Početna stranica Početna stranica

Bronchi Plantago Globuli velati
bronhije vola (Bronchi bovis GI) Dil. D16, divlja tikva (Bryonia cretica ferm 33b), sveže korenje Dil.D7, konopljuša (Eupatorium cannabinum ex herba ferm 33 c), herba Dil. D7, grkljan vola (Larynx bovis GI) Dil. D16, uskolisna bokvica (Plantago lanceolata e foliis ferm 34 c), list Dil. D5, pirit triturat, vodeni Dil. D14, nosna sluzokoža vola (Tunica mucosa nasi bovis GI) Dil. D13

UPUTSTVO ZA LEK


Bronchi Plantago Globuli velati, pilule Homeopatski lek


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bronchi Plantago Globuli velati i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchi Plantago Globuli velati

 3. Kako se uzima lek Bronchi Plantago Globuli velati

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bronchi Plantago Globuli velati

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Bronchi Plantago Globuli velati i čemu je namenjen

  Lek Bronchi Plantago Globuli velati je homeopatski lek bez odobrenih terapijskih indikacija.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchi Plantago Globuli velati Lek Bronchi Plantago Globuli velati ne smete uzimati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na bronhije vola (Bronchi bovis GI ) Dil. D16; divlja tikva (Bryonia cretica), sveže korenje Dil. D7; konopljuša, herba (Eupatorium cannabinum ex herba), herba Dil. D7; grkljan vola (Larynx bovis GI ) Dil. D16; uskolisna bokvica (Plantago lanceolata e foliis), list Dil. D5; pirit triturat, vodeni Dil. D14; nosna sluzokoža vola (Tunica mucosa nasi bovis GI), Dil.D13 ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Bronchi Plantago Globuli velati:


  • ako u roku od sedam dana ne dođe do poboljšanja ili ako u roku od dva dana dođe do pogoršanja simptoma, obratite se svom lekaru,

  • ako se tegobe učestalo ponavljaju

  • ako dođe do pojave dodatnih tegoba


  Drugi lekovi i Bronchi Plantago Globuli velati

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Nema dokaza o bilo kakvim interakcijama leka Bronchi Plantago Globuli velati ili bilo koje njegove komponente.


  Uzimanje leka Bronchi Plantago Globuli velati sa hranom, pićima i alkoholom

  Ne preporučuje se uzimanje leka Bronchi Plantago Globuli velati istovremeno sa hranom, pićem i alkoholom. Lek Bronchi Plantago Globuli velati treba uzeti najmanje pola sata pre ili posle jela ili uzimanja tečnosti.


  Trudnoća, dojenje i plodnost

  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Nije relevantno.


  Lek Bronchi Plantago Globuli velati sadrži saharozu

  U slučaju netolerancije na pojedine šećere, obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Bronchi Plantago Globuli velati

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Doziranje:

  Ukoliko nije drugačije propisano, uobičajeno doziranje leka Bronchi Plantago Globuli velati je:


  Odrasli i adolescenti uzrasta iznad 12 godina:

  5-10 pilula otopiti ispod jezika 1 do 2 puta dnevno.

  Način primene:

  Pustiti pilule da se otope ispod jezika (sublingvalna upotreba).

  Ako u roku od sedam dana ne dođe do poboljšanja ili ako u roku od dva dana dođe do pogoršanja simptoma,

  morate se obratiti svom lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Bronchi Plantago Globuli velati nego što je trebalo

  U slučaju predoziranja ne očekuje se pojava štetnih dejstava.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Bronchi Plantago Globuli velati

  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Bronchi Plantago Globuli velati

  Ukoliko naglo prestanete da uzimate lek Bronchi Plantago Globuli velati ne očekuje se pojava štetnih dejstava.


  Ukoliko imate dodatnih pitanja, o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Nema poznatih neželjenih dejstava izazvanih upotrebom leka Bronchi Plantago Globuli velati pilule.

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, treba se konsultovati sa lekarom i eventualno prekinuti uzimanje leka.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Bronchi Plantago Globuli velati


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Bronchi Plantago Globuli velati posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju („Važi do:“). Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Rok i uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja: 26 nedelja na temperaturi do 25°C


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


Šta sadrži lek Bronchi Plantago Globuli velati

10g pilula sadrži:


Bronhije vola (Bronchi bovis GI) Dil. D16 0.1g

Koren sveže biljke divlje tikve (Bryonia cretica ferm 33b) Dil. D7 0.1g

Herba konopljuše (Eupatorium cannabinum ex herba ferm 33c) Dil. D7 0.1g

Grkljan vola (Larynx bovis GI) Dil. D16 0.1g

List uskolisne bokvice (Plantago lanceolata e foliis ferm 34c) Dil. D5 0.1g

Pirit triturat, vodeni Dil. D14 0.1g

Nosna sluzokoža vola (Tunica mucosa nasi bovis GI) Dil. D13 0.1g Pomoćne supstance su: saharoza i voda.prečišćena

Kako izgleda lek Bronchi Plantago Globuli velati i sadržaj pakovanja


Bele pilule koje su bez ili slatkastog mirisa.

Unutrašnje pakovanje leka je bočica staklena, smeđe boje, staklo tip (III), zatvorena belim LDPE zatvaračem.

Bočica staklena sadrži 20 g pilula.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica staklena i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO WALA HEILMITTEL ZRENJANIN

Kralja Aleksandra Karađorđevića 15/ IV, Zrenjanin


Proizvođač:

WALA HEILMITTEL GMBH

Bosslerweg 2, Bad Boll Baden-Wurttemberg, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2020.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-01945-19-001 od 01.06.2020.