogu koristiti.

  • ako ste dete uzrasta 10 ili više godina i imate visok nivo holesterola u krvi zbog poremećaja koji se pojavljuje u Vašoj porodici (heterozigotna porodična hiperholesterolemija ili HeFH). Primenjuje se sam ili u kombinaciji sa drugim terapijama za snižavanje nivoa holesterola.

  • ako ste odrasla osoba ili dete uzrasta 10 ili više godina i imate visok nivo holesterola u krvi zbog poremećaja koji se pojavljuje u Vašoj porodici (homozigotna porodična hiperholesterolemija). Primenjuje se u kombinaciji sa drugim terapijama za snižavanje nivoa holesterola.

  • ako ste odrasla osoba sa visokim nivoom holesterola u krvi i ustanovljenom aterosklerotskom kardiovaskularnom bolesti (srčani ili moždani udar ili problemi sa krvnim sudovima u istoriji bolesti). Primenjuje se:

   • u kombinaciji sa statinom ili drugim lekom za snižavanje nivoa holesterola, ako maksimalna doza statina ne snižava dovoljno nivo holesterola.

   • sam ili u kombinaciji sa drugim lekovima za snižavanje nivoa holesterola, ako statini ne deluju dobro ili se ne mogu koristiti.


    Lek Repatha se koristi kod pacijenata koji ne mogu da kontrolišu nivo holesterola samo pomoću dijete za snižavanje nivoa holesterola. Potrebno je pridržavati se dijete za snižavanje nivoa holesterola za vreme primene ovog leka. Lek Repatha može pomoći u prevenciji srčanog udara i moždanog udara, i kod operativnih zahvata na srcu radi povećanja dotoka krvi u srce kod nakupljenih masnih naslaga u arterijama (takođe poznato kao aterosklerotska kardiovaskularna bolest).


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Repatha Lek Repatha ne smete primenjivati:

  - ukoliko ste alergični (preosetljivi) na evolokumab ili bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


  Upozorenja i mere opreza


  Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Repatha.

  Pre upotrebe leka Repatha, konsultujte se sa lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom ako imate oboljenje jetre.

  Poklopac igle koji se nalazi u napunjenom injekcionom penu je napravljen od suve prirodne gume (derivat lateksa) koja može izazvati teške alergijske reakcije.


  Da bi se poboljšala sledljivost ovog leka, Vaš lekar ili farmaceut treba da u Vaš medicinski karton evidentira naziv i broj serije leka koji ste primili. Možda ćete želeti da zabeležite ove podatke u slučaju da se takve informacije od Vas zatraže u budućnosti.


  Deca i adolescenti


  Primena leka Repatha ispitana je kod dece uzrasta 10 i više godina koja se leče od heterozigotne ili homozigotne porodične hiperholesterolemije.


  Primena leka Repatha nije ispitana kod dece mlađe od 10 godina.


  Drugi lekovi i Repatha


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Trudnoća i dojenje


  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


  Lek Repatha nije ispitan kod trudnica. Nije poznato da li lek Repatha može da naškodi Vašem nerođenom detetu.


  Nije poznato da li se lek Repatha izlučuje u majčino mleko.


  Važno je da obavestite svog lekara ako dojite ili planirate da dojite. Vaš lekar će Vam tada pomoći pri odlučivanju da li da prestanete da dojite ili da prestanete da uzimate lek Repatha, uzimajući u obzir korist dojenja za dete i korist primene leka Repatha za majku.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Repatha ne utiče ili zanemarljivo utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


  Lek Repatha sadrži natrijum


  Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po dozi, to jest suštinski je „bez natrijuma“.


 3. Kako se primenjuje lek Repatha


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom.


  Preporučena doza zavisi od oboljenja:

  • za lečenje odraslih sa primarnom hiperholesterolemijom i mešovitom dislipidemijom doza iznosi ili 140 mg svake dve nedelje ili 420 mg jednom mesečno.

  • za lečenje dece uzrasta 10 ili više godina sa heterozigotnom porodičnom hiperholesterolemijom doza iznosi ili 140 mg svake dve nedelje ili 420 mg jednom mesečno.

  • za lečenje odraslih i dece uzrasta 10 ili više godina sa homozigotnom porodičnom hiperholesterolemijom preporučena početna doza iznosi 420 mg jednom mesečno. Nakon 12 nedelja, Vaš lekar može odlučiti da poveća dozu do 420 mg svake dve nedelje. Takođe ukoliko ste na aferezi, postupak sličan dijalizi kojim se holesterol i druge masti uklanjaju iz

   krvi, Vaš lekar može odlučiti da započnete sa dozom od 420 mg svake dve nedelje kako bi se lečenje podudaralo sa aferezom.

  • za lečenje odraslih sa ustanovljenom aterosklerotskom kardiovaskularnom bolesti (srčani udar, moždani udar ili problemi sa krvnim sudovima u istoriji bolesti), doza iznosi ili 140 mg svake dve nedelje ili 420 mg jednom mesečno.


   Lek Repatha se daje injekcijom pod kožu (potkožno).


   Ako Vam je lekar propisao dozu od 420 mg, morate da primenite tri napunjena injekciona pena, jer pojedinačni napunjeni injekcioni pen sadrži samo 140 mg leka. Nakon što dostignu sobnu temperaturu, sve doze treba primeniti u roku od 30 minuta.


   Ako lekar odluči da Vi ili Vaš negovatelj možete davati lek Repatha, Vi ili Vaš negovatelj morate proći obuku o ispravnom načinu pripreme i davanju leka Repatha. Nemojte pokušavati da primenite lek Repatha dok Vam Vaš lekar ili medicinska sestra ne pokažu kako se to radi.


   Pogledajte detaljno „Uputstvo za upotrebu“ na kraju ovog uputstva o načinu čuvanja, pripreme i davanja injekcije leka Repatha kod kuće. Ukoliko koristite napunjeni injekcioni pen, stavite pravilno (žuti) kraj pena na kožu pre injektovanja.


   Pre početka primene leka Repatha, potrebno je da budete na dijeti za snižavanje nivoa holesterola. Potrebno je pridržavati se dijete za snižavanje nivoa holesterola za vreme primene leka Repatha.


   Ako Vam je lekar propisao lek Repatha zajedno sa drugim lekom za snižavanje nivoa holesterola, pratite uputstva lekara o tome kako se ti lekovi uzimaju zajedno. U tom slučaju takođe pročitajte i uputstva o doziranju tog drugog leka u njegovom Uputstvu za lek.


   Ako ste primenili više leka Repatha nego što treba


   Odmah obavestite svog lekara ili farmaceuta.


   Ako ste zaboravili da primenite lek Repatha


   Uzmite lek Repatha što pre nakon propuštene doze. Zatim, obavestite svog lekara koji će odrediti vreme primene Vaše sledeće doze i pratite novi raspored tačno onako kako Vam je rekao lekar. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Grip (visoka telesna temperatura, bol u grlu, curenje iz nosa, kašalj i drhtavica)

  • Obična prehlada, kao što je curenje iz nosa, bol u grlu ili infekcije sinusa (nazofaringitis ili infekcije gornjih disajnih puteva)

  • Mučnina

  • Bol u leđima

  • Bol u zglobovima (artralgija)

  • Bol u mišićima

  • Reakcije na mestu primene, kao što je nastanak modrica, crvenilo, krvarenje, bol ili oticanje

  • Alergijske reakcije, uključujući osip

  • Glavobolja

   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Koprivnjača, crveni osip na koži koji svrbi (urtikarija)

  • Simptomi slični gripu


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Oticanje lica, usta, jezika ili grla (angioedem) Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Repatha


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Repatha posle isteka roka upotrebe naznačenog na unutrašnjem i spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2°C do 8°C). Ne zamrzavati.

  Napunjeni injekcioni pen čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Napunjeni injekcioni pen može da se drži van frižidera pre davanja injekcije kako bi dostigao sobnu temperaturu (do 25°C). Na taj način će primena leka biti manje neprijatna. Kada se izvadi iz frižidera, lek Repatha može se čuvati na sobnoj temperaturi (do 25°C) u originalnom pakovanju i mora se upotrebiti u roku od mesec dana.


  Nemojte primenjivati ovaj lek ako primetite da je promenio boju ili da sadrži velike grudvice, pahuljaste ili obojene čestice.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Repatha

Kako izgleda lek Repatha i sadržaj pakovanja


Lek Repatha je tečnost praktično bez vidljivih čestica.


Unutrašnje pakovanje: Napunjeni injekcioni pen je mehaničko injekciono sredstvo sa oprugom, u kome se nalazi prethodno napunjeni injekcioni špric. Špric je napravljen od stakla tipa I, zapremine

1 mL, sa fiksiranom iglom od nerđajućeg čelika (koja je pokrivena štitnikom za iglu od elastomera) i sa gumenim delom klipa šprica od brombutil gume, koji je obložen fluoropolimerom sa strane koja je u kontaktu sa lekom. Štitnik za iglu od elastomera je od prirodne gume i može imati i spoljašnji plastični čvrsti poklopac. Klip šprica je od plastičnog materijala.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 2 napunjena injekciona pena za jednokratnu upotrebu sa 1 mL rastvora za injekciju u svakom penu i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole:

AMICUS SRB D.O.O.

Milorada Jovanovića 9 Beograd


Proizvođač:

 1. AMGEN TECHNOLOGY (IRELAND) UNLIMITED COMPANY Pottery Road, Dun Laoghaire

  Co. Dublin, Irska


 2. AMGEN EUROPE B.V. Minervum 7061

Breda, Holandija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Jul, 2022.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-03509-21-003 od 22.07.2022.

image

image


Uputstvo za upotrebu:

Repatha SureClick napunjeni injekcioni pen za jednokratnu upotrebuUputstvo za delove

Pre korišćenja

Sivo dugme za

iniciranje


Važi do:


Prozorčić


Lek Narandžasti

zatvarač Žuti

pričvršćen sigurnosni štitnik (unutra se nalazi igla)

Posle korišćenja


Važi do:


Žuti prozorčić (davanje injekcije završeno)


Žuti sigurnosni štitnik

(unutra se nalazi igla)


Narandžasti zatvarač skinut

Važno: Igla se nalazi unutar žutog sigurnosnog štitnika.


Važno


Pre davanja leka Repatha u napunjenom injekcionom penu, pročitajte ove važne informacije:


Korak 1: Priprema

A

Izvadite jedan Repatha napunjeni injekcioni pen iz pakovanja.

 1. Pažljivo izvadite napunjeni injekcioni pen pravo iz kutije.

 2. Vratite originalno pakovanje sa neiskorišćenim napunjenim injekcionim penovima nazad u frižider.

 3. Sačekajte najmanje 30 minuta kako bi napunjeni injekcioni pen prirodno dostigao sobnu temperaturu pre davanja injekcije.

 • Nemojte pokušavati da ugrejete napunjeni injekcioni pen korišćenjem izvora toplote kao što su vruća voda ili mikrotalasna pećnica.

 • Nemojte ostavljati napunjeni injekcioni pen na direktnoj sunčevoj svetlosti.

 • Nemojte tresti napunjeni injekcioni pen.

 • Nemojte još uklanjati narandžasti zatvarač sa napunjenog injekcionog pena.


B

Pregledajte Repatha napunjeni injekcioni pen.

Žuti sigurnosni štitnik (unutra se nalazi igla)


image

Narandžasti zatvarač pričvršćen Prozorčić Lek Proverite da li je lek u prozorčiću bistar i bezbojan do blago žućkaste boje. Proverite rok upotrebe.

 • Nemojte koristiti napunjeni injekcioni pen ako je lek mutan ili promenjene boje ili ako sadrži velike grudvice, pahuljaste čestice ili čestice.

 • Nemojte koristiti napunjeni injekcioni pen ako bilo koji deo izgleda napuklo ili oštećeno.

 • Nemojte koristiti ako je napunjeni injekcioni pen pao.

 • Nemojte koristiti napunjeni injekcioni pen ako nedostaje narandžasti poklopac ili nije dobro pričvršćen.

 • Nemojte koristiti napunjeni injekcioni pen ako je istekao rok upotrebe. U svim slučajevima, uzmite novi napunjeni injekcioni pen.

image

image

image


C

Prikupite svu opremu potrebnu za davanje injekcije.

Dobro operite ruke sapunom i vodom.

Na čistu i dobro osvetljenu radnu površinu položite:

 • Novi napunjeni injekcioni pen.

 • Alkoholne maramice.

 • Pamučnu vatu ili komad gaze.

 • Flaster.

 • Kontejner za odlaganje oštrog otpada.D

Pripremite i očistite područje davanja injekcije.


Nadlaktica

Područje trbuha (abdomen)


Butina


Koristite isključivo sledeća područja davanja injekcije:

 • Butinu.

 • Područje trbuha (abdomen), osim u području od 5 centimetara oko pupka.

 • Spoljašnji deo nadlaktice (samo ako vam neko drugi daje injekciju).

 • Nemojte više dodirivati to područje pre davanja injekcije.

 • Pri svakom davanju injekcije odaberite drugo područje. Ako je potrebno da koristite isto područje davanja injekcije, vodite računa da ne dajete injekciju u isto mesto kao prethodni put.

 • Nemojte davati injekciju na područjima na kojima je koža osetljiva, sa modricama, crvena ili tvrda. Izbegavajte davanje injekcija u područja sa ožiljcima ili strijama.

Očistite područje davanja injekcije alkoholnom maramicom. Sačekajte da vam se koža osuši.

image


Korak 2: Pripremite se

A

Tek kada budete spremni za davanje injekcije, povucite ravno narandžasti zatvarač. Nemojte držati pen bez narandžastog zatvarača duže od 5 minuta. To može dovesti do sušenja rastvora za injekciju.


Narandžasti zatvarač


Normalno je videti kapljicu tečnosti na vrhu igle ili na žutom sigurnosnom štitniku.

 • Nemojte okretati, savijati ili drmati narandžasti zatvarač.

 • Nemojte vratiti narandžasti zatvarač nazad na napunjeni injekcioni pen.

 • Nemojte stavljati prste u žuti sigurnosni štitnik.

Važno: Nemojte skidati narandžasti zatvarač sa napunjenog injekcionog pena dok ne budete spremni za davanje injekcije.

Ako ne možete da primite injekciju, obratite se zdravstvenom radniku.

image


B

Napravite čvrstu površinu na izabranom mestu davanja injekcije (butina, trbuh ili spoljašnji deo nadlaktice) primenom metode sa rastegnutom kožom ili metode sa uhvaćenim naborom kože.

Metoda sa rastegnutom kožom


image


Čvrsto rastegnite kožu tako da pomerate palac i prste u suprotnom smeru, kako biste dobili područje širine oko 5 centimetara.

ILI

Metoda sa uhvaćenim naborom kože


Čvrsto uhvatite nabor kože između palca i ostalih prstiju kako biste dobili područje širine oko 5 centimetara.

Važno: Važno je da kožu držite rastegnutu ili u naboru za vreme davanja injekcije.

image


Korak 3: Davanje injekcije

A

Nastavite da držite kožu rastegnutu ili u naboru. Kada je narandžasti zatvarač skinut, stavite žuti sigurnosni štitnik na kožu pod uglom od 90 stepeni. Igla se nalazi unutar žutog sigurnosnog štitnika.

Nemojte još uvek dirati sivo dugme za davanje injekcije.


Žuti sigurnosni štitnik (unutra se nalazi igla)


B

Čvrsto pritisnite napunjeni injekcioni pen na dole na kožu dok ne prestane da se pomera.


image


Važno: Morate pritisnuti pen skroz do kraja, ali nemojte dirati sivo dugme za davanje injekcije dok ne budete spremni za ubrizgavanje.

image

image

image


C

Kada budete spremni za ubrizgavanje, pritisnite sivo dugme za davanje injekcije. Čućete

kliktaj.

„klik“image


D

Nastavite sa pritiskanjem pena na kožu. Zatim podignite palac još uvek držeći napunjeni injekcioni pen na koži. Ubrizgavanje može potrajati 15 sekundi.


„klik“

15 sekundi


Prozorčić od providnog postaje žuti kada je ubrizgavanje završeno. Možda ćete čuti drugi kliktaj.


NAPOMENA: Kada sklonite napunjeni injekcioni pen sa kože, igla će se automatski pokriti.


Korak 4: Završni korak

A

Bacite iskorišćeni napunjeni injekcioni pen i narandžasti zatvarač igle.


image

Iskorišćeni napunjeni injekcioni pen i narandžasti zatvarač bacite u kontejner za odlaganje oštrog otpada.

Razgovarajte sa zdravstvenim radnikom o pravilnom odlaganju. Možda postoje lokalni propisi o odlaganju.

Napunjeni injekcioni pen i kontejner za odlaganje oštrog otpada čuvajte van domašaja i vidokruga dece.

 • Nemojte ponovo upotrebljavati iskorišćeni napunjeni injekcioni pen.

 • Nemojte vraćati zatvarač na napunjeni injekcioni pen ili stavljati prste na žuti sigurnosni štitnik.

 • Nemojte reciklirati napunjeni injekcioni pen niti kontejner za odlaganje oštrog otpada ili ih bacati u kućni otpad.


B

Pregledajte mesto davanja injekcije.

Ako ima krvi, pritisnite pamučnu vatu ili komad gaze na mesto davanja injekcije. Nemojte trljati mesto davanja injekcije. Stavite flaster ako je potrebno.