Početna stranica Početna stranica

Romla
lidokain, prilokain

UPUTSTVO ZA LEK


Romla, 25mg/g + 25mg/g, krem

lidokain, prilokain


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Dodatne neželjene reakcije kod dece

Methemoglobinemija, poremećaj krvi koji se češće primećen kod novorođenčadi i odojčadi uzrasta od 0 do 12 meseci, često je povezana sa predoziranjem.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 1. Kako čuvati lek Romla

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Romla posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon ,,Važi do:’’, kao i na tubi nakon ,,EXP’’. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 30°C. Ne čuvati u frižideru ili zamrzivaču. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 6 meseci.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju u apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Romla

  • Aktivne supstance su: lidokain i prilokain. Jedan gram krema sadrži 25 mg lidokaina i 25 mg prilokaina.

  • Pomoćne supstance su: makrogolglicerilhidroksistearat, karbomer 974P, natrijum-hidroksid i voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Romla i sadržaj pakovnja

Lek Romla je beli, mekani, homogeni krem.


Romla, 25 mg/g + 25mg/g, krem ( tuba, 5 x 5 g)

Unutrašnje pakovanje je aluminijumska tuba koja sadrži 5 g krema, sa unutrašnje strane prekrivena epoksi- fenolnom smolom, zaptivena lateks zaštitinom membranom i zatvorena zatvaračem od polipropilena sa navojem sa unutrašnjim zašiljenim vrhom za perforaciju zaštitne membrane. Spoljašnja površina tube je obložena emajlom.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 5 tuba sa po 5 g krema (5 x 5 g) i Uputstvo za lek.


Romla, 25 mg/g + 25mg/g, krem ( tuba, 1 x 30 g)

Unutrašnje pakovanje je aluminijumska tuba koja sadrži 30 g krema, sa unutrašnje strane prekrivena epoksi- fenolnom smolom, zaptivena lateks zaštitinom membranom i zatvorena zatvaračem od polipropilena sa navojem sa unutražnjim zašiljenim vrhom za perforaciju zaštitne membrane. Spoljašnja površina tube je obložena emajlom.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi tuba sa 30 g krema (1 x 30 g) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

A&D PHARMA D.O.O., Limska 6, Beograd-Voždovac


Proizvođač:

RAFARM SA, Thesi Pousi-Xatzi Agiou Louka, Paiania Attiki, Grčka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Jun, 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Romla, 25 mg/g + 25mg/g, krem ( tuba, 5 x 5 g): 515-01-00851-19-001 od 01.06.2021.

Romla, 25 mg/g + 25mg/g, krem ( tuba, 1 x 30 g): 515-01-00852-19-001 od 01.06.2021.