Početna stranica Početna stranica

Kalcijum karbonat Alkaloid
kalcijum-karbonat

CENE

tableta tegla, 50 po 1 g

Veleprodaja: 343,60 din
Maloprodaja: 415,76 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Kalcijum karbonat Alkaloid, 1 g, tablete kalcijum-karbonat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kalcijum karbonat Alkaloid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete Kalcijum karbonat Alkaloid

 3. Kako se uzima lek Kalcijum karbonat Alkaloid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kalcijum karbonat Alkaloid

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Kalcijum karbonat Alkaloid i čemu je namenjen


  Lek Kalcijum karbonat Alkaloid sadrži aktivnu supstancu kalcijum-karbonat koja pripada grupi minerala.

  Lek Kalcijum karbonat Alkaloid je indikovan kod hiperfosfatemije, hronične bubrežne insuficijencije, bez obzira da li je pacijent na dijalizi ili ne.

  Lek Kalcijum karbonat Alkaloid se koristi kao dopuna ishrani kada je nedovoljan unos kalcijuma ishranom.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kalcijum karbonat Alkaloid Lek Kalcijum karbonat Alkaloid ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na kalcijum-karbonat ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka Kalcijum karbonat Alkaloid (navedene u odeljku 6);

  • ukoliko imate stanje koje dovodi do visoke koncentracije kalcijuma u krvi i urinu (hiperkalcemija ili hiperkalciurija):

   • kod teške bubrežne slabosti (insuficijencije) pacijenata koji nisu na dijalizi;

   • kod lomljivosti kostiju (osteoporoze) usled nepokretnosti;

   • kod hiperparatireoidizma;

   • kod predoziranja vitaminom D;

   • kod dekalcifikujućih tumora kao što je plazmacitom ili kancera koji se proširio na Vaše kosti;

  • ukoliko imate kamen u bubregu.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Kalcijum karbonat Alkaloid, ako se bilo šta u nastavku teksta odnosi na Vas:

  • ranija formiranja kamena u bubregu;

  • uzimanje lekova za srce ili lekova za izbacivanje tečnosti iz organizma (diuretika);

  • bubrežna slabost (insuficijencija): tablete treba uzimati samo pod kontrolisanim uslovima;

  • rak ili bilo koja druga stanja koja su možda uticala na Vaše kosti.


   Tokom terapije visokim dozama, a posebno tokom istovremene primene vitamina D i/ili lekova ili hranljivih materija (kao što je mleko) koje sadrže kalcijum, postoji rizik od naknadne hiperkalcemije sa oštećenjem bubrežne funkcije ili mlečno-alkalnog sindroma. Kod ovih pacijenata, trebalo bi pratiti koncentraciju serumskog kalcijuma i bubrežnu funkciju.

   Koncentracija serumskog kalcijuma ili fosfata, ili urinarna ekskrecija kalcijuma se mora pratiti ako imate bilo koje od sledećih stanja:

  • problem sa bubrezima;

  • ako ste na dugotrajnom lečenju kalcijum-karbonatom;

  • već uzimate dodatne količine kalcijuma.


  Ako imate povišenu koncentraciju kalcijuma u krvi ili simptome koji ukazuju na probleme sa bubrezima, dozu kalcijum-karbonata treba smanjiti ili prekinuti lečenje.


  Drugi lekovi i lek Kalcijum karbonat Alkaloid


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Veoma je važno ukoliko ste na terapiji nekim od ovih lekova:

  • diureticima (tablete koje dovode do izbacivanja tečnosti iz organizma) - koncentraciju Vašeg serumskog kalcijuma treba redovno pratiti;

  • lekovima za srce (srčani glikozidi), trebalo bi pratiti elektrokardiogram i koncentraciju Vašeg serumskog kalcijuma;

  • preparatima gvožđa, cinka i stroncium-ranelata (istovremena upotreba sa kalcijum-karbonatom može da smanji njihovu resorpciju, zato ih treba uzimati dva sata pre ili nakon uzimanja kalcijum- karbonata);

  • antibioticima-tetraciklinima; treba ih uzeti najmanje dva sata pre ili četiri do šest sati posle;

  • hormonima (levotiroksin) - treba uzeti najmanje četiri sata pre ili posle;

  • antibioticima-hinolonima; treba ih uzimati dva sata pre ili posle unosa kalcijuma;

  • fluoridom ili bisfosfonatom - lek Kalcijum karbonat Alkaloid treba uzeti najmanje tri sata nakon uzimanja fluorida ili bisfosfonata.


  Uzimanje leka Kalcijum karbonat Alkaloid sa hranom i pićima


  Tablete kalcijum-karbonata treba uzimati uz obrok i sa punom čašom vode. Alkohol i više od 8 šoljica kafe tokom dana smanjuju resorpciju kalcijuma.


  Trudnoća i dojenje


  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

  Tokom trudnoće dnevni unos ne bi trebalo da prelazi 2500 mg kalcijuma (uključujući hranu i suplementaciju).

  Lek Kalcijum karbonat Alkaloid se može koristiti tokom dojenja. Kalcijum prelazi u majčino mleko.


  Upravljanje motornim vozilima i rukovanja mašinama


  Lek Kalcijum karbonat Alkaloid nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


 3. Kako se uzima lek Kalcijum karbonat Alkaloid


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Kod hiperfosfatemije kod odraslih i dece uzrasta od 6 godina i starije


  Kod pacijenata sa hiperfosfatemijom doziranje kalcijum-karbonata je individualno. Vaš lekar će Vam odrediti terapijsku dozu.


  Kod nedostatka kalcijuma u ishrani

  Odrasli: 1 tableta, tri do četiri puta dnevno.

  Deca od 6 do 12 godina: ½ tablete, tri do četiri puta dnevno. Deca od 12 do 18 godina: 1 tableta, tri do četiri puta dnevno.


  Tablete kalcijum karbonata se moraju uzimati uz obrok sa punom čašom vode. Tableta se može podeliti na jednake doze.


  Ako ste uzeli više leka Kalcijum karbonat Alkaloid nego što treba


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Kalcijum karbonat Alkaloid nego što treba, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste slučajno uzeli veću količinu leka Kalcijum karbonat Alkaloid nego što bi trebalo, možda ćete imati povećanje koncentracije kalcijuma u krvi.

  Simptomi ovog stanja su: prekomerna žeđ, mučnina, povraćanje, zatvor, bol u stomaku, mišićna slabost, zamor, mentalni poremećaji, gubitak apetita, bolovi u kostima, češća potreba za mokrenjem nego obično, problemi sa bubrezima i u težim slučajevima, nepravilan rad srca.

  Veoma retko se dodatno mogu javiti: iritabilnost, uporna glavobolja, nesvestica, grčevi u mišićima, osećaj grčenja i peckanja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Kalcijum karbonat Alkaloid


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Nastavite sa primenom leka prema uobičajenom rasporedu.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Prestanite sa uzimanjem leka i odmah idite kod lekara ukoliko Vam se jave neke od sledećih neželjenih reakcija. Ove neželjene reakcije mogu biti znak mlečno-alkalnog sindroma (takođe poznatog kao Burnett’s-ov sindrom) koji se javlja veoma retko (kod manje od 1 na 10000 pacijenata):

  • čest nagon za mokrenjem;

  • glavobolja;

  • gubitak apetita, mučnina ili povraćanje;

  • neuobičajen zamor ili slabost, uz povišene vrednosti kalcijuma u krvi i slabost bubrega. Neželjena dejstva leka Kalcijum karbonat Alkaloid mogu uključivati:

   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

   • Povišena koncentracija kalcijuma u krvi (hiperkalcemija) – simptomi su mučnina, povraćanje, gubitak apetita, zatvor, bol u stomaku, ekstremna žeđ, češća potreba za mokrenjem nego obično, mišićna slabost, pospanost i konfuzija;

   • Povišena koncentracija u urinu (hiperkalcurija).


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • mučnina;

   • bol u stomaku;

   • zatvor (konstipacija);

   • proliv;

   • nadimanje (flatulencija);

   • gorušica;

   • osip;

   • koprivnjača;

   • svrab.


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

   - Mlečno - alkalni sindrom (obično se javlja samo kod predoziranja, karakterišu ga pojava hiperkalcemije (povećana koncentracija kalcijuma u krvi), alkaloze (rH krvi prelazi 7,45) i poremećaj rada bubrega. Pacijenti sa oštećenjem bubrega, dehidratacijom i disbalansom elektrolita su posebno skloni ovom sindromu).


   Ako uzimate lek Kalcijum karbonat Alkaloid, jer imate oštećenje bubrega, a na dijalizi ste, obavestite svog lekara ako primetite bilo kakve bele naslage na koži.

   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Kalcijum karbonat Alkaloid

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Kalcijum karbonat Alkaloid posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon oznake „Važi do: ”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Kalcijum karbonat Alkaloid


Kako izgleda lek Kalcijum karbonat Alkaloid i sadržaj pakovanja


Kalcijum karbonat Alkaloid 1 g tablete su okrugle, ravne, bele, tablete sa utisnutom podeonom linijom sa jedne strane. Tableta se može podeliti na jednake doze.


Unutrašnje pakovanje je staklena, braon tegla, sa polipropilenskim zatvaračem. U jednoj tegli se nalazi 50 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna tegla i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD

Prahovska 3, Beograd


Proizvođač

ALKALOID AD Skopje

Bulevar Aleksandar Makedonski 12 Skopje, Republika Makedonija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2018.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-03736-17-001 od 31.07.2018.