Početna stranica Početna stranica

BUSCOLYSIN
hioscin-butilbromid

UPUTSTVO ZA LEKBUSCOLYSIN, 20 mg/mL, rastvor za injekciju hiosicin-butilbromid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek BUSCOLYSIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek BUSCOLYSIN

 3. Kako se primenjuje lek BUSCOLYSIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek BUSCOLYSIN

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek BUSCOLYSIN i čemu je namenjen

  Aktivna supstanca leka BUSCOLYSIN, hioscin-butilbromid, ima spazmolitičko dejstvo. Spazmolitički lekovi su oni koji opuštaju grčeve unutrašnjih organa, npr. organa za varenje, žučnih, urinarnih i ženskih reproduktivnih organa i tako smanjuju bol. Koriste se kod bolova usled kolika (stomačni bolovi koje karakterišu talasi jakog i slabog intenziteta bez precizno određene lokacije) i bolovi koji nastaju u navedenim organima.


  Lek BUSCOLYSIN, 20 mg/ mL ampule se primenjuju u kratkotrajnoj terapiji spazma glatke muskulature u gastrointestinalnom, bilijarnom i urogenitalnom sistemu (želudac, creva, žučna kesa, urinarni sistem), uključujući žučne i bubrežne kolike.


  Lek BUSCOLYSIN 20 mg/ mL ampule mogu se takođe koristiti kao pomoć u dijagnostičkim i terapeutskim postupcima, gde spazmi mogu biti problem, npr. u gastroduodenalnoj endoskopiji i radiologiji.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite primite lek BUSCOLYSIN

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Buscolyzin ne smete primati:


  • ako ste alergični (preosetljivi) na hioscin butilbromid ili neku drugu komponentu leka, navedenu u odeljku 6.

  • ako patite od mijastenije gravis (bolest koju karakteriše izrazita slabost mišića ili čak nemogućnost kretanja tela),

  • ako je prisutan megakolon (masivno proširenje debelog creva),

  • ukoliko imate ubrzan srčani rad (ako Vam srce ubrzano kuca),

  • ako imate visok očni pritisak (glaukom uskog ugla), a za šta trenutno ne uzimate nikakvu medicinsku terapiju,

  • ako patite od intestinalne opstrukcije (mehanička stenoza ili paralitički ileus),

  • ako Vam je uvećana prostata i imate poteškoća pri mokrenju.


  Ukoliko primate lekove protiv zgrušavanja krvi (antikoagulanse), Vaš lekar Vam neće davati injekcije u mišić, jer to može dovesti do pojave hematoma (modrica).


  Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, konsultujte Vašeg lekara pre primene leka.


  Upozorenja i mere opreza


  Vaš lekar će preduzeti odgovarajuće dijagnostičke mere da bi ispitao uzrok bola u stomaku ako se jak neobjašnjiv bol uporno nastavlja, ili ako se pogoršava, ili se javlja sa drugim simptomima kao što su povišena temperatura, mučnina, povraćanje, promene u pražnjenju creva, bolna osetljivost stomaka, smanjeni krvni pritisak, nesvestica ili krv u stolici.


  Vaš lekar će Vas uputiti da potražite hitan savet očnog lekara u slučaju razvoja jakog bola u oku ili crvenila uz prateći gubitak vida pošto to može biti znak povišenog očnog pritiska u slučaju nedijagnostikovanog i zbog toga nelečenog glaukoma uskog ugla.


  Nakon davanja injekcije leka Buscolysin, zabeleženi su slučajevi pojave anafilakse (brza i progresivna, smrtonosna alergijska reakcija), uključujući i epizode šoka. Kao što je to slučaj sa svim lekovima koji izazivaju takve reakcije, i pacijenti koji primaju BUSCOLYSIN injekcije treba da su pod medicinskim nadzorom.

  Buscolysin ampule treba koristiti sa oprezom u stanjima praćenim ubrzanim srčanim radom kao što su tireotoksikoza, srčana slabost i u operacijama srca gde on može dodatno ubrzati srčani rad.


  Zbog mogućnosti antiholinergika da smanje znojenje, lek BBUSCOLYSIN treba primenjivati sa oprezom kod pacijenata sa groznicom (povišenom telesnom temperaturom).


  Obratite se Vašem lekaru ukoliko se bilo koje od prethodnih upozorenja odnosi na Vas.


  Drugi lekovi i BUSCOLYSIN


  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Pre uzimanja leka BUSCOLYSIN obavestite svog lekara u slučaju da uzimate:

  • tri- i tetraciklične antidepresive (za lečenje depresije),

  • antihistaminike (za lečenje nekih alergijskih poremećaja),

  • antipsihotike (lekovi koji smanjuju psihotične simptome mentalnih oboljenja, npr. fenotiazini i butirofenoni),

  • beta-simpatomimetičke agense (za lečenje slabosti rada srca/ili astme),

  • kinidin (za lečenje nepravilnog rada srca),

  • amantadin (za lečenje Parkinsonove bolesti),

  • dizopiramid (za lečenje nepravilnog rada srca) – ovaj lek može da utiče na pokretljivost gastrointestinalnog trakta, da ubrza pražnjenje želuca i spreči povraćanje,

  • druga antiholinergička sredstva npr. ipratropijum ili tiotropijum (za lečenje hronične opstruktivne bolesti pluća) ili atropinu slične supstance, jer dejstvo ovih lekova može biti pojačano davanjem leka BUSCOLYSIN.


   Takođe, obavestite svog lekara ako uzimate metoklopramid (za lečenje povraćanja, mučnine ili gastrointestinalnih poremećaja) jer i delovanje leka BUSCOLYSIN i metoklopramida može biti smanjeno.


   Trudnoća i dojenje

   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Kao mera predostrožnosti, ne preporučuje se uzimanje leka BUSCOLYSIN tokom trudnoće i dojenja.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Nisu rađena nikakva ispitivanja dejstva na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama. Međutim, tokom terapije ampulama leka BUSCOLYSIN može se desiti da osetite neželjena dejstva kao što su poremećaj akomodacije (otežano fokusiranje) ili vrtoglavicu. Prema tome, ako primetite poremećaj akomodacije ili vrtoglavicu, nemojte koristiti nikakve alate, niti upravljati vozilima i mašinama.


   Lek BUSCOLYSIN sadrži natrijum hlorid


   Lek BUSCOLYSIN ampule sadrže natrijum hlorid. Ovaj lek sadrži mnogo manje od 1 mmol (23 mg) slobodnog natrijuma po dozi.

   Čak i ako primite maksimalnu propisanu dnevnu dozu od 5 ampula, ukupna količina natrijuma u njima se može smatrati zanemarljivom.


 3. Kako se primenjuje lek BUSCOLYSIN

  Uvek uzimajte lek BUSCOLYSIN tačno onako kako Vam je Vaš lekar propisao. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.


  Buscolysin ampule se ne preporučuju za decu.

  Odrasli:

  1 ampula BUSCOLYSIN (20 mg) intramuskularno ili intravenski, ponoviti dozu nakon pola časa ako je potrebno. Intravensku injekciju treba davati sporo. Kada se koristi za endoskopiju može biti neophodno češće ponavljanje doze.

  Ne sme se prekoračiti maksimalna dnevna doza od 100 mg. Rastvarač

  Buscolysin rastvor za injekciju može se rastvarati sa glukozom ili 0.9%. natrijum-hloridom. Vaš lekar će Vam ubrizgati BUSCOLYSIN polako u venu ili mišić.

  U slučaju da su Vam ampule leka BUSCOLYSIN potrebne kontinuirano danima, ili tokom dužeg vremenskog perioda, Vaš lekar će ispitati uzrok ovog bola u stomaku.


  Ako ste primili više leka BUSCOLYSIN nego što treba


  Ako smatrate da ste dobili više leka BUSCOLYSIN nego što je trebalo, potražite savet lekara ili farmaceuta ili smesta idite u najbližu zdravstvenu ustanovu.


  Simptomi koje možete očekivati: suva usta, crvenilo kože, poteškoće pri mokrenju, ubrzan rad srca, zatvor i prolazni poremećaji vida.


  Ako ste zaboravili da primite lek BUSCOLYSIN

  Ne treba da dobijete duplu dozu da nadoknadite dozu koju ste zaboravili. Jednostavno ćete dobiti sledeću redovnu dozu.


  Ako naglo prestanete da primate lek primate BUSCOLYSINVaš lekar će Vam davati lek BUSCOLYSINsamo u akutnim stanjima. Ukoliko je potrebna duža primena leka, propisaće Va na tablete ili supozitorije.


  Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa upotrebom leka, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Mnoga od navedenih neželjenih dejstva mogu se pripisati antiholinergičkim svojstvima leka. Antiholinergička neželjena dejstva leka BUSCOLYSIN obično su blaga i spontano se povlače.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava:

  Veoma česta: mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek Česta: mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

  Povremena: mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek Retka: mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek

  Veoma retka: mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek Nije poznata: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Poremećaji imunog sistema

  Nije poznata: anafilaktički šok, uključujući i smrtni ishod, anafilaktičke reakcije, otežano disanje, kožne reakcije (npr. koprivnjača, ospa, crvenilo, svrab) i druge reakcije preosetljivosti

  Poremećaji vida

  Česta: poremećaji akomodacije oka

  Nije poznata: proširene zenice, povišeni pritisak u oku

  Srčani poremećaji

  Česta: ubrzani rad srca


  Vaskularni poremećaji

  Česta: vrtoglavica

  Nije poznata: pad krvnog pritiska, talasi crvenila


  Gastrointestinalni poremećaji

  Česta: suva usta zatvor

  Poremećaj kože i potkožnog tkiva

  Nije poznata: poremećaji znojenja


  Bubrežni i urinarni poremećaji

  Nije poznata: poteškoće pri mokrenju


  Može se javiti bol na mestu primene (posebno nakon intramuskularne upotrebe) i konstipacija (zatvor).


  Ne može biti odbačeno da pod izvesnim okolnostima lek BUSCOLYSIN može proći kroz krvno-moždanu barijeru i dovesti do neželjenih dejstava, kao što je na primer, zbunjenost.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek BUSCOLYSIN

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrevljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne mogu bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


7. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek BUSCOLYSIN


Kako izgleda lek BUSCOLYSIN i sadržaj pakovanja

BUSCOLYSIN je bistar rastvor za injekciju, bez mehaničkih onečišćenja.

Unutrašnje pakovanje je ampula od tamnog stakla (tip I) na kojoj se nalazi oznaka u vidu tačke za

prelamanje ampule. Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi PVC uložak sa 10 ampula i Uputstvo za lek.

Jedna ampula sadrži 1 mL rastvora za injekciju.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

SOPHARMA TRADING D.O.O. BEOGRAD –NOVI BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 2a,

Beograd


Proizvođač:

SOPHARMA AD

16, Iliensko Shosse Str., Sofija, Bugarska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Mart, 2019.

Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-01522-17-001 od 25.03.2019.


------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


KLINIČKI PODACI


Terapijske indikacije


BUSCOLYSIN ampule su indikovane kod akutnog spazma, kod žučne i bubrežne kolike, u radiologiji za diferencijalnu dijagnozu opstrukcije i za smanjenje spazma i bola kod pijelografije i drugih dijagnostičkih procedura gde spazam može da bude problem, npr. gastroduodenalna endoskopija.


Doziranje i način primene


Odrasli:

1 ampula BUSCOLYSIN (20 mg) intramuskularno ili intravenski, ponoviti nakon pola časa ako je potrebno. Intravensku injekciju treba davati sporo. Kada se koristi za endoskopiju može biti neophodno češće ponavljanje doze.


Ne sme se prekoračiti maksimalna dnevna doza od 100 mg. Posebne populacije pacijenata

Starije osobe: Nema posebnih informacija za primenu ovog leka kod starije populacije. U kliničke studije su bili uključeni pacijenti stariji od 65 godina i nije bilo posebnih neželjenih reakcija koje bi mogle biti karakteristične za ovu starosnu grupu.

Pedijatrijska populacija

Buscolysin ampule se ne preporučuju za primenu kod dece.

Lek BUSCOLYSIN ampule ne treba koristiti kontinuirano svakodnevno, niti tokom dužeg vremenskog perioda bez ispitivanja uzroka abdominalnog bola.


Rastvarač

Lek BUSCOLYSIN rastvor za injekcije može se rastvarati sa glukozom ili 0,9%. natrijum-hloridom.


Kontraindikacije


Buscolysin ampule su kontraindikovane kod pacijenata koji imaju:


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


U slučaju da jak, neobjašnjiv bol u stomaku uporno ne prolazi ili se pogoršava ili se pojavi sa simptomima kao što su povišena temperatura, mučnina, povraćanje, promene u pražnjenju creva, bolna osetljivost stomaka, smanjeni krvni pritisak, nesvestica ili krv u stolici potrebno je da se preduzmu odgovarajuće dijagnostičke mere da bi se ispitala etiologija ovih simptoma.


Lek BUSCOLYSIN ampule mogu da dovedu do tahikardije, hipotenzije i anafilakse, zato lek treba koristiti sa oprezom kod pacijenata sa srčanim poremećajima kao što su srčana insuficijencija, koronarna bolest srca, aritmija ili hipotenzija, kao i u kardiohirurgiji. Preporučuje se praćenje ovih pacijenata. Oprema za urgentna stanja, kao i osoblje obučeno da rukuje ovom opremom, moraju da budu dostupni.


Zbog mogućnosti antiholinergika da smanje znojenje, lek BUSCOLYSIN treba primenjivati sa oprezom kod pacijenata sa pireksijom.


Povećanje intraokularnog pritiska može da bude izazvano davanjem antiholinergičkih agenasa kao što je lek BUSCOLYSIN kod pacijenata sa nedijagnostikovanim i zbog toga nelečenim glaukomom uskog ugla.

Dakle, u slučaju da po davanju leka BUSCOLYSIN injekcije dođe do razvoja jakog bola u oku ili crvenila uz prateći gubitak vida, treba se hitno obratiti oftalmologu.


Nakon parenteralne primene leka BUSCOLYSIN zabeleženi su i slučajevi pojave anafilakse uključujući i epizode šoka. Kao što je to slučaj sa svim lekovima koji izazivaju takve reakcije i pacijente koji primaju lek BUSCOLYSIN injekcije treba opservirati.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Antiholinergičko dejstvo lekova kao što su tri- i tetraciklični antidepresivi, antihistaminici, kinidin, amantadin, antipsihotici (npr. butirofenoni, fenotiazini), dizopiramid i drugih antiholinergika (na primer tiotropijum, ipratropijum, atropinu slične supstance) može da se pojača davanjem leka BUSCOLYSIN.


Lek BUSCOLYSIN može da pojača tahikardična dejstva beta adrenergičkih agenasa.

Istovremena terapija antagonistima dopamina, kao što je metoklopramid, može da dovede do smanjenja dejstva oba leka na gastrointestinalni trakt.


Plodnost, trudnoća i dojenje


Trudnoća

Postoje samo ograničeni podaci o upotrebi hioscin-butilbromida kod trudnica. Ispitivanja na životinjama ne daju dovoljno podataka o reproduktivnoj toksičnosti (videti odeljak Predklinički podaci o bezbednosti). Kao mera predostrožnosti, ne preporučuje se uzimanje leka BUSCOLYSIN tokom trudnoće.


Dojenje

Nema dovoljno informacija o izlučivanju hioscin-butilbromida i njegovih metabolita u majčino mleko. Ne može se isključiti rizik po dete koje se doji. Upotreba leka BUSCOLYSIN tokom dojenja se ne preporučuje.


Fertilnost

Nisu sprovedene studije o dejstvu na fertilnost kod ljudi.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Nisu rađene studije dejstva na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama. Međutim, pacijenti treba da znaju da tokom terapije ampulama lekom BUSCOLYSIN mogu da se jave neželjena dejstva kao što su poremećaj akomodacije ili vrtoglavica. Prema tome, preporučuje se oprez kada se upravlja vozilima i mašinama. Ako pacijenti imaju poremećaj akomodacije ili vrtoglavicu, treba da izbegavaju potencijalno opasne radnje kao što su upravljanje vozilima i mašinama.


Neželjena dejstva


Mnoga navedena neželjena dejstva ovog leka mogu se pripisati antiholinergičkim svojstvima leka Buscolysin. Antiholinergička neželjena dejstva leka BUSCOLYSIN su obično blaga i spontano se povlače.


Učestalost pojave neželjenih dejstava po MedDRA konvenciji: Veoma česta: ≥ 1/10

Česta: ≥ 1/100 < 1/10 Povremena: ≥ 1/1 000 < 1/100 Retka: ≥ 1/10 000 < 1/1 000 Veoma retka: < 1/10 000

Nije poznata: ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka


Poremećaji imunskoog sistema

Nije poznata*: anafilaktički šok uključujući i smrtni ishod, anafilaktičke reakcije, dispneja, kožne reakcije ( npr. urtikarija, raš, eritem, pruritus) i druge reakcije prosetljivosti


Poremećaji oka

Česta: poremećaji akomodacije

Nije poznata*: midrijaza, povećani intraokularni pritisak


Kardiološki poremećaji

Česta: tahikardija


Vaskularni poremećaji

Česta: vrtoglavica

Nije poznata*: pad krvnog pritiska, talasi crvenila


Gastrointestinalni poremećaji

Česta: suva usta konstipacija

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Nije poznata*: dishidroza


Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Nije poznata*: retencija urina

Može se javiti bol na mestu primene (posebno nakon intramuskularne upotrebe).


Hioscin butilbromid, aktivni sastojak BUSCOLYSIN, prema svojoj hemijskoj strukturi spada u kvaternerna jedinjenja amonijaka, i ne očekuje se da dospe u CNS. Hioscin butilbrolmid ne prolazi lako hemoencefalnu barijeru. Ipak, ne može se potpuno isključiti da pod određenim okolnostima mogu nastati i psihijatrijski poremećaji ( npr. konfuzija) nakon primene BUSCOLYSIN.


* = Ovo neželjeno dejstvo je primećeno u post-marketinškom periodu. Sa 95 % sigurnosti može se reći da učestalost pojavljivanja nije veća od “česta”, ali može biti i niža. Preciznija procena učestalosti nije moguća, pošto se ovo neželjeno dejstvo nije pojavljivalo u bazi podataka iz kliničkih studija na 185 pacijenata.


Pod izvesnim okolnostima psihijatrijski poremećaji (npr. konfuzija) mogu da se pojave posle upotrebe ampula BUSCOLYSIN.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Simptomi


Ozbiljni znaci trovanja kod akutnog predoziranja nisu zabeleženi kod ljudi. U slučaju predoziranja, antiholinergički simptomi kao što su retencija urina, suva usta, crvenilo kože, tahikardija, inhibicija gastrointestinalne pokretljivosti i prolazni poremećaji vida se mogu pojaviti. Zabeležena je i pojava Čejn- Stoksovog disanja.


Terapija

Kod simptoma predoziranja sa lekom BUSCOLYSIN treba dati parasimpatomimetičke lekove. U slučaju pojave glaukoma, pilokarpin treba primeniti lokalno i hitno potražiti savet oftalmologa. Kardiovaskularne komplikacije treba lečiti u skladu sa uobičajenim terapijskim principima. U slučaju respiratorne paralize treba razmotriti primenu intubacije i veštačkog disanja. Kod retencije urina može biti potrebna kateterizacija. Uz to, treba primeniti odgovarajuće potporne mere, po potrebi.


FARMACEUTSKI PODACI


Lista pomoćnih supstanci


Natijum-hlorid; voda za injekcije.

Inkompatibilnost


Nisu utvrđene.


Rok upotrebe


5 godina.

Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


Posebne mere opreza pri čuvanju


Lek čuvati na temperaturi do 25 ºC, u originalnom pakovanju. Ne zamrzavati!


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je ampula od tamnog stakla (tip I) na kojoj se nalazi oznaka u vidu tačke za

prelamanje ampule. Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi PVC uložak sa 10 ampula i Uputstvo za lek.

Jedna ampula sadrži 1 mL rastvora za injekciju.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)