Početna stranica Početna stranica

Rhesonativ
anti-D (Rho) imunoglobulin, humani

UPUTSTVO ZA LEK


Rhesonativ, 625 i.j./mL, rastvor za injekciju


anti-D (Rho) imunoglobulin, humani


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rhesonativ i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Rhesonativ

 3. Kako se primenjuje lek Rhesonativ

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rhesonativ

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Rhesonativ i čemu je namenjen

  Aktivna supstanca leka Rhesonativ je imunoglobulin koji sadrži antitela na Rezus faktor (anti-D (Rho) imunoglobulin, humani). Ukoliko trudnica, čijim crvenim krvnim zrncima nedostaje Rezus faktor (Rh- negativna), nosi dete koje ima Rezus faktor (Rh-pozitivan), njen imunski odbrambeni sistem može biti stimulisan da stvara antitela na Rezus faktor. Ova antitela mogu da naškode njenom nerođenom detetu, posebno tokom narednih trudnoća.


  Lek Rhesonativ se koristi za zaštitu Rh-negativne žene od imunizacije tokom trudnoće i porođaja čime se mogu sprečiti štetna dejstva na nerođeno dete.

  Lek Rhesonativ se koristi kod Rh-negativnih žena u slučaju:


  • Anti-D preventivnog lečenja trudnica koje su Rh-negativne

  • Rađanja Rh-pozitivnog deteta

  • Abortusa/pretećeg abortusa (pobačaj/preteći pobačaj)

  • Vanmaterične trudnoće, određenih izraslina u materici (mole), ili krvarenje ploda u normalno odvojeni krvotok majke ili smrti ploda u kasnoj fazi trudnoće

  • Invazivnih procedura tokom trudnoće, kao što su uzimanje amnionske tečnosti pomoću šprica (tj. amniocenteza), ili uzimanje uzorka krvi ploda iz pupčane vene, biopsija ili akušerski manipulativni zahvati npr. zahvati kojima se rukom okreće dete u ispravan položaj u materici, ili povreda stomaka, hirurški zahvat na nerođenom detetu unutar materice.


  Rhesonativ se takođe može primenjivati kod Rh-negativnih osoba koje su slučajno primile transfuziju Rh- pozitivne krvi.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Rhesonativ Lek Rhesonativ ne smete primati:

  • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na anti-D (Rho) imunoglobulin, humani, ili druge humane imunoglobuline, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Rhesonativ. Obavestite svog lekara ukoliko bolujete od bilo koje druge bolesti.

   Lek Rhesonativ nije namenjen za primenu kod Rh(D) pozitivnih osoba kao ni kod osoba koje su već imunizovane Rh(D) antigenom.


   Prave reakcije preosetljivosti (alergijske reakcije) su retke, ali ipak se mogu pojaviti.


   Ukoliko postoji sumnja na alergiju ili ozbiljnu alergijsku reakciju (anafilaktička reakcija), odmah treba o tome da obavestite svog lekara ili medicinsku sestru. Simptomi su, na primer, vrtoglavica, lupanje srca, pad krvnog pritiska, otežano disanje i gutanje, stezanje u grudima, svrab, generalizovana urtikarija (koprivnjača), otok lica, jezika ili grla, kolaps i osip. Bilo koje od ovih stanja zahteva trenutno lečenje.


   Ukoliko osetite simptome kao što su nedostatak vazduha, bol i oticanje ekstremiteta, bol u grudima, odmah se

   obratite svom lekaru ili medicinskoj sestri, jer to mogu biti znaci stvaranja krvnog ugruška.

   Kada dajete krv na analizu, obavestite svog lekara da primate imunoglobulin, budući da ovo lečenje može da utiče na rezultate.


   Deca

   Nema raspoloživih podataka o upotrebi kod dece.


   Pacijenti sa prekomernom telesnom masom

   Kod pacijenata sa prekomernom telesnom masom/gojaznih pacijenata treba razmotriti primenu intravenskog anti-D leka.


   Bezbednost od virusa

   Kada se lekovi dobijaju iz humane krvi ili plazme preduzimaju se određene mere kako bi se sprečio prenos infekcija na pacijente. Mere uključuju:

   • pažljiv odabir davalaca krvi i plazme, kako bi se osiguralo da su osobe koje predstavljaju rizik za prenos infekcija isključene,

   • ispitivanje svake donacije i pulova plazme na prisustvo virusa/infekcija,

   • uključivanje koraka u obradi krvi ili plazme koji mogu da inaktiviraju ili uklone viruse.


   Uprkos ovim merama, kada se koriste lekovi proizvedeni iz humane krvi ili plazme, mogućnost prenosa infekcije se ne može u potpunosti isključiti. Ovo se takođe odnosi na nepoznate ili novootkrivene viruse ili druge vrste infekcija.


   Preduzete mere se smatraju efikasnim kod virusa sa omotačem, kao što su virus humane imunodeficijencije (HIV), hepatitis B virus (HBV) i hepatitis C virus (HCV), i za virus bez omotača hepatitis A virus (HAV).


   Ove preduzete mere mogu biti ograničene kod virusa bez omotača kao što je parvovirus B19.


   Imunoglobulini nisu povezani sa prenošenjem hepatitisa A ili parvovirusa B19 infekcija, moguće zbog antitela protiv ovih infekcija, koja se nalaze u leku.


   Strogo se preporučuje da se, svaki put kada se primeni doza leka Rhesonativ, zabeleži ime i broj serije leka kako bi postojala evidencija o serijama leka koje ste primili.


   Drugi lekovi i lek Rhesonativ


  • Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  • Lek Rhesonativ može da oslabi dejstvo vakcina kao što su vakcine protiv morbila, rubele, zauški i malih boginja. Ovo se odnosi na vakcine primenjene 2-4 nedelje pre primene injekcije anti-D antitela, kao i na vakcinacije nakon toga. Posle primene leka Rhesonativ treba sačekati da prođe tri meseca pre nego što primite neku od ovih vakcina. Stoga je veoma važno da lekar koji sprovodi vakcinaciju bude upoznat sa činjenicom da se lečite ili ste se lečili lekom Rhesonativ.


   Trudnoća, dojenje i plodnost


   Lek Rhesonativ je namenjen za primenu u trudnoći i može se koristiti tokom dojenja.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Nije zabeležen uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

   Lek Rhesonativ sadrži natrijum


   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po 1 mL rastvora za injekcije (625 i.j.), tj. suštinski je

   „bez natrijuma“.


 3. Kako se primenjuje lek Rhesonativ

  Vaš lekar će odlučiti o tome da li Vam je potreban lek Rhesonativ i u kojoj dozi. Lek Rhesonativ će Vam primeniti zdravstveni radnik u vidu intramuskularne injekcije (u mišić).


  Ovaj lek treba pre upotrebe zagrejati do sobne ili temperature tela. Nemojte koristiti rastvore koji su zamućeni ili sadrže talog.

  Sadržaj otvorene ampule treba upotrebiti odmah. Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.


  Lek Rhesonativ se primenjuje intramuskularno i potrebno je voditi računa da se pre primene klip šprica povuče unazad kako bi se potvrdilo da se igla ne nalazi u krvnom sudu.


  Ukoliko je intramuskularna primena kontraindikovana (u slučaju poremećaja krvarenja), injekcija se može primeniti supkutano ukoliko intravenski lek nije dostupan. Nakon primene injekcije, potrebno je rukom pažljivo pritisnuti mesto primene pomoću komprese.


  Ukoliko je potreban veliki volumen (>2 mL kod dece ili >5 mL kod odraslih), preporučuje se primena u podeljenim dozama na različita mesta.


  Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


  Kod pacijenata sa prekomerenom telesnom masom/gojaznih pacijenata, usled mogućeg nedostatka efikasnosti u slučaju intramuskularne primene, preporučuje se primena intravenskog anti-D leka.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Učestalost sledećih neželjenih dejstava je nepoznata (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka): glavobolja, ubrzan rad srca, nizak krvni pritisak, zviždanje u grudima, povraćanje, mučnina, kožne reakcije (crvenilo, svrab, koprivnača), bol u zglobovima, bol u donjem delu leđa, vrtoglavica, groznica (povišena telesna temperatura), osećaj nelagodnosti uključujući nelagodnost u grudima, drhtavica, lokalne reakcije na mestu injekcije kao što su otok i bol, razgradnja crvenih krvnih zrnaca i teške alergijske reakcije uključujući anafilaktički šok.


  Ukoliko primetite bilo koje simptome anafilaktičke reakcije kao što su vrtoglavica, mučnina, povraćanje, grčevi u stomaku, kašalj, otežano disanje i gutanje, plava prebojenost kože, svrab, koprivnjača, osip, lupanje srca, nizak krvni pritisak, otok lica, jezika ili grla, kolaps ili bol u grudima, odmah se obratite svom lekaru jer bilo koje od ovih stanja zahteva trenutno lečenje.

  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Rhesonativ

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristit lek Rhesonativ posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon ,,Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati u frižideru (2C - 8C). Ne zamrzavati. Ampulu čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


  Lek se za vreme roka upotrebe može čuvati do 1 meseca na temperaturi do 25°C, bez ponovnog vraćanja u frižider tokom ovog perioda, i mora se uništiti ukoliko se nakon isteka tog vremena ne upotrebi.

  Sadržaj otvorene ampule treba odmah upotrebiti.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Rhesonativ


Kako izgleda lek Rhesonativ i sadržaj pakovanja

Rastvor za injekciju

Bistar ili blago opalescentan rastvor, bezbojan ili bledožute ili svetlo smeđe boje; tokom čuvanja može se pojaviti blago zamućenje ili male količine vidljivih čestica.


Unutrašnje pakovanje je ampula od stakla tip I koja sadrži 2 mL rastvora za injekciju.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna ampula u plastičnom ulošku (1 x 2 mL) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO OCTAPHARMA AG BEOGRAD-VOŽDOVAC

Koste Jovanovića 53, Beograd


Proizvođač:

OCTAPHARMA AB

Lars Forssells gata 23, Stockholm, Švedska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Jun, 2022.

Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-03729-21-001 od 07.06.2022.


------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije


Prevencija Rh (D) imunizacije kod Rh (D) negativnih žena u reproduktivnom periodu


Prenatalna profilaksa


- Planirana prenatalna profilaksa


– Prenatalna profilaksa nakon komplikacija u trudnoći, koje uključuju:

abortus/preteći abortus, ektopičnu trudnoću ili hidatiformne mole, intrauterinu smrt fetusa (engl. intrauterine fetal death, IUFD), transplacentalnu hemoragiju (TPH) koja je posledica prepartalne hemoragije (engl. ante-partum haemorrhage, APH), amniocentezu, horionsku biopsiju, akušerske manipulativne postupke npr. eksternu verziju, invazivne intervencije, kordocenteze, tupu abdominalnu traumu ili terapijske intervencije na fetusu.


Postnatalna profilaksa


- Rođenje Rh(D) pozitivne (D, Dslabo, Dparcijalno) bebe.


Terapija Rh (D) negativnih žena u reproduktivnom periodu nakon inkompatibilnih transfuzija Rh(D) pozitivne krvi ili primene drugih proizvoda koji sadrže eritrocite npr. koncentrati trombocita.


Doziranje i način primene


Doziranje


Dozu anti-D imunoglobulina treba odrediti prema nivou izloženosti Rh (D) pozitivnim eritrocitima i na osnovu poznavanja činjenice da se 0,5 mL koncentrovanih Rh (D) pozitivnih eritrocita ili 1 mL Rh (D) pozitivne krvi neutrališe sa približno 10 mikrograma (50 i.j.) anti-D imunoglobulina.


Preporučuju se sledeće doze na osnovu kliničkih studija koje su sprovedene sa lekom Rhesonativ.

Prevencija Rh (D) imunizacije kod Rh(D) negativnih žena


„Farmakodinamski podaci” u Sažetku karakteristika leka. Ukoliko se primenjuju manje doze (100 mikrograma ili 500 i.j.) treba sprovesti ispitivanje obima fetomaternalne hemoragije.


Standardna doza je 1250 i.j. (250 mikrograma).


Kod postnatalne upotrebe, ovaj lek treba primeniti majci što je pre moguće, u roku od 72 sata posle rođenja Rh pozitivnog (D, Dslabo, Dparcijalno) novorođenčeta. Ukoliko je prošlo više od 72 sata, primenu ovog leka ne treba izostaviti, već ga treba primeniti čim to bude moguće.


Postnatalnu dozu treba primeniti čak iako je primenjena prenatalna profilaksa, pa čak iako se rezidualna aktivnost posle prenatalne profilakse može dokazati u serumu majke.


Ukoliko se sumnja na obilnu fetomaternalnu hemoragiju (> 4 mL (kod 0,7%-0,8% žena)), npr. u slučaju fetalne/neonatalne anemije ili intrauterine smrti fetusa, njen obim potrebno je odrediti odgovarajućom metodom, npr. Kleihauer-Betke testom eluacije kiselina, kako bi se utvrdio fetalni HbF ili uz pomoć protočne citometrije koja specifično identifikuje Rh D pozitivne ćelije. Dodatne doze anti-D imunoglobulina treba primenjivati u skladu sa rezultatima (10 mikrograma ili 50 i.j.) na 0,5 mL eritrocita fetusa.


Inkompatibilna transfuzija eritrocita


Preporučena doza je 20 mikrograma (100 i.j.) anti-D imunoglobulina na 2 mL Rh(D) pozitivne krvi primljene transfuzijom ili na 1 mL koncentrata eritrocita. Preporučuje se konsultacija sa specijalistom transfuziologom kako bi se procenila izvodljivost procedure izmene eritrocita kako bi se smanjilo opterećenje D pozitivnim eritrocitima u cirkulaciji i odredila doza anti-D imunoglobulina koja je potrebna za supresiju imunizacije. Kontrolne testove za D pozitivne eritrocite treba obavljati na svakih 48 sati i dalje primenjivati anti-D sve dok D pozitivni eritrociti ne postanu nedetektabilni u cirkulaciji. U svakom slučaju, zbog mogućeg rizika od hemolize, prekoračenje maksimalne doze od 3000 mikrograma (15000 i.j.) nije preporučljivo.


Primena drugog intravenskog leka se preporučuje kako bi se odmah dostigle adekvatne koncentracije u plazmi. Ukoliko nije dostupan bilo koji intravenski lek, treba primeniti veoma veliku dozu intramuskularno tokom perioda od nekoliko dana (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka).


Pedijatrijska populacija

Bezbednost i efikasnost kod dece još uvek nisu ustanovljene.


Pacijenti sa prekomernom telesnom masom

Kod pacijenata sa prekomernom telesnom masom/gojaznih pacijenata treba razmotriti primenu intravenskog anti-D leka (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka).


Način primene


Intramuskularna upotreba.


Ukoliko je potreban veliki volumen (>2 mL kod dece ili >5 mL kod odraslih), preporučuje se primena u podeljenim dozama na različita mesta.


Ukoliko je intramuskularna primena kontraindikovana (u slučaju poremećaja krvarenja), treba primeniti drugi intravenski lek. Ukoliko lek za intravensku primenu nije dostupan, injekcija se može primeniti supkutano. Nakon primene injekcije, potrebno je rukom pažljivo pritisnuti mesto primene pomoću komprese.


Lista pomoćnih supstanci


Glicin

Natrijum-hlorid Natrijum-acetat Polisorbat 80 Voda za injekcije


Inkompatibilnost


U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


Rok upotrebe


30 meseci.


Sadržaj otvorene ampule treba odmah upotrebiti.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2C do 8C). Ne zamrzavati. Ampulu čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

Lek se za vreme roka upotrebe može čuvati do 1 meseca na temperaturi do 25°C, bez ponovnog vraćanja u frižider tokom ovog perioda, i mora se uništiti ukoliko se nakon isteka tog vremena ne upotrebi.

Za uslove čuvanja nakon prvog otvaranja leka, videti odeljak „Rok upotrebe”.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je ampula od stakla tip I koja sadrži 2 mL rastvora za injekciju.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna ampula u plastičnom ulošku i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Ovaj lek treba pre upotrebe zagrejati do sobne ili temperature tela.

Boja rastvora može varirati od bezbojne do svetlo žute pa do svetlo smeđe. Nemojte koristiti rastvore koji su zamućeni ili sadrže talog.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.