Početna stranica Početna stranica

Bavencio
avelumab

UPUTSTVO ZA LEK


Bavencio, 20 mg/mL, koncentrat za rastvor za infuziju

avelumab


image

Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Posle primene leka Bavencio, liniju isprati rastvorom za injekciju natrijum-hlorida od 9 mg/mL (0,9%) ili rastvorom za injekciju natrijum-hlorida od 4,5 mg/mL (0,45%).


Razblaženi rastvor ne zamrzavati niti tresti. Ako su kese sa razblaženim intravenskim rastvorom stajale u frižideru, sačekajte da pre primene dostignu sobnu temperaturu.


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.