Početna stranica Početna stranica

Viset
tetrizolin

UPUTSTVO ZA LEK


Viset, 0,5 mg/mL, kapi za oči, rastvor tetrizolin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar,ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Viset i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Viset

 3. Kako se primenjuje lek Viset

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Viset

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Viset i čemu je namenjen

  Lek Viset kapi za oči, rastvor je sterilni rastvor bez konzervansa.

  Aktivna supstanca leka Viset je tetrizolin-hidrohlorid, koji spada u grupu lekova koji sužavaju krvne sudove oka.


  Lek Viset se koristi kod iritacije i crvenila oka koji nisu uzrokovani infekcijom, već su posledica iritacije oka zbog npr.dima, vetra, hlorisane vode i svetlosti ili alergijskog zapaljenja oka (npr.sezonska alergija, alergija na polen.


  Lek Viset kapi za oči, rastvor služi za lokalnu primenu u oko.

  Lokalna (okularna) primena rastvora tetrizolina na vežnjaču oka dovodi za nekoliko minuta do suženja krvnih sudova, koje traje 4 do 8 sati.


  Ovaj lek se sme koristiti samo za blage iritacije oka.


  Zapaljenje ili crvenilo oka često mogu biti znaci ozbiljne bolesti oka (pogledati odeljak 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Viset).


  Obavezno se obratite lekaru ako se ne osećate bolje ili ako se osećate lošije nakon 2 dana.

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Viset Lek Viset ne smete primenjivati:

  • Ako ste alergični na tetrizolin ili bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6.).

  • Ako imate glaukom zatvorenog ugla.

  • Ako imate teško oboljenje srca ili krvnih sudova (koronarna bolest srca, povećan krvni pritisak)

  • Ako imate tumor srži nadbubrežne žlezde (feohromocitom)

  • Ako imate metaboličke poremećaje: pojačan rad štitaste žlezde (hipertireoza), porfiriju ili šećernu bolest

  • Ako ste na terapiji inhibitorima monoamino-oksidaze (MAO) ili u periodu do 14 dana od prestanka uzimanja ovih lekova ili ste na terapiji drugim lekovima koji mogu povećati arterijski krvni pritisak (videti odeljak Drugi lekovi i Viset kapi za oči, rastvor).

  • Ako imate benigno povećanje prostate (benignu hiperplaziju prostate).

  • Kod dece mlađe od 6 godina starosti.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek Viset.


   Kada uzimate lek Viset posebno vodite računa:


   • ako imate zapaljenje nosa bez sekreta (rhinitis sicca) zapaljenje rožnjače I vežnjače (keratokonjuktivitis)

   • ako bolujete od povećanog očnog pritiska (glaukoma)


   Ako ste nekada imali alergijsku reakciju na preparate koji sadrže srebro ne smete koristiti ovaj lek.

   U slučaju snažnog bola u oku, glavobolje, gubitka vida, pojave mrlja u vidnom polju, jakog akutnog ili jednostranog crvenila oka, osećaja bola prilikom izlaganja svetlosti, pojave dvostrukih slika, odmah se obratite svom lekaru.


   Lek Viset kapi za oči, rastvor, primenjuje se uz oprez kada su prisutni simptomi zapaljenja i crvenilo oka,pošto crvenilo značajno povećava brzinu sistemske resorpcije leka preko vežnjače.


   Za iritacije ili crvenilo oka koji su nastali usled infekcije oka, prisustva stranog tela u oku, ili povrede usled hemijskog agensa, zahtevaju hitan odlazak kod lekara.


   Produžena i nepravilna primena većih doza od propisanih, može dovesti do crvenila konjuktive i sluzokože nosa.

   Primena kod dece mlađe og 12 godina mora biti pod nadzorom lekara.

   Lek Viset kapi za oči, rastvor ne primenjivati kod dece mlađe od 6 godina.


   Upozorenje: rastvori za oči, ukoliko se njima nepropisno rukuje, mogu biti zagađeni bakterijama koje mogu izazvatui infekcije očiju. Upotreba zagađenih rastvora može dovesti do teških oštećenja oka i posledično do gubitka vida.


   Drugi lekovi i lek Viset


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Istovremena primena leka Viset kapi za oči, rastvor sa lekovima za lečenje depresija, npr. inhibitorima monoaminooksidaze i tricikličnim antidepresivima, kao i lekovima koji mogu povećati krvni pritisak, mogu povećati vazokonstriktivni efekat leka Viset što može povećati krvni pritisak. Ove kombinacije treba izbegatvati.


   Trudnoća, dojenje i plodnost


   Ukoliko ste trudni, ili dojite mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što primenite ovaj lek.


   Nije poznato da li tetrizolin prolazi kroz posteljicu i da li se izlučuje u majčino mleko. Ne primenjujte lek Viset kapi za oči, rastvor tokom trudnoće i dojenja..

   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Može se javiti zamućen vid, pojačano reagovanje na svetlost nakon primene ovog leka, što može uticati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


   Pre početka upravljanja vozilom i rukovanja mašinama proverite kako reagujete na lek Viset.


 3. Kako se primenjuje lek Viset


Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


Za lokalnu primenu u oko.


Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina:

Ako nije drugačije propisano, lek se primenjuje 2 do 3 puta dnevno ukapavanjem 1 kapi u svako oko.


Primena ovog leka kod dece ispod 12 godina vrši se samo pod nadzorom lekara. Ne preporučuje se primena kod dece ispod 6 god. starosti.


Uputstvo za upotrebu leka


image


 1. Operite ruke.


 2. Skinite zaštitni poklopac s bočice (slika 1).


 3. Obuhvatite rukom bočicu (slika 2).


 4. Okrenite bočicu naopako i aktivirajte pumpicu dok se ne pojavi prva kap (slika 3).

Kod prve primene potrebno je nakon što se pojavila prva kap odbaciti još najmanje 5 kapi. Kod svake sledeće primene potrebno je odbaciti 2 kapi, a ukoliko lek nije primenjen više od 15 dana potrebno je pre primene odbaciti 5 kapi.


5. Nagnite glavu unazad i blago povucite donji kapak naniže, tako da se formira kesica između oka i donjeg kapka te držeći bočicu naopako pritiskom pumpice ukapajte jednu kap u oko (slika 4) 2 do 3 puta na dan, ili onako kako Vam je preporučio Vaš lekar. Nemojte ništa dodirivati vrhom nastavka za kapanje kako bi se izbegla kontaminacija rastvora.


 1. Odmah nakon primene kapi lagano prstom pritisnite ugao oka uz nos ili zatvorite oči na 1-2 minuta, da bi se sprečila sistemska resorpcija.


 2. Ako primjenjujete lek i u drugom oku, ponovite postupak pod brojem 5. i 6.


 3. Bočicu zatvorite poklopcem odmah nakon primene.


Ukoliko nakon 2 dana simptomi i dalje traju, treba prekinuti primenu leka i obratiti se lekaru.


Napomena za osobe koje nose kontaktna sočiva:

Kontaktna sočiva, generalno, ne smeju se nositi ukoliko postoji iritacija i hiperemija oka. Ukoliko je, u izuzetnim slučajevima, dozvoljeno nošenje kontaktnih sočiva, treba ih ukloniti pre ukapavanja leka. Sočiva mogu ponovo da se stave 15 min posle ukapavanja rastvora.


Ako ste primenili više leka Viset nego što treba


Ukoliko ste primenili veću dozu leka Viset kapi za oči, rastvor nego što bi trebalo odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom ili odite do najbliže bolnice i ponesite sa sobom lek ili Uputstvo za lek.


Simptomi predoziranja su midrijaza (proširene zenice), cijanoza (plavkasta prebojenost kože i sluzokoža), povišena telesna temperatura, konvulzije (grčevi), tahikardija (ubrzan rad srca), srčana aritmija (poremećaj srčanog ritma), zastoj rada srca, hipertenzija (povećan krvni pritisak), edem pluća (nakupljanje tečnosti u plućima), poremećaj disanja i mentalni poremećaj.


Postoji rizik, naročito kod odojčadi i male dece, od znakova predoziranja usled gutanja leka, kada mogu nastati poremećaji centralnog nervnog sistema, usporenim radom srca, zastojem disanja i hipertenzijom koja može biti zamenjena hipotenzijom.


Ako ste zaboravili primenite lek Viset


Nemojte uzimati duplu dozu kako bi nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Poremećaji oka


  Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Midrijaza (proširenje zenice)

   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Keratinizacija, orožavanje epitela (kseroza), konjunktive sa zatvaranjem suznih kanala i epiforom (suzne oči) nakon duže primene tetrizolina

   Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

  • zamućen vid, iritacija konjuktive, osećaj peckanja oka i predela oko očiju, crvenilo, otok, svrab i bol oka


   Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


  • reaktivna hiperemija, pečenje sluzokože oka, suvoća sluzokože oka,

  • sistemski efekti (npr. palpitacije (subjektivni osećaj lupanja srca), glavobolja, tremor, slabost, znojenje i povišen krvni pritisak


   Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.:

  • osećaj peckanja oka i predela oko očiju, crvenilo, otok, svrab i bol oka


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ilifarmaceutaili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 2. Kako čuvati lek Viset

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Viset kapi za oči, rastvor posle isteka roka upotrebe koji je naznačen na spoljašnjem pakovanju („Važi do‟) .Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, najduže 28 dana.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 3. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Viset

Aktivna supstanca leka Viset kapi za oči, rastvor je tetrizolin-hidrohlorid. Jedan mililitar rastvora sadrži :

0,5 mg tetrizolin-hidrohlorida.


Pomoćne supstance su: natrijum- hlorid; borna kiselina; boraks; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Viset i sadržaj pakovanja


Bistar, bezbojan rastvor, praktično bez čestica u bočici sa pumpom za doziranje i odgovarajućim aplikatorom.


Unutrašnje pakovanje je bela plastična (HPDE) bočica (zapremine 10 mL) sa 3K pumpom za doziranje (PP, HDPE, LDPE) zaštitnom kapicom (HDPE) i aplikatorom (PP).

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosioc dozvole:

JGL D.O.O. BEOGRAD-SOPOT

Milosava Vlajića 110, Beograd - Sopot


Proizvođač:

JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D.

Svilno 20, Rijeka, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


03.10.2019.