Početna stranica Početna stranica

Ringerov rastvor, rastvor za infuziju
natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Ringerov rastvor, rastvor za infuziju, 8,60g/l + 0,30g/l +0,33g/l, Viaflo kesa: 1x 500ml, 1 x 1000mlProizvođač:

Bieffe Medital SA Baxter Healthcare Ltd Baxter S.A.Adresa:

Ctra de Biescas – Senegue, 22 666 Sabinanigo (HUESCA), Španija Caxton way, Thetford, Norfolk IP 24 3SE Velika Britanija Boulevard René Branquart, 80 – 7860 Lessines, Belgija


Podnosilac zahteva: DiaCell D.o.o.


Adresa: Ilije Garašanina 23,11000 Beograd, Srbija


Ringerov rastvor , 8,60g/l + 0,30g/l +0,33g/l, rastvor za infuziju INN natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ringerov rastvor, rastvor za infuziju i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ringerov rastvor, rastvor za infuziju

 3. Kako se upotrebljava lek Ringerov rastvor, rastvor za infuziju

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ringerov rastvor, rastvor za infuziju

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Ringerov rastvor, rastvor za infuziju I ČEMU JE NAMENJEN


  Ringerov rastvor, rastvor za infuziju. je rastvor sledećih supstanci u vodi:


  • Natrijum-hlorida

  • Kalijum-hlorida

  • Kalcijum-hlorida, dihidrata. Ovaj rastvor služi da:

  • Nadoknadi ekstracelularnu tečnost

  • Održi balans natrijuma, kalijuma, kalcijuma i hlorida tokom lečenja izotoničke dehidratacije.


   Osim toga, rastvor se može koristiti i kao tečnost za rastvaranje i razblaživanje drugih lekova pre njihove primene kod Vas. Vaš lekar može odlučiti da primeni ovaj rastvor i zbog drugih razloga.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Ringerov rastvor, rastvor za infuziju,


  Lek Ringerov rastvor, rastvor za infuziju ne smete koristiti:


  Primena ovog rastvora je bezbedna kod većine pacijenata, ali Vi nećete dobiti rastvor u sledećim situacijama, kao što su:

  o Zapremina tečnosti u Vašem organizmu ili krvi je veća od normalne

  • Ekstracelularna hiperhidratacija ili hipervolemija:

  • Hipertonička dehidratacija

   • U Vašem organizmu ima previše natrijuma, kalijuma, kalcijuma ili hlorida

  • Hipernatrijemija (povišena koncentracija natrijuma u krvi)

  • Hiperkalijemija (povišena koncentracija kalijuma u krvi)

  • Hiperkalcijemija (povišena koncentracija kalcijuma u krvi)

  • Hiperhloremija (povišena koncentracija hlorida u krvi):

   • Bubrezi izlučuju malo mokraće ili je ne izlučuju

  • Teška insuficijencija bubrega (sa oligurijom/anurijom):

  • Nekompenzovana insuficijencija-slabost srca

  • Povećanje vrednosti krvnog pritiska ( hipertenzija)

  • Generalizovani edemi i ciroza praćena ascitom (oboljenje jetre praćeno nadutošću i otocima)

   Paralelna primena glikozida digitalisa ili digoksina (služe za lečenje slabosti srca). (vidi Primena drugih lekova)


   Kada uzimate lek Ringerov rastvor, rastvor za infuziju posebno vodite računa:


   Molimo Vas da kažete Vašem lekaru ako imate ili ste imali bilo koje od sledećih stanja, kao što su:


   • Insuficijencija srca (tzv. slabost srca)

   • Insuficijencija respiracije (tzv. oboljenje pluća):

    o Vaše stanje se mora posebno pratiti ako imate bilo koje gore-navedeno stanje

   • Bilo koje oboljenje srca ili oštećena funkcija-rad srca

   • Oštećena funkcija-rad bubrega

   • Visoki krvni pritisak (tzv. arterijska hipertenzija)

   • Zadržavanje tečnosti ispod kože, naročito oko članaka (tzv. periferni edemi-otoci)

   • Zadržavanje tečnosti u plućima (tzv. plućni edem)

   • Visok krvni pritisak u trudnoći (tzv. preeklampsija)

   • Oboljenje koje dovodi do velikih nivoa hormona aldosterona (tzv. hiperaldosteronizam)

   • Bilo koje stanje povezano sa retencijom natrijuma, kada organizam zadržava previše natrijuma, kao što je lečenje steroidima (v. takođe i tekst "Primena drugih lekova")

   • Adrenokortikalna insuficijencija (ovo oboljenje nadbubrežne žlezde utiče na hormone koji kontrolišu koncentracije supstanci u organizmu)

   • Gubitak vode iz organizma (tzv. akutna dehidratacija, npr. tokom povraćanja ili proliva)

   • Ekstenzivno-veliko oštećenje tkiva (stanje koje nastaje posle teških opekotina)

   • Oboljenja povezana sa velikim nivoima vitamina D (npr. sarkoidoza, oboljenje koje zahvata kožu i unutrašnje organe).


    Kada Vam bude data infuzija ovog rastvora, Vaš lekar će uzeti uzorke krvi i mokraće za određivanje sledećih parametara, kao što su:


   • Količina tečnosti u Vašem organizmu

   • Količina supstanci kao što su natrijum, kalijum, kalcijum i hloridi u Vašoj krvi (tzv. elektroliti plazme). Iako preparat Ringerov rastvor, rastvor za infuziju sadrži kalijum i kalcijum, njihova količina nije dovoljna za:

   • Održavanje nivoa tih jona

   • Lečenje veoma niskih koncentracija kalijuma u plazmi (tj. teški deficit kalijuma) ili kalcijuma (tj. teški deficit kalcijuma).


    Pošto Vaša dehidratacija bude (iz)lečena primenom preparata Ringerov rastvor, rastvor za infuziju, Vaš lekar će Vam dati drugu infuziju da biste dobili dovoljnu količinu kalijuma i kalcijuma. Vaš lekar će uzeti u obzir činjenicu ako ste na parenteralnoj ishrani (to je ishrana putem igle koja se nalazi u Vašoj veni). Ako Vam budu dugo davali preparat Ringerov rastvor, rastvor za infuziju, dobićete dodatne izvore hrane.

    Kalcijum-hlorid može biti štetan ukoliko dospe, posle primene, u sama tkiva. Stoga, preparat Ringerov rastvor,

    rastvor za infuziju ne sme dospeti u mišić (tj. ne sme se primeniti kao intramuskularna injekcija). Takođe, Vaš lekar će sve uraditi što je u njegovoj moći da bi se izbeglo dospevanje rastvora u tkiva oko vene.

    Preparat Ringerov rastvor, rastvor za infuziju se ne sme dati istom iglom kojom se daje transfuzija krvi. Takav način primene može oštetiti crvena krvna zrnca ili može dovesti do njihove agregacije-grupisanja.


    Primena drugih lekova


    Molimo Vas da kažete Vašem lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lekove, uključujući lekove koji se izdaju bez recepta.

    Naročito je važno da informišete Vašeg lekara ako uzimate sledeće lekove, kao što su:


   • Srčani glikozidi (tzv. kardiotonični glikozidi ili glikozidi digitalisa) kao što su digitalis ili digoksin, koji se koriste za lečenje srčane insuficijencije-slabosti, pošto se oni ne smeju koristiti istovremeno sa preparatom Ringerov rastvor, rastvor za infuziju (v. takođe i tekst "Vi ne smete primati preparat Ringerov rastvor, rastvor za infuziju ako bolujete od..."). Dejstva srčanih glikozida mogu biti pojačana kalcijumom. To može dovesti do, po život opasnih, promena srčanog ritma

   • Kortikosteroidi (tj. antinflamatorni lekovi, odnosno lekovi koji se koriste za lečenje zapaljenjskih stanja).

   • karbenoksolon (tj. antinflamatorni lekovi, odnosno lekovi koji se koriste za lečenje zapaljenjskih stanja). Ovi lekovi su povezani sa retencijom-zadržavanjem natrijuma i vode, dovode do :

    - zadržavanja tečnosti u tkivima ispod kože (edemi)


    -visokog krvnog pritisaka (tzv. arterijska hipertenzija)


    Svi ovi lekovi dovode do povišenja koncentracije kalijuma u plazmi i mogu izazvati potencijalno fatalnu hiperkalijemiju, naročito u slučajevima insuficijencije bubrega, koja sa svoje strane potencira hiperkalijemiju.


   • Diuretici koji štede kalijum (npr. amilorid, spironolakton i triamteren, bilo sami ili u kombinaciji) (Ne upotrebljavati navedene lekove uključujući i njihove kombinacije):

   • Inhibitore angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori) (za lečenje povišenog krvnog pritiska)


   • Inhibitore angiotenzinskih II receptora (za lečenje povišenog krvnog pritiska)


   • takrolimus (za prevenciju reakcije transplantata i kod nekih oboljenja kože)


   • ciclosporin (za prevenciju reakcije transplantata )


   • Ostali lekovi koji se ne smeju koristiti istovremeno sa preparatom Ringerov rastvor, rastvor za infuziju :

   • Tiazidni diuretici kao što je hidrohlortiazid ili hlortalidon

   • vitamin D


    Ringerov rastvor se ne sme koristiti za rekonstituciju ceftriaksona ili za dalje razblaživanje rastvora ceftriaksona za njegovu intravensku upotrebu, jer mogu nastati precipitati. Precipitat ceftriakson-kalcijum takođe može da se javi i ukoliko dođe do mešanja ceftriaksona i rastvora koji sadrže kalcijum u istom intravenskom putu.


    Uzimanje leka Ringerov rastvor, rastvor za infuziju sa hranom ili pićima


    Možete pitati vašeg lekara o tome šta možete da jedete i pijete.


    Primena leka Ringerov rastvor, rastvor za infuziju u periodu trudnoće i dojenja


    Pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta za savet pre nego što uzmete bilo koji lek. Kažite Vašem lekaru ako ste trudni ili ako dojite.

    Preparat Ringerov rastvor, rastvor za infuziju može biti bezbedno primenjen tokom trudnoće ili dojenja.

    Kalcijum može dospeti do Vašeg nerođenog deteta putem placente-posteljice, kao i mlekom, posle porođaja. Vaš lekar će određivati količinu supstanci u Vašoj krvi, kao i količinu tečnosti u Vašem organizmu.

    Ipak, ukoliko se neki drugi lek doda u Vaš rastvor za infuziju ako ste trudni ili ako dojite treba:


   • Da se posavetujete sa Vašim lekarom

   • Da pročitate Uputstvo za pacijenta koje se odnosi na dodati lek.

   Uticaj leka Ringerov rastvor, rastvor za infuziju na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

   Ringerov rastvor, rastvor za infuziju nema uticaja na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama. Važne informacije o nekim sastojcima leka Ringerov rastvor

   Ovaj lek sadrži 147 mmol/l natrijuma. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenta na

   kontrolisanoj natrijumskoj dijeti.

   Ovaj lek sadrži 4 mmol/l kalijuma. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenta sa redukovanom funkcijom jetre ili pacijenta na kontrolisanoj kalijumskoj dijeti.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Ringerov rastvor, rastvor za infuziju


  Ringerov rastvor, rastvor za infuziju, daće Vam Vaš lekar ili medicinska sestra. Vaš lekar će odlučiti koliko rastvora će Vam biti potrebno i kada je potrebno da Vam se on da. To će zavisiti od Vaše starosti, tj. uzrasta i telesne težine, kliničkog stanja, terapijske svrhe, kao i od prirode bilo koje supstance/leka koji treba da se doda u ovaj rastvor.

  Ne treba da primate preparat Ringerov rastvor, rastvor za infuziju ako u njemu postoje vidljive čestice ili ako je pakovanje oštećeno na bilo koji način.

  Preparat Ringerov rastvor, rastvor za infuziju se obično daje putem plastične cevčice povezane sa iglom koja se

  nalazi u Vašoj veni. Po pravilu, koristi se vena Vaše ruke za primenu infuzije. Ipak, Vaš lekar može koristiti drugi način za primenu ovog preparata.

  Kada Vam daje preparat Ringerov rastvor, rastvor za infuziju, Vaš lekar će odrediti sledeće parametre, kao što su:


  • Nivoi natrijuma, kalijuma, kalcijuma i hlorida u Vašoj krvi

  • Količinu tečnosti u Vašem organizmu.

   Bilo koja količina neutrošenog rastvora mora se odbaciti. Ne smete primiti infuziju ovog rastvora iz već korišćene kese.


   Odrasli, stari, adoles centi i deca:


   Doza zavisi od uzrasta, telesne težine-mase, kliničkog i biološkog stanja pacijenta, kao i njegove paralelne, tj. istovremene terapije.


   Preporučena doza:


   Za odrasle, stare i adolescente:

   500 ml do 3 l/24 sata

   Za bebe i decu:

   20 do 100 ml/kg/24 sata


   Brzina infuzije:


   Brzina infuzije je obično 40 ml/kg/24 sata kod odraslih, starih i adolescentnih pacijenata.


   Kod pedijatrijskih pacijenata brzina infuzije je u proseku 5 ml/kg/sat, ali vrednosti zavise od uzrasta:


   Odojče (dete do 1. godine):

   6-8 ml/kg/sat

   Malo dete:

   4-6 ml/kg/sat

   Deca školskog uzrasta:

   2-4 ml/kg/sat


   Kod dece sa opekotinama, prosečna doza je 3,4 ml/kg/sat 24 sata posle opekotina, kao i 6,3 ml/kg/sat na 48 sata. Kod dece sa teškim povredama glave prosečna doza je 2850 ml/m2.

   Ako je potrebno, brzina infuzije i ukupna zapremina rastvora mogu biti veći tokom hirurških zahvata. Napomena:

  • Odojče i malo dete: uzrast varira od oko 28 dana do 23 meseca (malo dete je ono koje može da hoda)

  • Dete i dete školskog doba: uzrast varira od oko 2 godine do 11 godina.


   Način primene:


   Ovaj rastvor je namenjen za intravensku primenu. Praćenj e:

   Tokom primene ovog rastvora mora se određivati, tj. pratiti balans tečnosti i koncentracija elektrolita (npr.

   natrijum, kalijum, kalcijum i hloridi).


   Ako ste uzeli više leka Ringerov rastvor, rastvor za infuziju nego što je trebalo


   Ako ste primili previše preparata Ringerov rastvor, rastvor za infuziju (tzv. prekomerna infuzija) ili ako Vam je infuzija data prebrzo, može doći do sledećih simptoma, kao što su:


  • Opterećenje vodom i/ili natrijumom (tj. opterećenje soli) sa zadržavanjem tečnosti u tkivima (tzv. edemi), koje dovodu do oticanja

  • Osećaj bockanja iglicama i iglama u rukama i nogama (tzv. parestezije)

  • Slabost mišića


  • Nemogućnost kretanja (tzv. paraliza)

  • Nepravilni rad srca (tzv. aritmije srca)

  • Srčani blok (tj. veoma spori rad srca)

  • Zastoj srca (tj. srce prestaje da kuca; to je fatalno stanje)

  • Konfuzija

  • Smanjeni apetit (tzv. anoreksija)

  • Mučnina

  • Povraćanje

  • Zatvor-opstipacija

  • Bol u abdomenu-stomaku

  • Mentalni poremećaji, kao što su iritabilnost ili depresija

  • Pijenje velike količine vode (tzv. polidipsija)

  • Stvaranje veće, nego što je uobičajeno, količine mokraće (tzv. poliurija)

  • Oboljenje bubrega usled nagomilavanja kalcijuma u tkivu bubrega (tzv. nefrokalcinoza)

  • Kamenčiću u bubregu

  • Koma (tj. besvesno stanje)

  • Ukus krede u ustima

  • Crvenilo (tj. naleti vrućine)

  • Širenje-dilatacija krvnih sudova u koži (tzv. periferna vazodilatacija)

  • Zakišeljavanje krvi (tzv. acidoza) koja dovodi do umora, konfuzije, letargije i povećanja frekvence disanja.


   Ako zapazite bilo koji od gore-navedenih simptoma, morate odmah obavestiti Vašeg lekara. Primena infuzije će biti prekinuta i Vi ćete biti lečeni zavisno od simptoma koje imate.

   Ako se neki lek doda preparatu Ringerov rastvor, rastvor za infuziju pre prekomerne infuzije, i taj lek može izazvati simptome. Treba da pročitate Uputstvo za pacijenta koje se odnosi na dodati lek da biste proverili spisak mogućih simptoma.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Ringerov rastvor, rastvor za infuziju


   Ovaj rastvor Vam daje medicinsko osoblje, koje će voditi računa o svemu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Ringerov rastvor, rastvor za infuziju,


   Vaš lekar će odrediti kada treba prekinuti infuziju.

   Ako imate bilo koja dodatna pitanja koja se odnose na primenu ovog preparata, pitajte Vašeg lekara.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, preparat Ringerov rastvor, rastvor za infuziju može izazvati neželjena dejstva, iako ne kod svih pacijenata.

  Neželjena dejstva su navedeni prema frekvencijama


  veoma česta (>1/10)


  • promene koncentracije elektrolita u krvi (disbalans elektrolita) Ako imate insuficijenciju srca ili tečnost u plućima (plućni edem)

   .

  • previše tečnosti u telu (hiperhidratacija)

  • insuficijencija srca


   Ostalo

   -reakcije kao posledica tehnike primene:

   • temperatura (tzv. febrilna reakcija-odgovor )

   • infekcije na mestu primene

   -bol ili lokalnu reakciju (na mestu primene infuzije)

   -iritacija ili zapaljenje vene putem koje se infuzija primenjuje (tzv. flebitis). Flebitis može izazvati

   crvenilo, bol ili pečenje, kao i otok duž vene u kojoj se nalazi igla za infuziju, odnosno putem koje se primenjuje infuzija

   -formiranje krvnog ugruška (tzv. venska tromboza) na mestu infuzije, što izaziva bol, otok ili crvenilo na mestu stvaranja ugruška.

   - isticanje rastvora iz vene u okolna tkiva tokom intravenske infuzije (ekstravazacija). Ovo može oštetiti tkiva i stvoriti ožiljak


   Ako se lek doda rastvoru za infuziju, dodati lek takođe može izazvati neželjena dejstva.

   Ta neželjena dejstva zavisiće od leka koji je dodat u rastvor za infuziju. Treba da pročitate Uputstvo za pacijenta koje se odnosi na dodati lek da biste proverili spisak mogućih simptoma koje izaziva dodati lek.

   Molimo Vas da saopštite Vašem lekaru ili medicinskoj sestri ukoliko zapazite bilo koje gore-navedeno ili nenavedeno neželjeno desjtvo. Ukoliko se zapazi neželjeno dejstvo, infuzija se mora prekinuti.


 5. KAKO ČUVATI LEK Ringerov rastvor ,rastvor za infuziju,


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe pakovanja:


  Kesa od 500 ml:

  3 godine

  Kesa od 1000 ml:

  3 godine


  Rok up ot rebe posle dodavanja supstanci/lekova:


  Hemijska i fizička stabilnost bilo kojeg dodatka ovom rastvoru pri njegovoj pH vrednosti u Viaflo kontejneru treba da se utvrdi pre primene.


  S mikrobiološke tačke, rastvorena supstanca/lek mora se iskoristiti odmah po rastvaranju. Ako se ne iskoristi- primeni odmah (po rastvaranju), vreme i uslovi čuvanja pre primene su odgovornost korisnika i normalno ne sme biti duže od 24 sata pri 2-8oC, osim ako rekonstitucija nije urađena pod kontrolisanim i proverenim aseptičkim uslovima.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece!

  Ringerov rastvor, rastvor za infuziju, nema posebnih mera upozorenja pri čuvanju leka.

  Ringerov rastvor, rastvor za infuziju, ne koristiti nakon isteka roka upotrebe označenogna pakovanju. Datum isteka roka odnosi se na poslednji dan tog meseca.

  Ne koristiti rastvor ako nije bistar,ako ima vidljive čestice i ako je kontejner oštećen.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ringerov rastvor, rastvor za infuziju,


Sadržaj aktivnih

supstanci:

Natrijum-hlorid:

8,60 g/l

Kalijum-hlorid:

0,30 g/l

Kalcijum-hlorid, dihidrat:

0,33 g/l


Sadržaj pomoćnih

supstanci: Voda za injekcije Natrijum-hidroksid

Kako izgleda lek Ringerov rastvor, rastvor za infuziju i sadržaj pakovanja

Ringerov rastvor, rastvor za infuziju je.bistri rastvor, bez vidljivih čestica.


Primarno pakovanje je fleksibilan platični kontejner Viaflo koji se sastoji od plastične kese i port sistema. Plastična kesa je proizvedena od višeslojnog PL-2442 materijala koji se sastoji iz 3 slojeva: polietilenski (PE), poliamidni (PA) i polipropilenski (PP) sloj. U kontaktu sa lekom je polietilenski sloj kese i port sistema.

Port system (PL-3415) je proizveden od polietilenskog (PE) materijala. Na port sistemu može da se nalazi fleksibilan rukavac (flexible sleeve) PL-18497.

Kese su umotane zaštitnim plastičnim omotačem od poliamida i polipropilena koji služi samo da fizički zaštiti kesu.


Veličina kese je: 1 x 500 ml

1 x 1000 ml


Nosilac dozvole i Proizvođač


DiaCell D.o.o.

Ilije Garašanina 23,11000 Beograd, Srbija


Bieffe Medital Sabiñanigo Ctra de Biescas, Senegüé 22666 Sabiñanigo (Huesca) Spain


Baxter Healthcare Ltd.

Caxton Way, Thetford Norfolk IP24 3SE Velika Britanija


Baxter SA

Boulevard René Branquart, 80 7860 Lessines

Belgium


Napomena:

Štampano Uputstvo za pacijenta u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostal e da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Ringerov rastvor, rastvor za infuziju, 1x500ml: 515-01-3014-10-001 od 09.12.2011. Ringerov rastvor, rastvor za infuziju, 1x1000ml: 515-01-3015-10-001 od 09.12.2011.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim stručnjacima:


Terapijske indikacije


Ringerov rastvor za infuziju služi za:Doziranje i način primene


Odrasli, stari, adoles centi i deca:


Doza zavisi od uzrasta, telesne težine-mase, kliničkog i biološkog stanja pacijenta, kao i njegove paralelne, tj. istovremene terapije.


Preporučena doza:


Za odrasle, stare i adolescente:

500 ml do 3 l/24 sata

Za bebe i decu:

20 do 100 ml/kg/24 sata


Brzina infuzije:


Brzina infuzije je obično 40 ml/kg/24 sata kod odraslih, starih i adolescentnih pacijenata.


Kod pedijatrijskih pacijenata brzina infuzije je u proseku 5 ml/kg/sat, ali vrednosti zavise od uzrasta:


Odojče (dete do 1. godine):

6-8 ml/kg/sat

Malo dete:

4-6 ml/kg/sat

Deca školskog uzrasta:

2-4 ml/kg/sat


Kod dece sa opekotinama, prosečna doza je 3,4 ml/kg/sat 24 sata posle opekotina, kao i 6,3 ml/kg/sat na 48 sata. Kod dece sa teškim povredama glave prosečna doza je 2850 ml/m2.

Ako je potrebno, brzina infuzije i ukupna zapremina rastvora mogu biti veći tokom hirurških zahvata. Napomena:


Način primene:


Ovaj rastvor je namenjen za intravensku primenu.


Praćenj e:


Tokom primene ovog rastvora mora se određivati, tj. pratiti balans tečnosti i koncentracija elektrolita (npr. natrijum, kalijum, kalcijum i hloridi).


Uputstvo za primenu/rukovanje:


Pre primene, rastvor za infuziju treba vizualno proceniti.


Primeniti samo ako je rastvor bistar, bez vidljivih čestica i ako je kontejner neoštećen. Primeniti odmah posle postavljanja infuzionog seta.


Ne izvlačiti rastvor iz zaštitnog omotača-kese sve do primene. Unutrašnja kesa održava sterilnost rastvora.

Ne koristite serijski povezane plastične kontejnere. Takva primena može dovesti do vazdušne embolije usled rezidualnog vazduha koji se izvlači iz primarnog kontejnera pre nego što se završi izvlačenje tečnosti iz sekundarnog kontejnera.


Rastvor treba primeniti pomoću sterilne opreme korišćenjem aseptičke tehnike. Infuziona oprema/set treba da bude ispunjena rastvorom da bi se sprečilo ulaženje vazduha u sistem (za infuziju).


Supstance/lekovi mogu da se dodaju pre infuzije ili tokom infuzije, kroz odgovarajuće, tj. za to namenjeno injekciono mesto.


Kada se dodaju supstance/lekovi, treba proveriti izotoničnost rastvora pre parenteralne primene. Kompletno i pažljivo aseptičko mešanje bilo kojeg dodatka, tj. supstance/leka je obavezno. Rastvori sa dodacima treba odmah da se koriste po spravljanju i ne treba da se čuvaju.

Odbacite posle jedne primene.


Odbacite bilo koju neupotrebljenu zapreminu rastvora. Ne povezujte ponovo delimično korišćene kese.

 1. Otvaranje


  1. Izvadite Viaflo kontejner iz (zaštitne) kese u kojoj se nalazi neposredno pre primene.

  2. Proverite da li minimalno curi tako što ćete čvrsto stisnuti unutrašnju kesu. Ako curi, odbacite rastvor, pošto sterilnost može biti narušena.

  3. Proverite providnost rastvora i odsustvo stranih materija. Ako rastvor nije bistar ili ako sadrži strane materije, odbacite ga.


 2. Priprema za primenu posle podešavanja izotoničnosti Koristite sterilni materijal za pripremu i primenu.


  1. Obesite kontejner kroz odgovarajući otvor.


  2. Uklonite plastični štitnik sa otvora-izvoda na dnu kontejnera:

   • Uhvatite malo krilo na vratu izvoda jednom rukom

   • Uhvatite veliko krilo na zatvaraču drugom rukom i okrenite

   • Zatvarač će odleteti.

  3. Primenite aseptički metod za postavljanje infuzije.

  4. Pripojte infuzioni set. Pogledajte kompletno uputstvo koje se nalazi uz infuzioni set, koje se odnosi na pripremu seta, njegovo aktiviranje i primenu rastvora.


 3. Tehnika za dodavanje supstanci/lekova


  Upozorenje: Aditivi mogu biti inkompatibilni.


  Dodavanje supstanci/lekova pre infuzije


  1. Dezinfikujte mesto primene.

  2. Korišćenjem šprica sa iglom promera 19 do 22, punktirajte odgovarajući (resealable) otvor za lekove i ubrizgajte.

  3. Pomešajte rastvor i lek potpuno. Kada su u pitanju supstance/lekovi velike gustine kao što je kalijum-hlorid, zatvorite otvor pažljivo dok je otvor okrenut nagore i mešajte.


Oprez: ne odlažite kese koje sadrže dodatke.


Dodavanje supstanci/lekova tokom infuzije


 1. Zatvorite klemu-hvataljku na infuzionom setu.

 2. Dezinfikujte mesto primene, tj. ubrizgavanja.

 3. Korišćenjem šprica sa iglom promera 19 do 22, punktirajte odgovarajući (resealable) otvor za lekove i ubrizgajte.

 4. Uklonite kontejner sa držača sa i.v. infuziju i/ili okrenite u uspravni položaj.

 5. Evakuišite oba otvora-izvoda lakim tapkanjem dok je kontejner u uspravnom položaju.

 6. Pomešajte rastvor i lek potpuno.

 7. Vratite kontejner u položaj za primenu, ponovo otvorite klemu i nastavite sa primenom.


  Kontraindikacije


  Primena rastvora je kontraindikovana kod pacijenata sa sledećim stanjima, kao što su:


  • Ekstracelularna hiperhidratacija ili hipervolemija

  • Hipertonička dehidratacija

  • Hipernatrijemija

  • Hiperkalijemija

  • Hiperkalcijemija

  • Hiperhloremija

  • Teška insuficijencija bubrega (sa oligurijom/anurijom)

  • Nekompenzovana insuficijencija srca


  • Teška hipertenzija

  • Generalizovani edemi i ciroza jetre praćena ascitom

  • Paralelna primena glikozida digitalisa (v. odeljak: Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Velika zapremina infuzije mora se primeniti kod pacijenata sa insuficijencijom srca ili pluća pod specijalnim merama nadzora.


Rastvori koji sadrže natrijum-hlorid treba da se primene oprezno kod pacijenata sa hipertenzijom, srčanom insuficijencijom, perifernim ili plućnim edemima, oštećenom funkcijom bubrega, preeklampsijom, aldosteronizmom ili drugim stanjima ili terapijama (npr. kortikosteroidi) koji su praćeni retencijom natrijuma (v. takođe odeljak: Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Rastvori koji sadrže soli kalijuma treba da se primene oprezno kod pacijenata sa oboljenjem srca ili stanjima koja predisponiraju nastanak hiperkalijemije kao što su insuficijencija bubrega ili adrenokortikalna insuficijencija, akutna dehidratacija ili ekstenzivno razaranje tkiva koje se dešava kod teških opekotina.


Usled prisustva kalcijuma u ovom rastvoru:Aditive za koje se zna da su inkompatibilni ne treba koristiti.


Rok upotrebe


3 godine. Rok up ot rebe posle dodavanja supstanci/lekova:

Hemijska i fizička stabilnost bilo kojeg dodatka ovom rastvoru pri njegovoj pH vrednosti u Viaflo kontejneru treba da se utvrdi pre primene.


S mikrobiološke tačke, rastvorena supstanca/lek mora se iskoristiti odmah po rastvaranju. Ako se ne iskoristi- primeni odmah (po rastvaranju), vreme i uslovi čuvanja pre primene su odgovornost korisnika i normalno ne


sme biti duže od 24 sata pri 2-8oC, osim ako rekonstitucija nije urađena pod kontrolisanim i proverenim aseptičkim uslovima.