Početna stranica Početna stranica

Reglan
metoklopramid

CENE

tableta blister, 40 po 10 mg

Veleprodaja: 189,20 din
Maloprodaja: 228,93 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEKReglan , 10 mg, tablete metoklopramid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Reglan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Reglan

 3. Kako se uzima lek Reglan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Reglan

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Reglan i čemu je namenjen

  Lek Reglan je antiemetik. Sadrži aktivnu supstancu metoklopramid. Lek Reglan kao antagonista dopamina deluje na određeni deo mozga i time sprečava mučninu i povraćanje.


  Odrasli

  Lek Reglan se koristi kod odraslih za:

  • sprečavanje mučnine i povraćanja koje se mogu javiti nakon hemioterapije;

  • sprečavanje mučnine i povraćanja uzrokovanih radioterapijom;

  • lečenje mučnine i povraćanja, uključujući mučnine i povraćanja koje se mogu javiti kod migrene. Metoklopramid se može uzimati sa lekovima za ublažavanje bolova u slučaju migrene, kako bi doprineo njihovom boljem dejstvu.


   Pedijatrijska populacija

   Lek Reglan se koristi kod dece uzrasta od 9-18 godina, telesne mase veće od 30 kg, za sprečavanje mučnine i povraćanja uzrokovanih hemioterapijom, samo ukoliko druga terapija ne deluje ili se ne može primeniti.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Reglan Lek Reglan ne smete uzimati ako:

  • ste alergični (preosetljivi) na metoklopramid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6.);

  • imate krvarenje, perforaciju u želucu ili crevima, ili ileus (vezana creva);

  • imate ili možete imati redak tumor nadbubrežne žlezde, smeštene blizu bubrega (feohromocitom);

  • ste imali nevoljne grčeve mišića (tardivna diskinezija) dok ste lečeni nekim lekom;

  • imate epilepsiju;

  • imate Parkinsonovu bolest;

  • uzimate lek levodopa (lek za lečenje Parkinsonove bolesti) ili dopaminergičke agoniste (videti odeljak „ Drugi lekovi i Reglan”);

  • ste imali poremećaj nivoa hemoglobina u krvi (methemoglobinemija) ili nedostatak NADH citohroma-b5.

  Generalno, metoklopramid se ne sme davati deci mlađoj od godinu dana (videti odeljak „Deca i adolescenti” u nastavku teksta).


  Upozorenja i mere opreza


  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Reglan ukoliko:

  • imate poremećaj srčanog ritma (produženje QT intervala) ili bilo koje druge probleme sa srcem;

  • imate probleme sa koncetracijom soli u krvi, kao što je koncentracija kalijuma, natrijuma, magnezijuma;

  • uzimate druge lekove za koje je poznato da utiču na način rada srca;

  • imate bilo kakve neurološke probleme;

  • imate probleme sa jetrom i bubrezima, jer doza može biti smanjena.


  Vaš lekar može zatražiti analizu krvi kako bi proverio nivo hemoglobina u krvi. U slučaju poremećaja (methemoglobinemija), lečenje treba odmah i trajno prekinuti.


  Morate pričekati najmanje 6 sati između svake doze metoklopramida, čak i u slučaju povraćanja i neprihvatanja doze, kako bi ste izbegli predoziranje.


  Lečenje ne sme trajati duže od 3 meseca zbog rizika od nastanka nevoljnih grčeva mišića.

  Deca i adolescenti

  Nekontrolisani pokreti (ekstrapiramidalni poremećaji) mogu se javiti kod dece i adolescenata. Generalno, metoklopramid se ne sme koristiti kod dece mlađe od 1 godine zbog povećanog rizika od nekontrolisanih pokreta (videti odeljak „Lek Reglan ne smete uzimati ako”).


  Drugi lekovi i Reglan


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali, ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Važno je ako koristite neke od sledećih lekova:

  • levodopu ili druge lekove koji se koriste u terapiji Parkinsonove bolesti (videti odeljak „Lek Reglan ne smete uzimati ako”);

  • antiholinergike (lekovi za ublažavanje grčeva u stomaku);

  • derivate morfina (lekovi za lečenje jakih bolova);

  • sedative;

  • bilo koje lekove za lečenje psihičkih oboljenja;

  • digoksin (lek za lečenje određenih bolesti srca);

  • ciklosporin (lek za lečenje određenih problema imunskog sistema);

  • mivakurijum i suksametonijum (lekovi za opuštanje mišića);

  • fluoksetin i paroksetin (lekovi koji se koriste u terapiji depresije).


  Uzimanje leka Reglan sa hranom, pićima i alkoholom


  Reglan tablete treba uzimati oko 30 minuta pre jela. Vremenski interval između pojedinih doza treba da iznosi najmanje 6 sati.

  Alkohol se ne sme konzumirati tokom terapije metoklopramidom jer pojačava sedativno dejstvo leka.


  Trudnoća i dojenje


  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek. Ako je potrebno, lek Reglan se može uzimati za vreme trudnoće. O tome će odluku doneti Vaš lekar.

  Upotreba leka Reglan se ne preporučuje ukoliko dojite, jer se metoklopramid izlučuje u majčino mleko i može uticati na Vašu bebu.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Nakon primene leka Reglan možete osetiti pospanost, vrtoglavicu ili se mogu javiti nekontrolisani grčevi, trzaji, ili uvrtanje dela tela i neuobičajen mišićni tonus koji uzrokuju distorziju (iskrivljenje tela). To može uticati na Vaš vid i na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


  Lek Reglan sadrži laktozu monohidrat.


  U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Reglan


  Uvek uzimajte ovaj lek onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli

  Preporučena jednokratna doza je 10 mg (1 tableta), koja se ponavlja do tri puta na dan. Maksimalna preporučena doza na dan je 30 mg ili 0,5 mg/kg telesne mase.

  Maksimalno preporučeno trajanje lečenja je 5 dana.


  Kod pedijatrijske populacije od 9 do 18 godina, telesne mase veće od 30 kg, za sprečavanje mučnine i povraćanja uzrokovanih hemioterapijom, samo ukoliko druga terapija ne deluje ili se ne može primeniti:

  preporučena doza je 0,1 do 0,15 mg/kg telesne mase, koja se daje do tri puta dnevno oralnim putem. Maksimalna dnevna doza je 0,5 mg/kg telesne mase.


  Tabela doziranja


  Uzrast

  Telesna masa

  Doza

  Učestalost doziranja

  9-18 godina

  30-60 kg

  5 mg

  do 3 puta dnevno

  15-18 godina

  preko 60 kg

  10 mg

  do 3 puta dnevno


  Lek se ne sme uzimati duže od 5 dana za sprečavanje mučnine i povraćanja uzrokovanih hemioterapijom (kao druga linija terapije).


  Lek Reglan tablete nije prikladan za primenu kod dece telesne mase manje od 30 kg. Drugi farmaceutski oblici i jačine mogu biti prikladniji.


  Način primene

  Morate sačekati najmanje 6 sati između svake doze metoklopramida, čak i u slučaju povraćanja i neprihvatanja doze, kako biste izbegli predoziranje.


  Stariji pacijenti:

  Može biti potrebno smanjiti dozu u zavisnosti od stanja bubrega, jetre i celokupnog zdravstvenog stanja.


  Pacijenti sa oštećenjem bubrega

  Razgovarajte sa svojim lekarom, ako imate problema sa bubrezima. Potrebno je smanjenje doze ako imate umereno ili teško oštećenje bubrega.


  Pacijenti sa oštećenjem jetre

  Razgovarajte sa svojim lekarom, ako imate problema sa jetrom. Potrebno je smanjenje doze ako imate teško oštećenje jetre.


  Deca i adolescenti

  Upotreba metoklopramida kod dece mlađe od godinu dana je kontraidikovana. Tableta se može podeliti na jednake doze.

  Ako ste uzeli više leka Reglan nego što treba


  Ako uzmete više Reglan tableta nego što Vam je lekar propisao, odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu. Mogu Vam se javiti nekontrolisani pokreti (ekstrapiramidalni poremećaji), ošamućenost, smetenost (konfuzija), problemi sa svešću, halucinacije i problemi sa srcem. Vaš lekar Vam može po potrebi propisati lekove za lečenje ovih simptoma.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Reglan


  Ne uzimajte duplu dozu (dve doze istovremeno) da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Reglan


  Ne prekidajte sa uzimanjem leka osim ako Vam lekar nije rekao.

  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Prekinite lečenje i odmah se javite svom lekaru ako primetite neko od sledećih neželjenih dejstava dok uzimate ovaj lek:

  • nekontrolisane pokrete (često zahvataju glavu i vrat). Mogu se javiti kod dece ili mlađih odraslih pacijenata i posebno ako se koriste veće doze. To se obično može javiti na početku lečenja, a mogu se javiti i nakon jedne primene. Takvi pokreti će prestati primenom odgovarajućeg lečenja.

  • povišenu telesnu temperaturu, povišen krvni pritisak, konvulzije (grčevi), znojenje, prekomerno stvaranje pljuvačke. To mogu biti znaci stanja koje se naziva neuroleptički maligni sindrom.

  • svrab kože ili osip kože, oticanje lica, usana ili grla, teškoće sa disanjem. To mogu biti znaci alergijske reakcije, koja može biti ozbiljna.


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • osećaj pospanosti.


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • depresija sa blagim ili teškim simptomima, uključujući ideje o samoubistvu,

   • nekontrolisani pokreti kao što su tikovi, drhtanje, trzanje ili stezanje mišića (napetost, ukočenost),

  • simptomi slični Parkinsonovoj bolesti (ukočenost, nevoljno drhtanje),

  • osećaj nemira,

  • snižen krvni pritisak,

  • proliv,

  • osećaj slabosti.


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • povećana koncentracija hormona koji se zove prolaktin u krvi, što može uzrokovati: stvaranje mleka kod muškaraca i žena koje ne doje,

  • izostale menstruacije,

  • halucinacije,

  • nevoljni pokreti,

  • smanjen nivo svesti,

  • usporen rad srca,

  • alergija.


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • stanje smetenosti (konfuzija),

  • konvulzije (naročito kod pacijenata sa epilepsijom).


   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • poremećaj nivoa hemoglobina u krvi, što može promeniti boju kože,

  • poremećen razvoj dojki (ginekomastija),

  • nevoljni grčevi mišića nakon duže upotrebe, posebno kod starijih pacijenata,

  • povišena telesna temperatura, povišen krvni pritisak, konvulzije, znojenje, prekomerno stvaranje pljuvačke; to mogu biti znaci stanja koje se naziva neuroleptički maligni sindrom,

  • promene srčanog ritma, što se može videti na EKG-u,

  • zastoj srca,

  • šok (stanje organizma sa ozbiljnim poremećajem cirkulacije, koje je praćeno krtičnim smanjenjem snabdevenosti tkiva i organa krvlju),

  • nesvestica,

  • alergijska reakcija koja može biti ozbiljna,

  • veoma visok krvni pritisak. Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Reglan

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Reglan posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Reglan


Kako izgleda lek Reglan i sadržaj pakovanja


Reglan tablete su bele, okrugle, ravne, sa utisnutom podeonom linijom na jednoj strani. Tableta se može podeliti na jednake doze.


Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister. Jedan blister sadrži 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 4 blistera (ukupno 40 tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD

Prahovska 3, Beograd


Proizvođač


ALKALOID AD SKOPJE,

Bulevar Aleksandar Makedonski 12 Skopje, Republika Severna Makedonija

u saradnji sa SANOFI - AVENTIS, 174 avenue de France, Pariz, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00175-19-002 od 12.09.2019.