Početna stranica Početna stranica

Vicebrol Forte
vinpocetin

UPUTSTVO ZA LEK


Vicebrol Forte, 10 mg, tablete vinpocetin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ukoliko vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicnska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i mediciska sredstva Srbije

Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs  1. Kako čuvati lek Vicebrol Forte

    Čuvati na temperaturi do 25ºC.


    Čuvati van vidokruga i domašaja dece.


    Ne smete koristiti lek Vicebrol Forte posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Datum isteka roka se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


    Neupotrebljeni lekovi se predaju u apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju baciti u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


  2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Vicebrol Forte

Aktivna suptanca je: vinpocetin

Jedna tablet sadrži 10 mg vinpocetina.


Pomoćne supstance su: laktoza-monohidrat, mikrokristalna celuloza, skrob, kukuruzni, magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Vicebrol Forte i sadržaj pakovanja

Tablete, bele boje, okrugle, bikonveksne, sa utisnutom podeonom linijom sa jednoj strani tablete. Podeona linija nije namenjena za lomljenje tablete.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC/aluminijumski blister sa 30 tableta. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija, koja sadrži jedan blister (ukupno 30 film tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole: FARMIX DOO BEOGRAD, Koče Kapetana 36, Beograd Porizvođač: BIOFARM SP. Z.O.O, Walbrzyska 13, Poznan, Poljska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Novembar, 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00987-18-001 od 10.11.2021.