Početna stranica Početna stranica

Rhophylac 300
anti-D (Rho) imunoglobulin, humani

UPUTSTVO ZA LEK


Rhophylac 300, 300 mikrograma/2 mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu anti-D (Rho) imunoglobulin, humani


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Lek sadrži najviše 30 mg/mL proteina humane plazme od kojih je 10 mg/mL humanog albumina, koji ima ulogu stabilizatora. Najmanje 95% drugih proteina plazme su humani imunoglobulini (antitela) tipa IgG. Lek Rhophylac 300 sadrži ne više od 5 mikrograma/mL humanih imunoglobulina (antitela) IgA tipa.

Lek Rhophylac ne sadrži konzervanse.


Kako izgleda lek Rhophylac 300 i sadržaj pakovanja


Lek Rhophylac 300 rastvor za injekciju je bistar ili blago opalescentan, bezbojan ili bledo žut rastvor bez vidljivih čestica ili taloga.


Unutrašnje pakovanje je napunjen injekcioni špric (staklo tipa I) u kojem se nalazi 2 mL spremnog za upotrebu sterilnog rastvora za injekciju koji sadrži 300 mikrograma odnosno 1500 i.j. anti-D imunoglobulina.

Intermedijerno pakovanje je blister (providan plastičan kontejner zatvoren papirnom folijom) u kojem se nalazi 1 napunjen injekcioni špric sa 2 mL rastvora za injekciju (1 x 2 mL) i 1 injekciona igla.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 blister (sa 1 napunjenim injekcionim špricom i 1 injekcionom iglom) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

PHARMASWISS D.O.O., BEOGRAD

Batajnički drum 5A, Beograd


Proizvođač:

CSL BEHRING AG

Wankdorfstrasse 10, Bern, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2020.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:

515-01-03573-19-001 od 10.09.2020.


<------------------------------------------------------------------------------------------------>

<SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:>


Terapijske indikacije


Prevencija Rh(D) izoimunizacije kod Rh(D)-negativnih žena


Smatra se da je trudnoća Rh(D) inkompatibilna, ukoliko je fetus/beba ili Rh(D) pozitivna ili Rh(D) nepoznata, ili ako je otac ili Rh(D) pozitivan ili ako je status Rh(D) nepoznat.


Terapija Rh(D)-negativnih odraslih osoba, dece i adolescenata (uzrasta 0-18 godina) nakon inkompatibilne transfuzije Rh(D)-pozitivne krvi ili drugih proizvoda koji sadrže crvena krvna zrnca npr. koncentrata trombocita.


Doziranje i način primene


Doziranje:

Dozu anti-D imunoglobulina treba odrediti prema nivou izloženosti Rh(D) - pozitivnim crvenim krvnim ćelijama i treba zasnovati na činjenici da se 0,5 mL Rh(D) - pozitivnih crvenih krvnih ćelija ili 1 mL Rh(D) - pozitivne krvi neutralizuje sa približno 10 mikrograma (50 i.j.) anti-D imunoglobulina.


Na osnovu kliničkih studija izvedenih sa lekom Rhophylac 300, preporučeni su režimi doziranja koji su navedeni u nastavku.

Za specifične detalje studije videti odeljak „Farmakodinamski podaci” u Sažetku karakteristika leka.


Takođe, treba uzeti u obzir i preporuke za doziranje i režime doziranja za humani anti-D imunoglobulin za intramuskularnu i intravensku primenu, koje su date u drugim zvaničnim vodičima.


Prevencija Rh(D) izoimunizacije kod Rh(D)-negativnih žena:


Za primenu nakon porođaja, lek treba dati majci, što je pre moguće, u roku od 72 sata od rođenja deteta koje je Rh(D)-pozitivno (D, Dslabi, Dparcijalni ). Ako je proteklo više od 72 sata, ne treba izostaviti primenu leka, već lek treba primeniti što je pre moguće.

Doza posle porođaja se mora primeniti iako je primenjena profilaksa pre porođaja, čak i ako se aktivnost doze date pre porođaja još uvek može dokazati u serumu majke.


Ukoliko se sumnja na veliko fetomaternalno krvarenje (volumen krvarenja >4mL Rh(D)-pozitivne krvi fetusa), npr. u slučaju kod fetalne/neonatalne anemije ili intrauterine smrti fetusa, potrebno je odrediti stepen

krvarenja pogodnom metodom, npr. primenom Kleihauer-Betke testa elucije kiselinom za detekciju fetalnog hemoglobina (HbF) ili primenom protočne citometrije kojom se posebno detektuju Rh(D)-pozitivne crvene krvne ćelije.

Dodatne doze anti-D imunoglobulina bi prema tome trebalo primenti (10 mikrograma (50 i.j.) na 0,5 mL Rh(D)-pozitivnih crvenih krvnih zrnaca fetusa ili na 1 mL Rh(D)-pozitivne krvi fetusa).


Inkompatibilne transfuzije crvenih krvnih ćelija (engl. red blood cells, RBCs) kod Rh(D) negativnih pacijenata

Preporučena doza je 20 mikrograma (100 i.j.) anti-D imunoglobulina na 2mL primljene transfuzije Rh(D)- pozitivne krvi ili na 1mL primljenog Rh(D)-pozitivnog koncentrata eritrocita. Odgovarajuću dozu je potrebno odrediti uz konsultaciju sa specijalistom transfuziologom. Testovi za praćenje Rh(D)-pozitivnih crvenih krvnih ćelija treba da se ponavljaju svakih 48 sati, a primenu anti-D imunoglobulina treba nastaviti sve dok se Rh pozitivne crvene krvne ćelije potpuno ne uklone iz cirkulacije. Najveća doza od 3000 mikrograma (15000 i.j.) je dovoljna čak iako je transfuzijom dato više od 300 mL Rh(D)-pozitivne krvi ili 150 mL Rh(D)-pozitivnih koncentrovanih eritrocita. Međutim, zbog mogućeg rizika od hemolize, preporučuje se da se ne prelazi doza od 3000 mikrograma (15000 i.j.).


Preporučuje se intravenska primena jer se tako odmah postižu dovoljno velike koncentracije u plazmi. Ako se lek primenjuje intramuskularno, velike doze treba primenjivati u toku nekoliko dana.

image

image

Preporučene doze za prevenciju Rh (D) izoimunizacije navedene su u sledećoj tabeli:

Indikacija

Vreme primene

Doza

Profilaksa pre porođaja: Planirana profilaksa pre porođaja


Profilaksa pre porođaja kod pratećih komplikacija u toku trudnoće


Između 28. i 30. nedelje trudnoće


U roku od 72 sata od komplikacije


300 mikrograma (1500 i.j.) kao jedna doza


300 mikrograma (1500 i.j.) kao jedna doza

Profilaksa nakon porođaja:

U roku od 72 sata od rođenja

300 mikrograma (1500 i.j.) kao jedna doza

Veliko fetomaternalno krvarenje (> 4 mL)

U roku od 72 sata od komplikacije

300 mikrograma (1500 i.j.) kao jedna doza plus:

  • 10 mikrograma (50 i.j.) na 0,5 mL Rh(D)-pozitivnih crvenih krvnih zrnaca fetusa

  • 10 mikrograma (50 i.j.) na 1 mL Rh(D)-pozitivne krvi fetusa

ili

Inkompatibilne transfuzije

U roku od 72 sata od izlaganja

  • 10 mikrograma (50 i.j.) na

0.5 mL primljenog Rh(D)- pozitivnog koncentrata eritrocita

ili

  • 10 mikrograma (50 i.j.) na 1 ml primljene transfuzije Rh(D)-pozitivne krvi

† Možda će biti neophodno da se poveća doza leka Rhophylac 300 ako su pacijenti izloženi > 15 mL Rh (D)- pozitivnih fetalnih eritrocita. U ovom slučaju, sledite smernice doziranja za veliko fetomaternalno krvarenje.

Pedijatrijska populacija

S obzirom da doziranje u slučaju inkompatibilne transfuzije zavisi od primljene zapremine Rh(D) pozitivne krvi ili Rh(D) pozitivnog RBC koncentrata, smatra se da se preporučena doza za decu i adolescente (0-18 godina) ne razlikuje od doze za odrasle. Međutim, odgovarajuća doza treba da se odredi u dogovoru sa lekarom, specijalistom transfuziologije.


Stariji pacijenti

S obzirom da doziranje u slučaju inkompatibilne transfuzije zavisi od volumena Rh(D) pozitivne krvi ili Rh(D)-pozitivnog koncentrata crvenih krvnih ćelija datih transfuzijom, smatra se da preporučena doza kod starijih pacijenata (≥ 65 godina) ne treba da bude različita u odnosu na dozu kod odraslih. Odgovarajuća doza se mora odrediti u dogovoru sa specijalistom transfuziologije.


Način primene:


Kao i kod drugih krvnih proizvoda, pacijente treba posmatrati najmanje 20 minuta posle primene leka Rhophylac 300.


Primenjuje se sporom intravenskom ili intramuskularnom injekcijom.


Ukoliko je potrebno velike doze (> 2mL za decu ili > 5mL za odrasle), a primeniti intramuskularnom injekcijom, preporučuje se primena u podeljenim dozama na različitim mestima na telu.


Ukoliko je intramuskularna injekcija kontraindikovana (u slučaju poremećaja krvarenja), lek Rhophylac 300 treba primeniti intravenski.


Gojaznost:

Kod pacijenata sa indeksom telesne mase (engl. body mass index, BMI) ≥30 treba razmotriti intravensku primenu leka (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka).


FARMACEUTSKI PODACI


Lista pomoćnih supstanci


albumin, humani glicin

natrijum-hlorid

sirćetna kiselina 1M (za podešavanje pH) voda za injekcije


Inkompatibilnost


U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


Rok upotrebe


Rok upotrebe neotvorenog leka: 3 godine.


Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: lek upotrebiti odmah.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati u frižideru (na temparaturi od 2ºC do 8ºC). Ne zamrzavati.

Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe koji je naznačen na spoljašnjem pakovanju.

Čuvati špric u originalnom blister pakovanju i u spoljašnjem kartonskom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Za uslove čuvanja nakon prvog otvaranja leka, videti odeljak „Rok upotrebe”.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je napunjen injekcioni špric (staklo tipa I) u kojem se nalazi 2mL rastvora za injekciju koji sadrži 300 mikrograma odnosno 1500 i.j. anti-D imunoglobulina.


Intermedijerno pakovanje je blister (providan plastičan kontejner zatvoren papirnom folijom) u kojem se nalazi 1 napunjen injekcioni špric sa 2 mL rastvora za injekciju (1 x 2 mL) i 1 injekciona igla.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 blister (sa 1 napunjenim injekcionim špricom i 1 injekcionom iglom) i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Lek Rhophylac 300 treba zagrejati do sobne temperature (25 °C) pre upotrebe.

Pre primene, lek Rhophylac 300 treba vizuelno pregledati na prisustvo čestica i promenu boje. Nemojte koristiti rastvore koji su zamućeni ili sadrže rezidue (depozite, čestice).


Lek Rhophylac 300 je namenjen za jednokratnu upotrebu (jedan špric-jedan pacijent).


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.