Početna stranica Početna stranica

Molicor
molsidomin

CENE

tableta blister, 30 po 2 mg

Veleprodaja: 143,70 din
Maloprodaja: 173,88 din
Participacija: 50,00 din

tableta blister, 60 po 2 mg

Veleprodaja: 287,40 din
Maloprodaja: 347,75 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEKMolicor, 2 mg, tableta molsidomin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Molicor i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Molicor

 3. Kako se uzima lek Molicor

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Molicor

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

  1. Šta je lek Molicor i čemu je namenjen

   Lek Molicor sadrži aktivnu supstancu molsidomin koji spada u grupu lekova pod nazivom vazodilatatori koji se koriste u kardiologiji. Ovaj lek deluje tako što širi krvne sudove srca i poboljšava snabdevanje srca kiseonikom, dovodeći do sprečavanja razvoja bolova u grudima usled bolesti srca (angina pektoris).

   Ovaj lek se preporučuje kao preventivni tretman angine pektoris. Lek Molicor nije prilagođen za napad angine pektoris.


  2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Molicor


   Lek Molicor ne smete uzimati:


   • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na molsidomin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);


   • Ukoliko iznenada osetite bilo kakvu značajnu nelagodnost ili vrtoglavicu (značajan pad krvnog pritiska, šok);

   • Ukoliko uzimate neki drugi lek, uverite se da istovremena upotreba sa lekom Molicor nije kontraindikovana (vidite odeljak "Drugi lekovi i lek Molicor");

    • Ovaj lek se ne preporučuje za vreme dojenja (videti odeljak ”Trudnoća, dojenje i plodnost”).


    Upozorenja i mere opreza:

    Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Molicor.


    • Tokom lečenja obavestite svog lekara ako osetite nelagodnost. Razlog tome može biti pad krvnog pritiska, posebno ako ste starije životene dobi ili ako već uzimate druge lekove koji snižavaju krvni pritisak ili šire krvne sudove.

    • Obavestite svog lekara ako imate bolest jetre (vidite odeljak „Doziranje“).


     Drugi lekovi i lek Molicor

     Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


     • Lekovi koji se ne smeju koristiti istovremeno sa lekom Molicor:


    -Lekovi koji sadrže sildenafil, tadalafil ili vardenafil koji se koriste za lečenje impotencije.


    Istovremena primena molsidomina sa tim lekovima može uzrokovati značajan i nagli pad krvnog pritiska što može uzrokovati nelagodnost, gubitak svesti ili čak srčani udar


    -Lekovi koji su stimulatori rastvorljive gvanilat-ciklaze (riociguat), koji se koriste za lečenje plućne arterijske hipertenzije ili imaju sinergističko dejstvo sa rastvorljivom gvanilat ciklazom (riociguat). Njihova istovremena upotreba sa molsidominom može prouzrokovati značajan i nagli pad krvnog pritiska.


    • Lekovi koje treba koristiti sa oprezom, i gde treba obavestiti lekara o njihovoj primeni kada Vam propisuje lek Molicor:


    -lekovi koji se uzimaju za lečenje visokog krvnog pritiska,

    -lekovi koji šire krvne sudove (kao što su npr. nitrati),


    -određeni lekovi koji se uzimaju za lečenje depresije (triciklični antidepresivi) i za lečenje mentalnih poremećaja i poremećaja u ponašanju (neuroleptici) što može smanjiti krvni pritisak,


    -dapoksetin (lek koji se uzima za lečenje prerane ejakulacije),


    -određeni lekovi koji se uzimaju za lečenje napada migrene koji sadrže ergot alkaloide.


    Uzimanje leka Molicor sa hranom, pićima i alkoholom


    Tokom lečenja se ne preporučuje konzumiranje alkoholnih pića jer se dejstvo leka Molicor može povećati (rizik od hipotenzije).


    Trudnoća i dojenje


    Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


    Primena leka Molicor se ne preporučuje tokom dojenja.


    Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


    Neki neželjeni efekti (npr. vrtoglavica, glavobolja, pad krvnog pritiska) mogu uticati na pacijentovu sposobnost koncentracije i reagovanja, a time se stvara opasnost u situacijama gde su takve sposobnosti od posebne važnosti (npr. upravljanje vozilima i rukovanje mašinama).


    Lek Molicor sadrži laktozu, monohidrat

    Lek Molicor sadrži laktozu, monohidrat. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


  3. Kako se uzima lek Molicor

   Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Doziranje

   Doza koja se uzima zavisi od indikacije i prilagođena je svakom pacijentu, pojedinačno. Vaš lekar će povećati dozu ako imate neko oboljenje jetre.

   Preporučena doza je obično od 3 do 8 mg dnevno. Morate se strogo pridržavati saveta svog lekara.


   Način primene

   Oralna upotreba.

   Tablete treba progutati sa velikom čašom vode bez žvakanja ili sisanja. Tableta ima podeonu liniju i može se podeliti na jednake doze.


   Učestalost primene

   Važno je da se pridržavate vremena uzimanja ovog leka i sledite savete svog lekara. Lek treba uzimati u zavisnosti od indikacije a doza je prilagođena svakom pojedinačnom pacijentu-obično se uzima 3 do 4 puta dnevno uz jutarnji, podnevni i večernji obrok.


   Trajanje lečenja

   Lekar će vam reći koliko dugo treba da uzimate ovaj lek. Pažljivo sledite njegov savet.

   Ako ste uzeli više leka Molicor nego što treba


   Ukoliko ste uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo može doći do pojave ozbiljnog pada krvnog pritiska (hipotenzije).

   Odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Molicor


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Molicor tablete, nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Molicor


   Pre prestanka terapije lekom Molicor posavetujte se sa Vašim lekarom.


   Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa prestankom uzimanja leka Molicor obratite se Vašem lekaru.


  4. Moguća neželjena dejstva


   Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

   • Glavobolja i blago opadanje krvnog pritiska na početku terapije; ovi simptomi se spontano povlače za nekoliko dana.

   • Izuzetno: ortostatska hipotenzija (pad arterijskog pritiska pri ustajanju, moguće propraćen vrtoglavicama), nesvestica, poremećaji gastrointestinalnog trakta, svrab.

   • Retko smanjenje broja trombocita u krvi (trombocitopenija). Prijavljivanje neželjenih reakcija

    Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


    Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

    Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

    website:

    e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


  5. Kako čuvati lek Molicor

   Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.


   Ne smete koristiti lek Molicor posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


   Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage i svetlosti.


   Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

  6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek


Aktivna supstanca leka je molsidomin. Jedna tableta sadrži 2 mg molsidomina.


Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; krospovidon; makrogol 6000; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek i sadržaj pakovanja

Tableta

Duguljaste tablete bele do skoro bele boje sa utisnutom podeonom linijom sa jedne strane tablete.


Unutrašnje pakovanje je Al/PVC blister koji sadrži 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 10 tableta (ukupno 30 tableta) i Uputstvo za lek

ili

Unutrašnje pakovanje je Al/PVC blister koji sadrži 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 6 blistera sa po 10 tableta (ukupno 60 tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


UNION – MEDIC D.O.O. NOVI SAD

Arhimandrita Jovana Rajića 2, Novi Sad, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Molicor tableta, 30 x (2 mg): 515-01-00622-21-001 od 11.08.2021.

Molicor tableta, 60 x (2 mg): 515-01-00623-21-001 od 11.08.2021.