Početna stranica Početna stranica

Verquvo
vericiguat

UPUTSTVO ZA LEK


Verquvo, 2,5 mg, film tablete Verquvo, 5 mg, film tablete Verquvo, 10 mg, film tablete vericiguat


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


Trudnoća

Lek Verquvo se ne sme koristiti tokom trudnoće, jer nije poznato da li može da naškodi nerođenom detetu. Ako postoji mogućnost da zatrudnite, obratite se svom lekaru za više informacija o pouzdanim oblicima kontracepcije.

Dojenje

Nije poznato da li lek Verquvo prelazi u majčino mleko i da li može da naškodi Vašem detetu. Lekar će zajedno s Vama odlučiti da li treba prekinuti dojenje ili lečenje lekom Verquvo.


Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Ako osećate vrtoglavicu za vreme uzimanja ovog leka, nemojte da upravljate vozilima, vozite bicikl niti koristite bilo kakve mašine.


Lek Verquvo sadrži laktozu i natrijum

Ovaj lek sadrži laktozu. Ako Vam je lekar rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se lekaru pre uzimanja ovog leka.

Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po tableti, tj. suštinski je “bez natrijuma”.


 1. Kako se uzima lek Verquvo


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite s Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Preporučena početna doza je 1 tableta od 2,5 mg jednom dnevno. Lekar će Vam zatim prilagođavati dozu u zavisnosti od toga koliko dobro podnosite lečenje. Uobičajeno je da Vam lekar posle 2 nedelje poveća dozu na 1 tabletu od 5 mg jednom dnevno, a zatim posle otprilike još 2 nedelje na maksimalnu ciljnu dozu od 1 tablete od 10 mg jednom dnevno.


  Ako imate nizak krvni pritisak dok uzimate lek Verquvo, možete da osetite vrtoglavicu i ošamućenost i zato lekar može privremeno da smanji dozu leka Verquvo ili da privremeno prekine lečenje lekom Verquvo.


  Uzimajte jednu tabletu uz hranu svaki dan u isto vreme. Ako ne možete da progutate tablete, lek Verquvo smete da usitnite i da pomešate s vodom. Ovu mešavinu popijte odmah.


  Ako ste uzeli više leka Verquvo nego što treba

  Odmah se obratite lekaru, ako ste uzeli više leka Verquvo nego što treba i ako Vam se pojavi bilo koje neželjeno dejstvo navedeno u odeljku 4. Najverovatniji efekat bi bio sniženje krvnog pritiska, zbog čega možete da osećate vrtoglavicu ili ošamućenost.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Verquvo

  Uzmite zaboravljenu tabletu čim se setite, istog dana kad ste propustili dozu. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu tabletu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Verquvo

  Nemojte da prestanete da uzimate lek bez prethodnog savetovanja s lekarom. Ako prestanete da uzimate lek, stanje može da Vam se pogorša.

  Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 2. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Moguća neželjena dejstva


  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • nizak krvni pritisak (hipotenzija).


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • smanjen broj crvenih krvnih zrnaca (anemija) što može uzrokovati bledu kožu, slabost ili nedostatak vazduha,

  • vrtoglavica,

  • glavobolja,

  • mučnina i povraćanje,

  • otežano varenje (dispepsija),

  • gorušica (gastroezofagusna refluksna bolest).


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  vebsajt:

  i-mejl: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 3. Kako čuvati lek Verquvo

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Verquvo posle isteka roka upotrebe naznačenog na soljašnjem pakovanju nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 4. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Verquvo

  - Aktivna supstanca je vericiguat.


  Verquvo, 2,5 mg, film tablete

  Jedna film tableta sadrži 2,5 mg vericiguata.


  Verquvo, 5 mg, film tablete

  Jedna film tableta sadrži 5 mg vericiguata.


  Verquvo, 10 mg, film tablete

  Jedna film tableta sadrži 10 mg vericiguata.


  - Pomoćne supstance su: Verquvo, 2,5 mg, film tablete

  Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; hipromeloza 2910; laktoza, monohidrat; magnezijum-stearat; natrijum-laurilsulfat (pogledati deo „lek Verquvo sadrži laktozu i natrijum“).

  Film (obloga) tablete: hipromeloza 2910; talk; titan-dioksid.


  Verquvo, 5 mg, film tablete

  Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; hipromeloza 2910; laktoza,monohidrat; magnezijum-stearat; natrijum-laurilsulfat (pogledati deo „lek Verquvo sadrži laktozu i natrijum“).

  Film (obloga) tablete: hipromeloza 2910; talk; titan-dioksid; gvožđe (III) oksid, crveni.


  Verquvo, 10 mg, film tablete

  Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; hipromeloza 2910; laktoza,monohidrat; magnezijum-stearat; natrijum-laurilsulfat (pogledati deo „lek Verquvo sadrži laktozu i natrijum“).

  Film (obloga) tablete: hipromeloza 2910; talk; titan-dioksid; gvožđe (III) oksid, žuti.


  Kako izgleda lek Verquvo i sadržaj pakovanja


  Verquvo, 2,5 mg, film tablete:

  Okrugle, bikonveksne film tablete bele boje, prečnika 7 mm, s oznakom “2.5” s jedne strane i “VC” s druge strane film tablete.

  Verquvo, 5 mg, film tablete:

  Okrugle, bikonveksne film tablete crveno-smeđe boje,, prečnika 7 mm, s oznakom “5” s jedne strane i “VC” s druge strane film tablete.

  Verquvo, 10 mg, film tablete:

  Okrugle, bikonveksne film tablete žuto-narandžaste boje, prečnika 9 mm, s oznakom “10” s jedne strane i “VC” s druge strane film tablete.


  Unutrašnje pakovanje je:

  • PVC/PVDC – aluminijumski blister koji sadrži 14 film tableta ili

  • PP-aluminujumski blister koji sadrži 14 film tableta


  Verquvo, 2,5 mg, film tablete

  Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži jedan blister sa 14 film tableta (ukupno 14 film tableta) i Uputstvo za lek.


  Verquvo, 5 mg, film tablete, 14 x (5 mg)

  Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži jedan blister sa 14 film tableta (ukupno 14 film tableta) i Uputstvo za lek.


  Verquvo, 5 mg, film tablete, 28 x (5 mg)

  Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži dva blistera sa po 14 film tableta (ukupno 28 film tableta) i Uputstvo za lek.


  Verquvo, 10 mg, film tablete, 14 x (10 mg)

  Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži jedan blister sa 14 film tableta (ukupno 14 film tableta) i Uputstvo za lek.


  Verquvo, 10 mg, film tablete, 28 x (10 mg)

  Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži dva blistera sa po 14 film tableta (ukupno 28 film tableta) i Uputstvo za lek.

  Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

  BAYER D.O.O. BEOGRAD

  Omladinskih brigada 88b, Beograd

  Proizvođač

  1. BAYER AG, Kaiser-Wilhelm Allee, Leverkusen, Nemačka

  2. BAYER FARMACEVTSKA DRUŽBA D.O.O., Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2023.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Verquvo, 2,5 mg, film tablete: 515-01-00669-22-001 od 06.03.2023.

Verquvo, 5 mg, film tablete, 14 x (5 mg): 515-01-00670-22-001 od 06.03.2023.

Verquvo, 5 mg, film tablete, 28 x (5 mg): 515-01-00671-22-001 od 06.03.2023.

Verquvo, 10 mg, film tablete, 14 x (10 mg): 515-01-00672-22-001 od 06.03.2023.

Verquvo, 10 mg, film tablete, 28 x (10 mg): 515-01-00673-22-001 od 06.03.2023.