Početna stranica Početna stranica

Glukoza 10% B.Braun
glukoza

UPUTSTVO ZA LEK


Glukoza 10% B. Braun, 100 g/L, rastvor za infuziju glukoza


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Voda za injekcije

Kalorijska vrednost: …………………………..1675 kJ/L 400 kcal/L Teoretska osmolarnost: ……………………….555 mOsm/L

Titracioni aciditet (do pH 7,4): ………………..< 0,5 mmol/L pH ……………………………………………...3,5 – 5,5


Kako izgleda lek Glukoza 10% B. Braun i sadržaj pakovanja


Lek Glukoza 10% B. Braun je rastvor za infuziju (namenjen za primenu kapanjem u venu). Bistar, bezbojan ili skoro bezbojan rastvor glukoze, monohidrat u vodi.


Unutrašnje pakovanje je boca od polietilena niske gustine (LDPE) Ecoflac plus sa Twin cap zatvaračem koja sadrži 500 mL rastvora za infuziju.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 boca plastičnih od 500 mL i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

B. BRAUN ADRIA RSRB D.O.O. BEOGRAD Milutina Milankovića 11g, Beograd – Novi Beograd


Proizvođač

 1. BRAUN MEDICAL, SA, Španija, Rubi (Barcelona), Ctra. de Terrassa, 121 I B.BRAUN MELSUNGEN AG, Nemačka, Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1 ; mesto proizvodnje B.BRAUN MELSUNGEN AG, Nemačka, Melsungen, Am Schwerzelshof 1


  Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi.


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


  Avgust, 2022.


  Režim izdavanja leka:


  Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


  Broj i datum dozvole:

  515-01-03853-21-001 od 30.08.2022.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


  Terapijske indikacije


  • Primena glukoze za nadoknadu energije

  • Terapija hipoglikemije

  • Rastvarač za kompatibilne koncentrate elektrolita i lekove.

Doziranje i način primene Doziranje

Doza zavisi od individualnih potreba pacijenta za glukozom i elektrolitima.


Možda će biti potrebno praćenje balansa tečnosti, koncentracije glukoze i natrijuma u serumu i koncentracije drugih elektrolita, pre i tokom primene, posebno kod pacijenata sa povećanim oslobađanjem neosmotskog vazopresina (sindrom neodgovarajuće sekrecije antidiuretskog hormona, SIADH) i kod pacijenata koji istovremeno uzimaju lekove agoniste vazopresina zbog rizika od hiponatremije.


Praćanje natrijuma u serumu je posebno važno za fiziološki hipotonične tečnosti. Lek Glukoza 10% B. Braun može postati hipotoničan nakon primene usled metabolizma glukoze u telu (videti odeljke 4.4, 4.5 i 4.8 Sažetka karakteristika leka).

Odrasli i adolescenti stariji od 15 godina

Maksimalna dnevna doza je 40 mL po kg telesne mase na dan, što odgovara 4 g glukoze po kg telesne mase na dan.

Maksimalna brzina infuzije je 2,5 mL po kg telesne mase na sat, sto odgovara 0,25 g glukoze po kg telesne mase na sat.

Tako za pacijenta težine 70 kg maksimalna brzina infuzije je približno 175 mL na sat što rezultira unosom glukoze od 17,5 g na sat.


Pedijatrijska populacija (deca do 14 godina)

Maksimalna dnevna doza, u g glukoze po kg telesne mase i/ili u mL rastvora po kg telesne mase na dan je za:


prevremeno rođene bebe:

18 g po kg telesne mase

180 mL po kg telesne mase

bebe rođene u terminu:

15 g po kg telesne mase

150 mL po kg telesne mase

od 1. do 2. godine:

15 g po kg telesne mase

150 mL po kg telesne mase

od 3. do 5. godine:

12 g po kg telesne mase

120 mL po kg telesne mase

od 6. do 10. godine:

10 g po kg telesne mase

100 mL po kg telesne mase

od 11. do 14. godine:

8 g po kg telesne mase

80 mL po kg telesne mase


Kada se primenjuje ovaj rastvor, mora se uzeti u obzir ukupan dnevni unos tečnosti. U nastavku je preporučeni dnevni unos parenteralne tečnosti za decu:


1. dan života:

60 – 120 mL po kg telesne mase na dan

2. dan života:

80 – 120 mL po kg telesne mase na dan

3. dan života:

100 – 130 mL po kg telesne mase na dan

4. dan života:

120 – 150 mL po kg telesne mase na dan

5. dan života:

140 – 160 mL po kg telesne mase na dan

6. dan života:

140 – 180 mL po kg telesne mase na dan

1. mesec, pre uspostavljanja stabilnog rasta:

140 – 170 mL po kg telesne mase na dan

1. mesec nakon uspostavljanja stabilnog rasta:

140 – 160 mL po kg telesne mase na dan

od 2. do 12. meseca života:

120 – 150 mL po kg telesne mase na dan

2. godine:

80 – 120 mL po kg telesne mase na dan

od 3. do 5. godine:

80 – 100 mL po kg telesne mase na dan

od 6. do 12. godine:

60 – 80 mL po kg telesne mase na dan

od 13. do 18. godine:

50 – 70 mL po kg telesne mase na dan


Stariji pacijenti:

U osnovi, primenjuje se ista doza kao i kod odraslih, ali sa oprezom kod pacijenata koji imaju druga oboljenja kao što su srčana insuficijencija ili bubrežna insuficijencija, koja su često u vezi sa starijim životnim dobom.


Pacijenti sa poremećajem metabolizma glukoze


U prisustvu poremećaja oksidativnog metabolizma glukoze (npr. rani postoperativni ili posttraumatski period, hipoksija, insuficijencije organa), dozu bi trebalo prilagoditi kako bi se održale normalne vrednosti glukoze u krvi. Preporučuje se pažljivo praćenje koncentracije glukoze u krvi kako bi se sprečila hiperglikemija.


Način primene


Intravenska infuzija. Rastvor može biti primenjen infuzijom kroz veliku perifernu venu.


Lista pomoćnih supstanci Voda za injekcije Inkompatibilnost

S obzirom da Glukoza 10% B. Braun rastvor za infuziju ima kiseli pH, do inkompatibilnosti može doći usled mešanja sa drugim lekovima.


Koncentrati eritrocita se ne smeju rastvarati u Glukoza 10% B. Braun rastvoru za infuziju jer može doći do pseudoaglutinacije (videti takođe odeljak 4.4 Sažetka karakteristika leka).

Rok upotrebe


Neotvorenog leka

3 godine


Nakon prvog otvaranja kontejnera

Nakon prvog otvaranja lek upotrebiti odmah, pogledajte odeljak 6.6.


Nakon razblaživanja

S mikrobiološke tačke gledišta, rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika i ne bi smeli biti duži od 24 sata na temperaturi od 2-8ºC, osim ako se razblaživanje vrši u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.

Posebne mere opreza pri čuvanju


Lek ne zahteva posebne uslova čuvanja.

Za uslove čuvanja razblaženog leka, videti odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je boca od polietilena niske gustine (LDPE) Ecoflac plus sa Twin cap zatvaračem koja sadrži 500 mL rastvora za infuziju.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 boca plastičnih od 500 mL i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Ne postoje posebni zahtevi za odlaganje.

Boce su namenjene samo za jednokratnu upotrebu. Posle upotrebe, bocu i neiskorišćeni sadržaj baciti. Delimično upotrebljen proizvod se ne sme ponovo spajati sa infuzionim setom.


Koristiti samo ako je rastvor bistar, bezbojan ili skoro bezbojan i ako su boca i njen zatvarač neoštećeni. Primena treba da počne odmah nakon povezivanja boce sa infuzionim setom.

Pre dodavanja koncentrata elektrolita i lekova ili pripreme smeše nutrijenata, fizička i hemijska kompatibilnost mora biti potvrđena.

Informacije o kompatibilnosti mogu biti zatražene od proizvođača.


Prilikom dodavanja koncentrata elektrolita i lekova strogo se pridržavajte uobičajenih aseptičnih procedura. Smeše nutrijenata ili rastvori sa dodatim elektrolitima i lekovima moraju se iskoristiti odmah nakon pripreme smeše ili dodavanja aditiva.