Početna stranica Početna stranica

Remifentanil B. Braun
remifentanil


UPUTSTVO ZA LEK


§

Remifentanil B. Braun, 1mg, prašak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

§

Remifentanil B. Braun, 2 mg, prašak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

§

Remifentanil B. Braun, 5mg, prašak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Primena leka Remifentanil B. Braun kao jedinog leka za uvođenje u anesteziju je kontraindikovana.


Ukoliko niste sigurni da li se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, obratite se Vašem lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu pre nego što primite lek Remifentanil B. Braun.


Upozorenja i mere opreza


Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što primite lek Remifentanil B.Braun:Ukoliko niste sigurni da li se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, obratite se Vašem lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu pre nego što primite lek Remifentanil B. Braun.


Deca


Remifentanil B. Braun se ne preporučuje kod novorođenčadi i odojčadi (mlađih od godinu dana života). Iskustva sa primenom leka Remifentanil B. Braun za lečenje dece ovog uzrasta na odeljenju intenzivne nege su ograničena.


Drugi lekovi i Remifentanil B. Braun


Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


Naročito je važno da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako koristite:

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 1. Kako čuvati lek Remifentanil B. Braun


  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.


  Ne smete koristiti lek Remifentanil B. Braun posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon “Važi do”. Datum isteka roka se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25 ºC.

  Ne čuvati u frižideru. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe nakon rekonstitucije/razblaživanja:

  Dokazana je fizička i hemijska stabilnost tokom 24 sata na temperaturi do 25 °C.

  S mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu.

  Ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik, a ono ne bi smelo da bude duže od 24 sata na temperaturi od 2 – 8 °C, osim ako se rastvaranje vrši pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


  Nemojte koristiti ovaj lek ukoliko primetite da rastvor nije bistar i da u njemu ima čestica ili da je bočica oštećena.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 2. Sadržaj pakovanja i druge informacije Šta sadrži lek Remifentanil B. Braun

Aktivna supstanca leka je remifentanil-hidrohlorid. Remifentanil B. Braun, 1 mg:

Jedna bočica sadrži 1 mg remifentanila (u obliku remifentanil-hidrohlorida).

Nakon rekonstitucije prema uputstvima, 1 mL rekonstituisanog rastvora leka Remifentanil B. Braun 1 mg, sadrži 1 mg remifentanila.


Remifentanil B. Braun, 2 mg:

Jedna bočica sadrži 2 mg remifentanila (u obliku remifentanil-hidrohlorida).

Nakon rekonstitucije prema uputstvima, 1 mL rekonstituisanog rastvora leka Remifentanil B. Braun 2 mg sadrži 1 mg remifentanila.


Remifentanil B. Braun, 5 mg:

Jedna bočica sadrži 5 mg remifentanila (u obliku remifentanil-hidrohlorida).

Nakon rekonstitucije prema uputstvima, 1 mL rekonstituisanog rastvora leka Remifentanil B. Braun 5 mg, sadrži 1 mg remifentanila.


Pomoćne supstance: glicin i hlorovodonična kiselina.


Kako izgleda lek Remifentanil B. Braun i sadržaj pakovanja


Remifentanil B. Braun je beo do skoro beo ili žućkasti prašak u obliku agregata.


Remifentanil B. Braun, 1 mg:

unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla tipa I, zapremine 4 mL sa čepom od bromobutil gume, aluminijumskom kapicom i plastičnim poklopcem flip-off.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 5 bočica i Uputstvo za lek.


Remifentanil B. Braun, 2 mg:

unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla tipa I, zapremine 6 mL sa čepom od bromobutil gume, aluminijumskom kapicom i plastičnim poklopcem flip-off.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 5 bočica i Uputstvo za lek.


Remifentanil B. Braun, 5 mg:

unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla tipa I, zapremine 10 mL sa čepom od bromobutil gume, aluminijumskom kapicom i plastičnim poklopcem flip-off.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 5 bočica i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

 1. BRAUN ADRIA RSRB D.O.O., BEOGRAD Đorđa Stanojevića 14, Beograd


  Proizvođač: HAMELN RDS A.S.

  Horna 36, Modra, Slovačka


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


  Maj 2018


  Režim izdavanja leka:


  Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, shodno propisima o lekovima koji sadrže opojne droge.

  Broj i datum dozvole:


  Remifentanil B. Braun, prašak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju, 5x1mg:

  515-01-03628-16-001 od 15.05.2018.

  Remifentanil B. Braun, prašak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju, 5x2mg:

  515-01-03629-16-001 od 15.05.2018.

  Remifentanil B. Braun, prašak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju, 5x5mg:

  515-01-03630-16-001 od 15.05.2018.


  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


  KLINIČKI PODACI


  Terapijske indikacije


  Lek Remifentanil B. Braun je indikovan kao analgetičko sredstvo za primenu tokom uvođenja u opštu anesteziju i/ili tokom njenog održavanja.

  Lek Remifentanil B. Braun je indikovan za obezbeđivanje analgezije i sedacije kod pacijenata na intenzivnoj nezi koji su na respiratoru, uzrasta 18 godina i starijih.


  Doziranje i način primene


  Lek Remifentanil B. Braun se primenjuje isključivo u uslovima potpune opremljenosti za nadgledanje i podršku respiratornih i kardiovaskularnih funkcija, i to od strane osoblja posebno obučenog u oblasti primene anestetičkih lekova, prepoznavanja i terapije očekivanih neželjenih dejstava snažnih opioida, uključujući i kardiopulmonalnu reanimaciju. Neophodno je da navedena obuka obuhvati obezbeđivanje i održavanje prohodnosti disajnih puteva i asistiranu ventilaciju.


  Kontinuirane infuzije leka Remifentanil B. Braun se moraju primenjivati pomoću kalibrisane infuzione pumpe, preko i.v. linije sa brzim protokom, ili preko zasebne i.v. linije. Ova infuziona linija treba da bude povezana na vensku kanilu ili u njenoj blizini, i potpuno ispunjena infuzionim rastvorom kako bi se izbegao potencijalni prazan prostor (videti Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom uključujući tabele sa navedenim primerima brzine infuzije na osnovu telesne mase pacijenta u cilju titracije doze leka Remifentanil B. Braun u skladu sa potrebama pacijenta za anestetikom).


  Lek Remifentanil B. Braun se takođe može primeniti i putem infuzije kontrolisane ciljnom koncentracijom (engl. target–controlled infusion, TCI) pomoću odobrene infuzione pumpe koja ima ugrađen Minto farmakokinetički model, sa kovarijansama za uzrast i telesnu masu bez masti (engl. lean body mass, LBM) pacijenta.


  Potrebno je voditi računa kako bi se izbegla opstrukcija ili prekid infuzionih linija, kao i adekvatno čišćenje linija u cilju uklanjanja zaostale količine leka Remifentanil B. Braun nakon upotrebe (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


  Lek Remifentanil B. Braun je namenjen isključivo za intravensku primenu i ne sme se primenjivati epiduralnom ili intratekalnom injekcijom (videti odeljak Kontraindikacije).


  Razblaživanje

  Nakon rekonstitucije, lek Remifentanil B. Braun se može dalje razblažiti (za uslove čuvanja rekonstituisanog/ razblaženog proizvoda i preporučene rastvarače videti odeljak Rok upotrebe i odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom).

  Prilikom primene putem manuelno kontrolisane infuzije, lek Remifentanil B. Braun se može razblažiti do

  koncentracija od 20 do 250 mikrograma/mL (preporučena koncentracija rastvora je 50 mikrograma/mL za odrasle, a 20 do 25 mikrograma/mL za pedijatrijske pacijente uzrasta preko godinu dana života).


  Za primenu putem TCI, preporučuje se upotreba rastvora leka Remifentanil B. Braun u koncentraciji od 20 do 50 mikrograma/mL.


  (videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom za dodatne informacije, uključujući tabele sa navedenim primerima brzine infuzije na osnovu telesne mase pacijenta u cilju titracije doze leka Remifentanil B. Braun u skladu sa potrebama pacijenta za anestetikom).


  Opšta anestezija


  Primena leka Remifentanil B. Braun mora biti individualno prilagođena i zasnovana na odgovoru pacijenta. Specifična uputstva za doziranje pacijenata koji su imali kardiohiruršku intervenciju data su u daljem tekstu u odeljku Anestezija kod kardiohirurških intervencija


  Odrasli


  Primena putem manuelno kontrolisane infuzije

  Tabela 1. prikazuje početne injekcione/infuzione brzine i raspon doza:


  Tabela 1. Smernice za doziranje kod odraslih


  INDIKACIJA

  BOLUS INJEKCIJA

  (mikrogram/kg)

  KONTINUIRANA INFUZIJA

  (mikrogram/kg/min)

  Početna brzina


  Raspon

  Uvođenje u anesteziju

  1

  (trajanje primene najmanje

  30 sekundi)


  0,5 do 1


  -

  Održavanje anestezije kod


  0,5 do 1


  0,4


  0,1 do 2

  pacijenata na respiratoru

  7. Azotsuboksid (66%)

  8. Izofluran (početna doza 0,5

  0,5 do 1

  0,25

  0,05 do 2

  MAC)

  9. Propofol (početna doza 100

  mikrogramag/kg/min)

  0,5 do 1

  0,25

  0,05 do 2


  Kada se primenjuje putem spore bolus injekcije, lek Remifentanil B. Braun je potrebno ubrizgavati tokom najmanje 30 sekundi.


  Ukoliko se remifentanil primeni u skladu sa gore navedenim dozama, značajno se smanjuje količina hipnotičkog sredstva potrebnog za održavanje anestezije. Stoga se preporučuje primena izoflurana i propofola prema navedenoj šemi kako bi se izbeglo pojačanje hemodinamskih efekata kao što su hipotenzija i bradikardija (videti

  Istovremena primena sa drugim lekovima“ u ovom odeljku).


  Uvođenje u anesteziju: Za uvođenje u anesteziju, lek Remifentanil B. Braun bi trebalo primeniti sa

  standardnom dozom hipnotičkog sredstva, kao što je propofol, tiopental ili izofluran. Lek Remifentanil B. Braun se može primeniti pri infuzionoj brzini od 0,5 do 1 mikrograma/kg/min, sa ili bez početne spore bolus injekcije od 1 mikrograma/kg koja se primenjuje tokom perioda od najmanje 30 sekundi. Ukoliko se endotrahealna intubacija sprovodi nakon više od 8 do 10 minuta od početka infuzije leka Remifentanil B. Braun, primena bolus injekcije nije neophodna.


  Održavanje anestezije kod pacijenata na respiratoru: Nakon endotrahealne intubacije, potrebno je smanjiti brzinu infuzije leka Remifentanil B. Braun, u skladu sa anesteziološkom tehnikom, kao što je prikazano u Tabeli

  1. Zbog brzog početka i kratkog trajanja dejstva leka Remifentanil B. Braun, brzina primene leka u toku anestezije može biti titrirana do povećanja od 25% do 100% doze; ili smanjenja od 25% do 50% doze, svakih 2 do 5 minuta kako bi se održao željeni nivo µ-opioidnog odgovora. U slučaju plitke anestezije, dodatna spora bolus injekcija može se primeniti svakih 2 do 5 minuta.


Anestezija kod anesteziranih pacijenata sa spontanim disanjem i osiguranim disajnim putem (npr. anestezija uz laringealnu masku): Kod anesteziranih pacijenata sa spontanim disanjem i osiguranim disajnim putem, verovatna je pojava respiratorne depresije. Potreban je poseban oprez prilikom prilagođavanja doze leka potrebama pacijenta, a može biti potrebna i respiratorna potpora.

Preporučena početna brzina infuzije za dodatnu analgeziju kod anesteziranih pacijenata koji spontano dišu je 0,04 mikrograma/kg/min uz titraciju doze do postizanja efekta. Ispitivan je raspon brzina infuzije koji se kreće od 0,025 do 0,1 mikrograma/kg/min.

Ne preporučuje se primena bolus injekcija kod anesteziranih pacijenata koji spontano dišu.

Lek Remifentanil B. Braun se ne sme koristiti kao analgetik kod zahvata tokom kojih je svest pacijenata očuvana ili se ne koristi nikakva potpora za održavanje disajnog puta.


Istovremena primena sa drugim lekovima: Primena remifentanila smanjuje količine ili doze inhalacionih anestetika, hipnotika i benzodiazepina potrebnih za anesteziju (pogledajte odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).

Kod istovremene primene sa remifentanilom, doze sledećih agenasa koji se koriste u anesteziji smanjene su do 75%: izoflurana, tiopentona, propofola i temazepama.


Smernice za prekid/nastavak primene leka u periodu neposredno nakon operacije: Zbog veoma brzog prestanka dejstva leka Remifentanil B. Braun, rezidualna opioidna aktivnost će prestati u toku 5 do 10 minuta od prekida primene leka Remifentanil B. Braun. Kod pacijenata koji se podvrgavaju operativnim zahvatima nakon kojih se očekuje pojava postoperativnog bola potrebno je primeniti analgetike pre prekida primene leka Remifentanil B. Braun. Mora se ostaviti dovoljno vremena kako bi analgetici sa produženim, odnosno odloženim početkom dejstva ostvarili svoj maksimalni efekat. Izbor analgetika treba da bude u skladu sa vrstom operativnog zahvata i nivoom postoperativne nege.


Potreban je oprez da bi se izbegla nepoželjna primena leka u IV liniji i kanili (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.).


U slučaju da pre kraja operativnog zahvata nije obezbeđena dalja analgezija analgeticima produženog dejstva, može biti potrebno da se nastavi primena leka Remifentanil B. Braun kako bi se održala analgezija tokom neposrednog post-operativnog perioda, dok analgetici sa produženim, odnosno odloženim početkom dejstva ne dostignu svoj maksimalni efekat.


Smernice za primenu leka kod pacijenata na respiratoru u intenzivnoj nezi date su u odeljku Primena u jedinici intenzivne nege


Kod pacijenata koji dišu spontano, brzinu infuzije leka Remifentanil B. Braun treba u početku smanjiti na brzinu od 0,1 mikrograma/kg/min. Brzina infuzije se potom može povećati ili smanjiti, za ne više od 0,025 mikrograma/kg/min na svakih 5 minuta kako bi se izbalansirali nivo analgezije i brzina respiracije kod pacijenata. Lek Remifentanil B. Braun se primenjuje isključivo u uslovima potpune opremljenosti za nadgledanje i podršku respiratornih i kardiovaskularnih funkcija, i to pod pažljivim nadzorom osoblja posebno obučenog za

prepoznavanje i terapiju uticaja snažnih opioida na respiratornu funkciju.


Kod pacijenata koji dišu spontano ne preporučuje se primena bolus injekcije leka Remifentanil B. Braun za ublažavanje bola u toku post-operativnog perioda.


Primena putem infuzije kontrolisane ciljnom koncentracijom (TCI)

Uvođenje u anesteziju i njeno održavanje kod pacijenata na respiratoru: Tokom uvođenja u anesteziju i njenog održavanja kod odraslih pacijenata koji su na respiratoru, lek Remifentanil B. Braun putem TCI treba primeniti istovremeno sa intravenskim ili inhalacionim hipnotičkim agensom (videti Tabelu 1 u odeljku Odrasli). Kada se lek Remifentanil B. Braun primenjuje istovremeno sa navedenim agensima, može se postići adekvatna analgezija za uvođenje u anesteziju i operaciju pomoću ciljanih koncentracija remifentanila u krvi u opsegu od 3 do 8 nanograma/mL. Primenu leka Remifentanil B. Braun treba prilagoditi individualnom odgovoru pacijenta. Za posebno stimulativne operacije mogu biti potrebne ciljane koncentracije leka u krvi do 15 nanograma/mL.

Primenom remifentanila u gore navedenim dozama, značajno se smanjuje količina hipnotika koji je potreban za održavanje anestezije. Stoga, izofluran i propofol treba primenjivati u skladu sa navedenim preporukama, kako bi se izbeglo pojačanje hemodinamskih efekata kao što su hipotenzija i bradikardija (videti Tabelu 1 u odeljku Odrasli).


Za podatke o koncentracijama remifentanila u krvi koje se postižu manuelno-kontrolisanom infuzijom videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom, Tabela 11).


Ne preporučuje se primena leka Remifentanil B. Braun pomoću TCI kod anestezije sa spontanim disanjem, s obzirom na to da nema dovoljno podataka o navedenom načinu primene.


Smernice za prekid/nastavak primene leka u periodu neposredno nakon operacije: Pri kraju operacije, kod prestanka primene TCI infuzije, odnosno smanjenja ciljane koncentracije, očekuje se povratak spontanog disanja pri izračunatoj koncentraciji remifentanila u opsegu od 1 do 2 nanograma/mL. Kao i kod manuelno kontrolisane infuzije, potrebno je uspostaviti postoperativnu analgeziju analgeticima sa produženim dejstvom pre kraja operacije (pogledajte Primena putem manuelno kontrolisane infuzije Smernice za prekid/nastavak primene leka u periodu neposredno nakon operacije u odeljku Odrasli.).


Ne preporučuje se primena leka Remifentanil B. Braun putem TCI u cilju obezbeđivanja postoperativne anelgezije, budući da nema dovoljno podataka o navedenom načinu primene.


Pedijatrijski pacijenti (uzrasta od 1. do 12. godine života)


Istovremena primena leka Remifentanil B. Braun i intravenski primenjenih agenasa za uvođenje u anesteziju nije dovoljno ispitana, i stoga se ne preporučuje.


Primena leka Remifentanil B. Braun putem TCI kod pedijatrijskih pacijenata nije ispitana i stoga se kod navedenih pacijenata ne preporučuje primena leka Remifentanil B. Braun putem TCI.


Kada se lek Remifentanil B. Braun primenjuje putem bolus injekcije, ne bi trebalo primenjivati u periodu kraćem od 30 sekundi. Operacija ne sme da počne pre isteka najmanje 5 minuta od početka infuzije leka Remifentanil B. Braun, ukoliko istovremeno nije primenjena bolus doza. Pri primeni isključivo azotsuboksida (70%) sa lekom Remifentanil B. Braun, uobičajene infuzione brzine potrebne za održavanje anestezije trebalo bi da budu u opsegu između 0,4 i 3 mikrograma/kg/min. Iako nisu vršena posebna ispitivanja, podaci o primeni kod odraslih

osoba, ukazuju na to da je 0,4 mikrograma/kg/min odgovarajuća početna infuziona brzina. Neophodno je pažljivo pratiti pedijatrijske pacijente i prilagoditi dozu dubini analgezije koju zahteva određeni operativni zahvat.


Indukcija anestezije: Upotreba remifentanila za indukciju anestezije kod pacijenata uzrasti 1 do 12 godina se ne

preporučuje jer nema dovoljno podataka o upotrebi kod ove starosne grupe.


Za održavanje anestezije preporučuje se primena sledećih doza leka Remifentanil B. Braun


Tabela 2. Smernice za doziranje kod pedijatrijskih pacijenata (uzrasta od 1do12 godina)


ISTOVREMENO PRIMENJEN ANESTETIK*

BOLUS INJEKCIJA

(mikrogram/kg)

KONTINUIRANA INFUZIJA

(mikrogram/kg/min)

Početna brzina

Brzina održavanja

Halotan (početna doza 0,3 MAC)

1

0,25

0,05 do 1,3

Sevofluran (početna doza 0,3 MAC)

1

0,25

0,05 do 0,9

Izofluran (početna doza 0,5 MAC)

1

0,25

0,06 do 0,9

*primenjuje se istovremeno sa azotsuboksidom/kiseonikom u odnosu 2:1


Istovremena primena sa drugim lekovima: Primena remifentanila u gore navedenim dozama, značajno smanjuje količinu hipnotika koja je potrebna za održavanje anestezije. Stoga, izofluran, halotan i sevofluran treba primeniti u skladu sa gore navedenim preporukama, kako bi se izbeglo pojačanje hemodinamskih efekata kao što su hipotenzija i bradikardija. Nema dostupnih podataka na osnovu kojih bi se se preporučilo doziranje drugih

hipnotika primenjenih istovremeno sa remifentanilom, izuzev onih navedenih u tabeli (videti Istovremena primena sa drugim lekovima u odeljku Odrasli.).


Smernice za zbrinjavanje pacijenta u periodu neposredno nakon operacije


Uvođenje alternativne analgetičke terapije pre prekida primene leka Remifentanil B.Braun: Zbog veoma brzog prestanka dejstva leka Remifentanil B. Braun, rezidualna opioidna aktivnost će prestati u toku 5 do 10 minuta od prekida primene leka Remifentanil B. Braun. Kod pacijenata koji se podvrgavaju operativnim zahvatima nakon kojih se očekuje pojava postoperativnog bola potrebno je primeniti analgetike pre prekida primene leka Remifentanil B. Braun. Mora se ostaviti dovoljno vremena kako bi analgetici sa produženim dejstvom ostvarili svoj efekat. Izbor analgetika (jednog ili više), primenjene doze i vreme primene bi trebalo da budu unapred planirani i individualno prilagođeni hirurškoj proceduri kojoj se pacijent podvrgava i očekivanom nivou postoperativne nege (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Novorođenčad/odojčad (mlađa od godinu dana života)


Postoje ograničena iskustva iz kliničkih ispitivanja o primeni remifentanila kod novorođenčadi i odojčadi (mlađih od godinu dana života). Farmakokinetički profil remifentanila kod novorođenčadi/odojčadi (mlađih od godinu dana života) može se uporediti sa profilom kod odraslih nakon korekcije za razlike u telesnoj masi Međutim, budući da nema dovoljno kliničkih podataka, ne preporučuje se primena leka Remifentanil B. Braun u ovoj starosnoj grupi.


Primena za totalnu intravensku anesteziju (TIVA): Postoje ograničena iskustva iz kliničkih ispitivanja o primeni remifentanila za TIVA kod odojčadi Međutim nema dovoljno kliničkih podataka da bi se dale preporuke o doziranju.


Anestezija kod kardiohirurških intervencija


Primena putem manuelno kontrolisane infuzije:


Tabela 3. Smernice za doziranje pri anesteziji kod kardiohirurških intervencija:INDIKACIJA

BOLUS INJEKCIJA

(mikrograma/ kg)

KONTINUIRANA INFUZIJA

(mikrograma/kg/min)


Početna brzina


Uobičajene brzine infuzije

Intubacija


Ne preporučuje se


1

_

Održavanje anestezije

 • Izofluran (početna doza0,4


0,5 do 1


1


0,003 do 4

MAC)

 • Propofol (početna doza 50

mikrograma/kg/min)

0,5 do 1

1

0,01 do 4,3

Nastavak postoperativne analgezije, primenjene pre ekstubacije

Ne preporučuje se


1


0 do 1


Period uvođenja u anesteziju: Nakon primene hipnotika kako bi došlo do gubitka svesti, lek Remifentanil B. Braun treba primeniti pri početnoj infuzionoj brzini od 1 mikrograma/kg/min. Ne preporučuje se primena bolus injekcije leka Remifentanil B. Braun tokom uvođenja kardiohirurških pacijenata u anesteziju. Ne bi trebalo vršiti endotrahealnu intubaciju pre nego što prođe najmanje 5 minuta od početka infuzije.


Period održavanja anestezije: Nakon endotrahealne intubacije, potrebno je prilagoditi infuzionu brzinu leka Remifentanil B. Braun potrebama pacijenta. Dodatne spore bolus doze se mogu primeniti ukoliko je potrebno. Kardiohirurškim pacijentima pod visokim rizikom, kao što su oni sa slabom ventrikularnom funkcijom ili pacijenti koji se podvrgavaju operaciji srčanih zalistaka, treba primeniti maksimalnu bolus dozu od 0,5 mikrograma/kg.


Navedene preporuke za doziranje važe i za hipotermički kardiopulmonarni bajpas.


Istovremena primena sa drugim lekovima: Primena remifentanila u gore navedenim dozama, značajno smanjuje količinu hipnotika koji je potreban za održavanje anestezije. Stoga, izofluran i propofol treba primeniti u skladu sa gore navedenim preporukama, kako bi se izbeglo pojačanje hemodinamskih efekata kao što su hipotenzija i bradikardija. Nema dostupnih podataka na osnovu kojih bi se se preporučilo doziranje drugih

hipnotika primenjenih istovremeno sa remifentanilom, izuzev onih navedenih u tabeli (videti Istovremena primena sa drugim lekovima u odeljku Odrasli .).


Smernice za postoperativno zbrinjavanje pacijenata


Nastavak primene leka Remifentanil B. Braun u postoperativnom periodu kako bi se obezbedila analgezija pre ekstubacije:

Preporučuje se da se primena leka Remifentanil B. Braun održi na poslednjoj intraoperativnoj brzini infuzije tokom premeštanja pacijenta u odeljenje postoperativne nege. Po premeštaju, potrebno je pažljivo pratiti nivo analgezije i sedacije postignut kod pacijenta i prilagoditi brzinu infuzije leka Remifentanil B. Braun individualnim potrebama pacijenta (za više informacija o zbrinjavanju pacijenata na intenzivnoj nezi videti “Primena u jedinici intenzivne nege”).


Uspostavljanje alternativne analgezije pre prekida primene leka Remifentanil B. Braun: Zbog veoma brzog prestanka dejstva leka Remifentanil B. Braun, rezidualna opioidna aktivnost će prestati u roku od 5 do 10 minuta od prekida primene leka Remifentanil B. Braun. Potrebno je primeniti alternativna analgetička i sedativna sredstva na pacijentima dovoljno vremena pre prekida primene leka Remifentanil B. Braun i ostaviti dovoljno vremena da analgetici sa dugim dejstvom ostvare svoj terapijski efekat. Stoga se preporučuje da izbor leka/lekova, primenjene doze i vreme primene leka budu planirani pre isključenja pacijenta sa respiratora.


Smernice za prekid primene leka Remifentanil B. Braun: Zbog veoma brzog prestanka dejstva leka Remifentanil B. Braun, kod kardioloških pacijenata su zapaženi hipertenzija, drhtanje i bolovi neposredno nakon prekida primene leka Remifentanil B. Braun (videti odeljak Neželjena dejstva). Kako bi se smanjio rizik od nastanka navedenih pojava, neophodno je primeniti odgovarajuću alternativnu analgeziju (kako je navedeno gore) pre prekida primene infuzije leka Remifentanil B. Braun. Brzinu infuzije treba smanjivati u koracima od 25% i to u intervalima od najmanje 10 minuta do prestanka primene infuzije. U toku isključenja pacijenta sa respiratora, infuzija leka Remifentanil B. Braun se ne sme pojačavati, već samo postepeno smanjivati, uz dodatnu primenu drugih alternativnih analgetika prema potrebi. Hemodinamske promene kao što su hipertenzija i tahikardija treba lečiti odgovarajućim alternativnim lekovima.


Neophodno je pažljivo pratiti pacijenta kada se primenjuju druga opioidna sredstva u okviru terapijske šeme tokom prelaska na primenu alternativne analgezije. Pri primeni navedenih sredstava, korist od obezbeđivanja odgovarajuće postoperativne analgezije mora uvek biti uravnotežena u odnosu na potencijalni rizik od nastanka respiratorne depresije koji postoji kod navedenih lekova.


Primena putem ciljno kontrolisane infuzije (TCI)


Uvođenje u anesteziju i njeno održavanje: Tokom uvođenja u anesteziju i njenog održavanja kod odraslih pacijenata na respiratoru, potrebno je primeniti lek Remifentanil B. Braun putem TCI istovremeno sa intravenskim ili inhalacionim hipnotikom (videti Tabelu 3). Kod istovremene primene sa navedenim lekovima, adekvatna analgezija u toku kardiohirurške intervencije se postiže u višem kraju opsega ciljanih koncentracija remifentanila u krvi koje se koriste za opšte hirurške zahvate. Nakon podešavanja doze remifentanila prema individualnom odgovoru pacijenta, u kliničkim studijama su korišćene koncentracije leka u krvi visine i do 20 nanograma/mL. Primenom remifentanila u gore preporučenim dozama, značajno se smanjuje količina hipnotika potrebnog za održavanje anestezije. Stoga, izofluran i propofol treba primeniti u skladu sa gore navedenim preporukama, kako bi se izbeglo pojačanje hemodinamskih efekata kao što su hipotenzija i bradikardija (videti Tabelu 3 i

Istovremena primena sa drugim lekovima“ u odeljku Anestezija kod kardiohirurških intervencija.).


Za podatke o koncentracijama remifentanila u krvi koje se postižu putem manuelno kontrolisane infuzije, videti Tabelu 11, u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom

Smernice za prekid/nastavak primene leka u periodu neposredno nakon operacije: Pri kraju operacije, kod prestanka primene TCI infuzije, odnosno smanjenja ciljane koncentracije, očekuje se povratak spontanog disanja pri izračunatoj koncentraciji remifentanila u opsegu od 1 do 2 nanograma/mL. Kao i kod manuelno kontrolisane infuzije, potrebno je uspostaviti postoperativnu analgeziju analgeticima sa produženim dejstvom pre kraja operacije (pogledajte „Primena putem manuelno kontrolisane infuzije Smernice za prekid primene leka Remifentanil B.Braun u odeljku Anestezija kod kardiohirurških intervencija.).


Ne preporučuje se primena leka Remifentanil B. Braun putem TCI u cilju obezbeđivanja postoperativne analgezije, budući da nema dovoljno podataka o navedenom načinu primene.


Primena u jedinici intenzivne nege


Lek Remifentanil B. Braun se može koristiti za analgeziju kod pacijenata u jedinici intenzivne nege koji su na respiratoru. Prema potrebi primeniti i odgovarajuća sedativna sredstva.


U dobro kontrolisanim kliničkim ispitivanjima kod pacijenata na respiratoru lečenih u jedinici,intenzivne nege utvrđena je bezbednost i efikasnost primene leka Remifentanil B. Braun u trajanju do 3 dana. Stoga se ne preporučuje primena leka Remifentanil B. Braun za lečenje koje traje duže od 3 dana.

Primena leka Remifentanil B. Braun putem TCI kod pacijenata u jedinici intenzivne nege nije ispitana i stoga se ne preporučuje primena leka Remifentanil B. Braun putem TCI kod navedenih pacijenata.


Kod odraslih osoba, preporučuje se da primena leka Remifentanil B. Braun započne pri infuzionoj brzini od 0,1 mikrograma/kg/min (6 mikrograma/kg/h) do 0,15 mikrograma/kg/min (9 mikrograma/kg/h). Infuzionu brzinu treba povećavati za po 0,025 mikrograma/kg/min (1,5 mikrograma/kg/h) kako bi se postigao željeni nivo analgezije. Potrebno je da prođe period od najmanje 5 minuta između dva podešavanja doze. Pacijenta treba redovno pratiti i podešavati brzinu infuzije leka Remifentanil B. Braun u skladu sa njegovim stanjem. Ukoliko se dostigne infuziona brzina od 0,2 mikrograma/kg/min (12 mikrograma/kg/h), a potrebna je sedacija, preporučuje se započinjanje primene odgovarajuće sedativne terapije (videti tekst u nastavku). Dozu sedativa treba titrirati tako da se dobije željeni nivo sedacije. Ukoliko je potrebna dodatna analgezija, brzina infuzije leka Remifentanil B. Braun se dalje može povećavati za po 0,025 mikrograma/kg/min

(1,5 mikrograma/kg/h).

Tabela 4. sažeto prikazuje početne brzine infuzije i uobičajene raspone doza za indvidualno obezbeđivanje analgezije za pacijenta:


Tabela 4. Smernice za doziranje tokom primene leka Remifentanil B. Braun u jedinici intenzivne nege

KONTINUIRANA INFUZIJA

mikrograma/kg/min (mikrograma/kg/h)

Početna brzina

Raspon

0,1 (6) do 0,15 (9)

0,006 (0,36) do 0,74 (44,4)


Ne preporučuje se primena bolus doze leka Remifentanil B. Braun kod pacijenata u jedinici intenzivne nege.


Primenom leka Remifentanil B. Braun smanjiće se potrebna doza bilo kog sedativa koji se primenjuje istovremeno. Uobičajene početne doze sedativa, ukoliko je njihova primena potrebna, navedene su u Tabeli 5:


Tabela 5. Preporučene početne doze sedativa, ukoliko je potrebna njihova primena

Sedativno sredstvo

Bolus (mg/kg)

Brzina infuzije (mg/kg/h)

Propofol

Do 0,5

0,5

Midazolam

Do 0,03

0,03


Kako bi se omogućilo pojedinačno titriranje doze navedenih sedativa, sedative ne treba primeniti kao smešu.


Dodatna analgezija za pacijente na respiratoru koji su podvrgnuti stimulativnim procedurama: Kako bi se obezbedila dodatna analgezija za pacijente koji su na respiratoru, a koji su podvrgnuti stimulativnim i/ili bolnim procedurama kao što su endotrahealna sukcija, previjanje rane i fizikalna terapija, može biti potrebno povećanje brzine infuzije leka Remifentanil B. Braun. Preporučuje se da se brzina infuzije leka Remifentanil B. Braun od najmanje 0,1 mikrograma/kg/min (6 mikrograma/kg/h) postigne najmanje 5 minuta pre početka stimulativnog postupka. Dalja podešavanja infuzione brzine mogu se sprovoditi svakih 2 do 5 minuta sa povećanjem od 25% do 50%, ukoliko se javi ili se očekuje potreba za dodatnom analgezijom. Tokom stimulativnih procedura radi ostvarivanja dodatne anestezije primenjivana je srednja brzina infuzije od 0,25 mikrograma/kg/min (15 mikrograma/kg/h), a maksimalna od 0,75 mikrograma/kg/min (45 mikrograma/kg/h).


Uspostavljanje alternativne analgezije pre prekida primene leka Remifentanil B. Braun: Zbog veoma brzog prestanka dejstva leka Remifentanil B. Braun, rezidualna opioidna aktivnost će prestati u toku 5 do 10 minuta od prekida primene leka Remifentanil B. Braun, bez obzira na trajanje infuzije. Nakon primene leka Remifentanil B. Braun, potrebno je razmotriti mogućnost nastanka tolerancije i hiperalgezije. Stoga, pre prekida primene leka Remifentanil B. Braun, pacijentu se moraju dati alternativni analgetici i sedativi kako bi se predupredio nastanak hiperalgezije i pratećih hemodinamskih promena. Navedeni lekovi se moraju dati dovoljno vremena unapred, kako bi se obezbedio njihov terapijski efekat.

Izbor opcija za ostvarivanje analgezije uključuje primenu oralnih, intravenskih i lokalnih analgetika produženog dejstva koje mogu kontrolisati zdravstveni radnici ili sam pacijent. Navedene tehnike bi uvek trebalo prilagoditi individualnim potrebama pacijenta dok se infuzija leka Remifentanil B. Braun smanjuje. Preporučuje se da izbor leka/lekova, primenjene doze i vremena primene leka budu planirani pre prestanka primene infuzije leka Remifentanil B. Braun.

Kod produžene primene µ-opioidnih agonista postoji mogućnost razvoja tolerancije sa vremenom.


Preporuke za ekstubaciju i prekid infuzije leka Remifentanil B. Braun:

Kako bi se obezbedio lak oporavak nakon terapijskog režima zasnovanog na primeni leka Remifentanil B. Braun, preporučuje se da se infuziona brzina leka Remifentanil B. Braun postepeno titrira na nivo od 0,1 mikrograma/kg/min (6 mikrograma/kg/h) najmanje 1 sat pre ekstubacije.

Nakon ekstubacije, brzinu infuzije bi trebalo smanjivati u koracima od po 25% u intervalima od najmanje 10 minuta do prekida infuzije. Tokom isključenja pacijenta sa respiratora, infuziona brzina leka Remifentanil B. Braun se ne sme povećavati, a dozvoljeno je isključivo smanjenje brzine, uz dopunu terapije alternativnim analgeticima u skladu sa potrebama.

Nakon prekida primene infuzije leka Remifentanil B. Braun, i.v. kanilu treba očistiti ili ukloniti, kako bi se sprečila naknadna nenamerna primena leka.


U slučaju da se drugi opioidi primenjuju u okviru terapijske šeme za prelazak na alternativnu analgeziju, neophodno je pažljivo pratiti pacijenta. Pri primeni navedenih sredstava, potrebno je proceniti korist od primene odgovarajuće post-operativne analgezije u odnosu na potencijalni rizik od nastanka respiratorne depresije.


Pacijenti pedijatrijske intenzivne nege


Upotreba remifentanila u intenzivnoj nezi kod pacijenata mlađih od 18 godina se ne preporučuje, jer ne postoje podaci o primeni leka.


Pacijenti intenzivne nege sa oštećenjem funkcije bubrega


Kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega, uključujući i one koji koriste bubrežnu supstitucionu terapiju, nisu potrebna posebna prilagođavanja preporučenih doza. Međutim, klirens metabolita karboksilne kiseline je smanjen kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega..


Posebne populacije pacijenata


Starije osobe (starosti preko 65 godina)


Opšta anestezija: Početna doza remifentanila koja se primenjuje kod pacijenata starosti preko 65 godina bi

trebalo da odgovara polovini preporučene doze za odrasle osobe, a potom je treba titrirati prema individualnim potrebama pacijenta, s obzirom na to da je u navedenoj populaciji pacijenata uočena pojačana osetljivost na farmakološke efekte remifentanila. Ovo prilagođavanje doze odnosi se na primenu leka u svim fazama anestezije, uključujući uvođenje u anesteziju, održavanje anestezije i neposrednu postoperativnu analgeziju.


Zbog pojačane osetljivosti starijih pacijenata na lek Remifentanil B. Braun, pri primeni leka Remifentanil B. Braun putem TCI u ovoj starosnoj grupi, početna ciljana koncentracija treba da bude između 1,5 i 4 nanograma/mL uz dalju titraciju doze do postizanja odgovora.


Anestezija pri kardiohirurškim intervencijama: Nije potrebno smanjenje početne doze leka (videti u odeljku Anestezija kod kardiohirurških intervencija).

Intezivna nega: Nije potrebno smanjenje početne doze leka videti u odeljku Primena u jedinici intenzivne nege.


Gojazni pacijenti


Kod manuelno kontrolisane infuzije, preporučuje se da doza leka Remifentanil B. Braun kod gojaznih pacijenata bude smanjena i zasnovana na idealnoj telesnoj masi, jer su klirens i volumen distribucije remifentanila u bližoj korelaciji sa idealnom, nego sa stvarnom telesnom masom.


Pri računanju telesne mase bez masti (LBM) koja se primenjuje u Minto modelu, verovatno je da će LBM biti potcenjena kod pacijenata ženskog pola sa indeksom telesne mase (BMI) većim od 35 kg/m2 i kod pacijenata muškog pola sa BMI većim od 40 kg/m2. Kako bi se izbegla primena nedovoljne doze kod ovih pacijenata, dozu remifentanila primenjenog putem TCI treba pažljivo titrirati u skladu sa individualnim odgovorom.


Oštećenje funkcije bubrega


Na osnovu do sada sprovedenih istraživanja, nije potrebno podešavanje doze kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega, uključujući pacijente na intenzivnoj nezi.


Oštećenje funkcije jetre


Studije sprovedene na ograničenom broju pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre, ne opravdavaju posebne preporuke u vezi sa doziranjem. Međutim, pacijenti sa teškim oštećenjem funkcije jetre mogu biti neznatno osetljiviji na efekte remifentanila na respiratornu depresiju (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Ove pacijente je potrebno pažljivo pratiti, a dozu remifentanila titrirati prema individualnim potrebama pacijenata.


Neurohirurgija


Ograničeno kliničko iskustvo kod pacijenata koji se podvrgavaju neurohirurškim intervencijama je pokazalo da nisu potrebne posebne preporuke u vezi sa doziranjem.


ASA III/IV pacijenti


Opšta anestezija: Pošto se može očekivati da hemodinamska dejstva snažnih opioida budu izraženija kod ASA III/IV pacijenata, potreban je oprez pri primeni leka Remifentanil B. Braun u ovoj populaciji. Stoga se preporučuje smanjenje početne doze uz dalju titraciju do postizanja željenog efekta.

Nema dovoljno podataka o primeni leka u populaciji pedijatrijskih pacijenata, kako bi se dala preporuka u vezi sa doziranjem.

Kod primene putem TCI, kod ASA III ili IV pacijenata trebalo bi koristiti nižu početnu ciljanu vrednost od 1,5 do 4 nanograma/mL, uz dalju titraciju doze do postizanja odgovora.


Anestezija pri kardiohirurškim intervencijama:

Nije potrebno smanjenje početne doze leka (videti u odeljku Anestezija kod kardiohirurških intervencija).


Kontraindikacije


Primena leka Remifentanil B. Braun kod pacijenata preosetljivih na aktivnu supstancu ili druge analoge fentanila ili na bilo koju pomoćnu supstancu je kontraindikovana.


S obzirom da je glicin prisutan u sastavu leka Remifentanil B. Braun, kontraindikovana je epiduralna i intratekalna primena leka Remifentanil B. Braun (videti Pretkliničke podatke o bezbednosti).Primena leka Remifentanil B. Braun kao jedinog leka za uvođenje u anesteziju je kontraindikovana.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Lek Remifentanil B. Braun se primenjuje isključivo u uslovima potpune opremljenosti za nadgledanje i podršku respiratornih i kardiovaskularnih funkcija, i to od strane osoblja posebno obučenog u oblasti primene anestetičkih lekova, prepoznavanja i terapije očekivanih neželjenih dejstava potentnih opioida, uključujući i kardiopulmonalnu reanimaciju. Neophodno je da navedena obuka obuhvati obezbeđivanje i održavanje prohodnosti disajnih puteva i asistiranu ventilaciju. Primena leka Remifentanil B. Braun kod pacijenata na respiratoru u jedinici intenzivne nege se ne preporučuje u trajanju dužem od 3 dana.


Kod pacijenta sa poznatom preosetljivošću na opioide može se javiti reakcija preosetljivosti nakon primene leka Remifentanil B. Braun.Pre upotrebe leka Remifentanil B. Braun kod ovih pacijenata neophodan je poseban oprez.


Brz prestanak dejstva/Prelazak na alternativnu analgeziju

Zbog veoma brzog prestanka dejstva leka Remifentanil B. Braun, rezidualna opioidna aktivnost će prestati u toku 5 do 10 minuta od prekida primene leka Remifentanil B. Braun. Kod pacijenata koji se podvrgavaju operativnim zahvatima nakon kojih se očekuje pojava postoperativnog bola potrebno je primeniti analgetike pre prekida primene leka Remifentanil B. Braun. Kada se lek primenjuje u jedinici intenzivne nege, potrebno je razmotriti mogućnost nastanka tolerancije, hiperalgezije i pratećih hemodinamskih promena. Pre prekida primene leka Remifentanil B. Braun, neophodna je primena alternativne analgetičke i sedativne terapije. Potrebno je ostaviti dovoljno vremena kako bi analgetici sa produženim odnosno odloženim početkom dejstva ostvarili svoj terapijski efekat.

Izbor leka/lekova, primenjena doza i vreme primene leka bi trebalo da budu unapred planirani, individualno prilagođeni hirurškoj proceduri kojoj se pacijent podvrgava i predviđenom nivou postoperativne nege. Kada se drugi opioidi primenjuju u okviru terapijske šeme za prelazak na alternativnu analgeziju, korist od obezbeđivanja odgovarajuće postoperativne analgezije mora uvek biti uravnotežena u odnosu na potencijalni rizik od nastanka respiratorne depresije koji postoji kod navedenih lekova.


Prekid lečenja

Po prestanku primene remifentanila simptomi koji uključuju tahikardiju, hipertenziju i nemir prijavljivani su retko, nakon naglog prekida, a naročito nakon produžene primene remifentanila, u trajanju dužem od 3 dana. U prijavljenim slučajevima ponovno uvođenje i postepeno smanjivanje infuzije se pokazalo korisnim. Primena leka Remifentanil B. Braun kod pacijenata na respiratoru u jedinici intenzivne nege ne preporučuje se u trajanju dužem od 3 dana.


Nenamer na primena leka

U praznom prostoru i.v. linije i/ili kanile može se zadržati količina leka Remifentanil B. Braun dovoljna da izazove respiratornu depresiju, apneu i/ili rigidnost mišića, ukoliko kroz liniju prođe i.v. tečnost ili drugi lek. Navedena pojava se može izbeći primenom leka Remifentanil B. Braun putem i.v. linije sa brzim protokom ili putem zasebne i.v. linije, koja se uklanja nakon prekida primene leka Remifentanil B. Braun.


Rigidnost mišića–prevencija i lečenje

Pri primeni leka u preporučenim dozama može doći do pojave rigidnosti mišića. Kao i kod primene drugih opioida, incidenca rigidnosti mišića je povezana sa primenjenom dozom i brzinom primene leka. Stoga, primena spore bolus injekcije mora trajati najmanje 30 sekundi. Rigidnost mišića indukovana remifentanilom mora se lečiti u kontekstu kliničkog stanja pacijenta odgovarajućim suportivnim merama. Izrazitu rigidnost mišića, nastalu tokom uvođenja u anesteziju, treba lečiti primenom neuromuskularnog blokatora i/ili dodatnih hipnotika. Rigidnost mišića koja se javlja tokom korišćenja remifentanila kao analgetičkog sredstva može se lečiti prekidom

primene ili smanjenjem brzine primene remifentanila. Povlačenje rigidnosti mišića nastaje u toku nekoliko minuta nakon prestanka primene remifentanila putem infuzije. Kao alternativna terapija, moguće je primeniti antagoniste opioida, mada njihova primena može poništiti ili oslabiti analgetički efekat remifentanila.


Respiratorna depresija–prevencija i lečenje

Kao i kod primene svih drugih snažnih opioida, duboku analgeziju prati izražena respiratorna depresija. Stoga, remifentanil treba primenjivati samo u uslovima kada postoji odgovarajuća oprema za praćenje i zbrinjavanje respiratorne depresije.

Pojavu respiratorne depresije treba zbrinuti na odgovarajući način, uključujući smanjenje infuzione brzine za 50% ili privremeni prekid primene infuzije. Za razliku od ostalih analoga fentanila, nije se pokazalo da remifentanil uzrokuje ponavljanu respiratornu depresiju, čak ni nakon prolongirane primene. Budući da mnogi faktori mogu uticati na postoperativni oporavak, važno je obezbediti da se kod pacijenta postigne potpuna stabilizacija stanja svesti i adekvatno spontano disanje pre otpusta sa odeljenja za oporavak.


Kardiovaskularna dejstva

Rizik od pojave kardiovaskularnih dejstava kao što su hipotenzija i bradikardija, koji u retkim slučajevima mogu dovesti do asistole i prestanka rada srca (videti odeljke Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija i Neželjena dejstva ), može se smanjiti sniženjem brzine infuzije leka Remifentanil B. Braun ili smanjenjem doze istovremeno primenjenih anestetika ili odgovarajućom primenom intravenskih tečnosti, vazopresornih ili antiholinergičkih lekova.

Pacijenti koji su slabi, sa hipovolemijom, hipotenzijom ili stariji mogu biti osetljiviji na kardiovaskularna dejstva remifentanila.


Novorođenčad/odojčad

Dostupni podaci o primeni leka kod novorođenčadi/odojčadi mlađih od godinu dana života su ograničeni. (videti odeljak Pacijenti pedijatriske intezivne nege)


Zloupotreba leka

Kao i kod primene drugih opioida, upotreba remifentanila može izazvati zavisnost.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Plazmatska holinesteraza ne metaboliše remifentanil, pa se stoga ne očekuju interakcije sa lekovima koje ovaj enzim metaboliše.


Kao i kod drugih opioida, primenom remifentanila, bilo putem manuelno kontrolisane infuzije ili putem TCI, smanjuje se doza inhalacionih i i.v. anestetika, kao i benzodiazepina potrebnih za anesteziju (videti odeljak Doziranje i način primene). Ukoliko se doze istovremeno primenjenih depresora CNS-a ne smanje, kod pacijenata se može javiti povećana učestalost neželjenih dejstava povezanih sa primenom navedenih lekova.


Kardiovaskularna dejstva leka Remifentanil B. Braun (hipotenzija i bradikardija - videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Neželjena dejstva.) mogu biti pogoršana kod pacijenata koji istovremeno primaju kardiodepresorne lekove, kao što su beta-blokatori i blokatori kalcijumskih kanala


Plodnost, trudnoća i dojenje


Trudnoća

Ne postoje adekvatne i dobro kontrolisane studije kod žena u drugom stanju.

Lek Remifentanil B. Braun treba primeniti u toku trudnoće samo ukoliko potencijalna korist od primene leka prevazilazi potencijalni rizik primene po fetus.

Dojenje

Nije poznato da li se remifentanil izlučuje u humano mleko. Međutim, pošto se analozi fentanila izlučuju u humano mleko, a metaboliti koji potiču od remifentanila su pronađene u mleku pacova nakon primene doze remifentanila, majke koje doje treba posavetovati da prekinu dojenje tokom 24 sata nakon primene remifentanila.


Porođaj


Sigurnosni profil primene remifentanila tokom porođaja nije dokazan. Nema dovoljno podataka kako bi se preporučila primena remifentanila tokom porođaja ili carskog reza.Poznato je da remifentanil prolazi placentalnu barijeru i da analozi fentanila mogu uzrokovati respiratornu depresiju kod deteta.


Uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Lek Remifentanil B. Braun ima snažan uticaj na psihofizičke sposobnosti. Za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama.


Nakon anestezije remifentanilom, pacijent ne sme da vozi ili rukuje mašinama.

Lekar treba da odluči kada pacijent može ponovo da obavlja navedene aktivnosti. Savetuje se da pacijent ima pratnju pri povratku kući i da izbegava upotrebu alkoholnih pića.


Neželjena dejstva


Najčešća neželjena dejstva povezana sa primenom remifentanila su direktna posledica agonističkog dejstva na µ- opioidne receptore. Navedeni neželjeni događaji povlače se nekoliko minuta nakon prekida primene leka ili smanjenja brzine primene.


Navedena neželjena dejstava su klasifikovana prema učestalosti na sledeći način: Veoma česta ≥ 1/10

Česta ≥ 1/100 do < 1/10

Povremena ≥ 1/1000 do < 1/100

Retka ≥ 1/10000 do < 1/1000

Veoma retka < 1/10000

Nepoznato (ne može se proceniti iz dostupnih podataka)


Poremećaji imunskog sistema

Retka: Alergijske reakcije, uključujući anafilaksu, su zabeležene kod pacijenata kod kojih se primenjivao remifentanil istovremeno sa jednim ili više anestetičkih sredstava


Psihijatrijski poremećaji

Nepoznato: Zavisnost od leka


Poremećaji nervnog sistema

Veoma česta: Rigidnost skeletnih mišića

Retka: Sedacija (tokom oporavka od opšte anestezije) Nepoznato: Konvulzije


Kardiološki poremećaji Česta: Bradikardija

Retka: Asistola/prestanak rada srca, kojima obično prethodi bradikardija, zabeleženi

su kod pacijenata koji su primali remifentanil istovremeno sa drugim anestetičkim sredstvima Nepoznato: Atrioventrikularni blok


Vaskularni poremećaji

Veoma česta: Hipotenzija

Česta: Postoperativna hipertenzija


Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji Česta: Akutna respiratorna depresija, apnea

Povremena: Hipoksija


Gastrointestinalni poremećaji

Veoma česta: Mučnina, povraćanje Povremena: Konstipacija


Poremećaji kože i potkožnog tkiva Česta: Pruritus


Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene Česta: Postoperativna drhtavica Povremena: Postoperativni bolovi

Nije poznato: Tolerancija na lek


Prekid lečenja

Prateći simptomi prestanka primene remifentanila koji uključuju tahikardiju, hipertenziju i nemir prijavljivani su retko, nakon naglog prekida, a naročito nakon produžene primene remifentanila, u trajanju dužem od 3 dana (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Simptomi

Kao i kod svih snažnih opioidnih analgetika, predoziranje se manifestuje pojačanim

farmakološki predvidivim dejstvima remifentanila. Zbog veoma kratkog trajanja dejstva leka Remifentanil B. Braun, mogućnost pojave štetnih dejstava nastalih kao posledica predoziranja ograničena je na kratak period neposredno nakon primene leka. Odgovor na prekid primene leka je brz, uz stabilizaciju stanja u toku 10 minuta.


Terapija

U slučaju predoziranja ili sumnje na predoziranje, potrebno je preduzeti sledeće korake: prekinuti primenu leka Remifentanil B. Braun, održati prohodne disajne puteve, započeti asistiranu ili kontrolisanu ventilaciju kiseonikom i održati adekvatnu kardiovaskularnu funkciju.


Ukoliko je respiratorna depresija praćena rigidnošću mišića, može biti potrebna primena neuromuskularnog blokatora kako bi se olakšala asistirana ili kontrolisana ventilacija. Mogu se primeniti intravenske tečnosti i vazopresori u cilju sprečavanja hipotenzije, kao i druge suportivne mere.

Intravenski primenjeni opioidni antagonisti, kao što je nalokson, mogu se upotrebiti kao specifični antidot u cilju lečenja ozbiljne respiratorne depresije i rigidnosti mišića. Malo je verovatno da će trajanje respiratorne depresije nakon predoziranja lekom Remifentanil B. Braun premašiti trajanje dejstva opioidnih antagonista.


FARMACEUTSKI PODACI


Lista pomoćnih supstanci


Glicin

Hlorovodonična kiselina (za podešavanje pH rastvora)


Inkompatibilnost


Lek Remifentanil B. Braun treba mešati samo sa preporučenim infuzionim rastvorima (videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom).

Lek Remifentanil B. Braun ne treba mešati sa Ringer-laktat rastvorom za injekcije ili rastvorom Ringer-laktata i 5% glukoze za injekcije.

Lek Remifentanil B. Braun ne treba mešati sa propofolom u istoj mešavini rastvora za intravensku primenu.

Ne preporučuje se primena leka Remifentanil B. Braun preko iste intravenske linije sa krvlju/serumom/plazmom jer nespecifična esteraza u produktima krvi može dovesti do hidrolize remifentanila do njegovih neaktivnih metabolita.

Lek Remifentanil B. Braun pre primene ne treba mešati sa drugim terapijskim sredstvima.


Rok upotrebe


Rok upotrebe neotvorenog leka: 2 godine


Rok upotrebe nakon rekonstitucije/razblaživanja:

Dokazana je fizička i hemijska stabilnost tokom 24 sata na temperaturi do 25 °C.

S mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu.

Ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik, a ono ne bi smelo da bude duže od 24 sata na temperaturi od 2 – 8 °C, osim ako se rastvaranje vrši pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 25 ºC.

Ne čuvati u frižideru. Ne zamrzavati.

Za uslove čuvanja nakon rekonstitucije/razblaživanja videti odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj pakovanja


Remifentanil B. Braun, 1 mg:

unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla tipa I, zapremine 4 mL sa čepom od bromobutil gume, aluminijumskom kapicom i plastičnim poklopcem flip-off.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 5 bočica i Uputstvo za lek.


Remifentanil B. Braun, 2 mg:

unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla tipa I, zapremine 6 mL sa čepom od bromobutil gume,

aluminijumskom kapicom i plastičnim poklopcem flip-off.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 5 bočica i Uputstvo za lek.


Remifentanil B. Braun, 5 mg:

unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla tipa I, zapremine 10 mL sa čepom od bromobutil gume, aluminijumskom kapicom i plastičnim poklopcem flip-off.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 5 bočica i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.

Bočice su samo za jednokratnu upotrebu. Rekonstitucija:

Remifentanil B. Braun treba pripremiti za intravensku primenu dodavanjem odgovarajuće zapremine (kao što je navedeno u tabeli u nastavku) jednog od rastvarača navedenih u nastavku kako bi se dobio rekonstituisani rastvor koncentracije od približno 1 mg/mL.Prezentacija

Zapremina rastvarača koju treba dodati

Koncentracija rekonstituisanog rastvora

Remifentanil B. Braun 1 mg

1 mL

1 mg/mL

Remifentanil B. Braun 2 mg

2 mL

1 mg/mL

Remifentanil B. Braun 5 mg

5 mL

1 mg/mL


Protresite dok se ne rastvori u potpunosti. Rekonstituisani rastvor treba da bude bistar, bezbojan i bez vidljivih čestica.


Dalje razblaživanje:

Nakon rekonstitucije, lek Remifentanil B. Braun od 1 mg/2 mg/5 mg može dodatno da se razblaži (za uslove čuvanja rekonstituisanog/razblaženog proizvoda pogledajte odeljak Rok upotrebe, a preporučene rastvarače potražite u ovom odeljku).


Za primenu putem manuelno kontrolisane infuzije, ovaj lek može da se razblaži do koncentracije od 20 do 250 mikrograma/mL (preporučuje se primena rastvora od 50 mikrograma/mL kod odraslih, a 20 do 25 mikrograma/mL kod pedijatrijskih pacijenata starosti godinu dana i više).


Za primenu infuzije kontrolisanu ciljnom koncentracijom (TCI) preporučuje se razblaživanje leka Remifentanil

B. Braun do koncentracija od 20 do 50 mikrograma/mL.


Razblaživanje zavisi od tehničkih mogućnosti infuzione pumpe i očekivanih potreba pacijenta. Za razblaživanje treba koristiti jedan od sledećih rastvora:


Remifentanil B. Braun je kompatibilan sa propofolom kada se primenjuje preko aktivnog intravenskog katetera. U idealnom slučaju, intravenske infuzije remifentanila treba pripremiti u vreme primene (pogledajte odeljak Rok upotrebe).


Smernice za brzine infuzije remifentanila za manuelno kontrolisanu infuziju

Tabela 6: Brzina primene infuzije leka Remifentanil B. Braun (mL/kg/h)


Brzina davanja leka

Brzina primene infuzije (mL/kg/h) za koncentracije rastvora od

(mikrograma

/kg/min)

20

mikrograma/mL 1 mg/50 mL

25

mikrograma/mL 1 mg/40 mL

50

mikrograma/mL 1 mg/20 mL

250

mikrograma/mL 10 mg/40 mL

0,0125

0,038

0,03

0,015

Ne preporučuje se

0,025

0,075

0,06

0,03

Ne preporučuje se

0,05

0,15

0,12

0,06

0,012

0,075

0,23

0,18

0,09

0,018

0,1

0,3

0,24

0,12

0,024

0,15

0,45

0,36

0,18

0,036

0,2

0,6

0,48

0,24

0,048

0,25

0,75

0,6

0,3

0,06

0,5

1,5

1,2

0,6

0,12

0,75

2,25

1,8

0,9

0,18

1,0

3,0

2,4

1,2

0,24

1,25

3,75

3,0

1,5

0,3

1,5

4,5

3,6

1,8

0,36

1,75

5,25

4,2

2,1

0,42

2,0

6,0

4,8

2,4

0,48


Tabela 7: Brzina primene infuzije leka Remifentanil B. Braun (mL/h) za rastvor od 20 mikrograma/mL

Brzina infuzije

Telesna masa pacijenta (kg)

(mikrograma

/kg/min)

5

10

20

30

40

50

60

0,0125

0,188

0,375

0,75

1,125

1,5

1,875

2,25

0,025

0,375

0,75

1,5

2,25

3,0

3,75

4,5

0,05

0,75

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

0,075

1,125

2,25

4,5

6,75

9,0

11,25

13,5

0,1

1,5

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

0,15

2,25

4,5

9,0

13,5

18,0

22,5

27,0

0,2

3,0

6,0

12,0

18,0

24,0

30,0

36,0

0,25

3,75

7,5

15,0

22,5

30,0

37,5

45,0

0,3

4,5

9,0

18,0

27,0

36,0

45,0

54,0

0,35

5,25

10,5

21,0

31,5

42,0

52,5

63,0

0,4

6,0

12,0

24,0

36,0

48,0

60,0

72,0

Tabela 8: Brzina primene infuzije leka Remifentanil B. Braun (mL/h) za rastvor od 25 mikrograma/mL

Brzina infuzije

Telesna masa pacijenta (kg)

(mikrogra ma

/kg/min)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0125

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3,0

0,025

0,6

1,2

1,8

2,4

3,0

3,6

4,2

4,8

5,4

6,0

0,05

1,2

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2

8,4

9,6

10,8

12,0

0,075

1,8

3,6

5,4

7,2

9,0

10,8

12,6

14,4

16,2

18,0

0,1

2,4

4,8

7,2

9,6

12,0

14,4

16,8

19,2

21,6

24,0

0,15

3,6

7,2

10,8

14,4

18,0

21,6

25,2

28,8

32,4

36,0

0,2

4,8

9,6

14,4

19,2

24,0

28,8

33,6

38,4

43,2

48,0


Tabela 9: Brzina primene infuzije leka Remifentanil B. Braun (mL/h) za rastvor od 50 mikrograma/mL

Brzina infuzije

Telesna masa pacijenta (kg)

(mikrogram a /kg/min)

30

40

50

60

70

80

90

100

0,025

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3,0

0,05

1,8

2,4

3,0

3,6

4,2

4,8

5,4

6,0

0,075

2,7

3,6

4,5

5,4

6,3

7,2

8,1

9,0

0,1

3,6

4,8

6,0

7,2

8,4

9,6

10,8

12,0

0,15

5,4

7,2

9,0

10,8

12,6

14,4

16,2

18,0

0,2

7,2

9,6

12,0

14,4

16,8

19,2

21,6

24,0

0,25

9,0

12,0

150

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

0,5

18,0

24,0

30,0

36,0

42,0

48,0

54,0

60,0

0,75

27,0

36,0

45,0

54,0

63,0

72,0

81,0

90,0

1,0

36,0

48,0

60,0

72,0

84,0

96,0

108,0

120,0

1,25

45,0

60,0

75,0

90,0

105,0

120,0

135,0

150,0

1,5

54,0

72,0

90,0

108,0

126,0

144,0

162,0

180,0

1,75

63,0

84,0

105,0

126,0

147,0

168,0

189,0

210,0

2,0

72,0

96,0

120,0

144,0

168,0

192,0

216,0

240,0


Tabela 10: Brzina primene infuzije leka Remifentanil B. Braun (mL/h) za rastvor od 250 mikrograma/mL

Brzina infuzije

Telesna masa pacijenta (kg)

(mikrogram a /kg/min)

30

40

50

60

70

80

90

100

0,1

0,72

0,96

1,20

1,44

1,68

1,92

2,16

2,40

0,15

1,08

1,44

1,80

2,16

2,52

2,88

3,24

3,60

0,2

1,44

1,92

2,40

2,88

3,36

3,84

4,32

4,80

0,25

1,80

2,40

3,00

3,60

4,20

4,80

5,40

6,00

0,5

3,60

4,80

6,00

7,20

8,40

9,60

10,80

12,00

0,75

5,40

7,20

9,00

10,80

12,60

14,4

16,20

18,00

1,0

7,20

9,60

12,00

14,40

16,80

19,20

21,60

24,00

1,25

9,00

12,00

15,00

18,00

21,00

24,00

27,00

30,00

1,5

10,80

14,40

18,00

21,60

25,20

28,80

32,40

36,00

1,75

12,60

16,80

21,00

25,20

29,40

33,60

37,80

42,00

2,0

14,40

19,20

24,00

28,80

33,60

38,40

43,20

48,00


Tabela 11. Pruža informacije o ekvivalentnim koncentracijama remifentanila u krvi pri primeni putem TCI za različite brzine manuelno kontrolisane infuzije u stanju dinamičke ravnoteže:


Tabela 11: Koncentracije remifentanila u krvi (nanograma/mL) procenjene korišćenjem Minto (1997) farmakokinetičkog modela kod pacijenta muškog pola starosti 40 godina, telesne mase 70kg, visine 170cm za različite manuelno kontrolisane infuzije u stanju dinamičke ravnoteže


Brzina infuzije leka Remifentanil B. Braun (mikrograma/kg/min)

Koncentracija remifentanila u krvi (nanograma/mL)

0,05

1,3

0,10

2,6

0,25

6,3

0,40

10,4

0,50

12,6

1,0

25,2

2,0

50,5