Početna stranica Početna stranica

Karvedilol
karvedilol

UPUTSTVO ZA LEK


Karvedilol, tableta, 12,5 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: REPLEK FARM D.O.O.E.L.


Adresa: Kozle no.188, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Podnosilac zahteva: Polifarm d.o.o.


Adresa: Zlatiborska 2V, Beograd, Republika Srbija


Karvedilol, 12,5 mg, tableta karvedilol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Karvedilol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Karvedilol

 3. Kako se upotrebljava lek Karvedilol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Karvedilol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KARVEDILOL I ČEMU JE NAMENJEN

  Karvedilol pripada grupi lekova koji se nazivaju beta blokatori. Karvedilol je namenjen za:

  • Lečenje kongestivne srčane insuficijencije (srčane slabosti)

  • Lečenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzije)

  • Profilaktičko lečenje angine pektoris (bol ili nelagodnost u grudima koji se javljaju usled toga što Vaše srce ne dobija dovoljno kiseonika)


   Karvedilol opušta i širi krvne sudove i tako:

  • snižava Vaš krvni pritisak

  • ako bolujete od kongestivne srčane slabosti karvedilol olakšava pumpanje krvi kroz Vaš organizam

  • ako imate anginu pektoris, zaustavlja bol u grudima


   Lekar Vam može propisati druge lekove, kao i Karvedilol, za lečenje Vašeg stanja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KARVEDILOL


  Lek Karvedilol ne smete koristiti ako:


  • ste preosetljivi (alergični) na karvedilol i bilo koju pomoćnu materiju (nabrojanu u odeljku 6.).

  • ste ikada imali šištanje zbog astme.

  • imate tešku srčanu slabost (otoke ruku, zglobova i stopala) koja se leči lekovima koji se ubrizgavaju u venu (intravenski).

  • imate problema sa jetrom.

  • imate problema sa srcem (na primer „srčani blok“ ili ako imate znatno usporen puls). Karvedilol nije pogodan za lečenje određenih tipova srčanih problema kod nekih ljudi.

  • imate izrazito nizak krvni pritisak.


   Nemojte uzimati Karvedilol ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete Karvedilol.


   Kada uzimate lek Karvedilol, posebno vodite računa:


   Posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete Karvedilol ako:


  • imate problema sa bubrezima.

  • imate problema sa plućima.

  • imate dijabetes (visok nivo šećera u krvi).

  • imate problema sa krvnim sudovima (perifernu bolest krvnih sudova).

  • imate poremećaj periferne cirkulacije u prstima ruku i nogu (Rejnoov fenomen).

  • ste imali problema sa štitastom žlezdom.

  • ste nekada imali teške alergijske reakcije (na primer, iznenadnu pojavu otoka koji su otežavali disanje ili gutanje, otok šaka, stopala i zglobova, ili teži osip).


  • imate alergiju i ako primate terapiju za desenzibilizaciju zbog alergije.

  • ste imali poremećaj kože koji se naziva ‘psorijaza’, nakon uzimanja beta blokatora.

  • imate tumor u jednoj od nadbubrežnih žleda (feohromocitom).

  • imate vrstu angine pektoris koja se naziva Princmetalova (varijantna) angina.

  • nosite kontaktna sočiva.


   Ako se bilo šta od nabrojanog odnosi na Vas, ili ako niste sigurni, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Karvedilol.


   Primena drugih lekova


   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koje se nabavljaju bez lekarskog recepta, kao i biljne lekove. Ovo je zato što Karvedilol može da utiče na način delovanja nekih lekova. Takođe, neki drugi lekovi mogu da utiču na dejstvo leka Karvedilol.


   Posebno je važno da svom lekaru ili farmaceutu kažete ako uzimate sledeće lekove:


  • druge lekove za srce ili krvni pritisak, uključujući lekove za izbacivanje vode (diuretike), 'blokatore kalcijumskih kanala’ (npr. diltiazem ili verapamil), lekove za kontrolu nepravilnog srčanog rada (npr. digoksin i amjodaron)

  • lekove koji uzrokuju pad kateholamina (na primer, rezerpin i inhibitori monoaminooksidaze (MAOI), kao što su izokarboksid i fenelzin (koji se koriste u lečenju depresije)).

  • Fluoksetin (koristi se za lečenje depresije).

  • Lekove za šećernu bolest, kao što su insulin ili metformin.

  • Rifampicin (lek koji se koristi za lečenje infekcija).

  • Ciklosporin (lek koji se koristi nakon transplantacije organa).

  • Klonidin (lek koji se koristi za lečenje migrene, napada vrućine u menopauzi, povišenog krvnog pritiska).

  • Nesteroidne antinflamatorne lekove (NSAIL, kao što su aspirin, indometacin i ibuprofen).

  • Beta-agoniste bronhodilatatore (koriste se za lečenje stegnutosti u plućima i šištanje usled astme ili drugih problema sa plućima (npr. salbutamol i terbutalin-sulfat).


   Operacije

   Ako treba da se operišete, kažite lekaru da uzimate Karvedilol zato što neki anestetici mogu da snize krvni pritisak i da on postane prenizak.


   Uzimanje leka Karvedilol sa hranom ili pićima


   Nije relevantno.


   Primena leka Karvedilol u periodu trudnoće i dojenja


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Nemojte uzimati Karvedilol ako ste trudni, ako pokušavate da zatrudnite ili ako dojite, osim ako Vam lekar to ne kaže.


   Uticaj leka Karvedilol na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Kada uzimate Karvedilol može da Vam se javi vrtoglavica. Ovo je verovatnije kada započinjete terapiju ili ako Vam se terapija menja, kao i kada pijete alkohol. Ako Vam se ovo dogodi, nemojte voziti, niti koristiti alate i mašine. Razgovarajte sa svojim lekarom ako primetite bilo kakve druge probleme koji mogu da utiču na upravljanje vozilima, kao i upotrebu alata i mašina dok uzimate ovaj lek.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Karvedilol


   Ovaj lek sadrži laktozu, što je jedna vrsta šećera. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KARVEDILOL


  Uvek uzimajte lek Karvedilol tačno onako kako Vam je to naložio Vaš lekar. Proverite sa Vašim lekarom ako niste sasvim sigurni.


  Karvedilol nije pogodan za decu mlađu od 18 godina. Svaku tabletu progutajte sa tečnošću.

  Kongestivna srčana insuficijencija (srčana slabost)

  Kada se koristi za srčanu insuficijenciju, terapiju karvedilolom treba da počne lekar specijalista.

  • Treba da uzimate tablete istovremeno sa uzimanjem nekog obroka.

  • Uobičajena početna doza iznosi 3,125 mg dva puta na dan tokom dve nedelje.

  • Vaš lekar će onda polako povećavati dozu tokom nekoliko nedelja, do doze od 25 mg dva puta na dan.

  • Ako imate više od 85 kg, Vaša doza može da se poveća do 50 mg dva puta na dan.

  • Ako ste prestali da uzimate Karvedilol na duže od dve nedelje, treba da razgovarate sa svojim lekarom.

   On će morati da Vas ponovo vrati na početnu dozu (pročitajte odeljak ‘Ako naglo prestanete da uzimate Karvedilol’).


   Visok krvni pritisak

  • Uobičajena početna doza iznosi 12,5 mg jednom dnevno tokom dva dana.

  • Posle dva dana doza je obično 25 mg, jednom dnevno.

  • Ako Vaš krvni pritisak nije pod kontrolom, Vaš lekar može tokom nekoliko nedelja polako povećavati dozu sve do 50 mg na dan.


  • Ako ste osoba starijeg životnog doba, možda Vam za kontrolu krvnog pritiska neće biti potrebno više od 12,5 mg na dan.


   Angina pektoris

   Odrasli

  • Uobičajena početna doza je 12,5 mg dva puta na dan tokom dva dana.

  • Posle dva dana, doza je obično 25 mg, jednom dnevno.


   Stariji pacijenti

  • Vaš lekar će Vam odrediti početnu dozu kao i najbolju dozu koju ćete uzimati duže vreme.

  • Uobičajena maksimalna doza iznosi 50 mg svakoga dana i uzima se u manjim količinama (u podeljenim dozama).


   Ako ste uzeli više leka Karvedilol nego što je trebalo


  • Ako ste uzeli više leka Karvedilol nego što bi trebalo, ili ako je neko drugi uzeo Vaš lek Karvedilol, odmah se obratite svom lekaru ili dežurnoj bolnicu. Ponesite pakovanje leka sa sobom.

  • Ako ste uzeli više tableta nego što bi trebalo, mogu se pojaviti sledeći efekti: usporen puls, vrtoglavica ili nesvestica, gubljenje daha, šištanje u plućima ili izuzetno veliki umor.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Karvedilol


  • Ako zaboravite da uzmete dozu, uzmite je čim se setite. Međutim, ako je blizu vreme za narednu dozu, onda propuštenu dozu preskočite.

  • Nemojte uzeti duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Karvedilol


   Nemojte prekidati da uzimate ovaj lek pre nego što se posavetujete sa lekarom. Lekar može tražiti da prestanete sa uzimanjem leka postepeno, tokom jedne do dve nedelje.


   Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Karvedilol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Odmah se javite lekaru ukoliko dobijete sledeće:

  • Znake ozbiljne alergijske reakcije koji uključuju iznenadno oticanje grla, lica, usana i usta, što vam može stvoriti teškoće u disanju ili gutanju.

  • Bolove u grudima praćene kratkim dahom, znojenjem i osećajem mučnine.

  • Ako ređe mokrite i imate otečene noge, što ukazuje na probleme sa bubrezima.

  • Ako imate veoma nizak nivo šećera u krvi (hipoglikemija) koji može uzorkovati napade i nesvesticu.


   Veoma česta (javljaju se kod više od 1 od 10 pacijenata)

  • Vrtoglavica.

  • Glavobolja.

  • Osećaj slabosti i umora.

  • Problemi sa srcem. Ovi znaci uključuju bol u grudima, malaksalost, kratak dah i oticanje ruku i nogu.

  • Nizak krvni pritisak. Ovi znaci uključuju osećaj vrtoglavice ili nesvesticu.


   Osećaj vrtoglavice, glavobolja i osećaj umora i malaksalosti su obično veoma blagi i najverovatnije će se javiti na početku lečenja.


   Česta (javljaju se kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Infekcije disajnih puteva (bronhitis), pluća (upala pluća), nosa i grla (gornjih disajnih puteva). Ovi znaci uključuju šištanje, kratak dah, tegobe u grudima i bol u grlu.

  • Infekcije mokraćnih puteva koje mogu izazvati probleme prilikom mokrenja.

  • Smanjen broj crvenih krvnih zrnaca (anemija). Ovi znaci uključuju osećaj umora, bledilo kože, osećaj lupanja srca (palpitacije) i kratak dah.

  • Povećanje telesne mase.

  • Povećanje nivoa holesterola (koje se pokazuje analizom krvi).

  • Gubitak kontrole nivoa šećera u krvi kod dijabetičara.

  • Depresija.

  • Poremećaj vida, nadraženost i suvoća očiju usled smanjenog lučenja suza.

  • Usporen puls.

  • Vrtoglavica ili nesvestica nakon ustajanja.

  • Zadržavanje tečnosti. Ovi znaci uključuju oticanje po celom telu, oticanje delova tela, na primer ruku, stopala, zglobova i nogu i povećanje količine krvi u Vašem organizmu.

  • Problemi sa cirkulacijom krvi u rukama i nogama. Ovi znaci uključuju hladne ruke i stopala, bledilo, peckanje i bol u prstima i bol u nogama koji se pogoršava kada hodate.

  • Problemi sa disanjem.

  • Osećaj mučnine i mučnina.

  • Proliv.

  • Stomačne tegobe/loše varenje.

  • Bol u rukama i stopalima.

  • Problemi sa bubrezima, uključujući promene u učestalosti mokrenja.


   Povremena (javljaju se kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek)

   • Poremećaj sna.

   • Nesvestica.

   • Peckanje i utrnutost ruku i nogu.

   • Problemi sa kožom, uključujući osip na koži koji može da pokrije veći deo Vašeg tela, izbočenu ospu (koprivnjača), svrab i suva polja kože.

   • Pojačano znojenje.

   • Gubitak kose.

   • Nemogućnost postizanja erekcije (erektilna disfunkcija).

   • Zatvor.


    Retka (javljaju se kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

   • Nizak nivo krvnih pločica (trombocita) u krvi. U znake spadaju laka pojava modrica i krvarenje iz nosa.

  • Zapušen nos, šištanje i simptomi slični gripu.

  • Suva usta.


   Veoma retka (javljaju se kod manje od 1 na 10000 pacijenata)

  • Nizak nivo svih vrsta belih krvnih zrnaca. U znake spadaju infekcije usta, desni, grla i pluća.

  • Alergijske reakcije. U znake mogu da spadaju otežano disanje ili gutanje izazvano iznenadnim otokom grla, otok lica, otok šaka, stopala i zglobova.

  • Problemi sa bubrezima koji se prikazuju tokom analize krvi.

  • Kod nekih žena može se pojaviti problem sa kontrolom bešike kod mokrenja (urinarna inkontinencija).

   Ovo se normalno povlači kada se terapija prekine.


   Karvedilol može izazvati razvoj znakova dijabetesa kod ljudi koji imaju veoma blagu formu dijabetesa koja se naziva ‘latentni dijabetes’.


   Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK KARVEDILOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Karvedilol posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neiskorišćeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek KARVEDILOL


Aktivna supstanca: karvedilol

Jedna tableta sadrži 12,5 mg karvedilola.


Pomoćne supstance: Laktoza, monohidrat; Celuloza, mikrokristalna; Povidon;

Krospovidon;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat;

Hinolin žuta (E 104).


Kako izgleda lek Karvedilol i sadržaj pakovanja


Tableta.


Okrugle, bikonveksne tablete svetložute boje sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani. Pakovanje: PVC/PVDC-Aluminijumski blister. Kartonska kutija sa tri blistera sa po 10 tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Polifarm d.o.o.

Zlatiborska 2V, Beograd, Srbija


Proizvođač:

REPLEK FARM D.O.O.E.L.

Kozle no.188, 1000 Skopje, Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4764-11-001 od 23.01.2013.