Početna stranica Početna stranica

Ketonal forte
ketoprofen

CENE

100 mg; film tablete

Veleprodaja: 0,00 din
Maloprodaja: 202,05 din
Participacija: 0,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Ketonal forte; 100 mg; film tablete ketoprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

Lekovi kao što je lek Ketonal forte mogu biti povezani sa blagim povećanjem rizika od srčanog udara (infarkta miokarda) ili moždanog udara.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara,farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs  1. Kako čuvati lek Ketonal forte


    Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25ºC.


    Ne smete koristiti lek Ketonal forte posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


    Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

  2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Ketonal forte


Aktivna supstanca je ketoprofen.

Jedna film tableta sadrži 100 mg ketoprofena.


Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete: magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; povidon; skrob, kukuruzni; talk; laktoza, monohidrat


Omotač tablete: hipromeloza; makrogol 400; boja Blue indigotin (E132); titan-dioksid (E171); talk; karnauba vosak


Kako izgleda lek Ketonal forte i sadržaj pakovanja


Okrugle, glatke, bikonveksne film tablete, svetlo-plave boje.


Unutrašnje pakovanje leka je boca od smeđeg stakla koja se zatvara plastičnim zatvaračem, u kojoj se nalazi 20 film tableta.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna boca i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. BEOGRAD,

Kneginje Zorke 2, Beograd


Proizvođač:

LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.,

Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2022.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00853-21-001 od 31.01.2022.