Početna stranica Početna stranica

VERION
dutasterid

UPUTSTVO ZA LEKVERION, 0,5 mg, kapsula, meka

dutasterid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek VERION i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek VERION

 3. Kako se uzima lek VERION

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek VERION

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek VERION i čemu je namenjen

  Lek VERION se primenjuje u terapiji uvećane prostate kod muškaraca (benigna hiperplazija prostate) – dobroćudno uvećanje prostate, prouzrokovano prekomernim lučenjem hormona koji se naziva dihidrotestosteron.


  Aktivna supstanca je dutasterid. Lek VERION pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori 5-alfa reduktaze.


  Uvećanje prostate može dovesti do urinarnih problema, kao što je otežano mokrenje i potreba za čestim mokrenjem. Takođe, uvećanje prostate može uzrokovati sporiji i slabiji protok urina. Ukoliko se ne leči, postoji rizik od nastanka potpune blokade protoka urina i nemogućnosti mokrenja (akutna urinarna

  retencija). Navedeno stanje zahteva hitno medicinsko lečenje. U pojedinim situacijama neophodan je hirurški zahvat kako bi se uklonila ili smanjila veličina prostate.

  Lek VERION smanjuje stvaranje dihidrotestosterona, što pomaže u smanjenju veličine prostate i ublažava simptome. Na taj način se umanjuje rizik od nastanka akutne urinarne retencije i potrebe za hirurškim zahvatom.


  Lek VERION se takođe može primenjivati sa tamsulosinom, lekom koji se primenjuje u terapiji simptoma uvećane prostate.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek VERION Lek VERION ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na dutasterid, ostale inhibitore 5-alfa reduktaze, soju, kikiriki ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

  • imate teško oboljenje jetre


   Ukoliko se nešto od navedenog odnosi na Vas, ne smete da uzimate ovaj lek i obratite se Vašem lekaru.


   Lek VERION je namenjen isključivo za primenu kod muškaraca. Ne sme se primenjivati kod žena, dece i adolescenata.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek VERION.

  • Obavestite Vašeg lekara ukoliko imate problema sa jetrom. Ukoliko ste imali neko oboljenje jetre, možda će biti potrebno da obavite dodatna ispitivanja tokom primene leka VERION.

  • Žene, deca i adolescenti ne smeju doći u kontakt sa oštećenim kapsulama leka VERION, s obzirom na to da se aktivna supstanca može resorbovati preko kože. Ukoliko dođe do kontakta sa oštećenom kapsulom, odmah operite predeo kože koji je došao u kontakt sa sadržajem kapsule.

  • Koristite kondom tokom seksualnog odnosa. Dutasterid je pronađen u spermi muškaraca koji su bili na terapiji dutasteridom. Ukoliko je Vaša partnerka u drugom stanju ili postoji mogućnost da je u drugom stanju, neophodno je da izbegava kontakt sa spermom, s obzirom na to da dutasterid može uticati na normalan razvoj bebe muškog pola. Dokazano je da dutasterid smanjuje broj spermatozoida, zapreminu sperme i pokretljivost spermatozoida. Navedene pojave mogu umanjiti Vašu plodnost.

  • Lek VERION može uticati na vrednost PSA (prostata specifičnog antigena) u krvi, koji se u pojedinim situacijama koristi za otkrivanje karcinoma prostate. Neophodno je da Vaš lekar bude upoznat sa navedenim dejstvom leka, s obzirom da i dalje može koristiti navedeni test za otkrivanje karcinoma prostate. Ukoliko se ispituje vrednost PSA u Vašoj krvi, obavestite Vašeg lekara da uzimate lek VERION. Pacijenti muškog pola koji primenjuju lek VERION treba redovno da proveravaju vrednost PSA.

  • U kliničkim ispitivanjima sprovedenim kod osobama muškog pola sa povećanim rizikom od pojave karcinoma prostate, ispitanici koji su uzimali dutasterid su češće imali ozbiljan oblik karcinoma prostate u odnosu na ispitanike koji nisu uzimali dutasterid. Nije razjašnjen uticaj primene dutasterida na pojavu ozbiljnog oblika karcinoma prostate.

  • Primena leka VERION može uzrokovati veću osetljivost i uvećanje dojki. Ukoliko navedene pojave izazivaju smetnje ili ukoliko primetite pojavu kvržica ili curenja iz bradavica, potrebno je da obavestite Vašeg lekara o ovim promenama, s obzirom da navedene pojave mogu biti znak ozbiljnog oboljenja, kao što je karcinom dojke.


  Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko imate pitanja vezana za primenu leka VERION.


  Drugi lekovi i lek VERION


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Pojedini lekovi mogu stupiti u interakciju sa lekom VERION i povećati rizik od pojave neželjenih dejstava. Navedeni lekovi uključuju:

  • verapamil ili diltiazem (lekovi koji se primenjuju u terapiji povišenog krvnog pritiska)

  • ritonavir ili indinavir (lekovi koji se primenjuju u terapiji HIV infekcije)

  • itrakonazol ili ketokonazol (lekovi koji se primenjuju u terapiji gljivičnih infekcija)

  • nefazodon (antidepresiv)

  • alfa blokatori (lekovi koji se primenjuju kod uvećanja prostate ili u terapiji povišenog krvnog pritiska).


  Obavestite Vašeg lekara ukoliko primenjujete neki od navedenih lekova. Može biti potrebno smanjenje doze leka VERION koju uzimate.


  Uzimanje leka VERION sa hranom i pićima


  Lek VERION se može uzeti uz obrok ili nezavisno od njega.


  Trudnoća, dojenje i plodnost


  Žene koje su u drugom stanju (ili postoji mogućnost da su u drugom stanju) ne smeju doći u kontakt sa oštećenom kapsulom. Dutasterid se resorbuje preko kože i može uticati na normalan razvoj bebe muškog pola. Savetuje se poseban oprez tokom prvih 16 nedelja trudnoće.


  Koristite kondom tokom seksualnog odnosa. Dutasterid je pronađen u spermi muškaraca koji su bili na terapiji dutasteridom. Ukoliko je Vaša partnerka u drugom stanju ili postoji mogućnost da je u drugom stanju, neophodno je da izbegava kontakt sa spermom.


  Dokazano je da dutasterid smanjuje broj spermatozoida, zapreminu sperme i pokretljivost spermatozoida. Navedeno može umanjiti Vašu plodnost.


  Potražite savet Vašeg lekara ukoliko je žena koja je u drugom stanju došla u kontakt sa dutasteridom.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Malo je verovatno da primena leka VERION utiče na Vašu sposobnost da upravljate vozilima i rukujete mašinama.


  Lek VERION sadrži lecitin (soja) (E322).

  Ukoliko ste alergični na kikiriki ili soju, ne smete koristiti lek VERION.


 3. Kako se uzima lek VERION

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Neredovna primena leka VERION može uticati na praćenje vrednosti PSA.Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Doziranje leka VERION


  Uobičajena doza je jedna kapsula, meka (0,5 mg) leka, jednom dnevno.

  Kapsulu treba progutati celu, sa vodom. Nemojte žvakati ili otvarati kapsulu. Kontakt sa sadržajem kapsule može dovesti do nadražaja usta ili grla.

  Lek VERION se primenjuje za dugotrajnu terapiju. Kod pojedinih muškaraca vrlo brzo dolazi do poboljšanja simptoma. Međutim, kod drugih će biti potrebna primena leka tokom perioda od 6 meseci ili duže kako bi došlo do poboljšanja simptoma.

  Uzimajte lek VERION onoliko dugo koliko Vam je to propisao Vaš lekar.


  Ako ste uzeli više leka VERION nego što treba


  Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko ste uzeli više leka VERION nego što treba.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek VERION


  Ukoliko zaboravite da uzmete dozu leka VERION, narednu dozu leka uzmite u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek VERION


  Ne prekidajte sa primenom leka VERION pre nego što se posavetujete sa Vašim lekarom. Može biti potrebno 6 ili više meseci da dejstva terapije postanu uočljiva.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Alergijske reakcije

  Znaci alergijske reakcije uključuju:

  • osip na koži (koji može biti praćen svrabom)

  • koprivnjaču (koja podseća na osip nakon žarenja koprivom)

  • oticanje očnih kapaka, lica, usana, ruku ili nogu


   Odmah se obratite Vašem lekaru ukoliko se javi neki od navedenih simptoma i prekinite sa primenom leka VERION.


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • impotencija (nemogućnost da se postigne ili održi erekcija), koja može potrajati i nakon prestanka uzimanja leka VERION

  • smanjenje libida (smanjenje seksualne želje ili smanjeni seksualni nagon), koje može potrajati i nakon prestanka uzimanja leka VERION

  • problemi sa ejakulacijom, kao što je smanjenje količine sperme tokom seksualnog odnosa, koji mogu potrajati i nakon prestanka uzimanja leka VERION

  • uvećanje ili bolna osetljivost dojki (ginekomastija)

  • vrtoglavica pri istovremenoj primeni sa tamsulosinom


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  • srčana slabost (srčana insuficijencija, kada srce postaje manje efikasno prilikom pumpanja krvi; možete imati simptome kao što su nedostatak vazduha, izrazit umor i oticanje zglobova i nogu)

  • smanjena ili povećana maljavost tela i kose


   Neželjena dejstva nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

  • depresija

  • bol i oticanje testisa Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek VERION

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek VERION posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek VERION

Sadržaj kapsule: propilenglikolmonokaprilat tip II; butilhidroksitoluen (E321).

Sastav omotača kapsule: želatin; glicerol; titan-dioksid (E171); gvožđe (III)-oksid, žuti (E172); trigliceridi, srednje dužine lanca; lecitin (soja) (E322).


Kako izgleda lek VERION i sadržaj pakovanja


Kapsula, meka.

Duguljaste, meke želatinske kapsule (približnih dimenzija 16,5 x 6,5 mm), svetložute boje, ispunjene providnom tečnošću..

Unutrašnje pakovanje je providni PVC/PE/PVdC-Alu blister, koji sadrži 15 kapsula, mekih.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 30 kapsula, mekih) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO BOSNALIJEK DD, BEOGRAD, Cara Nikolaja II 61/B, Beograd


Proizvođač:

BOSNALIJEK D.D., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00185-18-002 od 30.07.2019.