Početna stranica Početna stranica

Vyndaqel
tafamidis

UPUTSTVO ZA LEK


Vyndaqel, 20 mg, kapsule, meke tafamidis


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vyndaqel i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vyndaqel

 3. Kako se uzima lek Vyndaqel

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vyndaqel

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Vyndaqel i čemu je namenjen

  Lek Vyndaqel sadrži aktivnu supstancu tafamidis.


  Lek Vyndaqel se koristi za lečenje bolesti koja se zove transtiretinska (TTR) amiloidna polineuropatija, poznata i kao TTR familijarna amiloidna polineuropatija (TTR-FAP), koja se javlja usled nepravilne funkcije TTR proteina. TTR je protein koji prenosi druge supstance, kao što su npr. hormoni, kroz organizam.


  Kod pacijenata sa ovom bolešću dolazi do razgradnje TTR i formiranja vlakana koja se zovu amiloidi. Amiloidi mogu da se nakupljaju oko nerava i na drugim mestima u telu, sprečavajući njihovo normalno funkcionisanje. Posle nekog vremena, amiloidi izazivaju simptome ove bolesti.


  Lek Vyndaqel može da spreči razgradnju TTR i formiranje naslaga amiloida. Ovaj lek se koristi za lečenje opisane bolesti kod odraslih pacijenata, kod kojih su zahvaćeni nervi (odnosno koji imaju simptome polineuropatije), kako bi se usporio dalji razvoj bolesti.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vyndaqel Lek Vyndaqel ne smete uzimati:

  Ukoliko ste alergični na tafamidis-meglumin ili bilo koji drugi sastojak ovog leka (navedene u odeljku 6).


  Upozorenja i mere opreza


  Razgovarajte sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što uzmete lek Vyndaqel.


  • Žene u reproduktivnom periodu treba da koriste kontraceptivna sredstva dok uzimaju lek Vyndaqel, kao i još mesec dana nakon prestanka terapije lekom Vyndaqel. Nema podataka o upotrebi leka Vyndaqel kod trudnica.


   Deca i adolescenti


   Deca i adolescenti nemaju simptome TTR amiloidne polineuropatije. Lek Vyndaqel se zato ne primenjuje kod dece i adolescenata.


   Drugi lekovi i Vyndaqel


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate neke od sledećih lekova:


   • nesteroidne antiinflamatorne lekove

   • diuretike (npr. furosemid, bumetanid)

   • lekove za terapiju malignih oboljenja (npr. metotreksat, imatinib)

   • statine (lekove za smanjenje povećanog holesterola (npr. rosuvastatin)).

   • antivirusne lekove (lekovi koji se primenjuju u lečenju virusnih infekcija (npr. oseltamivir, tenofovir, ganciklovir, adefovir, cidofovir, lamivudin, zidovudin, zalcitabin)).


   Trudnoća, dojenje i plodnost

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


  • Ne treba da uzimate lek Vyndaqel ako ste trudni ili dojite.

  • Ako postoji mogućnost da ostanete u drugom stanju, morate da koristite kontraceptivna sredstva tokom lečenja, kao i mesec dana nakon prestanka lečenja.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Vyndaqel nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.


   Lek Vyndaqel sadrži sorbitol


   U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Vyndaqel


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Preporučena doza je jedna kapsula (20 mg tafamidis-meglumina) leka Vyndaqel jednom dnevno.


  Ukoliko nakon uzimanja ovog leka povratite i u povraćenom sadržaju možete da prepoznate celu kapsulu leka Vyndaqel, treba istog dana da uzmete još jednu dozu leka Vyndaqel. Ako ne možete da prepoznate kapsulu leka Vyndaqel, nije potrebna dodatna doza i možete nastaviti da uzimate Vyndaqel narednog dana po uobičajenom rasporedu.


  Način primene

  Lek Vyndaqel je namenjen za oralnu upotrebu.

  Kapsulu, meku treba progutati celu, a ne smrvljenu ili presečenu. Kapsulu, meku možete da uzmate sa hranom ili bez nje.


  Ako ste uzeli više leka Vyndaqel nego što treba


  Nemojte da uzimate više kapsula nego što Vam je lekar propisao. Ako uzmete više kapsula nego što Vam je propisano, obratite se lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Vyndaqel


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu, kapsulu popijte čim se setite. Ako je ostalo manje od 6 sati do sledeće doze, preskočite zaboravljenu dozu i uzmite sledeću u uobičajeno vreme. Nemojte uzimati duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Vyndaqel


  Nemojte prestati da uzimate lek Vyndaqel bez prethodnog razgovora s lekarom. Pošto Vyndaqel deluje tako što stabilizuje TTR protein, ako prestanete da pijete lek Vyndaqel, protein više neće biti stabilizovan i Vaša bolest se može pogoršati.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • proliv,

  • infekcije urinarnog trakta (simptomi mogu da obuhvate: bol ili osećaj peckanja tokom mokrenja ili čestu potrebu za mokrenjem),

  • vaginalna infekcija kod žena,

  • bol u želucu ili stomaku. Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Vyndaqel

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Vyndaqel posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25 °C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


Šta sadrži lek Vyndaqel

Aktivna supstanca je tafamidis.

Jedna kapsula, meka sadrži 20 mg tafamidis-meglumina, što odgovara 12,2 mg tafamidisa.


Pomoćne supstance:

Sadržaj kapsule: makrogol 400 (E1521); sorbitanmonooleat (E494) i polisorbat 80 (E433).


Sastav kapsule: želatin (E441); glicerol (E422); gvožđe (III)-oksid, žuti (E172); sorbitan; sorbitol (E420); manitol (E421); titan-dioksid (E171) i voda, prečišćena.


Sastav mastila za štampu: etanol; amonijum-hidroksid (E527), 28%; izopropilalkohol; voda, prečišćena; makrogol 400 (E1521); poli(vinilacetatftalat); propilenglikol; boja Carmine (E120); boja FD&CBlue #1/ Briliant Blue FCF (E133)


Kako izgleda lek Vyndaqel i sadržaj pakovanja


Duguljaste, neprovidne meke želatinske kapsule žute boje, napunjene suspenzijom bele do ružičaste boje i sa utisnutom oznakom VYN 20 crvene boje.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PCTFE/PVC-aluminijumski blister sa 15 kapsula, mekih.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze dva spojena blistera, ukupno 30 kapsula, mekih i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO PFIZER H.C.P. CORPORATION, BEOGRAD,

Trešnjinog cveta 1/VI, Beograd - Novi Beograd


Proizvođač:

PENN PHARMACEUTICAL SERVICES LIMITED, Units 23-24, Tafarnaubach Industrial Estate, Tafarnaubach, Tredegar, Gwent, Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati uz recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-02171-17-001 od 24.01.2019.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije


Lek Vyndaqel je indikovan za lečenje transtiretinske amiloidoze kod odraslih pacijenata sa prvim stadijumom simptomatske polineuropatije kako bi se odložilo oštećenje perifernih nerava.


Doziranje i način primene


Lečenje treba započeti i sprovoditi pod nadzorom lekara sa iskustvom u lečenju pacijenata sa transtiretinskom amiloidnom polineuropatijom.


Doziranje

Preporučena doza tafamidis-meglumina iznosi 20 mg jednom dnevno, oralno.

Ukoliko se nakon uzimanja doze javi povraćanje, i u povraćenom sadržaju se nađe cela kapsula leka Vyndaqel, treba uzeti dodatnu dozu ako je moguće. Ako se u povraćenom sadržaju ne nađe kapsula, nije potrebna dodatna doza, a sledećeg dana treba uzeti uobičajenu dozu.


Posebne populacije


Stariji pacijenti

Podaci o starijim pacijentima su veoma ograničeni.

Nije potrebno prilagođavanje doze kod starijih pacijenata (≥ 65 godina).

Oštećenje funkcije jetre i bubrega

Nije potrebno prilagođavanje doze kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega, odnosno blagim ili umerenim oštećenjem funkcije jetre. Tafamidis-meglumin nije ispitivan kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre, pa se preporučuje oprez (Sažetak karakteristika leka).


Pedijatrijska populacija

Primena tafamidisa nije relevantna u pedijatrijskoj populaciji.


Način primene Oralna upotreba.


Kapsule treba progutati cele, a ne smrvljene ili presečene. Mogu se uzimati sa ili bez hrane.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Žene u reproduktivnom periodu treba da koriste odgovarajuće metode kontracepcije kad uzimaju tafamidis- meglumin i da nastave sa korišćenjem odgovarajuće kontracepcije još mesec dana nakon prestanka lečenja tafamidis-megluminom (videti odeljak Plodnost, trudnoća i dojenje).


Tafamidis-meglumin treba dodati standardnoj nezi pri lečenju pacijenata sa transtiretinskom porodičnom amiloidnom polineuropatijom (TTR-FAP). U sklopu ove standardne nege, lekari treba da prate pacijente i da nastave sa procenjivanjem potrebe za drugom terapijom, uključujući potrebu za transplantacijom jetre. Pošto nema dostupnih podataka o upotrebi tafamidis-meglumina posle transplantacije jetre, njegovu upotrebu kod pacijenata kojima je transplantirana jetra, treba prekinuti.


Lek Vyndaqel sadrži sorbitol (E420). Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjem intolerancije na fruktozu ne smeju koristiti ovaj lek.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


U kliničkom ispitivanju u kom su učestvovali zdravi dobrovoljci, tafamidis-meglumin nije ni indukovao ni inhibirao enzim CYP3A4 citohroma P450.


Takođe, in vitro podaci su ukazali na to da tafamidis-meglumin značajno ne inhibira enzime CYP1A2, CYP3A4, CYP3A5, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 i CYP2D6 citohroma P450.


In vitro ispitivanja sa tafamidis-megluminom ukazuju da nije verovatno da će tafamidis-meglumin izazvati interakcije u klinički značajnim koncentracijama sa supstratima UDP-glukuronoziltransferaze (UGT), P-gp transporterima ili polipeptidnim transporterima organskih anjona (OATP1B1 i 1B3).


Međutim, in vitro tafamidis-meglumin inhibira efluksni transporter BCRP (protein rezistencije raka dojke) uz IC50 = 1,16 mikromola i može da izazove interakcije u klinički značajnim koncentracijama sa supstratima ovog transportera (npr. metotreksat, rosuvastatin, imatinib). Slično tome, tafamidis-meglumin inhibira i transportere za unos organskih anjona OAT1 uz IC50 = 2,9 mikromola i OAT3 uz IC50 = 2,36 mikromola, pa može da izazove interakcije u klinički značajnim koncentracijama sa supstratima ovih transportera (npr. nesteroidni antiinflamatorni lekovi, bumetanid, furosemid, lamivudin, metotreksat, oseltamivir, tenofovir, ganciklovir, adefovir, cidofovir, zidovudin, zalcitabin).


Nisu sprovedena ispitivanja interakcija kako bi se procenilo dejstvo drugih lekova na tafamidis-meglumin.


Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene u reproduktivnom periodu

Žene u reproduktivnom periodu treba da koriste kontracepciju tokom terapije tafamidis-megluminom, i još mesec dana nakon prekida terapije zbog dugog poluvremena eliminacije.

Trudnoća

Nema podataka o upotrebi tafamidis-meglumina kod trudnica. Ispitivanja na životinjama su pokazala razvojnu toksičnost (Sažetak karakteristika leka). Ne preporučuje se primena tafamidis-meglumina tokom trudnoće i kod žena u reproduktivnom periodu koje ne koriste kontracepciju.


Dojenje

Raspoloživi farmakodinamski/toksikološki podaci dobijeni u ispitivanjima na životinjama pokazuju da se tafamidis izlučuje u majčino mleko. Ne može se isključiti rizik po novorođenče/odojče. Tafamidis-meglumin ne treba koristiti tokom dojenja.


Plodnost

U pretkliničkim ispitivanjima nije uočeno smanjenje plodnosti (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka).


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Na osnovu farmakodinamskog i farmakokinetičkog profila, smatra se da tafamidis-meglumin ne utiče ili da ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.


Neželjena dejstva


Sažetak bezbednosnog profila

Ukupni klinički podaci prikazuju izloženost 127 pacijenata obolelih od transtiretinske amiloidne polineuropatije, sa dnevnom dozom od 20 mg tafamidis-meglumina tokom prosečnog perioda od 538 dana (u opsegu od 15 do 994 dana). Neželjene reakcije su generalno bile blagog ili umerenog intenziteta.


Tabelarni prikaz neželjenih reakcija

Neželjene reakcije su navedene u nastavku prema MedDRA klasama sistema organa (SOC) i kategorijama učestalosti uz primenu standardne konvencije: veoma često (1/10), često (1/100 do <1/10) i povremeno (1/1000 do <1/100). U okviru svake grupe učestalosti, neželjene reakcije su predstavljene po opadajućoj ozbiljnosti. Neželjene reakcije prijavljene iz kliničkih ispitivanja prikazane su u tabeli u nastavku i odražavaju stopu pojavljivanja u okviru dvostruko slepe, placebo kontrolisane kliničke studije faze 3 (Fx-005).


Klasa sistema organa

Veoma često

Infekcije i infestacije

Infekcija urinarnog trakta

Vaginalna infekcija

Gastrointestinalni poremećaji

Dijareja

Bol u gornjem delu stomaka

Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje


Simptomi

Nisu prijavljeni slučajevi akutnog predoziranja. U kliničkim ispitivanjima u kojima su učestvovali zdravi dobrovoljci a kod kojih je najveća doza tafamidisa iznosila 480 mg, data kao pojedinačna doza, odnosno 60 mg dnevno primenjivana tokom dve nedelje. Prijavljeni neželjeni događaji povezani sa lečenjem bili su blagi do umereni i manifestovali su se: glavoboljom, somnolencijom, mijalgijom, insomnijom, hordeolumom, fotosenzitivnim reakcijama i presinkopom.


Terapija

U slučaju predoziranja, po potrebi treba uvesti standardnu suportivnu terapiju.


Lista pomoćnih supstanci


Sadržaj kapsule

Makrogol 400 (E1521) Sorbitanmonooleat (E494) Polisorbat 80 (E433)


Sastav kapsule

Želatin (E441) Glicerol (E422)

Gvožđe (III)-oksid, žuti (E172) Sorbitan

Sorbitol (E420) Manitol (E421)

Titan-dioksid (E171) Voda, prečišćena


Sastav mastila za štampu

Etanol

Amonijum-hidroksid (E527), 28% Izopropilalkohol

Voda, prečišćena Makrogol 400 (E1521) Poli(vinilacetatftalat) Propilenglikol

Boja Carmine (E120)

Boja FD&CBlue #1/ Briliant Blue FCF (E133)


Inkompatibilnost


Nije primenljivo.


Rok upotrebe

18 meseci.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 25 °C.

Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je PVC/PCTFE/PVC-aluminijumski blister sa 15 kapsula, mekih.


Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze dva spojena blistera, ukupno 30 kapsula, mekih i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.