Početna stranica Početna stranica

Vemlidy
tenofoviralafenamid

UPUTSTVO ZA LEKVemlidyTM, 25 mg, film tablete tenofoviralafenamid


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vemlidy i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vemlidy

 3. Kako se uzima lek Vemlidy

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vemlidy

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Vemlidy i čemu je namenjen


  Lek Vemlidy sadrži aktivnu supstancu tenofoviralafenamid. To je antivirusni lek, poznat kao nukleotidni inhibitor reverzne transkriptaze (NtRTI).


  Lek Vemlidy se koristi za lečenje hroničnog (dugoročnog) hepatitisa B kod odraslih i adolescenata uzrasta 12 godina i starijih, čija je telesna masa najmanje 35 kg. Hepatitis B je infekcija koja pogađa jetru, a izaziva je hepatitis B virus. Kod pacijenta sa hepatitis B infekcijom lek Vemlidy kontroliše infekciju tako što zaustavlja razmnožavanje virusa.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vemlidy Lek Vemlidy ne smete uzimati:

  • Ako ste alergični na tenofoviralafenamid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


   Ako se ovo odnosi na Vas, ne smete da uzimate lek Vemlidy i odmah recite to svom lekaru. Upozorenja i mere opreza

  • Vodite računa da ne prenesete hepatitis B virus nekoj drugoj osobi. I dalje možete da zarazite druge osobe i kada uzimate ovaj lek. Vemlidy ne sprečava rizik za prenos hepatitisa B na druge osobe putem polnog kontakta ili putem krvi. I dalje morate da primenjujete mere opreza da biste izbegli prenošenje virusa. Razgovarajte sa svojim lekarom o merama opreza kako biste izbegli prenošenje virusa drugim osobama.


  • Obavestite Vašeg lekara ako imate oboljenje jetre u anamnezi. Pacijenti koji imaju oboljenje jetre, a koji se leče antivirusnim lekovima od hepatitisa B, imaju veći rizik za nastanak teških i potencijalno smrtonosnih komplikacija jetre. Vaš lekar će zahtevati sprovođenje analiza krvi kako bi pratio funkciju jetre.


  • Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako imate oboljenje bubrega ili ako su testovi ukazali na probleme sa bubrezima. Pre započinjanja lečenja i tokom lečenja Vaš lekar će zahtevati sprovođenje analiza krvi kako bi pratio rad bubrega.


  • Obavestite Vašeg lekara ako takođe imate hepatitis C ili D. Lek Vemlidy nije ispitivan kod pacijenata koji imaju hepatitis C i D zajedno sa hepatitisom B.


  • Obavestite Vašeg lekara ako imate HIV. Ako niste sigurni da li imate HIV infekciju, Vaš lekar treba da Vam ponudi da se testirate na HIV pre nego što počnete da uzimate lek Vemlidy za lečenje hepatitisa B.


   Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, kažite to svom lekaru pre uzimanja leka Vemlidy. Deca i adolescenti

   Nemojte davati ovaj lek deci mlađoj od 12 godina ili čija je telesna masa manja od 35 kg. Lek Vemlidy nije ispitivan kod dece mlađe od 12 godina ili čija je telesna masa manja od 35 kg.


   Drugi lekovi i lek Vemlidy


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Lek Vemlidy može da stupi u interakciju sa drugim lekovima. Kao rezultat toga može da se promeni koncentracija leka Vemlidy ili drugog leka u krvi. To može da onemogući dejstvo drugih lekova koje uzimate, ili da pogorša neka neželjena dejstva.

   Lekovi koji se koriste za lečenje infekcije hepatitis B virusom:

   Nemojte uzimati lek Vemlidy sa drugim lekovima koji sadrže:

   • tenofoviralafenamid

   • tenofovirdizoproksil-fumarat

   • adefovirdipivoksil


    Druge vrste lekova

    Obavestite Vašeg lekara ako uzimate:

   • antibiotike u terapiji bakterijskih infekcija, uključujući tuberkulozu, koji sadrže:

    • rifabutin, rifampicin ili rifapentin

   • antivirusne lekove koji se koriste za lečenje infekcije virusom HIV, kao što su:

    • darunavir, lopinavir ili atazanavir pojačan ritonavirom ili kobicistatom

  • antikonvulzive u terapiji epilepsije, kao što su:

   - karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital ili fenitoin

  • biljne lekove koji se koriste u terapiji depresije i anksioznosti, a koji sadrže:

   - Kantarion (Hypericum perforatum)

  • antifungalne lekove koji se koriste za lečenje gljivičnih infekcija, a koji sadrže:

   - ketokonazol ili itrakonazol


   Kažite svom lekaru ako uzimate ove ili bilo koje druge lekove. Trudnoća i dojenje

   Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   • Preduzmite korake kako biste izbegli trudnoću tokom terapije sa lekom Vemlidy. Morate da koristite efikasan metod kontracepcije. Odmah obavestite svog lekara ukoliko zatrudnite.


   • Nemojte da dojite tokom lečenja lekom Vemlidy. Preporučuje se da ne dojite kako biste izbegli prenošenje tenofoviralafenamida ili tenofovira na bebu preko majčinog mleka.


    Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


    Lek Vemlidy može da izazove vrtoglavicu. Ako osetite vrtoglavicu kada uzimate lek Vemlidy, nemojte da vozite ili da koristite bilo kakve alate ili mašine.


    Lek Vemlidy sadrži laktozu

    U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Vemlidy


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je objasnio Vaš lekar. Ako niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Preporučena doza je jedna tableta jednom dnevno uz obrok. Lečenje treba da traje onoliko dugo koliko Vam propiše Vaš lekar. Obično traje od 6 do 12 meseci, a može trajati i više godina.


  Ako ste uzeli više leka Vemlidy nego što treba


  Ako ste slučajno uzeli veću dozu leka Vemlidy od preporučene, postoji povećan rizik od razvoja mogućih neželjenih dejstava leka (videti odeljak 4, Moguća neželjena dejstva).


  Javite se odmah svom lekaru ili najbližoj hitnoj službi radi saveta. Ponesite bočicu sa tabletama kako biste mogli lakše da objasnite koji ste lek uzeli.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Vemlidy


  Važno je da ne propustite da uzmete dozu leka Vemlidy. Ako propustite dozu, izračunajte koliko je vremena prošlo otkad je trebalo da uzmete lek.


  • Ako je prošlo manje od 18 sati od vremena kada inače uzimate lek Vemlidy, uzmite ga što pre je moguće i potom uzmite svoju sledeću dozu po uobičajenom rasporedu.


  • Ako je prošlo više od 18 sati od vremena kada inače uzimate lek Vemlidy, onda nemojte uzimati propuštenu dozu. Sačekajte i uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu tabletu.


   Ako ste povraćali u periodu kraćem od 1 sata nakon uzimanja leka Vemlidy, uzmite još jednu tabletu. Ako ste povraćali u periodu dužem od 1 sata nakon uzimanja leka Vemlidy, nije potrebno da uzimate još jednu tabletu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Vemlidy


   Ne smete prestati da uzimate lek Vemlidy bez saveta lekara. Prekidanje lečenja lekom Vemlidy može izazvati pogoršanje hepatitisa B. Kod nekih pacijenata koji imaju uznapredovalu bolest jetre ili cirozu to može biti opasno po život. Ako prestanete da uzimate lek Vemlidy, biće neophodno da idete na zdravstvene preglede i analize krvi tokom nekoliko meseci kako bi se proveravalo stanje infekcije hepatitis B virusom.


  • Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što prekinite uzimanje leka Vemlidy iz bilo kog razloga, posebno ako imate neželjena dejstva ili neku drugu bolest.


  • Odmah obavestite svog lekara o novim ili neuobičajenim simptomima nakon što prekinete lečenje, posebno o simptomima koje povezujete sa hepatitis B infekcijom.


  • Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što ponovno počnete da uzimate lek Vemlidy.


   Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Glavobolja


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Proliv

  • Povraćanje

  • Mučnina

  • Vrtoglavica

  • Bol u želucu

  • Bol u zglobovima (artralgija)

  • Osip

  • Svrab

  • Osećaj nadutosti

  • Gasovi (flatulencija)

  • Osećaj umora

   Analize mogu da pokažu i:

  • Povećanje vrednosti enzima jetre (ALT) u krvi


   Obavestite svog lekara ako neko od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Vemlidy


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Ne smete koristiti lek Vemlidy posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage. Čuvati u dobro zatvorenoj boci.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Vemlidy

Aktivna supstanca je tenofoviralafenamid. Jedna film tableta sadrži tenofoviralafenamid-fumarat što odgovara 25 mg tenofoviralafenamida.


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete:

laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna (E460(i)); kroskarmeloza-natrijum (E468); magnezijum stearat (E470b).


Film obloga:

Polivinilni alkohol (E1203); titan-dioksid (E171); makrogol (E1521); talk (E553b); gvožđe-oksid, žuti (E172).


Kako izgleda lek Vemlidy i sadržaj pakovanja


Okrugle žute film tablete prečnika 8 mm, sa utisnutom oznakom „GSI“ sa jedne strane i oznakom „25“ sa druge strane tablete.


Unutrašnje pakovanje je boca od polietilena velike gustine (engl. high density polyethylene, HDPE) zatvorena sigurnosnim polipropilenskim navojnim čepom za decu i zaštitnom aluminijumskom folijom.

Boca sadrži sredstvo za sušenje od silikagela (koje se mora čuvati u boci kako bi se film tablete zaštitile) i poliestarsku vaticu. Silikagel se nalazi u zasebnoj kesici ili posudi i ne sme se gutati. U boci se nalazi 30 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bocu (ukupno 30 film tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

MEDICOPHARMACIA DOO BEOGRAD, Partizanske Avijacije 4, Beograd-Novi Beograd


Proizvođač:

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA Business & Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, Irska


Ovaj uputstvo je poslednje odobreno


Maj 2018.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp.


Broj i datum dozvole:


515-01-01183-17-002 od 22.05.2018.


------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije


Vemlidy je indikovan za lečenje hroničnog hepatitisa B kod odraslih i adolescenata (uzrasta 12 godina i starijih, čija je telesna masa najmanje 35 kg) (videti odeljak Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka).


Doziranje i način primene


Lečenje treba da započne lekar sa iskustvom u lečenju i praćenju pacijenata sa hroničnim hepatitisom B. Doziranje

Odrasli i adolescenti (uzrasta 12 godina i stariji, čija je telesna masa najmanje 35 kg): jedna tableta jednom dnevno.


Prekid lečenja

Prekid lečenja treba razmotriti u sledećim slučajevima (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka):


HBs serokonverzije ili do pojave dokaza o gubitku efikasnosti. Kod prolongiranog lečenja duže od 2 godine, preporučuju se redovne kontrole kako bi se potvrdilo da je nastavak odabrane terapije i dalje prikladan za pacijenta.


Propuštena doza

Ako se doza propusti i ako je prošlo manje od 18 sati od uobičajenog vremena uzimanja doze, pacijent treba da uzme lek Vemlidy što pre je moguće i da nastavi da uzima lek po uobičajenom rasporedu. Ako je prošlo više od 18 sati od uobičajenog vremena uzimanja doze, pacijent ne treba da uzme propuštenu dozu, već treba jednostavno da nastavi da uzima lek po uobičajenom rasporedu.


Ako je pacijent povraćao u roku od jednog sata od uzimanja leka Vemlidy, pacijent treba da uzme drugu tabletu. Ako je pacijent povraćao nakon isteka jednog sata od uzimanja leka Vemlidy, pacijent ne treba da uzme drugu tabletu.


Posebne populacije pacijenata


Starije osobe

Nije potrebno prilagođavanje doze leka Vemlidy kod pacijenata starosne dobi 65 godina i starijih (videti odeljak Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Oštećenje funkcije bubrega

Nije potrebno prilagođavanje doze leka Vemlidy kod odraslih i adolescenata (uzrasta 12 godina i starijih, čija je telesna masa najmanje 35 kg) sa procenjenim klirensom kreatinina (CrCl) ≥ 15 mL/min ili kod pacijenata sa CrCl < 15 mL/min koji su na hemodijalizi.


Na dan hemodijalize lek Vemlidy treba uzeti nakon završetka postupka hemodijalize (videti odeljak Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Ne mogu se dati preporuke za doziranje kod pacijenata sa CrCl < 15 mL/min koji nisu na hemodijalizi (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Oštećenje funkcije jetre

Nije potrebno prilagođavanje doze kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Pedijatrijska populacija

Bezbednost i efikasnost leka Vemlidy kod dece mlađe od 12 godina ili čija je telesna masa < 35 kg, nisu još ustanovljene. Nema dostupnih podataka.


Način primene


Oralna primena. Vemlidy, film tablete treba uzimati sa hranom.


Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku Lista pomoćnih supstanci.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Prenos HBV-a


Pacijenti moraju biti upozoreni da lek Vemlidy ne sprečava rizik od prenosa HBV-a na druge osobe polnim kontaktom ili putem kontaminirane krvi. Mora se nastaviti sa primenom odgovarajućih mera opreza.

Pacijenti sa dekompenzovanom bolešću jetre


Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti leka Vemlidy kod pacijenata inficiranih HBV-om koji imaju dekompenzovanu bolest jetre i koji imaju Child Pugh Turcotte (CPT) skor > 9 (tj. klasa C). Kod ovih pacijenata može postojati povećani rizik od javljanja ozbiljnih hepatičnih ili renalnih neželjenih reakcija. Zato kod ove populacije pacijenata treba pažljivo pratiti hepatobilijarne i renalne parametre (videti odeljak Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Pogoršanje hepatitisa


Pogoršanja bolesti tokom lečenja

Spontana pogoršanja hroničnog hepatitisa B su relativno česta i karakteriše ih prolazni porast vrednosti alanin aminotransferaze (ALT) u serumu. Nakon započinjanja antivirusne terapije, vrednost ALT u serumu može da se poveća kod nekih pacijenata. Kod pacijenata sa kompenzovanom bolešću jetre, ovo povećanje ALT-a generalno nije praćeno povećanjem koncentracije bilirubina u serumu ili dekompenzacijom jetre. Kod pacijenata sa cirozom može postojati veći rizik za nastanak dekompenzacije jetre nakon pogoršanja hepatitisa i zato ih tokom lečenja treba pažljivo pratiti.


Pogoršanja bolesti nakon prekida lečenja

Akutna pogoršanja hepatitisa prijavljena su kod pacijenata koji su prekinuli terapiju hepatitisa B, obično udružena sa povećanjem vrednosti HBV DNK u plazmi. Većina slučajeva je samoograničavajuća, ali teška pogoršanja, što uključuje i smrtne ishode, mogu da se jave nakon prekida primene terapije hepatitisa

 1. Funkciju jetre treba pratiti u ponavljanim intervalima, kako klinički, tako i laboratorijski najmanje 6 meseci nakon prekida primene terapije hepatitisa B. Ako je primereno, može biti potrebno ponovno započinjanje terapije hepatitisa B.


  Kod pacijenata sa odmaklom bolešću jetre ili cirozom ne preporučuje se prekid terapije jer pogoršanje hepatitisa nakon prekida primene terapije može dovesti do dekompenzacije jetre. Pogoršanja bolesti jetre su posebno ozbiljna, a ponekad i sa smrtnim ishodom, kod pacijenata sa dekompenzovanom bolešću jetre.


  Oštećenje funkcije bubrega


  Pacijenti sa klirensom kreatinina <30 ml/min

  Upotreba leka Vemlidy jednom dnevno kod pacijenata sa CrCl ≥ 15 mL/min, ali < 30 mL/min i kod pacijenata sa CrCl < 15 mL/min koji su na hemodijalizi bazirana je na veoma limitiranim farmakokinetičkim podacima i na modeliranju i simulaciji. Nema podataka o bezbednosti uzimanja leka Vemlidy za lečenje HBV inficiranih pacijenata sa CrCl < 30 mL/min.


  Uzimanje leka Vemlidy se ne preporučuje kod pacijenata sa CrCl < 15 mL/min koji nisu na hemodijalizi (videti odeljak Doziranje i način primene).


  Nefrotoksičnost


  Ne može se isključiti potencijalni rizik od nefrotoksičnosti koja može biti rezultat hronične ekspozicije niskim koncentracijama tenofovira zbog primene doza tenofoviralafenamida (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka u Sažetku karakteristika leka).


  Pacijenti istovremeno inficirani sa HBV i hepatitis C ili D virusom


  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti leka Vemlidy kod pacijenta sa istovremenom infekcijom hepatitis C ili D virusom. Treba pratiti smernice za istovremenu primenu terapije za hepatitis C (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


  Hepatitis B i koinfekcija HIV-om


  Testiranje antitela na HIV treba da se ponudi svim pacijentima inficiranim HBV-om kojima nije poznat status infekcije virusom HIV-1 pre započinjanja terapije lekom Vemlidy. Kod pacijenata koji su

  istovremeno inficirani sa HBV-om i HIV-om, lek Vemlidy treba istovremeno primenjivati sa drugim antiretrovirusnim lekovima kako bi se osiguralo da pacijent dobija odgovarajuću terapiju za lečenje infekcije virusom HIV (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


  Istovremena primena sa drugim lekovima


  Vemlidy ne treba istovremeno primenjivati sa proizvodima koji sadrže tenofoviralafenamid, tenofovirdizoproksil-fumarat ili adefovirdipivoksil.


  Ne preporučuje se istovremena primena leka Vemlidy sa određenim antikonvulzivima

  (npr. karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital i fenitoin), antimikobakterijskim lekovima

  (npr. rifampicin, rifabutin i rifapentin) ili sa kantarionom, jer su svi oni induktori P-glikoproteina (P-gp) i mogu da smanje koncentraciju tenofoviralafenamida u plazmi.


  Istovremena primena leka Vemlidy sa snažnim inhibitorima P-gp (npr. itrakonazol i ketokonazol) može da poveća koncentraciju tenofoviralafenamida u plazmi. Ne preporučuje se istovremena primena ovih lekova.


  Nepodnošenje laktoze


  Lek Vemlidy sadrži laktozu, monohidrat. Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjem intolerancije na galaktozu, nedostatkom Lapp laktaze ili glukozno-galaktoznom malapsorpcijom, ne smeju koristiti ovaj lek.


  Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


  Studije interakcija su sprovedene samo kod odraslih.


  Vemlidy ne treba istovremeno primenjivati sa lekovima koji sadrže tenofovirdizoproksil-fumarat, tenofoviralafenamid ili adefovirdipivoksil.


  Lekovi koji mogu da utiču na tenofoviralafenamid


  Tenofoviralafenamid se prenosi pomoću P-gp i proteina rezistencije karcinoma dojke (engl. breast cancer resistance protein, BCRP). Očekuje se da lekovi koji su P-gp induktori (npr. rifampicin, rifabutin, karbamazepin, fenobarbital ili kantarion) smanjuju koncentraciju tenofoviralafenamida u plazmi što može da dovede do gubitka terapijskog efekta leka Vemlidy. Ne preporučuje se istovremena primena ovih lekova sa lekom Vemlidy.


  Istovremena primena leka Vemlidy sa lekovima koji inhibiraju P-gp i/ili BCRP može da poveća koncentraciju tenofoviralafenamida u plazmi. Ne preporučuje se istovremena primena jakih inhibitora P-gp sa lekom Vemlidy.


  Tenofoviralafenamid je supstrat OATP1B1 i OATP1B3 in vitro. Na distribuciju tenofoviralafenamida u organizmu može da utiče aktivnost OATP1B1 i/ili OATP1B3.


  Uticaj tenofoviralafenamida na druge lekove


  Tenofoviralafenamid nije inhibitor CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 ili CYP2D6

  in vitro. Nije inhibitor CYP3A in vivo.


  Tenofoviralafenamid nije inhibitor humane uridin difosfat glukuronosiltransferaze (UGT) 1A1 in vitro. Nije poznato da li je tenofoviralafenamid inhibitor drugih UGT enzima.


  Informacije o interakcijama sa lekom Vemlidy sa lekovima koji se potencijalo mogu primenjivati istovremeno, sažete su u nastavku, u Tabeli 1 (povećanje je označeno sa „↑“, smanjenje kao „↓“, bez promene kao „↔“; dva puta na dan kao „b.i.d.“, pojedinačna doza „s.d.“, jednom dnevno kao „q.d.“; i

  intravenski kao „IV“). Opisane interakcije lekova zasnivaju se na ispitivanjima sprovedenim sa tenofoviralafenamidom ili su potencijalne interakcije lekova koje se mogu javiti sa lekom Vemlidy.


  Tabela 1: Interakcije između leka Vemlidy i drugih lekova  Lekovi prema terapijskim oblastima

  Uticaj na koncentracije leka.a,b

  Srednja vrednost odnosa (90% interval pouzdanosti) za PIK, Cmax, Cmin


  Preporuke u vezi sa istovremenom primenom leka Vemlidy

  ANTIKONVULZIVI

  Karbamazepin

  Tenofoviralafenamid

  Ne preporučuje se istovremena primena.

  (300 mg oralno, b.i.d.)

  ↓ Cmax 0,43 (0,36, 0,51)

  ↓ PIK 0,45 (0,40, 0,51)

  Tenofoviralafenamidc

  (25 mg oralno, s.d.)

  Tenofovir

  ↓ Cmax 0,70 (0,65, 0,74)

  ↔ PIK 0,77 (0,74, 0,81)

  Okskarbazepin Fenobarbital

  Interakcije nisu ispitane.

  Očekivano:

  ↓ Tenofoviralafenamid

  Ne preporučuje se istovremena primena.

  Fenitoin

  Interakcije nisu ispitane.

  Očekivano:

  ↓ Tenofoviralafenamid

  Ne preporučuje se istovremena primena.

  Midazolamd

  (2,5 mg oralno, s.d.)


  Tenofoviralafenamidc (25 mg oralno, q.d.)

  Midazolam

  ↔ Cmax 1,02 (0,92, 1,13)

  ↔ PIK 1,13 (1,04, 1,23)

  Nije potrebno prilagođavanje doze midazolama (datog oralno ili IV).

  Midazolamd

  (1 mg IV, s.d.)


  Tenofoviralafenamidc (25 mg oralno, q.d.)

  Midazolam

  ↔ Cmax 0,99 (0,89, 1,11)

  ↔ PIK 1,08 (1,04, 1,14)

  ANTIDEPRESIVI

  Sertralin

  Tenofoviralafenamid

  Nije potrebno prilagođavanje doze leka Vemlidy ili

  (50 mg oralno, s.d.)

  ↔ Cmax 1,00 (0,86, 1,16)

  sertralina.

  ↔ PIK 0,96 (0,89, 1,03)

  Tenofoviralafenamide

  (10 mg oralno, q.d.)

  Tenofovir

  ↔ Cmax 1,10 (1,00, 1,21)

  ↔ PIK 1,02 (1,00, 1,04)

  ↔ Cmin 1,01 (0,99, 1,03)

  Sertralin

  (50 mg oralno, s.d.)


  Tenofoviralafenamide (10 mg oralno, q.d.)

  Sertralin

  ↔ Cmax 1,14 (0,94, 1,38)

  ↔ PIK 0,93 (0,77, 1,13)

  ANTIMIKOTICI

  Itrakonazol Ketokonazol

  Interakcije nisu ispitane.

  Očekivano:

  ↑ Tenofoviralafenamid

  Ne preporučuje se istovremena primena ovih lekova.

  ANTIMIKOBAKTERIJSKI LEKOVI

  Rifampicin Rifapentin

  Interakcije nisu ispitane.

  Očekivano:

  ↓ Tenofoviralafenamid

  Ne preporučuje se istovremena primena ovih lekova.

  Rifabutin

  Interakcije nisu ispitane.

  Očekivano:

  ↓ Tenofoviralafenamid

  Ne preporučuje se istovremena primena ovih lekova.

  ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA TERAPIJU HCV  Lekovi prema terapijskim oblastima

  Uticaj na koncentracije leka.a,b

  Srednja vrednost odnosa (90% interval pouzdanosti) za PIK, Cmax, Cmin


  Preporuke u vezi sa istovremenom primenom leka Vemlidy

  Sofosbuvir (400 mg oralno, q.d.)

  Interakcije nisu ispitane.

  Očekivano:

  — Sofosbuvir

  ↔ GS-331007

  Nije potrebno prilagođavanje doze leka Vemlidy ili sofosbuvira.

  Ledipasvir/sofosbuvir

  Ledipasvir

  Nije potrebno prilagođavanje doze leka Vemlidy ili

  (90 mg/400 mg oralno, q.d.)

  ↔ Cmax 1,01 (0,97, 1,05)

  ledipasvira/sofosbuvira.

  ↔ PIK 1,02 (0,97, 1,06)

  Tenofoviralafenamidf

  ↔ Cmin 1,02 (0,98, 1,07)

  (25 mg oralno, q.d.)

  Sofosbuvir

  ↔ Cmax 0,96 (0,89, 1,04)

  ↔ PIK 1,05 (1,01, 1,09)

  GS-331007g

  ↔ Cmax 1,08 (1,05, 1,11)

  ↔ PIK 1,08 (1,06, 1,10)

  ↔ Cmin 1,10 (1,07, 1,12)

  Tenofoviralafenamid

  ↔ Cmax 1,03 (0,94, 1,14)

  ↔ PIK 1,32 (1,25, 1,40)

  Tenofovir

  ↑ Cmax 1,62 (1,56, 1,68)

  ↑ PIK 1,75 (1,69, 1,81)

  ↑ Cmin 1,85 (1,78, 1,92)

  Sofosbuvir/velpatasvir

  (400 mg/100 mg oralno, q.d.)

  Interakcije nisu ispitane.

  Očekivano:

  ↔ GS-331007

  ↑ Tenofoviralafenamid

  Nije potrebno prilagođavanje doze leka Vemlidy ili sofosbuvir/velpatasvira.

  ANTIRETROVIRUSNI LEKOVI ZA TERAPIJU INFEKCIJE VIRUSOM HIV - INHIBITORI PROTEAZE

  Atazanavir/kobicistat

  Tenofoviralafenamid

  Ne preporučuje se istovremena primena ovih lekova.

  (300 mg/150 mg oralno, q.d.)

  ↑ Cmax 1,80 (1,48, 2,18)

  ↑ PIK 1,75 (1,55, 1,98)

  Tenofoviralafenamidc

  (10 mg oralno, q.d.)

  Tenofovir

  ↑ Cmax 3,16 (3,00, 3,33)

  ↑ PIK 3,47 (3,29, 3,67)

  ↑ Cmin 3,73 (3,54, 3,93)

  Atazanavir

  ↔ Cmax 0,98 (0,94, 1,02)

  ↔ PIK 1,06 (1,01, 1,11)

  ↔ Cmin 1,18 (1,06, 1,31)

  Kobicistat

  ↔ Cmax 0,96 (0,92, 1,00)

  ↔ PIK 1,05 (1,00, 1,09)

  ↑ Cmin 1,35 (1,21, 1,51)

  • Sofosbuvir

  • Velpatasvir  Lekovi prema terapijskim oblastima

  Uticaj na koncentracije leka.a,b

  Srednja vrednost odnosa (90% interval pouzdanosti) za PIK, Cmax, Cmin


  Preporuke u vezi sa istovremenom primenom leka Vemlidy

  Atazanavir/ritonavir

  (300 mg/100 mg oralno, q.d.)


  Tenofoviralafenamidc (10 mg oralno, s.d.)

  Tenofoviralafenamid

  ↑ Cmax 1,77 (1,28, 2,44)

  ↑ PIK 1,91 (1,55, 2,35)


  Tenofovir

  ↑ Cmax 2,12 (1,86, 2,43)

  ↑ PIK 2,62 (2,14, 3,20)


  Atazanavir

  ↔ Cmax 0,98 (0,89, 1,07)

  ↔ PIK 0,99 (0,96, 1,01)

  ↔ Cmin 1,00 (0,96, 1,04)

  Ne preporučuje se istovremena primena ovih lekova.

  Darunavir/kobicistat

  Tenofoviralafenamid

  Ne preporučuje se istovremena primena ovih lekova.

  (800 mg/150 mg oralno, q.d.)

  ↔ Cmax 0,93 (0,72, 1,21)

  ↔ PIK 0,98 (0,80, 1,19)

  Tenofoviralafenamidc

  (25 mg oralno, q.d.)

  Tenofovir

  ↑ Cmax 3,16 (3,00, 3,33)

  ↑ PIK 3,24 (3,02, 3,47)

  ↑ Cmin 3,21 (2,90, 3,54)

  Darunavir

  ↔ Cmax 1,02 (0,96, 1,09)

  ↔ PIK 0,99 (0,92, 1,07)

  ↔ Cmin 0,97 (0,82, 1,15)

  Kobicistat

  ↔ Cmax 1,06 (1,00, 1,12)

  ↔ PIK 1,09 (1,03, 1,15)

  ↔ Cmin 1,11 (0,98, 1,25)

  Darunavir/ritonavir

  Tenofoviralafenamid

  Ne preporučuje se istovremena primena ovih lekova.

  (800 mg/100 mg oralno, q.d.)

  ↑ Cmax 1,42 (0,96, 2,09)

  ↔ PIK 1,06 (0,84, 1,35)

  Tenofoviralafenamidc

  (10 mg oralno, s.d.)

  Tenofovir

  ↑ Cmax 2,42 (1,98, 2,95)

  ↑ PIK 2,05 (1,54, 2,72)

  Darunavir

  ↔ Cmax 0,99 (0,91, 1,08)

  ↔ PIK 1,01 (0,96, 1,06)

  ↔ Cmin 1,13 (0,95, 1,34)

  Lopinavir/ritonavir

  Tenofoviralafenamid

  Ne preporučuje se istovremena primena ovih lekova.

  (800 mg/200 mg oralno, q.d.)

  ↑ Cmax 2,19 (1,72, 2,79)

  ↑ PIK 1,47 (1,17, 1,85)

  Tenofoviralafenamidc

  (10 mg oralno, s.d.)

  Tenofovir

  ↑ Cmax 3,75 (3,19, 4,39)

  ↑ PIK 4,16 (3,50, 4,96)

  Lopinavir

  ↔ Cmax 1,00 (0,95, 1,06)

  ↔ PIK 1,00 (0,92, 1,09)

  ↔ Cmin 0,98 (0,85, 1,12)  Lekovi prema terapijskim oblastima

  Uticaj na koncentracije leka.a,b

  Srednja vrednost odnosa (90% interval pouzdanosti) za PIK, Cmax, Cmin


  Preporuke u vezi sa istovremenom primenom leka Vemlidy

  Tipranavir/ritonavir

  Interakcije nisu ispitane.

  Očekivano:

  ↓ Tenofoviralafenamid

  Ne preporučuje se istovremena primena ovih lekova.

  ANTIRETROVIRUSNI LEKOVI ZA TERAPIJU INFEKCIJE VIRUSOM HIV - INHIBITORI INTEGRAZE

  Dolutegravir

  Tenofoviralafenamid

  Nije potrebno prilagođavanje doze leka Vemlidy ili

  (50 mg oralno, q.d.)

  ↑ Cmax 1,24 (0,88, 1,74)

  dolutegravira.

  ↑ PIK 1,19 (0,96, 1,48)

  Tenofoviralafenamidc

  (10 mg oralno, s.d.)

  Tenofovir

  ↔ Cmax 1,10 (0,96, 1,25)

  ↑ PIK 1,25 (1,06, 1,47)

  Dolutegravir

  ↔ Cmax 1,15 (1,04, 1,27)

  ↔ PIK 1,02 (0,97, 1,08)

  ↔ Cmin 1,05 (0,97, 1,13)

  Raltegravir

  Interakcije nisu ispitane.

  Očekivano:

  Nije potrebno prilagođavanje doze leka Vemlidy ili raltegravira.

  ANTIRETROVIRUSNI LEKOVI ZA TERAPIJU INFEKCIJE VIRUSOM HIV - NENUKLEOZIDNI INHIBITORI REVERZNE TRANSKRIPTAZE

  Efavirenz

  Tenofoviralafenamid

  Nije potrebno prilagođavanje doze leka Vemlidy ili

  (600 mg oralno, q.d.)

  ↓ Cmax 0,78 (0,58, 1,05)

  efavirenza.

  ↔ PIK 0,86 (0,72, 1,02)

  Tenofoviralafenamidh

  (40 mg oralno, q.d.)

  Tenofovir

  ↓ Cmax 0,75 (0,67, 0,86)

  ↔ PIK 0,80 (0,73, 0,87)

  ↔ Cmin 0,82 (0,75, 0,89)

  Očekivano:

  — Efavirenz

  Nevirapin

  Interakcije nisu ispitane.

  Očekivano:

  Nije potrebno prilagođavanje doze leka Vemlidy ili nevirapina.

  Rilpivirin

  Tenofoviralafenamid

  Nije potrebno prilagođavanje doze leka Vemlidy ili

  (25 mg oralno, q.d.)

  ↔ Cmax 1,01 (0,84, 1,22)

  rilpivirina.

  ↔ PIK 1,01 (0,94, 1,09)

  Tenofoviralafenamid

  (25 mg oralno, q.d.)

  Tenofovir

  ↔ Cmax 1,13 (1,02, 1,23)

  ↔ PIK 1,11 (1,07, 1,14)

  ↔ Cmin 1,18 (1,13, 1,23)

  Rilpivirin

  ↔ Cmax 0,93 (0,87, 0,99)

  ↔ PIK 1,01 (0,96, 1,06)

  ↔ Cmin 1,13 (1,04, 1,23)

  ANTIRETROVIRUSNI LEKOVI ZA TERAPIJU INFEKCIJE VIRUSOM HIV - ANTAGONISTI CCR5 RECEPTORA

  Maravirok

  Interakcije nisu ispitane.

  Očekivano:

  Nije potrebno prilagođavanje doze leka Vemlidy ili maraviroka.

  • Tenofoviralafenamid

  • Raltegravir

  • Tenofoviralafenamid

  • Nevirapin

  • Tenofoviralafenamid

  • Maravirok  Lekovi prema terapijskim oblastima

  Uticaj na koncentracije leka.a,b

  Srednja vrednost odnosa (90% interval pouzdanosti) za PIK, Cmax, Cmin


  Preporuke u vezi sa istovremenom primenom leka Vemlidy

  BILJNI SUPLEMENTI

  Kantarion (Hypericum perforatum)

  Interakcije nisu ispitane.

  Očekivano:

  ↓ Tenofoviralafenamid

  Ne preporučuje se istovremena primena ovih lekova.

  ORALNI KONTRACEPTIVI

  Norgestimat

  Norelgestromin

  Nije potrebno prilagođavanje doze leka Vemlidy ili

  (0,180 mg/0,215 mg/

  ↔ Cmax 1,17 (1,07, 1,26)

  norgestimat/etinil estradiola.

  0,250 mg oralno, q.d.)

  ↔ PIK 1,12 (1,07, 1,17)

  ↔ Cmin 1,16 (1,08, 1,24)

  Etinil estradiol

  (0,025 mg oralno, q.d.)

  Norgestrel

  Tenofoviralafenamidc

  ↔ Cmax 1,10 (1,02, 1,18)

  ↔ PIK 1,09 (1,01, 1,18)

  (25 mg oralno, q.d.)

  ↔ Cmin 1,11 (1,03, 1,20)

  Etinil estradiol

  ↔ Cmax 1,22 (1,15, 1,29)

  ↔ PIK 1,11 (1,07, 1,16)

  ↔ Cmin 1,02 (0,93, 1,12)

  1. Sva ispitivanja interakcija sprovedena su kod zdravih dobrovoljaca

  2. Sve Granice bez efekata su 70% - 143%

  3. Studija sprovedena sa fiksnom kombinacijom emtricitabin/tenofoviralafenamid (tableta)

  4. Osetljiv supstrat enzima CYP3A4

  5. Studija sprovedena sa fiksnom kombinacijom elvitegravir/kobicistat/emtricitabin/tenofoviralafenamid (tableta)

  6. Studija sprovedena sa fiksom kombinacijom emtricitabin/rilpivirin/tenofoviralafenamid (tableta)

  7. Glavni cirkulišući nukleozidni metabolit sofosbuvira

  8. Studija sprovedena tenofoviralafenamidom 40 mg i emtricitabinom 200 mg


Plodnost, trudnoća i dojenje


Trudnoća


Nema podataka ili su podaci o primeni tenofoviralafenamida kod trudnica ograničeni (manje od 300 ishoda trudnoća). Međutim, velika količina podataka o trudnicama (više od 1000 izloženih trudnica) ukazuju da nema malformativne ili feto/neonatalne toksičnosti pri upotrebi tenofovirdizoproksil-fumarata.


Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na direktan ili indirektan štetan efekat na reprodukciju (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka u Sažetku karakteristika leka).


Ukoliko je neophodno, primena leka Vemlidy tokom trudnoće se može razmotriti. Dojenje

Nije poznato da li se tenofoviralafenamid izlučuje u humano mleko. Međutim, studije sa životinjama su pokazale da se tenofovir izlučuje u mleko. Nema dovoljno podataka o delovanju tenofovira na novorođenčad/odojčad.


Ne može se isključiti rizik za odojče, i zato lek Vemlidy ne treba koristiti tokom dojenja. Plodnost

Nema dostupnih podataka o uticaju leka Vemlidy na plodnost kod ljudi. Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na štetne efekte tenofoviralafenamida na plodnost.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Vemlidy nema uticaj, ili je taj uticaj zanemarljiv, na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja vozilom i rukovanja mašinama. Pacijente treba upozoriti da je tokom upotrebe leka Vemlidy prijavljena pojava vrtoglavice.


Neželjena dejstva


Pregled bezbednosnog profila


Procena neželjenih reakcija bazirana na objedinjenim podacima o bezbednosti iz dve kontrolisane studije faze 3 u kojima je 866 pacijenata inficiranih HBV-om primalo tenofoviralafenamid 25 mg jednom

dnevno dvostruko slepim ispitivanjem do 96. nedelje (medijana trajanja izlaganja ispitivanom leku od 104 nedelje). Najčešće prijavljivane neželjene reakcije bile su glavobolja (12%), mučnina (6%) i umor (6%).

Nakon 96. nedelje pacijenti su ili ostali na svojoj izvornoj zaslepljenoj (engl. blinded) terapiji ili su primali samo lek Vemlidy (open-label). Od 96. do 120. nedelje nisu ustanovljene nikakve dodatne neželjene reakcije na lek Vemlidy u dvostruko slepoj fazi niti u podgrupi ispitanika koji su primali terapiju lekom Vemlidy (open-label) (videti odeljak Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka).


Tabelarni prikaz neželjenih reakcija


Sledeće neželjene reakcije su zabeležene sa primenom tenofoviralafenamida kod pacijenata sa hroničnim hepatitisom B (Tabela 2). Neželjene reakcije su klasifikovane u nastavku prema klasama sistema organa i učestalosti na bazi analize u 96. nedelji. Učestalost se definiše kao: veoma često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 do <1/10), povremeno (≥ 1/1000 do <1/100), retko (≥ 1/10000 i <1/1000) ili veoma retko (<1/10000).


Tabela 2: Neželjene reakcije na lek utvrđene sa tenofoviralafenamidom


Klasa sistema organa

Učestalost

Neželjena reakcija

Gastrointestinalni poremećaji

Često

Proliv, povraćanje, mučnina, bol u trbuhu, abdominalna distenzija, flatulencija

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Često

Umor

Poremećaji nervnog sistema

Veoma često

Glavobolja

Često

Vrtoglavica

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Često

Osip, svrab

Hepatobilijarni poremećaji

Često

Povišene vrednosti ALT

Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

Često

Artralgija


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za leka je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Belgrade Republika Srbija

faks: +381 (0) 11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


U slučaju predoziranja, pacijent se mora pratiti zbog znakova toksičnosti (videti odeljak Neželjena dejstva).


Lečenje u slučaju predoziranja lekom Vemlidy sastoji se od opštih suportivnih mera uključujući praćenje vitalnih znakova kao i posmatranje kliničkog stanja pacijenta.


Tenofovir se efikasno odstranjuje hemodijalizom uz koeficijent ekstrakcije od približno 54%. Nije poznato da li se tenofoviralafenamid može ukloniti peritonealnom dijalizom.


Lista pomoćnih supstanci


Jezgro tablete laktoza, monohidrat;

celuloza, mikrokristalna (E460(i)); kroskarmeloza-natrijum (E468); magnezijum-stearat (E470b).


Film obloga polivinilalkohol (E1203); titan-dioksid (E171); makrogol (E1521);

talk (E553b);

gvožđe-oksid, žuti (E172).


Inkompatibilnosti


Nije primenjivo.


Rok upotrebe


2 godine.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju leka


Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage. Čuvati u dobro zatvorenoj boci.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je boca od polietilena velike gustine (engl. high density polyethylene, HDPE) zatvorena sigurnosnim polipropilenskim navojnim čepom za decu i zaštitnom aluminijumskom folijom. Boca sadrži sredstvo za sušenje od silikagela i poliestarsku vaticu. U boci se nalazi 30 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bocu (ukupno 30 film tableta) i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.