Početna stranica Početna stranica

Renvela
sevelamer

UPUTSTVO ZA LEKRenvela, 2,4g, prašak za oralnu suspenziju sevelamer


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Kod pacijenata koji su uzimali lek Renvela zabeležena su i sledeća neželjena dejstva: Veoma česta (mogu da se jave kod više od 1na 10 pacijenata koji uzimaju lek): povraćanje, bol u gornjem delu trbuha, mučnina, otežano pražnjenje creva;

Česta (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): proliv, bol u trbuhu, loše varenje, nadimanje.

Nepoznata učestalost (ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka):

registrovani su slučajevi svraba, osipa, usporen intestinalni motilitet (pokretljivost creva)

Ako je imate neko neželjeno dejstvo, porazgovarajte o tome sa svojim lekarom. Ovo uključuje bilo koje neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu.

Prijavljivanje sumnji na neželjena dejstava


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


  1. Kako čuvati lek Renvela


    Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


    Ne smete koristiti lek Renvela posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon “Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

    Nakon rekonstitucije, pripremljena suspenzija se mora primeniti u roku od 30 minuta. Ovaj lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

    Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

  2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Renvela


Kako izgleda lek Renvela i sadržaj pakovanja

Lek Renvela prašak za oralnu suspenziju je bledožut prašak upakovan u višeslojnu kesicu.

Unutrašnje pakovanje je kesica od kopolimera etilenmetakrilne kiseline, poliestera, polietilena niske gustine i sloja aluminijumske folije, termički zalepljena. Jedna kesica sadrži 2,4g sevelamer-karbonata.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 60 kesica sa po 2,4g sevelamer-karbonata u svakoj od njih i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

SANOFI-AVENTIS D.O.O. BEOGRAD

Španskih boraca 3/VI, Beograd - Novi Beograd

Proizvođači: GENZYME LIMITED

37 Hollands Road, Haverhill, Velika Britanija


GENZYME IRELAND LIMITED

Ida Industrial Park - Old Kilmeaden Road, Waterford, Irska


Napomena: Štampano uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-02909-18-001 od 15.05.2019.