Početna stranica Početna stranica

Rupurut
hidrotalcit

CENE

500 mg, tablete za žvakanje

Veleprodaja: 0,00 din
Maloprodaja: 502,66 din
Participacija: 0,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Rupurut, 500 mg, tablete za žvakanje hidrotalcit


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar, ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rupurut i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rupurut

 3. Kako se uzima lek Rupurut

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rupurut

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Rupurut i čemu je namenjen

  Lek Rupurut sadrži aktivnu supstancu hidrotalcit koji pripada grupi antacida. Lek Rupurut je lek koji smanjuje kiselost želudačnog soka neutrališući kiselinu.


  Lek Rupurut, tablete za žvakanje, koriste se za ublažavanje tegoba kod poremećaja koji zahtevaju smanjenje želudačne kiselosti:

  • čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu;

  • gorušice i želudačnih poremećaja uzrokovanih kiselinom.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rupurut Lek Rupurut ne smete uzimati:

  • Ako ste preosetljivi (alergični) na hidrotalcit ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka navedenih u odeljku 6.

  • Ako imate težak poremećaj funkcije bubrega, možete biti pod povećanim rizikom od nakupljanja magnezijuma i aluminijuma u krvi, ukoliko uzimate visoke doze leka Rupurut tokom dužeg perioda. Dugotrajno nagomilavanje aluminijuma može dovesti do bolnog razmekšavanja kostiju (osteomalacija) ili abnormalnih, nezapaljenskih promena na mozgu (encefalopatija). Ukoliko imate oštećenu bubrežnu funkciju, treba da koristite lek Rupurut samo ako Vaš lekar redovno prati koncentracije magnezijuma i aluminijuma u serumu. Koncentracija aluminijuma ne sme biti veća od 40 mikrograma/L.

  • Ako imate neuobičajeno smanjenu koncentraciju fosfata u krvi (hipofosfatemija), npr. usled režima ishrane sa malim unosom fosfata ili ako bolujete od mijastenije gravis ( neuromišićno oboljenje koje dovodi do promenljive slabosti mišića i malaksalosti).


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Rupurut, tablete za žvakanje.


   Ukoliko imate smanjenu funkciju bubrega, Alchajmerovu bolest ili druge oblike demencije ili ukoliko ste na režimu ishrane sa unosom malog sadržaja fosfata, treba da izbegavate dugotrajnu upotrebu i veće doze leka Rupurut.

   Ukoliko su kod Vas simptomi prisutni duži vremenski period i/ili se simptomi često ponavljaju, Vaš lekar mora izvršiti određene preglede kako bi bila isključena druga oboljenja koja mogu izazvati ove simptome, kao što su čir ili malignitet.

   Lečenje lekom Rupurut ne treba nastaviti nakon 14 dana bez medicinskog pregleda. Ukoliko imate čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, Vaš lekar će Vas uputiti da uradite određene testove kako bi se utvrdilo prisustvo bakterije Helicobacter pylori i u slučaju mogućeg pozitivnog nalaza, Vaš lekar će razmotriti primenu odgovarajuće terapije (eradikaciona terapija). Uz uspešnu eradikaciju obično dolazi i do povlačenja čira.


   Molimo Vas da hitno konsultujete lekara u slučaju da imate crnu stolicu, krv u stolici ili povraćate krv, jer ovo mogu biti znaci ozbiljnih stanja.


   Deca i adolescenti

   Lek Rupurut nije namenjen za primenu kod dece mlađe od 12 godina, zbog nedovoljno iskustva u ovoj starosnoj grupi.


   Drugi lekovi i lek Rupurut

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta, ukoliko uzimate, do nedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Lek Rupurut može da utiče na resorpciju, a time i efikasnost drugih lekova. Ovo je posebno značajno kod određenih antibiotika (na primer tetraciklina i lekova iz grupe hinolonskih derivata kao što su ciprofloksacin,

   ofloksacin i norfloksacin), lekova koje se koriste za poboljšanje srčanog rada (kardiotonični glikozidi), kao i kod antagonista H2 receptora kod lečenja gorušice, derivata kumarina koji se koriste za razređivanje krvi, natrijum-fluorida, henodeoksiholata, npr. kod lečenja kamena u žuči.


   Lek Rupurut može uticati na izlučivanje drugih lekova. Ovo može dovesti, na primer, do smanjenja koncentracije salicilata ili povećanja koncentracije hinidina.


   Zbog toga druge lekove uvek treba uzimati 1-2 sata pre ili posle uzimanja leka Rupurut, tablete za žvakanje.


   Uzimanje leka Rupurut sa hranom i pićima

   Istovremena upotreba tableta za žvakanje Rupurut i kiselih napitaka (na primer voćni sokovi, vino) dovodi do neželjenog povećanja resorpcije aluminijuma iz creva. Ovo takođe važi i za šumeće tablete koje sadrže voćne kiseline jer mogu povećati resorpciju aluminijuma.


   Trudnoća, dojenje i plodnost

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Tokom trudnoće, hidrotalcit bi trebalo koristiti samo u kratkim vremenskim periodima i nakon konsultacija sa lekarom, kako bi se izbegla izloženost ploda aluminijumu.

   Uopšteno, komponente aluminijuma prelaze u majčino mleko. Međutim, ne postoje studije o prelasku hidrotalcita u majčino mleko. Zbog male resorpcije, rizik po novorođenče je malo verovatan.


   Nema objavljenih izveštaja o štetnom dejstvu hidrotalcita u toku trudnoće ili u periodu dojenja. Međutim, nema posebnih ispitivanja kod dece onih majki koje su koristile hidrotalcit u toku trudnoće ili u periodu dojenja, koje bi mogle da isključe neželjena dejstva.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Rupurut nema uticaja na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


   Lek Rupurut sadrži natrijum

   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po tableti za žvakanje, tj. suštinski je bez natrijuma.


 3. Kako se uzima lek Rupurut

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Preporučena doza kod odraslih i dece starije od 12 godina je:

  Jedna do dve tablete za žvakanje (500 mg - 1000 mg hidrotalcita), nekoliko puta na dan, između obroka i pre spavanja.


  Dnevna doza ne sme preći 12 tableta za žvakanje, što odgovara 6 g hidrotalcita. Druge lekove uvek treba uzimati 1-2 sata pre ili posle leka Rupurut.


  Dužina lečenja:

  Trajanje lečenja zavisi od vrste, ozbiljnosti i toka poremećaja.

  Ukoliko simptomi traju duže od 2 nedelje nakon započinjanja lečenja, treba konsultovati lekara.


  Ukoliko mislite da lek Rupurut previše jako ili slabo deluje na Vas, molimo Vas, konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste uzeli više leka Rupurut nego što treba

  Trovanje lekom Rupurut je malo verovatno usled slabe resorpcije aluminijuma i magnezijuma.

  Predoziranje može dovesti do promena u radu creva, kao što su meka stolica i povećana učestalost stolice. Terapijske mere u ovom slučaju generalno nisu potrebne.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Rupurut

  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Nastavite da uzimate lek po propisanom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Rupurut

  Uvek treba prvo da konsultujete lekara pre nego što odlučite da naglo prekinete lečenje ili prestanete sa uzimanjem leka Rupurut, tableta za žvakanje, na primer zbog neželjenih dejstava.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Poremećaji imunskog sistema:

  Moguće su alergijske reakcije na hidrotalcit ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.


  Gastrointestinalni poremećaji:

  Velike doze mogu uzrokovati konstipaciju (otežano pražnjenje creva), meku stolicu, česte stolice, povraćanje i proliv.

  Obratite se Vašem lekaru ukoliko imate proliv tokom lečenja lekom Rupurut. Smanjenje doze obično dovodi do poboljšanja simptoma.


  Poremećaji bubrega i urinarnog sistema:

  Kod pacijenata sa ozbiljnim poremećajem funkcije bubrega, upotreba lekova koji sadrže magnezijum i aluminijum, kao što su Rupurut tablete za žvakanje, može izazvati povećanje koncentracije magnezijuma (hipermagnezijemija) i aluminijuma u krvi.


  Pacijenti sa poremećajem funkcije bubrega koji uzimaju velike doze u dužem vremenskom periodu mogu biti podložni povećanju koncentracije magnezijuma, nagomilavanju aluminijuma, naročito u tkivima nerava i kostiju i posledično opadanju koncentracije fosfata.


  Iz tog razloga, ukoliko imate poremećaj funkcije bubrega i uzimate lek Rupurut u dužem vremenskom periodu, Vaš lekar će redovno pratiti vrednost aluminijuma u krvi.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

 5. Kako čuvati lek Rupurut

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Rupurut posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Rupurut

Aktivna supstanca je: hidrotalcit.

Jedna tableta za žvakanje leka Rupurut sadrži 500 mg hidrotalcita, što odgovara kapacitetu za neutralizaciju od minimum 13 mEq hlorovodonične kiseline.

Pomoćne supstance: manitol; skrob, kukuruzni; magnezijum-stearat; saharin-natrijum; aroma banane; aroma Pepermint.


Kako izgleda lek Rupurut i sadržaj pakovanja

Tableta za žvakanje.

Okrugle tablete bele boje, mirisa na pepermint, koje sa jedne strane imaju utisnutu oznaku "RUPURUT", a sa druge strane "BAYER".


Unutrašnje pakovanje je blister od polipropilena (PP)/Al folije, koji sadrži 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 20 tableta za žvakanje) ili 5 blistera (ukupno 50 tableta za žvakanje) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

BAYER D.O.O. BEOGRAD, Omladinskih brigada 88b, Beograd


Proizvođač:

BAYER BITTERFELD GMBH,

Salegaster Chaussee 1, Ortsteil Greppin, Bitterfeld-Wolfen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar, 2022.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta


Broj i datum dozvole:

Rupurut, tableta za žvakanje 20x(500mg): 515-01- 00265-22-001 od 06.12.2022.

Rupurut, tableta za žvakanje: 50x(500mg): 515-01- 00266-22-001 od 06.12.2022.