Početna stranica Početna stranica

Karvileks
karvedilol

CENE

tableta blister, 30 po 12,5 mg

Veleprodaja: 135,90 din
Maloprodaja: 164,44 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Karvileks; 12,5 mg; tablete karvedilol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Karvileks i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Karvileks

 3. Kako se uzima lek Karvileks

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Karvileks

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Karvileks i čemu je namenjen

  Lek Karvileks dovodi do neselektivne blokade beta1- i beta 2- adrenergičkih receptora, kao i do selektivne blokade alfa1- adrenergičkih receptora u kardiovaskularnom sistemu i koristi se u lečenju bolesti srca i krvnih sudova.


  Lek Karvileks se koristi za lečenje:

  • Esencijalne hipertenzije koja nije posledica neke druge bolesti

  • Hronične stabilne angine pektoris

  • Stabilne, simptomatske, hronične srčane slabosti (srčane insuficijencije) bilo kog stepena i bilo da je ishemijskog ili neishemijskog porekla - u kombinaciji sa standardnom terapijom (kao što su ACE inhibitori i diuretici, sa ili bez digoksina) ukoliko nema kontraindikacija.


  Informacije za pacijente sa srčanom slabošću:

  Lek Karvileks namenjen je pacijentima koji imaju smanjenu ejekcijonu frakciju leve komore i čije stanje je bilo stabilno 4 nedelje pre početka lečenja lekom Karvileks (bez promene u težini simptoma prema NYHA klasifikaciji ili promene u osnovnoj terapiji i da nije bilo hospitalizacije zbog srčane slabosti).


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Karvileks


  Lek Karvileks ne smete uzimati:


  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na karvedilol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6.).

  • tokom kardiogenog šoka

  • u slučaju pogoršanja srčane slabosti (nestabilna/dekompezovana srčana slabost)

  • u slučaju akutne plućne embolije

  • u slučaju Princmetalove angine

  • ako imate izuzetno nizak krvni pritisak (sistolni krvni pritisak niži od 85 mmHg)

  • ukoliko su Vam otkucaji srca veoma spori (manje od 50 otkucaja u minuti)

  • u slučajevima nekih srčanih poremećaja ili poremećaja provodljivosti u srcu: atrioventrikularni (AV) blok drugog ili trećeg stepena (ako se ne koristi trajni srčani pejsmejker)

  • u slučaju pojave sinusnog sindroma, uključujući sinoatrijalni blok (SA)

  • u slučaju slabosti srčanog mišića usled plućnih oboljenja (lat. cor pulmonale)

  • ukoliko imate astmu ili drugu plućnu bolest sa sklonošću ka grčenju i sužavanju disajnih puteva (npr. hronična opstruktivna bolest pluća)

  • u slučaju nelečenog tumora nadbubrežne žlezde (feohromocitom)

  • u slučaju teškog oštećenja funkcije jetre

  • u slučaju kiselosti krvi (metaboličke acidoze)

  • u kombinaciji sa MAO inhibitorima (izuzetak: MAO-B inhibitori)

  • u kombinaciji sa intravenski primenjenim verapamilom, diltiazemom ili drugim lekovima koji regulišu nepravilan rad srca (antiaritmici)

  • tokom dojenja.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Karvileks. Vaš lekar će koristiti lek Karvileks sa posebnim oprezom:

  • ako se Vaše stanje pogorša (na pr. nedostatak daha, zadržavanje vode u nogama)

  • kod teških poremećaja cirkulacije u udovima ili Raynaud-ove bolesti (grčevi u području prstiju na rukama ili nogama). Simptomi se mogu pogrošati.

  • kod dijabetesa (diabetes mellitus)

  • kod teških reakcija preosetljivosti (alergija)

  • kod istovremene primene terapije za hipo-/desenzibilizaciju

  • kod značajno smanjenog broja otkucaja srca (ispod 55 otkucaja u minuti)

  • kod psorijaze, čak i ako se javila u prošlosti ili kod članova porodice

  • kod istovremene primene lekova koji se koriste kod srčane insuficijencije (glikozidi digitalisa) ili srčane aritmije (na pr. verapamil, diltiazem)

  • kod labilne ili sekundarne hipertenzije

  • kod niskog krvnog pritiska (ortostatska hipotenzija)

  • kod akutne inflamatorne bolesti srca

  • kod suženja srčanih zalistaka ili izlivnog trakta

  • kod periferne arterijske bolesti u završnoj fazi

  • kod istovremene terapije sa određenim drugim lekovima koji snižavaju krvni pritisak (antagonisti alfa1- receptora ili agonisti alfa2- receptora)

  • kod određenog tipa srčane aritmije (atrioventrikularni (AV) blok 1. stepena)

  • kod simptoma prekomerno aktivne štitne žlezde (hipertireoza)

  • u slučaju predstojeće anestezije i velike operacije

  • u slučaju teških kožnih reakcija (na pr. toksična epidermalna nekroliza (TEN) ili Stevens- Johnson-ov sindrom (SJS))

  • kod smanjenog lučenja suza (kod onih koji nose kontaktna sočiva)


   Molimo Vas da odmah obavestite svog lekara ako imate ove bolesti ili postoje ova prateća stanja, jer on to mora uzeti u obzir pre ili tokom lečenja.


   Simptomi obustave


   Lečenje lekom Karvileks ne treba obustaviti naglo. Ovo je naročito važno kod pacijenata sa bolestima srca zbog smanjenog protoka krvi u srčanim krvnim sudovima (koronarnim arterijama).

   Dozu leka treba smanjivati postepeno, tokom perioda od dve nedelje.


   Deca i adolescenti


   Nema dovoljno dostupnih podataka o efikasnosti i bezbednosti primene karvedilola kod dece i adolescenata uzrasta do 18 godina. Lek Karvileks zbog toga treba izbegavati kod ove grupe pacijenata.


   Stariji pacijenti


   Stariji pacijenti mogu biti osetljiviji na karvedilol i treba ih pažljivo pratiti.


   Efekti zloupotrebe u svrhu dopinga


   Upotreba leka Karvileks može dati pozitivan rezultat doping testa. Upotreba leka Karvileks kao doping sredstva može ugroziti Vaše zdravlje.


   Drugi lekovi i lek Karvileks


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Interakcije se mogu javiti ako se istovremeno koriste sledeći lekovi:

   • Digoksin i digitoksin (lekovi za primenu kod srčane insuficijencije ili srčane aritmije)

   • Lekovi za lečenje visokog nivoa šećera u krvi (oralni antidijabetici) i insulin: preporučuje se pažljivije praćenje nivoa šećera u krvi

   • Lekovi koji ubrzavaju razgradnju aktivne supstance leka Karvileks: Dejstvo leka Karvileks može se smanjiti zbog istovremenog uzimanja antibiotika rifampicina i zbog uzimanja određenih lekova za spavanje (barbiturati)

   • Ciklosporin ili takrolimus (lekovi koji se koriste kod pacijenata nakon transplantacije organa); po potrebi, Vaš lekar može smanjiti dozu ovih lekova

   • Lekovi koji deluju na centralni nervni sistem, na pr. sedativi, lekovi za spavanje, određeni lekovi koji se koriste za lečenje depresije (na pr. tri- i tetraciklični antidepresivi, fluoksetin, paroksetin, MAO-inhibitori) kao i alkohol

   • Drugi lekovi koji snižavaju krvni pritisak (na pr. rezerpin, guanetidin, alfa-metildopa, klonidin, guanfacin, alfa-blokatori ili nitro-preparati) ili lekovi čije se neželjeno dejstvo manifestuje, između ostalog, snižavanjem krvnog pritiska

   • Lekovi koji se koriste za lečenje srčanih aritmija (na pr. blokatori kalcijumskih kanala tipa verapamil i diltiazem i/ili amjodaron)

   • Dihidropiridini (lekovi koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska ili angine pektoris)

   • Sredstva za anesteziju

   • Lekovi koji utiču na autonomni nervni sistem (parasimpatomimetici, simpatomimetici)

   • Lekovi protiv migrene (ergotamin) i astme (aminofilin, theofilin, beta-agonisti)

   • Određeni lekovi protiv bolova i antiinflamatorni lekovi (nesteroidni antiinflamatorni lekovi, kortikosteroidi), određeni hormonski preparati (estrogeni preparati) i određeni relaksanti mišića (miorelaksanti slični kurareu)

   • Cimetidin i hidralazin.


   Uzimanje leka Karvileks sa hranom, pićima i alkoholom


   Tokom lečenja lekom Karvileks treba izbegavati uzimanje u isto vreme ili vremenski blizu grejpfrut ili sok od grejpfruta. Grejpfrut i sok od grejpfruta takođe mogu dovesti do povećanja koncentracije aktivnog sastojka karvedilola u krvi i dovesti do nepredviđenih neželjenih efekata.


   Lek Karvileks može pojačati antihipertenzivni efekat alkohola. Zbog toga ne treba da pijete alkohol dok uzimate lek Karvileks.


   Trudnoća, dojenje i plodnost


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   S obzirom na to da ne postoji dovoljno podataka, lek Karvileks se može uzimati tokom trudnoće samo ako nadležni lekar to smatra apsolutno neophodnim.


   Lečenje blokatorima beta-adrenergičkih receptora treba završiti 72–48 sati pre očekivanog datuma porođaja. Ako ovo nije moguće, novorođenče se mora pratiti prvih 48–72 sata života.

   Nije poznato da li lek Karvileks prolazi u majčino mleko. Zbog toga majke ne smeju da doje dok uzimaju lek Karvileks.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Kada uzimate lek Karvileks može da Vam se javi vrtoglavica ili umor. Ovo je verovatnije kada započinjete terapiju ili ako Vam se terapija menja ili povećava doza, kao i kada pijete alkohol. Ako Vam se ovo dogodi, nemojte voziti, koristiti alate i mašine ili raditi bez sigurnog oslonca. Razgovarajte sa svojim lekarom ako primetite bilo kakve druge probleme koji mogu da utiču na upravljanje vozilima, kao i upotrebu alata i mašina dok uzimate lek Karvileks.


   Lek Karvileks sadrži laktozu


   Ovaj lek sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

 3. Kako se uzima lek Karvileks

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom.


  Preporučena doza je:


  Stabilna hronična srčana insuficijencija

  Dnevna doza

  Početna doza

  Prvih 14 dana:

  3,125 mg karvedilola ujutru i 3,125 mg karvedilola uveče

  Normalna doza

  Ukoliko se ova doza podnosi, potrebno je povećanje doze u intervalima tokom najmanje dve nedelje:


  ½ tablete leka Karvileks 12,5 mg (=6,25 mg karvedilola) ujutru i

  ½ tablete leka Karvileks 12,5 mg (=6,25 mg karvedilola) uveče, praćeno sa


  praćeno sa  Preporučuje se najveća doza koju pacijent dobro podnosi.

  Maksimalna doza

  2 tablete leka Karvileks 12,5 mg (=25 mg karvedilola) ujutru i 2 tablete leka Karvileks 12,5 mg (=25 mg karvedilola) uveče.

  1. tableta leka Karvileks 12,5 mg (=12,5 mg karvedilola) ujutru i 1 tableta leka Karvileks 12,5 mg (=12,5 mg karvedilola) uveče,

  2. tablete leka Karvileks 12,5 mg (=25 mg karvedilola) ujutru i 2 tablete leka Karvileks 12,5 mg (=25 mg karvedilola) uveče.


  Tablete se mogu podeliti na jednake doze.


  Uobičajena početna doza je jedna tableta od 3,125 mg dva puta dnevno, ujutru i uveče tokom dve nedelje (za početnu terapiju potrebno je koristiti tablete drugih proizvođača, pošto se ova doza karvedilola ne može postići primenom leka Karvileks, tablete, 12,5 mg).


  Samo kod pacijenata sa blagom do umerenom stabilnom hroničnom srčanom slabošću i telesnom masom preko

  85 kg, pod strogim nadzorom lekara, doza leka se može pažljivo povećati do maksimalnih 50 mg karvedilola dva puta dnevno.

  Doza leka Karvileks može se povećati samo ako je kliničko stanje pacijenta zadovoljavajuće i stabilno, tj. ako nema simptoma pogoršanja srčane slabosti ili klinički relevantnih neželjenih efekata - naročito onih koji proizilaze iz vazodilatacije (npr. pad krvnog pritiska, vrtoglavica). Zbog toga, pre povećanja doze, pacijente treba ispitati s posebnim osvrtom na iznad navedene simptome. Pored toga, neophodni su česti i redovni lekarski pregledi (npr. funkcija bubrega, telesna masa, krvni pritisak, otkucaj srca i ritam), posebno prilikom prilagođavanja terapiji (povećanje doze do doze održavanja). Pogoršanje simptoma srčane slabosti ili neželjenih efekata usled karvedilol-posredovane vazodilatacije često se javlja samo privremeno i rešava se privremenim smanjenjem terapije ili prekidom, ukoliko je potrebno. Međutim, ako su simptomi prvenstveno uzrokovani zadržavanjem tečnosti, doza diuretika se u početku može povećati.


  Potrebna doza održavanja mora da se odredi individualno za svakog pacijenta pod strogim medicinskim nadzorom. Zatim za dugotrajnu terapiju treba da se primenjuje najveća doza koja se dobro podnosi.

  Ako je lečenje lekom Karvileks prekinuto duže od jedne nedelje, lečenje treba nastaviti manjim dozama (dva puta dnevno), a ponoviti korak po korak individualno prilagođavanje - kako je navedeno u tabeli iznad. Ako je lečenje lekom Karvileks prekinuto duže od dve nedelje, lečenje treba nastaviti sa 3,125 mg - dva puta dnevno tokom dve nedelje - i ponovo je potrebno korak po korak individualno prilagođavanje - kako je navedeno u tabeli iznad.


  Doziranje kod pacijenata sa hroničnom srčanom slabošću i poremećenom funkcijom bubrega


  Potrebna doza se mora odrediti pojedinačno za svakog pacijenta. Na osnovu farmakokinetičkih karakteristika karvedilola samo kod srčane slabosti nije potrebno podešavati dozu leka Karvileks.


  Esencijalna hipertenzija

  Dnevna doza

  Početna doza

  Prva 2 dana:

  1 tableta leka Karvileks 12,5 mg (=12,5 mg karvedilola) jednom dnevno, ujutru

  Normalna doza

  2 tablete leka Karvileks 12,5 mg (=25 mg karvedilola), jednom dnevno, ujutru

  Maksimalna doza

  Sporo povećanje doze u intervalima ne kraćim od 2 nedelje:


  2 tablete leka Karvileks 12,5 mg (=25 mg karvedilola) ujutru i 2 tablete leka Karvileks 12,5 mg (=25 mg karvedilola) uveče.


  ili


  4 tablete leka Karvileks 12,5 mg (=50 mg karvedilola), jednom dnevno, ujutru


  Nemojte da uzimate dozu veću od 50 mg dnevno.


  Hronična stabilna angina pektoris

  Dnevna doza

  Početna doza

  Prva 2 dana:

  1 tableta leka Karvileks 12,5 mg (=12,5 mg karvedilola) ujutru i 1 tableta leka Karvileks 12,5 mg (=12,5 mg karvedilola) uveče

  Normalna doza

  2 tablete leka Karvileks 12,5 mg (=25 mg karvedilola), ujutru i 2 tablete leka Karvileks 12,5 mg (=25 mg karvedilola), uveče

  Maksimalna doza

  Sporo povećanje doze u intervalima ne kraćim od 2 nedelje:


  4 tablete leka Karvileks 12,5 mg (=50 mg karvedilola) ujutru i 4 tablete leka Karvileks 12,5 mg (=50 mg karvedilola) uveče.


  Doziranje kod starijih pacijenata


  Za lečenje esencijalne hipertenzije


  Esencijalna hipertenzija

  Dnevna doza

  Početna doza

  Prva 2 dana:

  1 tableta leka Karvileks 12,5 mg (=12,5 mg karvedilola) ujutru

  Normalna doza

  U slučaju izostanka efekta leka, doza može da se poveća u intervalima ne kraćim od 14 dana:
  do


  Maksimalna doza


  2 tablete leka Karvileks 12,5 mg (=25 mg karvedilola) ujutru i 2 tablete leka Karvileks 12,5 mg (=25 mg karvedilola) uveče.

  1. tableta leka Karvileks 12,5 mg (=12,5 mg karvedilola) ujutru i 1 tableta leka Karvileks 12,5 mg (=12,5 mg karvedilola) uveče.

  2. tablete leka Karvileks 12,5 mg (=25 mg karvedilola) ujutru i 2 tablete leka Karvileks 12,5 mg (=25 mg karvedilola) uveče.


  Na početku lečenja, 12,5 mg leka Karvileks dnevno je preporučeno kod odraslih pacijenata. Dovoljno smanjenje krvnog pritiska je postignuto kod nekih pacijenata primenom ove doze, čak i u dugotrajnom lečenju.


  Za lečenje hronične stabilne angine pektoris


  Hronična stabilna angina pektoris

  Dnevna doza

  Maksimalna doza

  Za dugotrajnu terapiju:

  2 tablete leka Karvileks 12,5 mg (=25 mg karvedilola) ujutru i 2 tablete leka Karvileks 12,5 mg (=25 mg karvedilola) uveče.


  Tablete uzmite sa puno tečnosti. Osim ako nije drugačije naznačeno, obično ih treba uzeti ujutru, ili ujutru i uveče. Preporučuje se da se lek Karvileks uzima sa obrokom kako bi se aktivni sastojak repsorbovao sporije i na taj način potencijalno smanjio poremećaj cirkulacije u slučaju promene položaja (ortostatski hipotenzivni efekti).


  Trajanje lečenja određuje Vaš lekar. Lečenje lekom Karvileks je obično dugotrajna terapija i ne bi je trebalo, ako je moguće, naglo prekinuti. Potrebno je postepeno ukidanje doze u trajanju od jedne do dve nedelje (videti odeljak 2 „Upozorenja i mere opreza“ i „Simptomi obustave“).

  Da bi se sprečilo pogoršanje angine pektoris, može da se započne druga terapija za lečenje angine pektoris u isto vreme kada se i smanjuje doza leka Karvileks.


  Ako ste uzeli više leka Karvileks nego što treba


  Ako ste uzeli više leka Karvileks nego što bi trebalo ili ako je neko drugi greškom uzeo lek Karvileks, odmah se obratite lekaru ili idite u bolnicu. Sa sobom ponesite pakovanje leka.


  - Sledeća neželjena dejstva se mogu javiti ako uzmete više tableta nego što bi trebalo:

  značajan pad krvnog pritiska, usporeni puls, slabost srčanog mišića, kardiogeni šok, sinusni blok i srčani udar. Dodatno, može doći do plućnih simptoma, otežanog disanja, šištanja u plućima (bronhospazam), povraćanja, oslabljene svesti i generalizovanih napada.

  Ako mislite da ste se predozirali lekom Karvileks, obavestite svog lekara. U zavisnosti od težine trovanja, lekar će odlučiti o daljim merama koje je potrebno sprovesti.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Karvileks


  • Ako zaboravite da uzmete dozu, uzmite je čim se setite. Međutim, ako je uskoro vreme za sledeću dozu, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.

  • Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Karvileks


   Nemojte da prestanete sa uzimanjem ovog leka pre nego što o tome porazgovarate sa svojim lekarom.

   Lekar će Vas možda savetovati da prestanete sa uzimanjem leka Karvileks postepeno, tokom 1 do 2 nedelje. Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Učestalost neželjenih dejstava ne zavisi od doze leka Karvileks koja je primenjena, sa izuzetkom vrtoglavice, poremećaja vida i usporenog pulsa (bradikardija).


  Rizik od nastanka većine neželjenih dejstava je uporediv u svim oblastima primene leka Karvileks. Izuzeci su opisani u nastavku u delu „Opis specifičnih neželjenih dejstava“.


  Procena neželjenih dejstava zasniva se na sledećim podacima o učestalosti:


  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • vrtoglavica, glavobolja

  • srčana slabost (srčana insuficijencija)

  • nizak krvni pritisak

  • slabost (astenija)


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • bronhitis, zapaljenje pluća, infekcija gornjih disajnih puteva, infekcija urinarnog trakta

  • malokrvnost

  • povećanje telesne mase, povećan nivo holesterola, pogoršanje mehanizama koji kontrolišu koncentraciju šećera u krvi (visoka ili niska koncentracija šećera u krvi) kod pacijenata sa diabetes mellitusom

  • depresija, depresivno raspoloženje

  • kratkotrajni gubitak svesti (nesvestica ili povezani simptomi kao što je na pr. treperenje u očima,

   mučnina, vrtoglavica, slabost)

  • poremećaji vida, smanjeno lučenje suza (suvo oko), iritacije oka

  • usporeni srčani ritam (bradikardija), povećana količina krvi u cirkulaciji (hipervolemija), nedovoljno izbacivanje tečnosti

  • prekomeran pad krvnog pritiska pri promeni položaja iz ležećeg u stojeći, sa vrtoglavicom i crnilom pred očima (ortostatska hipotenzija), poremećaji periferne cirkulacije (hladni udovi), periferna okluzivna bolest, otežano kretanje kod pacijenata sa povremenim hramanjem zbog poremećene cirkulacije u nogama (intermitentna klaudikacija) i vaskularni grčevi u prstima ruku ili nogu (Raynaud-ova bolest), povišen krvni pritisak

  • teško disanje, nakupljanje tečnosti u plućima (plućni edem), astma i nedostatak vazduha kod pacijenata sa sklonošću ka spazmodičnom suženju disajnih puteva

  • mučnina, proliv, povraćanje, loše varenje, bol u stomaku

  • bolovi u zglobovima

  • insuficijencija bubrega i abnormalna funkcija bubrega kod pacijenata sa generalizovanom vaskularnom bolešću i/ili umanjenom funkcijom bubrega, teškoće pri mokrenju

  • bolovi, skupljanje vode u tkivu (edem)

   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • problemi sa spavanjem, noćne more, halucinacije, konfuzija

  • senzorni poremećaji (parestezija)

  • poremećaji sprovođenja impulsa (AV blokada), napadi angine pektoris

  • otežano pražnjenje creva (konstipacija)

  • kožne reakcije kao što su alergijski egzantem, dermatitis, koprivnjača, svrab, psorijaza, kožni osip nalik psorijazi

  • poremećaj erekcije kod muškaraca (erektilna disfunkcija)


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • smanjenje trombocita u krvi

  • zapušen nos

  • suvoća usta


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • smanjenje broja belih krvnih zrnaca

  • preosetljivost (alergijske reakcije)

  • psihoze

  • povećanje određenih vrednosti enzima jetre u krvi (serumske transaminaze)

  • nevoljno mokrenje kod žena.


  Opis specifičnih neželjenih dejstava


  Ošamućenost, kratkotrajan gubitak svesti (sinkopa), glavobolja i gubitak snage su često umereni i uglavnom se javljaju na početku lečenja.


  Pacijenti sa oslabljenom funkcijom srca mogu da iskuse pogoršanja srčane funkcije i neadekvatnu eliminaciju tečnosti tokom perioda povećanja doze leka Karvileks.


  Kod pacijenata sa hroničnom srčanom slabošću i niskim krvnim pritiskom, ishemijskom bolešću srca i generalizovanim poremećajem krvnih sudova i/ili smanjenom funkcijom bubrega, uočeno je pogoršanje funkcije bubrega koje je reverzibilno.


  Lek Karvileks može da izazove nevoljno mokrenje (urinarnu inkontinenciju) kod žena, koje prestaje nakon prestanka primene leka.


  Metabolički i nutritivni poremećaji

  Klasa blokatora beta receptora može otkriti skriveni dijabetes, dijabetes koji je već dijagnostikovan može se pogoršati, a mehanizmi koji regulišu koncentraciju šećera u krvi mogu da se poremete.


  Poremećaji kože i potkožnog tkiva

  Veoma retki slučajevi ozbiljnih kožnih reakcija kao na pr. toksična epidermalna nekroliza (TEN) i Stevens- Johnson-ov sindrom (SJS) su prijavljeni tokom lečenja karvedilolom.


  U retkim slučajevima se takođe javlja i gubitak kose. Može doći do prekomernog znojenja (hiperhidroza).

  Poremećaji funkcije bubrega i urinarnog trakta

  Karvedilol može izazvati nevoljno mokrenje (urinarna inkontinencija) kod žena, koje se posle prestanka uzimanja leka nije više javljalo.


  Psihijatrijski poremećaji

  Karvedilol u retkim slučajevima može izazvati halucinacije.

  Kardiološki poremećaji

  Sinusni blok kod predisponiranih pacijenata (na pr. starijih pacijenata ili pacijenata sa već postojećom bradikardijom, disfunkcijom sinusnog čvora ili atrioventrikularnim blokom).


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  vebsajt:

  i-mejl: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Karvileks

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Karvileks posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Karvileks


Kako izgleda lek Karvileks i sadržaj pakovanja


Lek Karvileks su okrugle, ravne bele tablete sa podeonom linijom na jednoj strani. Tableta se može podeliti na jednake doze.


Unutrašnje pakovanje leka je PVC/Al blister.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi 3 blistera po 10 tableta (ukupno 30 tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole:

ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD,

Đorđa Stanojevića 12, Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Maj, 2022.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-02073-21-001 od 10.05.2022.